Publikacje

1. Jacek SEPIAŁ, Dariusz WIEWIÓRKA, Jacek Kudela, Jan Krella; Sposób przebudowy skrzyżowania głównych wyrobisk transportowych na poziomie 650 m w KWK PIAST obudową typu KONTI - Re-supporting of the main transport ways on level 650 m in KWK Piast by supports of KONTI type; Nerastné suroviny Slovenska a ich vyuzívanie = Mineral resorces of Slovakia and their utilization : Demänovská Dolina, Slovak Republic : 8-9. október 2009 : zborník predná_ok / zostavili: Mikulá_ Beránek, Ján Pástor ; Slovenská Banícka Spoločnost, člen ZSVTS, [etc.]. - [Slovak Republic] : SBS, 2009. - Opis wg okł. - ISBN 978-80-969144-8-7. - S. 196-205. - Streszcz.

2. Jacek SEPIAŁ, Dariusz WIEWIÓRKA, Dariusz Rębielak, Cezary Cebula, Stefan Kołodziejczyk; Utrzymanie stateczności chodnika transportowego w dwustronnym otoczeniu zrobów przy eksploatacji wielowarstwowej pokładu 510 w ZG Piekary - Stability of the transport ways with stopes on both sides utilizing the multi-layer supports 510 in ZG Piekary; Nerastné suroviny Slovenska a ich vyuzívanie = Mineral resorces of Slovakia and their utilization : Demänovská Dolina, Slovak Republic : 8-9. október 2009 : zborník predná_ok / zostavili: Mikulá_ Beránek, Ján Pástor ; Slovenská Banícka Spoločnost, člen ZSVTS, [etc.]. - [Slovak Republic] : SBS, 2009. - Opis wg okł. - ISBN 978-80-969144-8-7. - S. 175-187. - Bibliogr. s. 187, Streszcz.

3. Jarosław Ślizowski, Kazimierz Urbańczyk, Dariusz WIEWIÓRKA, Leszek Lankof, Karolina Wojtuszewska; Wpływ modelu numerycznego na ocenę konwergencji komór magazynowych gazu ziemnego - Influence of numerical model on underground natural gas storage caverns convergence; Quo vadis sal : XIII międzynarodowe sympozjum solne = international salt symposium : Podziemne magazynowanie paliw ; Zagrożenia w górnictwie solnym = Underground fuel storage ; Hazard in salt mining : Dolina Demianowska, 2-3 października 2008 r./ Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego. - [Polska : PSGS, 2008]. - S. 15-16. -Tekst pol.-ang.

4. Jan WALASZCZYK, Dariusz WIEWIÓRKA; Przykłady zastosowania metod numerycznych w mechanice ośrodków skalnych -Examples of application numerical methods in rock mechanics; Przegląd Mechaniczny / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ; ISSN 0033-2259. - 2008 R. 67 nr 11 s. 20-26. - Bibliogr. s. 26, Summ., Ref.

5. Jacek SEPIAŁ, Dariusz WIEWIÓRKA, Jan Krella, Jacek Kudela; Przebudowa skrzyżowania głównych wyrobisk udostęniających na poziomie 650 m w kopalni PIAST z zastosowaniem obudowy ,,Polytrac" - Re-supporting of mining galleries crossing on level 650 m by application of supporting POLYTRAC in mine PIAST; Baníctvo, geológia a zivotné prostredie na Slovensku a v Eupópskej \'{U}nii = Mining, geology and environment in Slovakia and the European Union : zborník predná_ok z medzinárodnej konferencie = conference proceedings from the international conference : Stará Lesná, Slovak Republic, 09.-10. október 2008 / zostavil Mikulá_ Beránek ; Slovenská banícka spoločnost, [et al.]. - [Slovak Republic] : SBS, [2008]. - ISBN 978-80-969144-7-0 . - S. 207-218. - Bibliogr. s. 218, Streszcz., Abstr.

