Kluczowe uwagi dotyczące pisania prac dyplomowych (w budowie)


 1. Nigdy nie stosować kropek po tytułach
 2. Należy porządnie sformatować pracę zgodnie z wytycznymi. Dla piszących w LaTeX jest to stosunkowo proste (np. http://home.agh.edu.pl/~mszpyrka/doku.php?id=lectures:latex:aghdpl v4 z drobnymi modyfikacjami takimi jak dodanie w preambule \usepackage{lmodern}). Dla używających MS Word trudniejsze (http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/jak-poprawnie-pisac-prace-naukowa-w-wordzie-poradnik-pawla-wimmera/ , https://lifehacker.com/beyond-the-basics-six-tips-for-better-formatting-in-mi-1546090595 )
 3. Unikać skrótów myślowych np. "zbieżność siatki",
 4. Unikać wyrażeń potocznych lub "slangowych" jak np. "geometria" lub "model CAD" zamiast "model geometryczny", "całkowanie" równań różniczkowych zamiast "rozwiązywanie"
 5. Nie pisać co "należy zrobić", "można zrobić" itp. tylko co "zostało zrobione"
 6. Unikać nieprecyzyjnych określeń jak "nieco", "sporo", "kilka", "powyższe", "poniższe", ...
 7. Każdy wzór powinien być ponumerowany z prawej (najwygodniej zgodnie z numerem rozdziału np. (4.1), (4.2) )
 8. Jeżeli na rysunku występuje wiele podrysunków to każdy powinien być oznaczony i podpisany w opisie np. a), b), c), d)
 9. Tabele podpisuje się przed tabelą a rysunki za rysunkami zawsze jako rysunki. Do każdego rysunku lub tabeli powinien być odnośnik w tekście
 10. Unikać nagłówków rysunków umieszczonych w oknie graficznym. Podpisy rysunków powinny być krótkie i konkretne a w tekście wyjaśnienie co dokładnie na nich jest
 11. Każdy akapit powinien zawierać więcej niż trzy zdania. Każdy podrozdział powinien być dłuższy niż pół strony. Każdy rozdział (oprócz podsumowania) powinien być dłuższy niż dwie strony
 12. Wszystkie oznaczenia wykorzystane we wzorach powinny być wyjaśnione w tekście. Jeżeli w pracy jest dużo wzorów to lepiej opis oznaczeń jest umieścić w pojedynczej linii zamiast wypunktowania
 13. Z fragmentów zaburzających strukturę pracy (komplet rysunków zawierających wyniki, karty katalogowe, arkusze obliczeń itp.) warto pozostawić najciekawsze w treści pracy a całość umieścić w załącznikach. Załączniki to nienumerowane rozdziały o tytułach np. Załącznik 1, Załącznik 2, których miejsce jest za spisem literatury
 14. Wstęp (wprowadzenie) jest pierwszym rozdziałem pracy, w którym musi być jasno sformułowany cel pracy (jeden a nie wiele celów) i zawarty zakres pracy (najlepiej w osobnym podrozdziale o tytule "Cel i zakres pracy")
 15. Podsumowanie jest ostatnim numerowanym rozdziałem pracy, który musi zawierać informacje o zrealizowanym celu i zakresie pracy z konkretnymi, najważniejszymi wynikami (także liczbowymi). Dodatkowo warto umieścić opis wszelkich niedoskonałości prowadzonych badań z propozycjami ich udoskonalenia. Na koniec zawrzeć możliwości wykorzystania wyników i dalsze kierunki rozwojowe
 16. Nigdy nie stosować kropek po tytułach


Kluczowe uwagi dotyczące prezentacji na obronie (w budowie)


 1. Prezentacja powinna trwać 7 min
 2. Najlepiej stosować oficjalny szablon AGH. Wykorzystać stopkę (zielone pole na dole) do dodania tytułu pracy i numeru slajdu (ułatwia to zadawanie pytań)
 3. Na jednym z pierwszych slajdów zapisać cel pracy
 4. Zrezygnować ze slajdu z planem prezentacji, zamiast niego lepiej jest wypunktować najważniejsze elementy zakresu pracy
 5. Pomimo, że skrótowo to model (przynajmniej pierwszy) musi być dokładnie opisany. Np. przy wykorzystaniu MES zawsze przedstawić:
  • model geometryczny i założone parametry materiałowe
  • dyskretyzację modelu geometrycznego, wykorzystane elementy skończone
  • założone warunki brzegowe
 6. Przedstawić tylko najważniejsze wyniki nie pomijając kluczowych. Np. dla analizy wytrzymałościowej rozkłady przemieszczeń i naprężeń zredukowanych.
 7. Zamiast tabel lepiej jest stosować wykresy (np. słupkowe). Jeśli pozostaje tabela to wyróżnić w niej najważniejsze fragmenty (np. najlepsze rozwiązanie)
 8. Na ostatnim slajdzie wypunktować najważniejsze elementy podsumowania
 9. Slajdy, które nie mieszczą się w czasie prezentacji a mogą być przydatne by dokładniej opisać zastosowane metody, model lub wyniki warto umieścić na końcu prezentacji by podeprzeć się nimi podczas odpowiedzi na pytania