Jerzy Lis

Rektor AGH na lata 2020–2024

Akademia Górniczo - Hutnicza

Działalność naukowa

Z Akademią Górniczo-Hutniczą związany jestem od roku 1973, kiedy rozpocząłem studia na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, kierunku inżynieria materiałowa. Studia ukończyłem z wyróżnieniem w roku 1978. Stopień doktora nauk technicznych uzyskałem w roku 1986 (dyscyplina inżynieria materiałowa), doktora habilitowanego w 1995, zaś tytuł profesora nauk technicznych w 2000 r.

Jestem pracownikiem AGH od roku 1978. Początkowo zatrudniony byłem na WIMiC w Katedrze Nauki o Materiałach i Ceramiki Specjalnej kolejno jako asystent, następnie od 1986 jako adiunkt a od 1996 jako profesor nadzwyczajny. W latach 1989-91 wyjechałem do Stanów Zjednoczonych  gdzie byłem pracownikiem naukowym w State University of New York w Buffalo (SUNY). Odbyłem także krótsze staże zagraniczne i byłem zapraszany na cykle wykładów m.in. w:

 • Technical University Freiberg (Niemcy),
 • University of Clausthal (Niemcy),
 • TU Muenster (Niemcy)
 • RWTH (Niemcy),
 • ENSCI Limoges (Francja),
 • Osaka University (Japonia),
 • University of Hikkaido (Japonia)
 • Alfred University (USA),
 • BC Universirty (Kanada)
 • University of Panamericana (Meksyk)
 • Samarskij Uniwersity (Rosja)
 • Institute of Macrokinetics  Rosyjskiej Akademii Nauk (Rosja).

W latach 2002-2012 byłem kierownikiem Katedry Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych WIMiC AGH, a od 2005 jestem zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego. Od roku 1996 przez dwie kolejne kadencje byłem prodziekanem, a w latach 2002-2005 dziekanem Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. W latach 2005-2012  pełniłem funkcję prorektora ds. Współpracy i Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej.  Od 2012 do 2016 roku ponownie byłem dziekanem Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. Obecnie znowu jestem prorektorem ds. Współpracy AGH.

W działalności badawczej specjalizuję się w inżynierii materiałowej oraz technologii chemicznej, w tym zwłaszcza: technologii otrzymywania zaawansowanych i klasycznych tworzyw ceramicznych, specjalnych technikach syntezy materiałów ceramicznych, badaniu właściwości ceramiki i kompozytów oraz ich zastosowaniu.  Moją szczególną specjalnością naukową jest metoda otrzymywania tworzyw ceramicznych zwana Samorozwijającą się Syntezą Wysokotemperaturową (Self-Propagating High-Temperature Synthesis SHS) polegającą na wykorzystaniu do otrzymywania tworzyw gwałtownych reakcji chemicznych typu spalania. Posiadam także dorobek publikacyjny w zakresie kształcenia w szkołach wyższych, zwłaszcza dotyczący programów studiów i form kształcenia na kierunkach technicznych i chemicznych.

W dorobku naukowym posiadam około 400 publikacji, 5 monografii (w tym 2 książki akademickie), 180 referatów wygłoszonych na konferencjach (125 międzynarodowych) oraz 18 patentów. Jestem promotorem 14 obronionych i 3 rozpoczętych prac doktorskich a także ponad 100 prac magisterskich i inżynierskich. Byłem i jestem kierownikiem 12 projektów badawczych KBN i MNiSW (5 promotorskich), głównym wykonawcą 16 innych projektów krajowych i 3 międzynarodowych, kierownikiem 5 prac w ramach działalności statutowej AGH oraz licznych projektów badawczych zleconych przez zakłady przemysłowe.

Jestem członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk oraz członkiem Prezydium Oddziału Krakowskiego PAN. W PAN jestem członkiem: Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN, Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komisji Ceramicznej PAN o. Kraków. Należę także do rad naukowych Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN i Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN oraz Rady Naukowej w Sieci Łukasiewicz Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych gdzie pełniłem funkcję przewodniczącego i obecnie wiceprzewodniczącego rady a także Rady Naukowej Instytutu Mechaniki Precyzyjnej. Od 2016 roku jestem wiceprzewodniczącym Komisji Nauk Technicznych PAU. Należę także do naukowych towarzystw zagranicznych m.in. The World Academy of Ceramics, The International Society of SHS i The American Ceramic Society. Za działalność w międzynarodowych towarzystwach naukowych otrzymałem tytuł „Fellow of the European Ceramic Society” oraz prestiżową nagrodę „Bridge Building Award” od American Ceramic Society.