6. Jan WALASZCZYK, Dariusz WIEWIÓRKA; Modelowanie wpływu zaburzeń tektonicznych na drgania stropu w górotworze uwarstwionym - Modeling of inluence income of tectonic disturbance on roof oscillations in to stratified rock mass; Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. - Tyt. poprz.: Górnictwo (Kraków). - 2008 R. 32 z. 1 s. 359-369. - Bibliogr. s. 369, Streszcz., Summ.

7. Jan WALASZCZYK, Dariusz WIEWIÓRKA; Analiza drgań powierzchni terenu wywołanych pękaniem warstw skalnych - Analysis of surface oscillation caused by strata cracking; Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. - Tyt. poprz.: Górnictwo (Kraków). - 2007 R. 31 z. 3 s. 427-435. - Bibliogr. s. 435, Streszcz., Summ.. - Polski Kongres Górniczy. Sesja XIII, Budownictwo podziemne 2007 = Underground construction 2007 : międzynarodowa konferencja = international conference : Kraków, Poland, 20-22.09.2007 / AGH. - Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. - Opis konferencji wg obwoluty. - toż. Na CD-ROM-ie. - CD-ROM zawiera 14 sesji tematycznych

8. Jacek SEPIAŁ, Dariusz WIEWIÓRKA, Jacek Kudela, Jan Krella; Opracowanie warunków poprawnego stosowania obudowy wraz z oceną stateczności przekopu wschodniego z objazdem wozów Granby W-1 - Determination of conditions for correct application of reinforcement as well as stability assesment of the eastern cross-cut with turn-round of wagons W-1; Baníctvo, geológia a zivotné prostredie na Slovensku a v Európskej \'{U}nii = Mining, geology and environment in Slovakia and the European Union : zborník predná_ok z medzinárodnej konferencie = conference proceedings from the international conference : Demänovská Dolina, Slovak Republic, 11.-12. október 2007 / zost. Mikulá_ Beránek ; Slovenská banícka spoločnost, člen ZSVTS [etc.]. - Banská Bystrica, Slovakia : SBS, 2007. - Opis częśc. wg okł. - ISBN 978-80-969144-5-6. -S. 236-243. - Bibliogr. s. 243, Abstr., Streszcz.

9. Jan WALASZCZYK, Dariusz WIEWIÓRKA; Przykłady zastosowania metod numerycznych w mechanice ośrodków skalnych -[Examples of employment of numerical methods in rock mechanics]; MES 2007 : programy MES we wspomaganiu analizy, projektowania i wytwarzania : X jubileuszowa konferencja naukowo-techniczna : Kazimierz Dolny 13-16 listopada 2007 : streszczenia / zespół red. Elżbieta Kowal, Piotr Szurgott ; WAT [etc.]. -Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego. Wydział Mechaniczny. Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej, 2007. - Opis częśc. wg okł. - S. 133. - Pełny tekst W: MES 2007 [Dokument elektroniczny] : programy MES we wspomaganiu analizy, projektowania i wytwarzania : X jubileuszowa konferencja naukowo-techniczna : Kazimierz Dolny 13-16 listopada 2007 : materiały konferencyjne. - Wersja do Windows. - Dane tekstowe / zespół red. Marian Klasztorny, Elżbieta Kowal, Piotr Szurgott ; WAT [etc.]. - [Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego. Wydział Mechaniczny. Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej, 2007]. - 1 dysk optyczny. - S. 1-9. - Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. - Tyt. przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji ,,Spis referatów"). - Bibliogr. s. 8-9

10. Jacek SEPIAŁ, Dariusz WIEWIÓRKA, Jacek Kudela, Jan Krella; Stateczność zbiornika Z-3, podlegającego wpływom podwyższonych ciśnień górotworu i ustalenie sposobów jego utrzymania w KWK ,,Piast" - The stability of bin Z-3 exposed to influences of increased rock pressures and determination of ways for their elimination in KWK "Piast"; Baníctvo, geológia a zivotné prostredie na Slovensku a v Európskej \'{U}nii = Mining, geology and environment in Slovakia and the European Union : zborník predná_ok z medzinárodnej konferencie = conference proceedings from the international conference : Demänovská Dolina, Slovak Republic, 11.-12. október 2007 / zost. Mikulá_ Beránek ; Slovenská banícka spoločnost, člen ZSVTS [etc.]. - Banská Bystrica, Slovakia : SBS, 2007. - Opis częśc. wg okł. - ISBN 978-80-969144-5-6. -S. 221-228. - Bibliogr. s. 228, Abstr., Streszcz.

