Kula

Zadania


Kulę o środku O przecięto płaszczyzną przechodzącą przez punkt O 1. Oblicz pole powierzchni i objętość kuli, jeśli:
a) sinα = 0,5 i |OO 1| = 2√3 cm,
b) tgα = 0,75 i |OO 1| = 6 cm.
rysunek pomocniczy
Rozwiązanie
Środki dwóch sfer są oddalone od siebie o 20 cm, a ich promienie są równe odpowienio:
a) r 1 = 16cm i r 2=12 cm,
b) r 1 = r 2=12 cm,
Oblicz długość okręgu będącego częścią wspólną obu tych sfer.
rysunek pomocniczy
Rozwiązanie
Wyznacz objętość kuli wpisanej w czworościan foremny o krawędzi a.
rysunek pomocniczy
Rozwiązanie

Zadania


W kulę wpisano walec w ten sposób, że objętość walca stanowi 9/16 objętości kuli. Oblicz stosunek promienia kuli do wysokości walca.
rysunek pomocniczy
Rozwiązanie
W czworościanie, którego wszystkie krawędzie mają taką samą długość 6, umieszczono kulę tak, że ma ona dokładnie jeden punkt wspólny z każdą ścianą czworościanu. Płaszczyzna π , równoległa do podstawy tego czworościanu, dzieli go na dwie bryły: ostrosłup o objętości równej 8/27 objętości dzielonego czworościanu i ostrosłup ścięty. Oblicz odległość środka S kuli od płaszczyzny π , tj. długość najkrótszego spośród odcinków SP , gdzie P jest punktem płaszczyzny π .
rysunek pomocniczy
Rozwiązanie
Oblicz objętość kuli opisanej nierównością:
a) x 2+y 2+z 2 ≤ 9
b) x 2+y 2+z 2 ≤ 3
c)x 2+y 2+z 2 ≤ 10
rysunek pomocniczy
Rozwiązanie
Oblicz stosunek objętości kuli wpisanej w czworościan foremny do objętości kuli opisanej na tym czworościanie.
rysunek pomocniczy
Rozwiązanie
Copyright Wiktor Jurek Zespół Szkół Łączności w Krakowie