Absolwent Studiów

Sylwetkę absolwenta, po osiągnięciu zamierzonych celów Studiów podyplomowych, można określić jak poniżej.

  • Absolwent będzie posiadał umiejętnościami programowania w językach C/C++/C# w stopniu co najmniej średnim lub zaawansowanym, w różnych środowiskach programistycznych IDE, stosowania technik komponentowych i sieciowych (VB.NET, C#, SOAP, REST, MVC, OSGi, ADO.NET, ORM, LINQ, inne). Umiejętności programistyczne będą wsparte przez wiedzę w zakresie technologii obiektowych (analiza i projektowanie) oraz podstawowych zasad inżynierii oprogramowania, w tym sieci przepływów, architektury systemu. Absolwent nabędzie umiejętności w dziedzinie konstruowania baz danych, w tym języka SQL, czy systemu MySQL.
  • Absolwent będzie posiadał wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie projektowania systemów informatycznych, umiejętności w dziedzinie procesów inżynierii wymagań, testowania oprogramowania, nowoczesnych technologii zintegrowanego i kierowanego modelami projektowania obiektowego (UML) i zarządzania projektem informatycznym. Będzie posiadał umiejętności stosowania zaawansowanych technologii bazodanowych (PostgreSQL, Hibernate/JPA, PHP, inne), tworzenia aplikacji działającym w środowisku internetowym (HTML, CSS, REST, inne), programowania webowego (Java, Javascript). Absolwent będzie posiadał umiejętności używania systemu UNIX/Linux na poziomie co najmniej średnim lub administratora.

Absolwent będzie mógł zatem pracować w zespołach (jako członek lub kierownik projektu) wytwarzających oprogramowanie należące do szerokiej klasy: systemy informatyczne, bazy danych, aplikacje webowe, systemy czasu rzeczywistego, czy inne.


Świadectwa ukończenia Studiów podyplomowych

Uczestnicy po zaliczeniu wszystkich przedmiotów objętych planem Studiów otrzymują Świadectwo ukończenia Studiów podyplomowych w zakresie Inżynieria oprogramowania. Tryb zaliczenia jest ustalany indywidualnie dla każdego przedmiotu i podawany jest na pierwszych zajęciach z każdego przedmiotu. Świadectwa są wystawiane zgodnie z wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej.