Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
programowanie_obiektowe [2018/10/11 14:46]
pszwed [Tekst wykładów]
programowanie_obiektowe [2019/02/13 19:55] (current)
pszwed [Terminy]
Line 3: Line 3:
 **Wyniki egzaminu** ​   **Wyniki egzaminu** ​  
  
-  *[[http://​pszwed.kis.agh.edu.pl/​wyklady_java/​java-2018-i-termin.htm|I termin ​wyniki]] ​ Możliwość oglądania ​prac - wtorek ​godzina 14.00 (konsultacje od 13.30)  +  *[[http://​pszwed.kis.agh.edu.pl/​wyklady_java/​java-i-termin-oceny-2019.pdf|I termin ​- 31.01.2019 oceny]] ​Możliwość oglądania ​ocen: wtorek ​12.00. 
 +  *[[http://​pszwed.kis.agh.edu.pl/​wyklady_java/​java-ii-termin-oceny-2019.pdf|II termin - 07.02.2019 oceny]] ​Możliwość oglądania ocen: wtorek 12.00.
  
  
Line 9: Line 10:
  
   *[[http://​pszwed.kis.agh.edu.pl/​wyklady_java/​w1-java-wprowadzenie.pdf|Wykład 1: Wprowadzenie,​​ ogólny opis języka]] ​      *[[http://​pszwed.kis.agh.edu.pl/​wyklady_java/​w1-java-wprowadzenie.pdf|Wykład 1: Wprowadzenie,​​ ogólny opis języka]] ​   
-  *[[http://szwed.kis.agh.edu.pl/​wyklady_java/​w2-3-java-skladnia.pdf|Wykład 2-3 Elementy składni, rozmieszczenie obiektów w pamięci, klasa String, tablice]] ​   +  *[[http://pszwed.kis.agh.edu.pl/​wyklady_java/​w2-3-java-skladnia.pdf|Wykład 2-3 Elementy składni, rozmieszczenie obiektów w pamięci, klasa String, tablice]] ​   
   *[[http://​pszwed.kis.agh.edu.pl/​wyklady_java/​w4-5-java-klasy.pdf|Wykład 4-5 Klasy, pola, metody, konstruktory,​​ klonowanie]] ​      *[[http://​pszwed.kis.agh.edu.pl/​wyklady_java/​w4-5-java-klasy.pdf|Wykład 4-5 Klasy, pola, metody, konstruktory,​​ klonowanie]] ​   
   *[[http://​pszwed.kis.agh.edu.pl/​wyklady_java/​w6-java-interfejsy-klasy-wewnetrzne.pdf|Wykład 6 Intefejsy, klasy wewnętrzne,​​ wyliczenia]] ​     *[[http://​pszwed.kis.agh.edu.pl/​wyklady_java/​w6-java-interfejsy-klasy-wewnetrzne.pdf|Wykład 6 Intefejsy, klasy wewnętrzne,​​ wyliczenia]] ​  
Line 28: Line 29:
   *[[po:​lab3|Laboratorium 3 -- testy metod klasy Matrix]] ​     *[[po:​lab3|Laboratorium 3 -- testy metod klasy Matrix]] ​  
   *[[po:​lab4|Laboratorium 4 -- piszemy CV]]      *[[po:​lab4|Laboratorium 4 -- piszemy CV]]   
-  *[[po:lab4#​zapis_i_odczyt_dokumentu|Laboratorium 5 -- Kontynuujemy pisanie CV...]]   +  *[[po:lab5|Laboratorium 5 -- Konstruujemy wyrażenia matematyczne...]]   
   *[[po:​lab6|Laboratorium 6 -- CSV reader]] ​     *[[po:​lab6|Laboratorium 6 -- CSV reader]] ​  
   *[[po:​lab7|Laboratorium ​ 7 -- Województwa,​​ powiaty, gminy...]] ​     *[[po:​lab7|Laboratorium ​ 7 -- Województwa,​​ powiaty, gminy...]] ​  
Line 39: Line 40:
  
 ===== Kolokwia i sprawdziany =====    ===== Kolokwia i sprawdziany =====   
-    
-[[http://​pszwed.kis.agh.edu.pl/​wyklady_java/​lab/​2017-programowanie-obiektowe-oceny.pdf|Oceny z laboratorium]] ​   ​ 
  
