Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
programowanie_obiektowe [2018/10/11 14:46]
pszwed [Tekst wykładów]
programowanie_obiektowe [2018/11/22 00:12] (current)
pszwed [Kolokwia i sprawdziany]
Line 9: Line 9:
  
   *[[http://​pszwed.kis.agh.edu.pl/​wyklady_java/​w1-java-wprowadzenie.pdf|Wykład 1: Wprowadzenie,​​ ogólny opis języka]] ​      *[[http://​pszwed.kis.agh.edu.pl/​wyklady_java/​w1-java-wprowadzenie.pdf|Wykład 1: Wprowadzenie,​​ ogólny opis języka]] ​   
-  *[[http://szwed.kis.agh.edu.pl/​wyklady_java/​w2-3-java-skladnia.pdf|Wykład 2-3 Elementy składni, rozmieszczenie obiektów w pamięci, klasa String, tablice]] ​   +  *[[http://pszwed.kis.agh.edu.pl/​wyklady_java/​w2-3-java-skladnia.pdf|Wykład 2-3 Elementy składni, rozmieszczenie obiektów w pamięci, klasa String, tablice]] ​   
   *[[http://​pszwed.kis.agh.edu.pl/​wyklady_java/​w4-5-java-klasy.pdf|Wykład 4-5 Klasy, pola, metody, konstruktory,​​ klonowanie]] ​      *[[http://​pszwed.kis.agh.edu.pl/​wyklady_java/​w4-5-java-klasy.pdf|Wykład 4-5 Klasy, pola, metody, konstruktory,​​ klonowanie]] ​   
   *[[http://​pszwed.kis.agh.edu.pl/​wyklady_java/​w6-java-interfejsy-klasy-wewnetrzne.pdf|Wykład 6 Intefejsy, klasy wewnętrzne,​​ wyliczenia]] ​     *[[http://​pszwed.kis.agh.edu.pl/​wyklady_java/​w6-java-interfejsy-klasy-wewnetrzne.pdf|Wykład 6 Intefejsy, klasy wewnętrzne,​​ wyliczenia]] ​  
Line 28: Line 28:
   *[[po:​lab3|Laboratorium 3 -- testy metod klasy Matrix]] ​     *[[po:​lab3|Laboratorium 3 -- testy metod klasy Matrix]] ​  
   *[[po:​lab4|Laboratorium 4 -- piszemy CV]]      *[[po:​lab4|Laboratorium 4 -- piszemy CV]]   
-  *[[po:lab4#​zapis_i_odczyt_dokumentu|Laboratorium 5 -- Kontynuujemy pisanie CV...]]   +  *[[po:lab5|Laboratorium 5 -- Konstruujemy wyrażenia matematyczne...]]   
   *[[po:​lab6|Laboratorium 6 -- CSV reader]] ​     *[[po:​lab6|Laboratorium 6 -- CSV reader]] ​  
   *[[po:​lab7|Laboratorium ​ 7 -- Województwa,​​ powiaty, gminy...]] ​     *[[po:​lab7|Laboratorium ​ 7 -- Województwa,​​ powiaty, gminy...]] ​  
Line 39: Line 39:
  
 ===== Kolokwia i sprawdziany =====    ===== Kolokwia i sprawdziany =====   
-    + 
-[[http://​pszwed.kis.agh.edu.pl/​wyklady_java/​lab/​2017-programowanie-obiektowe-oceny.pdf|Oceny ​z laboratorium]]    ​+<!-- 
 +[[po:​kartkowka_18|Kartkówka - tematy]] ​   
 +--> 
 + 
 +[[http://​pszwed.kis.agh.edu.pl/​wyklady_java/​lab/​2018-programowanie-obiektowe-oceny.pdf|Oceny ​kod i sprawdziany]]    ​
  
 [[po:​galeria_choinek|Galeria choinek]] [[po:​galeria_choinek|Galeria choinek]]
Line 46: Line 50:
        
 Dla każdego uczestnika zajęć zostało założone repozytorium git. Lista loginów i repozytoriów jest dostępna jako    ​ Dla każdego uczestnika zajęć zostało założone repozytorium git. Lista loginów i repozytoriów jest dostępna jako    ​
-[[http://pszwed.kis.agh.edu.pl/​wyklady_java/​lab/​2017-programowanie-obiektowe-git.pdf|plik PDF]] lub [[http://​​pszwed.kis.agh.edu.pl/​​wyklady_java/​​lab/​​2017-programowanie-obiektowe-git.csv|csv]]. Obie listy są zabezpieczone hasłem (takim, jak do wykładów). ​  +[[http://​pszwed.kis.agh.edu.pl/​wyklady_java/​lab/​2018-programowanie-obiektowe-git.pdf|plik PDF]]. ​Lista jest zabezpieczone hasłem (takim, jak do wykładów). ​  
        
 Hasła do repozytoriów zostaną podane podczas zajęć. ​   Hasła do repozytoriów zostaną podane podczas zajęć. ​  
programowanie_obiektowe.1539261982.txt.gz · Last modified: 2018/10/11 14:46 by pszwed
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0