Zasady rekrutacji i opłata za Studia

Opłata za całe Studia, tj. łącznie dwa semestry, wynosi 5600zł (w tym tzw. opłata operacyjna 100zł, I semestr 3100 zł, II semestr 2500 zł). Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty. Bliższe informacje w Sekretariacie.

Uczestnicy Studiów muszą spełniać podstawowe kryterium, jakim jest ukończenie przynajmniej studiów licencjackich/inżynierskich. Do procesu rekrutacji wymagane są nastepujące dokumenty:

  • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;
  • poświadczenie wniesienia opłaty wpisowej w wys. 100 zł;
  • poświadczenie wniesienia opłaty za studia podyplomowe za pierwszy semestr studiów, nie później niż w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w ramach studiów podyplomowych.

O przyjęciu na Studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Wpłaty bedą dokonywane na konto ogólne AGH:

Akademia Górniczo-Hutnicza
Bank Pekao S.A. Krakow
Nr konta: 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

należy zaznaczyć: „Studia podyplomowe Inżynieria oprogramowania, subkonto 6774”.

Uwaga: Istnieje możliwość wystawienia faktury - jest ona wystawiana na wyraźne życzenie słuchacza Studiów. Faktura może być wystawiona do trzech miesięcy od dnia dokonania wpłaty na osobę prywatną, natomiast w przypadku wystawienia faktury na firmę do 15 dnia każdego miesiąca po dokonaniu wpłaty (zaliczki).

BARDZO SERDECZNIE ZAPRASZAMY!