W latach 2005-2011 pełniłem funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego. Należę także do Polskiego Towarzystwa Ceramicznego i Polskiego Towarzystwa Mikroskopii Elektronowej. W latach 2006-2012 byłem członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. Byłem także przewodniczącym Komitetu Monitorującego Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.

Jestem także członkiem komitetów redakcyjnych czasopism: The International Journal of SHS, Ceramics International, The Materials Science – Poland, Materiały Ceramiczne, Inżynieria Materiałowa i Polski Biuletyn Ceramiczny – Ceramika oraz recenzentem wielu innych czasopism z zakresu inżynierii materiałowej, nauki o materiałach, ceramiki i technologii chemicznej.

Aktywnie współpracuję z instytutami badawczymi i przemysłem w pracach badawczych i innowacyjnych oraz działalności innowacyjnej. Pełnię funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki celowej AGH Krakowskiego Centrum Innowacyjnych Technologii INNO AGH Sp. z o.o. oraz funkcję wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Krakowskiego Parku Technologicznego. Należę także do Naczelnej Organizacji Technicznej. Za swą działalność innowacyjną i wynalazczą zostałem w roku 2011 uhonorowany Medalem im. T. Sendzimira Polskiego Towarzystwa Wynalazczego a także w 2016 roku prestiżowym tytułem „Złoty Inżynier” nadawanym przez NOT i Przegląd Techniczny. Byłem członkiem oraz przewodniczącym Rady Nadzorczej ZM Invest. Posiadam certyfikat PRINCE 2  w zakresie zarządzania i prowadzenia projektów.

Czynnie współpracuję także z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego oraz władzami miasta Krakowa m.in. będąc członkiem Komitetu Monitorującego MRPO Województwa Małopolskiego, Małopolskiej Rady Innowacji i Zespołu ds. Aktualizacji Strategii Województwa Małopolskiego.

Posiadam Nagrodę Ministra Edukacji „Primus inter Pares”, Nagrodę III stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Nagrodę Wydziału IV PAN oraz wiele nagród Rektora AGH za działalność naukową i dydaktyczną. Zostałem odznaczony m.in. Medalem za Zasługi dla Miasta Krakowa, Diamentową Odznaka SITPMB i tytułem „Przyjaciel Wydziału Inżynierii Materiałowej” PW a także medalami zasłużony dla: Politechniki Częstochowskiej, Przemysłu Materiałów Budowlanych, Zasłużony dla Budownictwa i zasłużony dla ZM Ropczyce. Za całokształt działalności naukowej i dydaktycznej 2019 roku zostałem odznaczony prze Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski a także Brązowym Krzyżem Zasługi za działalność dla miasta i regionu Bolesławiec.

 

