JĘZYK PISMA RĘCZNEGO - GRAFOLOGIA

Grafologia

Grafologia - to dziedzina psychologii zajmująca się ustalaniem związków między grafizmem a dominantami osobowościowymi. Jest dziedziną nauki zajmującą się analizą pisma odręcznego, wyodrębnianiem charakterystycznych jego cech, jak również badaniem z którymi cechami osobowości, stanu zdrowia oraz stanami psychicznymi i emocjonalnymi są one powiązane. Taka analiza nie jest sprawą trywialną, gdyż większość cech pisma nie posiada jednoznacznego odwzorowania 1:1, lecz może świadczyć o różnych cechach osobowości, stanu zdrowia oraz stanów psychicznych i emocjonalnych, lecz zwykle nie o wszystkich z nich. Z tego też powodu grafologia i grafolodzy są niejednokrotnie krytykowani za niepoprawną interpretację niektórych cech pisma. Zaleca się więc ostrożność w osądach oraz zdobycie doświadczenia. Te same cechy pisma mogą charakteryzować różne przymioty i cechy piszącego, a więc każdą domniemaną cechę należy potwierdzić przez jej częste powtórzenia w tekście oraz inne cechy pisma lub wynikające z innej analizy, które mogą potwierdzić przypuszczenia. Z tego też względu grafologia nie jest przez pewne kręgi uważana jako nauka (np. przez British Psychological Society), gdyż nie dokonano jednoznacznego przyporządkowania cech pisma do charakteru i cech piszącego. Takie przyporządkowanie jest niemożliwe, jeśli wziąć pod uwagę pojedyncze cechy grafologiczne pisma. Jednak jeśli weźmiemy pod uwagę różne ich kombinacje, wtedy klasyfikacja staje się realna i może być jednoznaczna. Wymaga to jednak bardziej skomplikowanej naukowej analizy wzorców pisma oraz równoczesną i miarodajną ocenę piszących wg innych kryteriów/testów.

Za ojca grafologii uznaje się J. H. Michona (1806 – 1881), aczkolwiek już wcześniej J. H. Michon katalogował cechy pisma i przypisywał im odpowiednie cechy charakteru. W trakcie badania grafologicznego bierze się pod uwagę takie cechy pisma jak:

Każda cecha pisma jest istotna tylko w tedy, gdy widać jej powtarzalność w większej ilości tekstu.


Pismo odręczne

jest jednak niewątpliwie odzwierciedleniem naszej osobowości, stanu zdrowia (tych jego składników, które mogą wpływać na szybkość, ciągłość, spójność pisania) oraz stanu psychicznego i emocjonalnego. Można więc na jego podstawie bardzo dużo dowiedzieć się o osobowości, stanie zdrowia, stanach emocjonalnych i psychicznych, dążeniach, potrzebach i charakterze danego człowieka. Można określić, na czym piszącemu zależy, na co zwraca uwagę, a do czego nie przykłada większej wagi, czy jest osobą zrównoważoną emocjonalnie i psychicznie lub czy przeżywa jakieś traumatyczne doświadczenia. Analiza pisma (a nawet często samego podpisu) może nam znacząco pomóc w negocjacjach, gdyż podobnie jak słowa naszej mowy, sposób intonacji i inne cechy niewerbalne pomogą nam skupić się na ważnych potrzebach adwersarza.

Wykład ten poświęcony jest opisowi i analizie ważnych cech pisma odręcznego, ich powiązaniu z charakterem, osobowością oraz stanami psychicznymi i emocjonalnymi adwersarza. Inteligentny człowiek może próbować w wyrazie twarzy i w słowach częściowo ukryć swój stan psychiczno-emocjonalny, zakryć prawdziwe cechy swojego charakteru, swoich dążeń i potrzeby, lecz pismo zwykle potrafi szybko ujawnić ukryte pragnienia, dążenia i cele, a nawet ujawnić kłamstwo.

W trakcie wykładu prezentowane będą analizy grafologiczne na konkretnych próbkach pisma odręcznego w celu wyostrzenia uwagi słuchaczy na ważne jego aspekty, podanie interpretacji oraz ostrzeżenia przed błędną lub pochopną interpretacją niektórych cech. W trakcie ćwiczeń będzie też można samodzielnie przeanalizować kilka próbek pisma i skonsultować swoje odkrycia z prowadzącym.


Wielkość liter


Szerokość liter


Kształt liter


Połączenia liter


Zakończenia słów


Pętle


Kropki nad "i" lub "j"

Miejsce i sposób postawienia kropki zdaniem grafologów świadczy o wyobraźni, nerwowości lub zasobach pamięci:


Kreski poziome w literach "t", "ł"


Odstępy pomiędzy słowami


Pochylenie pisma


Lewy margines

Lewy margines kojarzony jest zwykle z zachowaniami zewnętrznymi:


Prawy margines

Lewy margines kojarzony jest zwykle z zachowaniami wewnętrznymi


Górny margines


Dolny margines


Wielkość stref pisma


Nacisk


Tempo


Upraszczanie

Upraszczanie znaków świadczy zwykle o rozwiniętej inteligencji, lotności i zdolnościach kombinatorycznych.


Zamazania i skreślenia

Zamazania, nadpisania, poprawianie i skreślenia charakterystyczne są dla osób kłótliwych, dokładnych (WER) i wyostrzających (OST).


Ornamenty

Ornamenty w piśmie pojawiają się u osób romantycznych, poetycznych. Zaś osoba o analitycznym i ścisłym umyśle może pozostawić w tekście przejrzyste i geometryczne rysunki. Ornamenty i inne upiększenia (wężykowe lub powiększone) początkowych dużych liter świadczyć mogą o artystycznej naturze piszącego (INS), maksymalizmie (MAK), ale również o ferworze, który chce nadać tekstowi.


Analiza podpisów

Podpis zwykle w sposób silny odzwierciedla charakter piszącego, więc przyjrzenie się jego charakterystycznym cechom grafologicznym zwykle pozwala dość dobrze określić osobowość, dążenia i stan psychiczny podpisującego się.


Wykrywanie kłamstwa

Kłamstwo w tekście można rozpoznać wg zmiennych cech grafologicznych piszącego świadczących o spięciu, braku zrównoważenia psychicznego lub emocjonalnego, większym skupieniu się, np.: zmniejszenie tempa pisania, nierówne odstępy, falowanie, nierówne nachylenie pisma itp.


Ekstawertyzm

Cechy grafologiczne pisma wskazujące ekstrawersję (wg Anny Teillard uczennicy Karola Gustawa Junga):


Introwertyzm

Cechy grafologiczne pisma wskazujące introwersję (wg Anny Teillard uczennicy Karola Gustawa Junga):


Pismo a charakter

Analiza grafologiczna pomaga rozpoznać charakter osoby piszącej i dzięki temu określić jej potrzeby, dążenia i przewidywalne reakcje:


Bibliografia

  1. Grafologia
  2. Centrum Ekspertyz Grafologicznych
  3. Papilot
  4. Grafologia - odkrywcy
  5. D. Tarczyński, Psychografologia, Białystok 2000
  6. B. Gawda, Grafizm jako forma ekspresji, Lublin 2006
  7. B. Gawda, Psychologiczna analiza pisma, Lublin 1999
  8. B. Gawda, Pismo a osobowość, Lublin 2000
  9. T. Widła, Grafologia – wczoraj, dziś, jutro, Toruń 2004