Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
amo:przesylanie_sprawozdan [2018/10/01 13:18]
pszwed [Terminy sprawozdań]
amo:przesylanie_sprawozdan [2018/10/30 11:50] (current)
pszwed [Terminy sprawozdań]
Line 11: Line 11:
  
 ^Zadania^Termin^Zakres^ ^Zadania^Termin^Zakres^
-|1-2 Diagram struktury klas i przypadki użycia ||Klasy dziedziny (atrybuty i relacje). Diagram przypadków użycia i **3 definicje** scenariuszy | +|1-2 Diagram struktury klas i przypadki użycia |29.10.2018|Klasy dziedziny (atrybuty i relacje). Diagram przypadków użycia i **3 definicje** scenariuszy | 
-|4. Diagram stanów|| Diagram stanów parsera i **jednego** elementu projektu| +|3. Diagram stanów|29.10.2018| Diagram stanów parsera i **jednego** elementu projektu| 
-|4. Diagram czynności| |Diagram czynności dla jednego z przypadków użycia (systemowy, z opisanym scenariuszem) oraz biznesowy. Scenariusz systemowy musi być możliwy do zidentyfikowania (nazwa!) | +|4. Diagram czynności| ​9.11.2018|Diagram czynności dla jednego z przypadków użycia (systemowy, z opisanym scenariuszem) oraz biznesowy. Scenariusz systemowy musi być możliwy do zidentyfikowania (nazwa!) | 
-|5. Diagram klas + sekwencji| |Jeden ​diagram ​klas i 2 diagramy sekwencji odpowiadające realizacji przypadków użycia| +|5. Diagram klas + sekwencji|9.11.2018 ​|Jeden ​lub dwa diagramy ​klas i 2 diagramy sekwencji odpowiadające realizacji przypadków użycia| 
-|6. Projektowanie||Krótki opis, diagram klas, diagram sekwencji, zrzuty ekranu|+|6. Projektowanie|18.11.2018|Krótki opis, diagram klas, diagram sekwencji, zrzuty ekranu|
  
  
amo/przesylanie_sprawozdan.1538392681.txt.gz · Last modified: 2018/10/01 13:18 by pszwed
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0