27 lutego 2016

Dynamika układów fizycznych


Zadania:


 

Studia niestacjonarne Pomoce:
1. Równania d’Alemberta

 przykłady

2. Równania Lagrange’a II rodzaju – układy mechaniczne  przykłady
3. Równania Lagrange’a II rodzaju – układy elektro-mechaniczne
4. Drgania wymuszone o wielu stopniach swobody (nietłumione)
drgania swobodne o trzech stopniach swobody (nietłumione)

przykłady 1,
przykłady 2

5. Drgania wymuszone o wielu stopniach swobody (tłumione)
przykłady 1
6. Kwaterniony

Pliki do pobrania:
– tworzenie kwaternionu obrotu (qrot.m)
– tworzenie macierzy Q (Qmatrix.m)
– przykład obrotu wektora (obrot_wektor.m)
– przykład obrotu powierzchni (obrot_powierzchni.m)
– przykład interpolacji obrotu (interpolacja_obrot.m)


Zasady zaliczenia:


 

  • ocena końcowa jest średnią oceną z aktywności (A) oraz kolokwium (K)
  • przez aktywność rozumie się: zgłaszanie na zajęciach, odpowiedź przy tablicy, rozwiązywanie prac domowych, kartkówki.
  • warunkiem koniecznym i wystarczającym zaliczenia przedmiotu jest pozytywne zaliczenie kolokwium K i obecność na zajęciach
  • ostateczna ocena może być jeżeli student wykaże się dodatkową aktywnością naukową (nieobowiązkowe prace domowe itp.).
  • projekty są opcjonalne i umożliwiają podniesienie oceny o pół stopnia. Należy je oddać przed końcem semestru. Projekty są dobierane indywidualnie i mogą być częścią pracy magisterskiej.

Obecność:


  • obecność jest obowiązkowa
  • brak obecności na zajęciach można odrobić rozwiązując dodatkowy zestaw zadań i przedstawienie rozwiązań prowadzącemu na najbliższych zajęciach (prowadzący ma prawo do sprawdzenia samodzielności wykonanych zadań)
  • nieobecność należy natychmiast usprawiedliwiać po odbytej chorobie. (usprawiedliwienia w późniejszych terminach nie będą rozpatrywane)