Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
inzynieria_oprogramowania_tematy [2016/10/03 15:34]
pszwed [Rejestracja]
inzynieria_oprogramowania_tematy [2016/10/03 15:35] (current)
pszwed
Line 1: Line 1:
-===== Inzynieria oprogramowania Projekt: tematy i rejestracja =====+====== Inzynieria oprogramowania Projekt: tematy i rejestracja ​======
  
  
-==== Lista tematów ====+===== Lista tematów ====
 + 
 +====1. System telemedyczny==== 
 + 
 +Zadaniem systemu jest monitorowanie stanu zdrowia pacjentów. W zależności od typu i stopnia ciężkości schorzenia monitorowaniem objęty jest pewien zestaw parametrów (np.: stężenie cukru, przepływ powietrza przez oskrzela, itd.  
 + 
 +Pacjent codziennie wprowadza dane na stronie internetowej lub w mobilnej aplikacji. W przypadku braku danych system może wysyłać ponaglenia (SMS, e-mail). System zawiera moduł analizy, który określa stan pacjenta (bez zmian, zaostrzenie,​ itd). System alarmuje przez SMS lub e-mail w przypadku zaostrzeń. 
 + 
 +====2. System gromadzenia dokumentacji medycznej==== 
 + 
 +System przechowuje dokumentację w formie elektronicznej. Są to: pliki tekstowe, obrazy, wskanowane dokumenty, rekordy pochodzące z wymiany z zewnętrznymi systemami.  
 + 
 +System umożliwia dostęp do dokumentacji grupie uprawnionych użytkowników (pacjent, rodzina, lekarz prowadzący,​ na żądanie inna osoba). Wprowadzanie dokumentacji może odbywa się zdalnie (pacjent przesyła obrazy dokumentów) lub w siedzibie firmy obsługującej system.  
 + 
 +Interfejs wymiany danych w systemach medycznych określa standard HL7 (lub inne otwarte standardy). Proszę przejrzeć i wytypować elementy interfejsu  
 +  *[[http://​www.hosinc.com/​products/​interfaces/​interface_documentation.htm]] 
 +  *[[http://​www.hosinc.com/​products/​interfaces/​Ascend%20HL7%20Interface%20Specifications.pdf]] 
 +  *[[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Electronic_Health_Record]] 
 +  *[[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​OpenEHR]] 
 +  *[[https://​svn.medical-objects.com.au/​vmr/​]] user/​passwd=hl7/​hl7 
 + 
 + 
 + 
 +====3. System ochrony dużego obiektu (typu lotnisko, centrum handlowe)==== 
 + 
 +Celem systemu ochrony jest monitorowanie stanu bezpieczeństwa dużego obiektu.  
 +  *System wyposażony jest w czujniki: kamery, czujniki podczerwieni,​ dymu, mikrofony, itd.  
 +  *Odpowiednie moduły automatycznego wykrywania (poza zakresem specyfikacji) generują różnego typu alarmy.  
 +  *Zadaniem dyspozytora jest zatwierdzenie lub odrzucenie alarmów.  
 +  *Dla zatwierdzonego alarmu następuje reakcja - system automatycznie powiadamia grupę ochrony i kieruje do odpowiedniego sektora, grupa ochrony składa raport o etapach reakcji, rozmowy są nagrywane itd. 