Przykładowe publikacje z  ostatnich lat:
 1. J. LIS, R. PAMPUCH , Spiekanie, wyd. Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2000
 2. J. LIS, D. KATA, L. CHLUBNY, M. ŁOPACIŃSKI, D. ZIENTARA, Processing of titanium-based layered ceramics using SHS technique, Ann. Chim. Sci. Mat. 2003, 28 (Suppl. 1), S115-S122.
 3. R. PAMPUCH, L. STOBIERSKI, J. LIS, Ispolzowanije mietoda SWS w proizwodstwie kompozitow s kieramiczieskoj matricej, Konciepcja rozwitia samorasprostraniajusziegosja wysokotiempieraturnowo sintieza kak obłasti naucznowo progriesa, Cziernogołowka, Izdatielstwo „Tierritorija”, 2003, 304-316.
 4. D. ZIENTARA, M. BUĆKO, J. LIS Alon-based materials prepared by SHS technique, Journal of the European Ceramic Society ; 2007 vol. 27 s. 775–779
 5. J. LIS, L. CHLUBNY, D. ZIENTARA, M. BUĆKO Phase evolution of materials in the {Ti-Al-C} system during hot-pressing, Inżynieria Materiałowa 28 nr 3–4 s. 433–436
 6. J. LIS, L. CHLUBNY, M. ŁOPACIŃSKI, L. STOBIERSKI, M. BUĆKO Ceramic nanolaminates – processing and application, Journal of the European Ceramic Society, 2008 vol. 28 s. 1009–1014
 7. J. LIS, Ceramic Education in Poland, Proc. 2nd Int. Congress on Ceramics, Verona, Italy, June 29-July 4, 2008, 15
 8. R. PAMPUCH, J. LIS Advanced Methods for SHS of Powders, Int. J. of SHS; 17(1), 2008, 85-91
 9. E. STOBIERSKA, J. LIS, M. BUĆKO, A. GUBERNAT, E. CICHY. Wpływ niektórych mineralizatorów na barwę perowskitu itrowo-glinowego barwionego chromem, Ceramika/Ceramics 103 (2008) 1401-1406.
 10. S. JONAS, A. KOLEŻYŃSKI, J. LIS, P. STOCH, K. TKACZ-ŚMIECH; Model studium of microstructure changes in sintering of ceramics, Solid State Phenomena Vols. 147 – 149 (2009), pp 890 – 895
 11. M. BUĆKO, J. DOMAGAŁA, D. ZIENTARA, J. LIS „Zastosowanie cyrkonianów wapnia i baru jako materiałów na tygle do topienia superstopów” Materiały Ceramiczne 60(4) 2009 290-294
 12. M. WOŹNIAK, D. KATA, T. GRAULE, J. LIS, Highly loaded UV curable nanosilica dispersions for rapid prototyping applications, J. Eur. Cer. Soc. vol. 29. no. 11, pp. 2259-2265, (2009)
 13. J. LIS, D. KATA, M. Bućko, L. CHLUBNY, D. ZIENTARA, Composites Produced by SHS Method – Current Development and Future Trends, Adv. Sci. Tech. 63 (2010), 263-273
 14. L. CHLUBNY, J. LIS, M. BUĆKO, Sintering and Hot-Pressing of Ti2AlC Obtained by SHS Process, Adv. Sci. Tech. 63 (2010), 282-287
 15. P. RUTKOWSKI, J. LIS, L. STOBIERSKI, G. GÓRNY, The role of chromium carbide on sintering of hard carbide materials, Proc.& Fabrication of Adv. Ceram. XIX (2011) 245-256
 16. J. KOLMAS, A. JAKIEWICZ, A. ZIMA, M. BUĆKO, Z. PASZKIEWICZ, J. LIS, A. ŚLÓSARCZYK, W. KOŁODZIEJSKI, Incorporation of carbonate and magniesium ions into synthetic hydroxyapatite: The effect on physicochemical properties, J. Molec. Structure, 987 (2011) 40-50
 17. J. KOLMAS, A. JAKLEWICZ, A. ZIMA, M. BUĆKO, Z. PASZKIEWICZ, J. LIS, A. ŚLÓSARCZYK, W. KOŁODZIEJSKI, Incorporation of carbonate and magnesium ions into synthetic hydroxyapatite: the effect on physicochemical propertie, Journal of Molecular Structure; 2011 vol. 987 nos. 1–3 s. 40–50
 18. P. STOCH, J. SZCZERBA, J. LIS, D. MADEJ, Z. PĘDZICH Crystal structure and {\em ab initio} calculations of {CaZrO_{3}} Journal of the European Ceramic Society ; 2012 vol. 32 iss. 3 s. 665–670.
 19. J. PARTYKA, J. LIS, Chemical corrosion of sanitary glazes of variable grain size composition in acid and basic aqueous solution media, Ceramics International; - 2012 vol. 38 iss. 1 s. 553–560
 20. J. LIS, R. PAMPUCH, Rola chemii w inżynierii materiałów ceramicznych, rozdział w książce "Misja nauk chemicznych", pod red. B. Marcińca,Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2011, 279-315
