Warunki przyjęcia na Studium:

Zgłoszenia uczestnictwa w Studium prosimy przesyłać na adres:

Akademia Górniczo-Hutnicza
Dziekanat Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Studium Podyplomowe Ochrony Terenów Górniczych
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

Zgłoszenie powinno zawierać:

Zgłoszenie - kwestionariusz osobowy (pobierz - plik ZIP)
Kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych
Oświadczenie o pokryciu kosztów w przypadku zakwalifikowania
......na studia

Po zakwalifikowaniu Kandydata na Studium przesłana zostanie odpowiednia informacja ze szczegółowym programem Studium oraz terminami zjazdów.

UWAGA - W celu zapewnienia wysokiego standardu prowadzonych zajęć ograniczono liczbę Słuchaczy. O przyjęciu na Studium zadecyduje kolejność zgłoszeń.