 + 
 + 
 + 
 +====4. System wspierający prowadzenie śledztwa przez oficerów policji==== 
 + 
 +Celem systemu jest wsparcie dla prowadzenia śledztwa przez oficera policji obejmujące:​  
 +  *zarządzanie prowadzonymi sprawami (dodawanie, modyfikacje) 
 +  *zarządzanie informacją o osobach związanych ze sprawą (występujących w rolach podejrzanych,​ świadków) 
 +  *przydział oficerów prowadzących do sprawy 
 +  *przechowywanie dokumentacji - plików tekstowych, zdjęć, materiałów wideo 
 +  *kontrola dostępu do dokumentacji 
 + 
 + 
 +====5. Interfejs do systemu informacji policyjnej KSIP==== 
 + 
 +System KSIP przechowuje zarejestrowane informacje o:  
 +  *zdarzeniach (przestępstwach i wykroczeniach) 
 +  *osobach (podejrzanych,​ poszukiwanych,​ ukrywających się) 
 +  *rzeczach związanych z przestępstwami 
 +  *osobach prawnych lub innych organizacjach 
 + 
 +Celem podlegającego specyfikacji systemu jest zapewnienie interfejsu do systemu KSIP obejmującego:​ 
 + 
 +  *Zarządzanie prawami dostępu do danych (odczyt) 
 +  *Zarządzanie prawami wprowadzania danych 
 +  *Dokonywanie zapytań mających na celu wyszukiwanie informacji 
 +  *Rejestrowanie (logowanie) wszelkich zdarzeń w systemie (zmian praw dostępu, typów zapytań i odpowiedzi) 
 +  *Audytowanie (przeglądanie logów)  
 + 
 +Do opracowania na podstawie  
 +  *[[http://​www.nettax.pl/​dzienniki/​dukgp/​2006/​17/​poz.106.htm]]  
 +  *[[http://​edziennik.policja.gov.pl/​DU_KGP/​2013/​28/​akt.pdf]] 
 +  *[[https://​www.google.pl/​url?​sa=t&​rct=j&​q=&​esrc=s&​source=web&​cd=1&​ved=0CCwQFjAA&​url=http%3A%2F%2Fwww.policja.pl%2Fdownload%2F1%2F41497%2FInstrukcjadodecyzjinr167KGP.pdf&​ei=Sq-lUsrzE4biywOt5IDABA&​usg=AFQjCNG-LNAiEFg7vBDkP6_FdBnFhBEr0g&​sig2=9mSPayTj7P1XCywo7MofSA&​bvm=bv.57752919,​d.bGQ| instrkcja do decyzji 167]] 
 +  *oraz innych cytowanych dokumentów. 
 + 
 + 
 +====6. System powiadamiania Alert==== 
 + 
 +Koncepcja systemu powiadamiania polega na tym, że użytkownik wyposażony w urządzenie mobilne (np.: smartfon z systemem Android) przesyła informację o potencjalnych niebezpieczeństwach,​ utrudnieniach w ruchu, wypadkach, warunkach pogodowych, zniszczeniach w infrastrukturze do centralnego systemu. Informacja zawiera zdjęcie, pozycję GPS klasyfikację typu przekazywanej informacji na podstawie słownika wbudowanego w aplikację, czas i ewentualnie krótki opis. Zgłoszenie może nastąpić on-line lub np.: po osiągnięciu sieci WiFi. 
 + 
 +Zdarzenia przesłane do systemu są:  
 +  *wstępnie przetwarzane automatycznie (np. wykrywanie na podstawie obrazu deszczu, śniegu, awarii świateł) 
 +  *przeglądane przez operatora i zatwierdzane (klasyfikowane).  
 +Lista zaakceptowanych zdarzeń jest pokazywana na mapie. 
 + 
 +====7. System identyfikacji pracowników ochrony wykorzystujący technologię RFID==== 
 + 
 +Pracownicy ochrony dużego obiektu wyposażeni są w znaczniki RFID. System wykorzystuje je do:  
 +  *lokalizowania pracowników ochrony,  
 +  *wykrywania interwencji (koncentracja kilku pracowników),​  
 +  *zapewnienia pokrycia (pracownik powinien okresowo pojawić się w danej strefie),  
 +  *nadzorowania przebiegu obchodów nocnych,  
 +  *sterowania światłami podczas obchodów.  
 +Aktualne dane są prezentowane operatorowi,​ zdarzenia w systemie są logowane. ​  
 + 
 +Interesujące informacje: [[http://​www.openbeacon.org/​]] ​  
 + 
 +==== 8. Automatyczny parking ==== 
 + 
 + 
 +  *Przy wjeździe na parking fotografowany jest przód wjeżdżającego samochodu i przeprowadzone rozpoznanie tablicy rejestracyjnej. System wpuści pojazd, jeżeli rozpoznanie przebiegnie pomyślnie.  
 +  *Przy wyjeździe kierowca wprowadza numer rejestracyjny na terminalu. ​  
 +    *Pojawia się wówczas zdjęcie,  
 +    *klient akceptuje je i  
 +    *naliczana jest opłata.  
 +  *Po przyjęciu opłaty samochód może opuścić parking (w ciągu określonego czasu). Podczas wyjazdu również rozpoznaje się tablicę, w celu uniknięcia oszustw.  