 21. L. CHLUBNY, J. LIS, Densification and phase evolution of SHS derived Ti2AlC powders in pressureless sintering and hot pressing processes : [abstract] / W: ICCPS-12 : 12th International Conference on Ceramic Processing Science : August 4–7, 2013, Portland, Oregon : conference program / The American Ceramic Society. — [Portland : ACS], [2013]. — S. 49, (ICCPS-123-2013
 22. J. PARTYKA, A. BROUSSE, M. GAJEK, J. LIS, Effect of alumina grain size distribution on the sintering phenomenon and physicochemical parameters of the high alumina porcelain / W: ECerS XIII [Dokument elektroniczny] : 13th conference of the European Ceramic Society : Limogess, France, June 23–27, 2013 : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [France : s. n.], [2013]. — Dysk Flash. — S. 767. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Publikacja w ramach: Theme I: Silicate and traditional ceramics – innovation in construction materials
 23. J. LIS, K. GASEK, J. PARTYKA, M. GAJEK, Influence of Na2O and K2O on the chemical durability of glazes / W: ECerS XIII [Dokument elektroniczny] : 13th conference of the European Ceramic Society : Limogess, France, June 23–27, 2013 : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [France : s. n.], [2013]. — Dysk Flash. — S. 256. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Poster w ramach: Theme C: Surface engineering and ceramic coating – Tailored properties through new deposition techniques
 24. M. BUĆKO, J. POLNAR, J. LIS, J. PRZEWOŹNIK, K. GĄSKA, CZ. KAPUSTA, Magnetic properties of the Bi7Fe3Ti3O21 Aurivillius phase doped with samarium / W: Adaptive, active and multifunctional smart materials systems [Dokument elektroniczny] : 4th International conference on ”Smart materials, structures and systems” : Montecatini Terme, Italy : June 10–14, 2012 : proceedings / eds. Pietro Vincenzini, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Switzerland : Trans Tech Publications Ltd.], [2013]. — (Advances in Science and Technology [Dokument elektroniczny] ; ISSN 1662-0356 ; vol. 77). — Ekran 220–224. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.scientific.net/AST.77.220 [2012-12-10]. — Bibliogr. ekran 224, Abstr.
 25. J. PARTYKA, M. GAJEK, J. LIS, Modification of major surface parameters of the ceramic glaze by the selective selection of grain size of raw materials : [abstract] / W: ICCPS-12 : 12th International Conference on Ceramic Processing Science : August 4–7, 2013, Portland, Oregon : conference program / The American Ceramic Society. — [Portland : ACS], [2013]. — S. 34, (ICCPS-P049-2013)
 26. M. GAJEK, J. LIS, J. PARTYKA, The microstructure and mechanical properties of fast firing glazes within the system CaO−MgO−Al2O3 −SiO2 −TiO2 : [abstract] / W: ICCPS-12 : 12th International Conference on Ceramic Processing Science : August 4–7, 2013, Portland, Oregon : conference program / The American Ceramic Society. — [Portland : ACS], [2013]. — S. 31, (ICCPS-P031-2013)
 27. J. CZECHOWSKA, A. ZIMA, Z. PASZKIEWICZ, J. LIS, A. ŚLÓSARCZYK, Physicochemical properties and biomimetic behaviour of $alpha-TCP-chitosan$ based materials, Ceramics International. — 2014vol. 40 iss. 4, s. 5523–5532 - tekst: http://vls2.icm.edu.pl/cgi-bin/sciserv.pl?collection=elsevier&journal=02728842&issue=v40i0004&article=5523_ppabbobm&form=pdf&file=file.pdf
 28. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: P. IZAK, L. OGŁAZA, R. Kowalczyk, J. MASTALSKA, A. STEMPKOWSKA, Ł. WÓJCIK, A. Kochanowski, J. LIS, M. Staniewicz, R. Chrząstek, Sposób wytwarzania materiału izolacyjnego ognioodpornego, Int.Cl.: C08J 3/03textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy; PL 216847 B1; Udziel. 2013-10-23; Opubl. 2014-05-30. — Zgłosz. nr P.396849z dn. 2011-11-02 - tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL216847B1.pdf
