Organizacja Studiów

W ramach Studiów podyplomowych jest przewidzianych łącznie 224 godzin, w tym 126 godzin ćwiczeń praktycznych odbywających się w laboratoriach przy wykonywaniu ćwiczeń i projektów.

Studia podzielone są na dwa semestry, należy jednak podkreślić, że oba semestry traktowane są łącznie, tzn. przyjęcie na Studia dotyczy obu semestrów łącznie. W obrębie każdego semestru zajęcia zorganizowane są w ramach tzw. zjazdów, to jest zajęć dydaktycznych odbywających się w soboty oraz niedziele. Dla każdego semestru przewidzianych jest 7-8 zjazdów. Odbywają się one mniej więcej co dwa tygodnie.


Dokładny termin otwarcia Studiów i inauguracji zajęć zostanie podany na tej stronie w terminie późniejszym, aczkolwiek rozpoczęcie zajęć jest planowane w połowie października. Także wznowienie zajęć w semestrze letnim zostanie podane na tej stronie w terminie późniejszym. (Obecnie, w celach poznawczych, można się zapoznać z harmonogramem z ostatniego roku akademickiego.)

Wykłady odbywają się w bardzo dobrze wyposażonych salach audytoryjnych znajdujących się w infrastrukturze AGH. Ćwiczenia laboratoryjne odbywają się w dobrze wyposażonych laboratoriach komputerowych i są realizowane z wykorzystaniem profesjonalnego oprogramowania. Całość zajęć ma miejsce w sercu kompleksu AGH (pawilony C2, C3, B1, w okolicy Biblioteki Głównej) bardzo łatwo osiągalnego komunikacyjnie ze wszystkich kierunków miasta. Dostępny jest także wygodny parking wewnętrzny. Studenci mają dostęp do sieci uczelnianej, platformy e-learningowej

(Jednakże, w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej zajęcia mogą być prowadzone e-learningowo, być może w części. Katedra ma dobrze przygotowaną infrastrukturę w tym zakresie i przećwiczone praktyczne realizowanie zajęć zarówno na studiach dziennych jak i podyplomowych. Decyzje w tej sprawie będą podjęte później i zależą od czynników wyższych, tj. władz rektorskich i dziekańskich.)


Warunkiem zaliczenia studiów jest uczestniczenie w zajęciach i zaliczenie każdego przedmiotu w ramach Studiów. Warunki dla każdego przedmiotu ustala prowadzący, i są to zazwyczaj samodzielnie lub grupowo realizowane zadania i projekty. Ocena końcowa z całych studiów jest wyznaczana zgodnie z Regulaminem studiów podyplomowych AGH jako średnia z wszystkich ocen uzyskanych na zaliczenie poszczególnych przedmiotów.