-[[po:​galeria_choinek|Galeria choinek]]+ 
 +[[po:​kolokwium_07_02_2019|Kolokwium - tematy]] ​   
 + 
 +:!: Oceny z laboratorium :!: 
 + 
 +[[http://​pszwed.kis.agh.edu.pl/​wyklady_java/​lab/​2018-programowanie-obiektowe-oceny.pdf|Oceniony kod i sprawdziany]] ​    
 + 
 + 
 +Osoby, które nie uzyskały zaliczenia będą miały możliwość napisania jeszcze jednego kolokwium, prawdopodobnie w dniu II terminu egzaminu. 
 + 
 + 
 +  * ** Czwartek 07.02.2019, godz 13.00 - kolokwium poprawkowe Programowenie Obiektowe ** C2 403 
 +  * Czwartek 07.02.2019, godz. 15.00 egzamin Programowanie Obiektowe II termin (B1 H24) 
 + 
 + 
 +[[po:​galeria_choinek|Galeria choinek ​2017]]
 ===== Repozytoria git =====    ===== Repozytoria git =====   
        
 Dla każdego uczestnika zajęć zostało założone repozytorium git. Lista loginów i repozytoriów jest dostępna jako    ​ Dla każdego uczestnika zajęć zostało założone repozytorium git. Lista loginów i repozytoriów jest dostępna jako    ​
-[[http://pszwed.kis.agh.edu.pl/​wyklady_java/​lab/​2017-programowanie-obiektowe-git.pdf|plik PDF]] lub [[http://​​pszwed.kis.agh.edu.pl/​​wyklady_java/​​lab/​​2017-programowanie-obiektowe-git.csv|csv]]. Obie listy są zabezpieczone hasłem (takim, jak do wykładów). ​  +[[http://​pszwed.kis.agh.edu.pl/​wyklady_java/​lab/​2018-programowanie-obiektowe-git.pdf|plik PDF]]. ​Lista jest zabezpieczone hasłem (takim, jak do wykładów). ​  
        
 Hasła do repozytoriów zostaną podane podczas zajęć. ​   Hasła do repozytoriów zostaną podane podczas zajęć. ​  
Line 107: Line 121:
   * Podczas egzaminu nie można korzystać z materiałów i pomocy, telefonów komórkowych i sprzętu komputerowego. ​      * Podczas egzaminu nie można korzystać z materiałów i pomocy, telefonów komórkowych i sprzętu komputerowego. ​   
 ==== Terminy ====    ==== Terminy ====   
-  *I termin: ​2.02, 15:​00-17:​00,​ s. B1/121       ​[[http://​pszwed.kis.agh.edu.pl/​wyklady_java/​java-2018-i-termin.htm|Wyniki]] +  *I termin: ​31.01.2019 (czwartek) 19:30-21:30 B1-H24        
-  *II termin: ​9.0215:00-17:00,​ s. B1/​121 ​   +  *II termin: ​07.02.2019 (czwartek) - 15:​00-17:​00 ​  
-  *III termin: ​16.02, 14:00-16:00,​ sB1/121  ​+  *III termin: ​14.02.2019 (czwartek) - 15:00-17:00   (przeniesiony na wtorek 12.02.2019 12.00 - podczas konsultacji)
        
 <​!-- ​ <​!-- ​
Line 145: Line 159:
 ==== Ocena końcowa ====    ==== Ocena końcowa ====   
        
-Ocena końcowa jest obliczana jako średnia ważona (około //(1-k)// ocena z egzaminu i //k// z zaliczenia). ​    +Ocena końcowa jest obliczana jako średnia ważona (około //(1-k)// ocena z egzaminu i //k// z zaliczenia). ​ 
-  * {{:​ok-k-0.50.pdf|Ocena ​końcowa dla k=0.50}}+    
 +Współczynnik //=0.5//Np. jeżeli ktoś uzyskał 5.0 z zaliczenia i 4.5 z egzaminu, oceną ​końcową będzie 5.0
programowanie_obiektowe.1539261982.txt.gz · Last modified: 2018/10/11 14:46 by pszwed
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0