 +  *W przypadku błędów, konieczny jest kontakt z operatorem. Może on przeglądając zarejestrowane zdjęcia określić czas wjazdu i wyjazdu.  
 +  *System zbiera statystyki oraz prezentuje je kierownikowi/​właścicielowi parkingu. 
 + 
 + 
 + 
 +====9. Symulator ruchu drogowego (mikrosymulacja)==== 
 + 
 +Symulator ma pozwalć na przeprowadzenie analizy ruchu indywidualnych pojazdów w pewnym obszarze miasta. 
 +  *Import mapy 
 +  *Definiowanie skrzyżowań i ich własności (fazy świateł) 
 +  *Róże przypadki użycia dla konfiguracji zachowania pojazdów:​ 
 +    *Definiowanie częstotliowości wjazdu (pojawiania się pojazdów) 
 +    *Prawdopodobieństwa wyboru kierunku ruchu 
 +    *Losowanie tras (np: sypialnie - biura, sypialnie - centra handlowe) 
 + 
 +====10. System do wyświetlania rozkładów jazdy pojazdów komunikacji miejskiej==== ​   
 +Celem systemu jest publikacja w Internecie rozkładów jazdy (rozkład jazdy danej linii, rozkład jazdy z określonego przystanku). Projektując system można wzorować się na serwisie MPK. 
 + 
 + 
 + 
 + 
 +====11. System rejestracji pacjentów==== 
 + 
 +System umożliwia rejestrację pacjentów na wizyty u lekarza. Dany lekarz pełni dyżur w określonym dniu przez określony czas. Wizyty umawiane są na konkretne terminy. Pracownik rejestracji może wprowadzić pokrywające się terminy wizyt. 
 + 
 +Możliwości:​ 
 +  *Przeglądanie listy lekarzy (i specjalności oraz wolnych terminów wizyt) 
 +  *Dodanie wizyty 
 +  *Odwołanie wizyty 
 +  *Edycja listy pacjentów 
 +  *Edycja listy lekarzy i terminarza dyżurów  
 + 
 + 
 +====12. Obsługa gabinetu stomatologicznego==== 
 + 
 +System umożliwia rejestrację pacjentów przez pracownika gabinetu. System przechowuje informację o wykonanych zabiegach (np.: uzupełnianie ubytków) oraz pozwala na wyliczenie należności 
 + 
 +Możliwości:​ 
 +  *Rejestracja wizyt 
 +  *Rejestracja danych pacjenta 
 +  *Rejestracja wykonanych zabiegów 
 +  *Ustalenie cennika zabiegów 
 +  *Obliczenie należności i rejestracja wpłaty 
 + 
 + 
 +====13. Restauracja/​kawiarnia==== 
 + 
 +System ma umożliwiać przyjmowanie zamówień przez kelnerów. Kelner obsługując stolik przyjmuje zamówienie i wprowadza dane do komputera PDA pracującego w lokalnej sieci WiFi. Zamówienie dla danego stolika jest przekazywane do serwera. Zamówienie odbierane jest w kuchni, gdzie są przygotowywane potrawy. Gotowe potrawy wystawiane są na tacce z numerem zamówienia. Kelner odbiera tackę, sprawdza numer i zanosi potrawy do stolika. Zamówienie może być realizowane w kilku etapach. System umożliwia wystawienie rachunku oraz potwierdzenie przyjęcia opłaty. 
 + 
 +====14. Serwis umożliwiający rezerwację zasobów (sal, laptopów, rzutników)==== 
 + 
 +Celem systemu jest rezerwacja dzielonych zasobów (sali, laptopów, rzutników). System ma umożliwiać rezerwację na konkretny termin oraz rezerwacje powtarzalne (np. co tydzień). 
 + 
 +Zadaniem administratora jest ustalanie listy zasobów oraz rejestracja kont użytkowników. Rezerwacja zasobu wymaga uwierzytelniania (podania hasła przez użytkownika). 
 + 
 +====15. Internetowy serwis bankowy==== 
 + 
 +Celem systemu jest umożliwienie klientowi wykonywanie operacji bankowych przez Internet. Należy założyć, że system jest interfejsem do istniejącego systemu bankowego, w którym przechowywane są informacje o klientach, kontach, lokatach, rejestrowane operacje. Istniejący system zapewnia odpowiednie metody pozwalające na dostęp do przechowywanych w nim danych i wykonywanie niezbędnych operacji.. 