11. Jan WALASZCZYK, Dariusz WIEWIÓRKA; Komputerowa symulacja skutków pękania pojedynczej warstwy geologicznej -Computer modelling of strata cracking in the single geological layer; Geotechnika i budownictwo specjalne / pod red. Danuty Flisiak i Marka Cały ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH. - Kraków : Wydawnictwo KGBiG AGH, 2006. - (ZSMGiG [Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii ; nr 29]). - S. 571-581. - Bibliogr. s. 581, Abstr.

12. Dariusz CHLEBOWSKI, Andrzej ZORYCHTA, Dariusz WIEWIÓRKA; Kształtowanie się przemieszczeń i naprężeń pionowych w pokładzie nieregularnie nadebranym - Forming of displacements and vertical stresses in erratically overworked seam; Górnicze zagrożenia naturalne 2006 = Natural mining hazards 2006 : głębokość eksploatacji a zagrożenia górnicze = depth of mining and mining hazards : XIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna = XIII international scientific-technical conference : 7-10. 11. 2006, Ustroń, Polska / Główny Instytut Górnictwa. Zakład Tąpań i Mechaniki Górotworu [etc.]. - Katowice : GIG, 2006. - Opis częśc. wg okł. - S. 21-30. - Bibliogr. s. 30, Streszcz., Abstr.

13. Dariusz WIEWIÓRKA; Wpływ pękania warstw skalnych na generowanie zjawisk dynamicznych w górotworze - Influence of strata cracking on dynamic effect generation in the rock mass; Baníctvo, geológia a zivotné prostredia v Európskej \'{U}nii = Mining, geology and environment in the European Union : zborník predná_ok z medzinárodnej konferencie = conference proceedings from the international conference : Demänovská Dolina, Slovak Republic, 13. - 14. október 2005 / Slovenská banícka spoločnost'. - Banská Bystrica, Slovakia : SBS, 2005. - Opis częśc. wg okł. - S. 184-192. - Bibliogr. s. 192, Abstr., Streszcz.

14. Jan WALASZCZYK, Dariusz WIEWIÓRKA; Wpływ naruszenia ciągłości warstw skalnych na generowanie w nich zjawisk dynamicznych - Impact of discontinuities in rock layers on generation in them dynamical effects; Programy MES w komputerowym wspomaganiu analizy, projektowania i wytwarzania :VIII konferencja naukowo-techniczna. Cz. 2 / red. nauk. numeru Czesław Goss ; WAT. - Warszawa : WAT, 2004. - (Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej ; vol. 53 nr 6). - S. 23-34. - Bibliogr. s. 33-34, Streszcz., Abstr.

15. Jan WALASZCZYK, Dariusz WIEWIÓRKA; Wpływ naruszenia ciągłości warstw skalnych na generowanie w nich zjawisk dynamicznych - [Influence of strata discontinuity on dynamic effect generating in them]; Programy MES w komputerowym wspomaganiu analizy, projektowania i wytwarzania :VIII konferencja naukowo-techniczna. - [S. l. : s. n., 2003]. - S. [1-9]. - Bibliogr. s. [9]

16. Jan WALASZCZYK, Dariusz WIEWIÓRKA; Wpływ nagłej utraty podporności stropu wyrobiska ścianowego na stan przemieszczenia górotworu - Influence of sudden loos of roof support on stress field in rock mass; Geotechnika i budownictwo specjalne 2002 : ze szczególnym uwzględnieniem problematyki towarzyszącej eksploatacji rud miedzi : XXV [dwudziesta piąta] Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu : Zakopane, 18-22 marca 2002 / [red. Danuta Flisiak] ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]. - Kraków : Wydawnictwo KGBiG AGH, 2002. - S. 767-776. - Bibliogr. s. 776, Streszcz., Abstr.