Zespół Elektroanalizy PAN

XVII Konferencja z cyklu „Elektroanaliza w Teorii i Praktyce” – sprawozdanie

Dodane 1 grudnia 2020 przez Bogusław Baś

XVII Konferencja z cyklu „Elektroanaliza w Teorii i Praktyce” została zorganizowana wspólnie przez Katedrę Chemii Analitycznej i Biochemii Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz Zespół Elektroanalizy Komitetu Chemii Analitycznej PAN, w dniach 19-20 listopada 2020r. Komitetowi organizacyjnemu przewodniczył dr hab. inż. Robert Piech, prof. AGH. Ze względu na obowiązujący reżim sanitarny zarówno Konferencja jak i towarzyszące jej otwarte posiedzenie Zespołu Elektroanalizy odbyły się w formie wideokonferencji na platformie MS Teams.

W wideokonferencji wzięło udział 66 Uczestników, wygłoszono 1 wykład, 3 referaty oraz 21 komunikatów. W sesji plakatowej zaprezentowano 35 posterów. Wystąpienia oralne prezentowali naukowcy z następujących ośrodków: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (8 wystąpień), Uniwersytet Warszawski (5 wystąpień), Uniwersytet Łódzki i Uniwersytet Jagielloński (po 3 wystąpienia), Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie (2 wystąpienia) oraz Politechnika Poznańska i Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie (po 1 wystąpieniu). W tematyce wystąpień i plakatów dominowały metody woltamperometryczne, ale metody potencjometryczne były również prezentowane. Szereg prac dotyczyło procedur przygotowania próbek do analizy elektrochemicznej oraz metodologii oznaczania analitów za pomocą znanych narzędzi jednak w istotnie zmodyfikowanych warunkach pomiaru.

Konferencję otworzył prof. Bogusław Baś -przewodniczący Zespołu Elektroanalizy Komitetu Chemii Analitycznej PAN na kadencję 2020-2023. Powitał uczestników, wyjaśnił dlaczego w ostatnich dwóch latach nie udało się zorganizować konferencji z tego cyklu, omówił także plan tegorocznego spotkania w nadzwyczajnych warunkach z wykorzystaniem narzędzi teleinformatycznych. Na zakończenie wystąpienia zaprosił wszystkich uczestników do udziału w otwartym Posiedzeniu Zespołu Elektroanalizy KChA PAN o godz. 17.00 i przekazał głos Przewodniczącemu Komitetu Organizacyjnego.

Pierwszej sesji przewodniczył prof. Władysław W. Kubiak, obrady konferencji rozpoczęły się od wykładu Pani mgr Natalii Festinger z Uniwersytetu Łódzkiego na temat materiałów węglowych stosowanych w elektroanalizie. W dalszej kolejności zaprezentowano referat na temat możliwości pozyskiwania bio-wodoru i jego wykorzystania w ogniwach paliwowych (B. Adamczyk, AGH) oraz dwa komunikaty, pierwszy dotyczył zastosowania materiałów hybrydowych jako warstwy stałego kontaktu w czujnikach potencjometrycznych jonów potasu (N. Lenar, AGH), drugi głównie protokołów miniaturyzacji do zastosowań mikroanalitycznych (Ł. Półtorak, UŁ).

Drugiej sesji przewodniczył prof. Mikołaj Donten z Uniwersytetu Warszawskiego. W jej ramach wygłoszone zostały cztery komunikaty. Pierwszy dotyczył syntezy hybrydowych materiałów elektrodowych (P. Płócienniczak, PP), kolejne woltamperometrycznego oznaczania metoksyfenozydu
(K. Morawska, UŁ), antybakteryjnych właściwości kompozytów wytwarzanych na bazie polipirolu (M. Gniadek, UW) oraz odnawialnych srebrnych i amalgamatowych czujników woltamperometrycznych  (K. Jedlińska, AGH).

Ostatniej, zaplanowanej na ten dzień sesji referatowej przewodniczyła prof. Małgorzata Grabarczyk. Cztery wygłoszone komunikaty dotyczy takiej problematyki jak wykorzystanie chelatowych kompleksów wanadu do katalitycznego wzmacniania sygnałów germanu (A. Królicka, AGH), utlenianie ferrocenu na elektrodzie modyfikowanej polimerem (D. Tomczyk, UŁ), charakterystyki elektrochemicznej pillar[n]arenenów (M.Z. Wiloch, IChF PAN) oraz praktycznych aspektów zastosowanie elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej (R. Porada, AGH).