 + 
 +Możliwości:​ wyświetlanie wyciągów i historii rachunku, wysyłanie przelewów, odwoływanie przelewów, składanie zleceń stałych, zakładanie i zrywanie lokat 
 + 
 +====16. ​  ​System do rozdawania i oceny projektów dla grup studentów==== 
 + 
 +System pozwala na publikowanie tematów projektów realizowanych w ramach zajęć i zapisy grup studentów na realizację danego projektu. 
 + 
 +Możliwości:​ definiowanie i publikowanie tematów projektów, rejestracja grup wykonawców (rezygnacja z projektu, dopisanie członków grupy), przesyłanie dokumentów składających się na projekt, wystawianie ocen przez prowadzącego. 
 + 
 +====17. System do konfiguracji i zakupu sprzętu komputerowego==== 
 + 
 +Celem systemu jest wspomaganie klienta przy składaniu zamówienia na zestaw(y) komputerowe (system ma mieć charakter ogólny, ale składanie zestawu komputerowego jest dobrym przykładem). 
 + 
 +System ma wbudowane reguły opisujące wymagane i opcjonalne elementy zestawu. Klient wybierając komponenty powinien być informowany,​ czy zestaw zawiera wszystkie wymagane elementy i świadomie podejmować decyzję o zamówieniu elementów nadmiarowych (np. karty dźwiękowej,​ gdy karta jest zintegrowana z płytą główną). 
 +    
 + 
 +====18. ​ System do rezerwacji miejsc hotelowych==== 
 + 
 +Celem systemu jest umożliwienie rezerwacji miejsc hotelowych gościom.  
 + 
 +  *Rezerwowane są pokoje (1,2,3,4 osobowe) na określone terminy. W zależności od wiarygodności klienta może być wymagany zadatek. ​  
 +  *Po przyjeździe gościa przydzielany jest mu pokój.  
 +  *Jeżeli gość nie pojawi się w określonym terminie, rezerwacja jest anulowana. Podobnie, jeżeli zadatek nie zostanie wpłacony. Rezerwacja może zostać podtrzymana (i zmodyfikowana) przez pracownika recepcji (np.: po telefonicznej weryfikacji),​ mimo, że gość nie pojawi się w wyznaczonym terminie. 
 + 
 + 
 + 
 +====19. ​  ​Internetowy serwis biura podróży==== 
 + 
 +System pozwala na publikację oferty biura podróży oraz rezerwację miejsc. 
 + 
 +Oferta obejmuje imprezy (miejsce, czas trwania, opcje zakwaterowania). Uczestnik imprezy rezerwuje termin dla określonej liczby osób. Wymagane jest podanie danych osobowych i kontaktowych. Dla każdej imprezy są określone terminy dokonywania wpłaty wstępnej i końcowej. Po dokonaniu wpłat zmienia się odpowiednio status rezerwacji (obsługuje to pracownik biura). 
 + 
 + 
 +====20. System raportowania czasu pracy nad projektami==== 
 + 
 +Zadaniem systemu jest raportowanie czasu pracy nad projektami (np. informatycznymi). Pracownik okresowo sporządza raport, w którym podaje sumaryczny czas pracy w danej jednostce czasu (dniu, tygodniu) oraz procent czasu poświęcony na realizację poszczególnych projektów. 
 + 
 +System pozwala na definicję aktywnych projektów oraz przydział pracowników do projektów. 
 + 
 + 
 +====21. Internetowy system badania opinii publicznej==== 
 + 
 +Administrator systemu przygotowuje ankietę. Ankieta składa się z pytań, na które można odpowiadać:​ 
 + 
 +  *wybierając jedną z możliwości 
 +  *podając ocenę liczbową 
 +  *wpisując dane (np.: kod pocztowy, wiek, tekst) 
 + 
 +Pytania mogą być połączone w grupy, które będą wyświetlane na pojedynczej stronie. 
 + 
 +Gotowa ankieta jest publikowana i może być wypełniana przez internautę 
 + 
 +System powinien pozwalać na statystyczne opracowanie wyników. 
 +    
 +====22. Internetowy system do głosowania==== 
 + 
 +System pozwala na przeprowadzenie głosowania za pośrednictwem Internetu. Administrator opracowuje zbiór list zawierających nazwiska kandydatów oraz podaje ograniczenia – przy ilu nazwiskach można postawić krzyżyk. 