 29. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: J. PARTYKA, J. LIS, Sposób wytwarzania surowego szkliwa ceramicznego, zwłaszcza na wyroby sanitarne, Int.Cl.: C03C 1/02textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy; PL 219060 B1; Udziel. 2014-07-11; Opubl. 2015-03-31. — Zgłosz. nr P.390244z dn. 2010-01-21. - tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL219060B1.pdf
 30. L. CHLUBNY, J. LIS, K. CHABIOR, P. CHACHLOWSKA, C. KAPUSTA, Processing and properties of MAX phases – based materials using SHS technique, Archives of Metallurgy and Materials/ Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2015vol. 60 iss. 2A, s. 859–863
 31. P. ZBYRAD, P. PAĆKO, M. Miszczyński, T. UHL, T. STEPINSKI, J. LIS, Molecular dynamics simulation of piezoelectric materials, Projektowanie mechatroniczne : zagadnienia wybrane : praca zbiorowa/ pod red. Michała Mańka. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Robotyki i Mechatroniki, 2015. — S. 213–222
 32. A. PIĘTA, M. BUĆKO, M. JANUŚ, J. LIS, S. JONAS, Calcium hexaaluminate synthesis and its influence on the properties of $CA_{2}–Al_{2}O_{3}$-based refractories, Journal of the European Ceramic Society. — 2015vol. 35 iss. 16, s. 4567–4571. - tekst: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0955221915301175/pdfft?md5=f6e191237692175bd39e403ddcfe7624&pid=1-s2.0-S0955221915301175-main.pdf
 33. Zhilin Xie, Richard G. Blair, Nina Orlovskaya, David A. Cullen, Saul H. Lapidus, D. KATA, P. RUTKOWSKI, J. LIS, In search of the elusive $IrB_{2}$: can mechanochemistry help?, Journal of Solid State Chemistry (Print). — 2016vol. 233, s. 108–119. - tekst: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002245961530205X/pdfft?md5=c0d55b39074b5cafcf2371c9eae963ed&pid=1-s2.0-S002245961530205X-main.pdf
 34. J. LIS, D. KATA, L. CHLUBNY, A. TAJDUŚ, T. SŁOMKA Processing and manufacturing technologies of complex ceramic materials using rapid high-energy phenomena W: 12th Pacific Rim conference on Ceramic and glass technology (PACRIM 12) [Dokument elektroniczny] : May 21–26 2017, Waikoloa, Hawaii, [USA] : abstract book / The American Ceramic Society.
 35. D. B. KATA, P. RUTKOWSKI, J. HUEBNER, J. LIS Applicability of Rapid Prototyping for manufacturing of advanced ceramic nano-composites W: 42nd international conference & exposition on Advanced ceramics and composites [Dokument elektroniczny] : January 21–26, 2018, Daytona Beach, Florida : abstract book / The American Ceramic Society.
 36. Karolina KOZAK, Mirosław M. BUĆKO, Leszek CHLUBNY, Jerzy LIS, Guy Antou, Thierry Chotard Influence of composition and grain size on the damage evolution in MAX phases investigated by acoustic emission /Materials Science and Engineering. A, Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing ; ISSN 0921-5093. — 2019 vol. 743, s. 114–122. — Bibliogr. s. 121–122.
 37. J. LIS, L. CHLUBNY, K. WITULSKA, P. BOROWIAK, K. KOZAK, A. Misztal, O. Czajkowska SHS of $Ti_{3}SiC_{2}$-based materials in the $Ti-Si-C$ system: impact of silicon excess International Journal of Self-Propagating High-Temperature Synthesis ; ISSN 1061-3862. — 2019 vol. 28 no. 4, s. 262–265. — Bibliogr. s. 265.
 38. Paweł RUTKOWSKI, Jan HUEBNER, Dariusz KATA, Leszek CHLUBNY, Jerzy LIS, Katarzyna WITULSKA Thermal properties and laser processing of hot-pressed materials from $Ti–Al–C$ system / Journal of Thermal Analysis and Calorimetry ; ISSN 1388-6150. — Tytuł poprz.: Journal of Thermal Analysis ; ISSN: 0368-4466. — 2019 vol. 137 iss. 6, s. 1891–1902. — Bibliogr. s. 1901–1902.