dr inż. Wojciech Bąchorek

Strona domowa

Praktyki studenckie dla kierunku Elektrotechnika

Informacje ogólne dot. praktyk


Zgodnie z Zarządzeniem Rektora AGH nr 11/2006 studenci są zobowiązani do dobycia praktyk zawodowych i dyplomowych. Zasady odbywania praktyk zamieszczone są w sylabusie, na stronie Wydziału oraz na niniejszej stronie. Praktyki odbywają się w terminie przewidzianym w zarządzeniu Rektora AGH w sprawie organizacji roku akademickiego.

⇒ Założenia programowe oraz wymagania dodatkowe (PDF).
⇒ Informacje ogólne dot. organizacji praktyk (PDF).
⇒ Lista wybranych zakładów pracy, w których studenci kierunku Elektrotechnika odbywali praktyki (PDF).

⇒ Sylabus AGH.
⇒ Strona Wydziału EAIiIB - Praktyki studenckie.

>   >       F A Q       <   <

Terminarz, uwagi


W sprawach dotyczących praktyk można zgłaszać się do p.112b B1 wyłącznie w ustalonym terminie konsultacji .

Wydawanie porozumień o odbycie praktyk zawodowych:
- do 22.06.2018 (termin zalecany: do końca maja)

W celu wydania porozumienia należy uprzednio dostarczyć:
- zgodę z zakładu pracy potwierdzającą przyjęcie na praktyki,
- starannie wypełniony formularz,
- polisę NNW ważną w okresie praktyki.Zaliczanie praktyk:
- 25.06.2018 (godz.: 10:00 - 13:00)
- 02.07.2018 (godz.: 10:00 - 13:00)

- od 03.09.2018 do 07.09.2018 (godz.: 11:00 - 14:00)
- 08.09.2018 (godz.: 11:00 - 14:00) - studia niestacjonarne
- od 10.09.2018 do 13.09.2018 (godz.: 11:00 - 14:00)

Terminy mogą ulec zmianie!
W późniejszym terminie praktyki nie będą zaliczane!


>   >   >   >     WARUNKI   ZALICZENIA   PRAKTYKI     <   <   <   <

W celu zaliczenia praktyki należy dostarczyć osobiście:
- zgodę Prodziekana (jeżeli jest wymagana),
- porozumienie (oryginał) lub umowę (kopia, oryginał do wglądu),
- zaświadczenie o zrealizowanej praktyce/pracy (oryginał),
- szczegółowe sprawozdanie z przebiegu praktyki.