 + 
 +Głosujący rejestruje się w systemie (sprawdza się na liście wyborców) podając dane osobowe: imię, nazwisko, PESEL. Otrzymuje wtedy kartę głosowania,​ czyli kod. Kod może zostać wykorzystany przy głosowaniu. System wykorzystuje go wyłącznie do sprawdzenia,​ czy wyborca jest uprawniony do głosowania i czy nie głosował wielokrotnie. Rezultaty głosowania są przechowywane wyłącznie w formie sumarycznej. 
 + 
 +====23. ​ Laboratorium diagnostyczne==== 
 + 
 +Celem systemu jest obsługa laboratorium diagnostycznego. Laboratorium pobiera materiał do badań (i opłaty).. Część badań wykonuje na miejscu, część zleca do innej placówki. Laboratorium wydaje ​ wyniki badań w formie papierowej (druk), przesyła je na wskazany adres e-mail, umoliwia też sprawdzenie,​ czy badania są gotowe do odbioru. ​  
 + 
 +---- 
 + 
 +====24. Wirtualny ​ indeks==== 
 + 
 +System umożliwia wpisywanie ocen studentom.  
 +Dane student, kierunek, specjalność,​ przedmiot, ocena 
 + 
 +Procesy zarządzanie studentami, kierunkami, specjalnościami. Wprowadzanie ocen z przedmiotów,​ otwieranie/​zamykanie protokołu 
 + 
 + 
 +====25. Administracja nieruchomości==== 
 + 
 +Dane: lokal i właściciel,​ stawki (administracja,​ ogrzewanie, zużycie wody, sprzątanie,​ podatki, itd.), naliczone opłaty, konto lokalu 
 + 
 +Procesy: definiowanie danych lokali, ustalanie stawek, naliczanie opłat, rejestracja wpłat, rozliczanie wskazań liczników, rejestracja wpłat, raportowanie zaległości. 
 + 
 +====26. Ewidencja nieruchomości do celów podatkowych==== 
 + 
 +Dane: działki, lokale, budynki (lokale i budynki powiązane z działką), właściciele,​ stawki podatku  
 + 
 +Procesy: zarządzanie działkami (dodaj, usuń, modyfikuj), zarządzanie lokalami i budynkami, zarządzanie właścicielami,​ zgłoszenie nieruchomości do opodatkowania,​ wydanie decyzji o kwocie podatku, rejestracja wysyłki decyzji, wyznaczanie zaległości podatkowych,​ wysyłanie monitów  
 + 
 + 
 +====27. Serwis biura nieruchomości==== 
 + 
 +System ma umożliwić publikację oferty biura nieruchomości oraz umożliwiać zgłaszanie ofert 
 + 
 +Możliwości 
 + 
 +  *Przeglądanie 
 +  *Wyszukiwanie według różnych kryteriów 
 +  *Zgłaszanie ofert (oferty zgłoszone nie są automatycznie publikowane) 
 +  *Zarządzanie kontaktami z klientami (oglądającymi ofertę): terminarz spotkań, umowy, dostarczone materiały 
 + 
 +==== 28. System do zarządzania procesem dyplomowania==== 
 + 
 +Główne funkcje systemu: 
 +  *definiowanie tematów prac dyplomowych 
 +  *zatwierdzanie i publikowanie 
 +  *etapy: wybór tematów i zapisy, oddanie pracy, obrona 
 +  *statystyki i raporty  
 + 
 +==== 29. System do zarządzania projektami w metodyce zwinnej==== 
 + 
 +Celem systemu jest zarządzanie projektami. Główne funkcje: 
 +  *możliwość zdefniowania wielu projektów 
 +  *możliwość definiowania funkcjonalności (cech systemu) do zaimplementowania 
 +  *podział na zadania, ich szacowanie oraz monitorowanie stanu realizacji 
 +  *definiowanie iteracji i punktów kontrolnych 
 +  *zarządzanie zespołem (definiowanie członków i ich kompetencji) 
 +  *przydział członków zespołu do zadań 
 +  *zgłaszanie i rozwiązywanie problemów. 
 + 
 +Proponuje się wykorzystać praktyki metodyki Scrum.
  
 ===== Rejestracja ===== ===== Rejestracja =====
inzynieria_oprogramowania_tematy.txt · Last modified: 2016/10/03 15:35 by pszwed
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0