Po przerwie obiadowej rozpoczęła się sesja posterowa jak zwykle bardzo dynamicznie prowadzona przez prof. Zenona Łukaszewskiego z Politechniki Poznańskiej. Zaprezentowano 35 posterów, każdy prezentujący miał trzy minuty aby zrelacjonować własną pracę.

Ostatnim punktem czwartkowego programu Konferencji było otwarte posiedzenie Zespołu Elektroanalizy KChA PAN, w którym uczestniczył prof. Bogusław Buszewski, czł. koresp. PAN.

Pierwszej sesji, drugiego dnia obrad przewodniczyła prof. Sławomira Skrzypek. Zaprezentowano pięć komunikatów, z takich obszarów badań jak możliwości woltamperometrycznego monitorowania dodatków syropu glukozowo-fruktozowego w sokach jabłkowych (Sz. Wójcik, AGH), elektroanaliza konserwantów w produktach codziennego użytku (M. Jakubczyk, UJK), wytworzanie nanostruktur metalicznych na drodze elektroosadzania (K. Kaniewska, UW), wpływ leków z grupy statyn na strukturę i właściwości elektryczne modelowych błon lipidowych (M. Zaborowska, UW) oraz charakterystyka elektrochemiczna alfa-hemolizyny rekonstytuowanej w bicelach DMPC/CHAPSO (D. Dziubak, UW).

Drugiej sesji obrad przewodniczył prof. Sławomir Miachałkiewicz. Wygłoszono cztery komunikaty, których autorzy skupili się na takich zagadnieniach jak zastosowanie sieci metaloorganicznych w konstrukcji czujników (M. Madej, UJ), wysokoczułe woltamperometryczne oznaczanie lewodopy na modyfikowanej elektrodzie węglowej (A. Górska, AGH), zastosowanie druku 3D do budowy układów wstrzykowo-przepływowych (M. Dębosz, UJ) i zastosowanie odnawialnej elektrody amalgamatowej w badaniach procesów redukcji Bi(III) w aspekcie efektu „cap – pair” (M. Marlena, UMCS).

Ostatniej sesji Konferencji przewodniczyła prof. Cecylia Wardak. W jej ramach wygłoszono cztery komunikaty, które nawiązywały do takich problemów jak wysokoczułe oznaczenie hormonów i sterydów (J. Smajdor, UJ), wykorzystanie mikroelektrod metalicznych w woltamperometrii stripingowej (M. Ochab, UMCS), kubosomy jako nośniki leków przeciwnowotworowych i radionuklidów (A. Cytryniak, UW), chromatograficzna analiza sezonowych zmian stężenia jonów we frakcji PM1 i PM10 pyłu zawieszonego na terenie m. Krakowa w latach 2018-2019 (A. Skiba, AGH).

Konferencję zamknął prof. Bogusław Baś -przewodniczący Zespołu Elektroanalizy KChA PAN. Serdecznie podziękował wszystkim uczestnikom i gratulował referującym i prezentującym swoje prace podkreślając ich bardzo wysoki poziom naukowy i aktualność podejmowanych badań. Szczególne słowa uznania skierował do Przewodniczącego i wszystkich Członków Komitetu Organizacyjnego Konferencji. Dziękował także doktorantom Katedry za pomoc w testowaniu platformy, weryfikacji adresów, wgrywaniu prezentacji itd. Przewodniczący przekazał słowa uznania i życzenia zdrowia oraz wielu sukcesów od Przewodniczącego Komitetu Chemii Analitycznej PAN prof. Bogusława Buszewskiego, czł. koresp. PAN. Zapoznał uczestników ze wszystkimi punktami obrad poruszanymi na otwartym posiedzeniu Zespołu Elektroanalizy i zaprosił wszystkich do uczestnictwa w konferencji w roku 2021.

prof. Bogusław Baś -przewodniczący Zespołu Elektroanalizy KChA PAN

Dodaj komentarz