Georóżnorodność


Tomasz BartuśPrzedmiot mający na celu zapoznanie studentów z problematyką oceny georóżnorodności jako podstawowego narzędzia geoochrony. W ramach przedmiotu studenci poznają najważniejsze wskaźniki i metody oceny georóżnorodności. W ramach ćwiczeń studenci wykonują projekt oceny georóżnorodności wybranego obszaru badań. Z zastosowaniem metody bonitacji punktowej obliczane są wskaźniki różnorodności cząstkowych najważniejszych elementów przyrody nieożywionej, t.j. budowy geologicznej, rzeźby terenu, wód powierzchniowych, gleb i klimatu. Następnie obliczana jest georóżnorodność całkowita.

Bartuś, T, Mastej, W., 2023. Morphodiversity as a Tool in Geoconservation: A Case Study in a Mountain Area (Pieniny Mts, Poland). Sustainability 15(14). 11357Struktura i różnorodność abiotycznych komponentów krajobrazu w ocenie i delimitacji obszarów chronionych na przykładzie rejonu Ojcowskiego Parku Narodowego i jego otoczenia
 
 

1. Wstęp

Ćwiczenie 1: Obszar badań, sozologia, topografia
 
Ćwiczenie 2: Przygotowanie danych krajobrazowych do analiz
 

2. Miary krajobrazowe

Syntezy krajobrazowe
 
 
Definicje wybranych miar krajobrazowych
 
 
Oprogramowanie
 
 
Ćwiczenie 3: Analizy krajobrazowe w programie Fragstats
 

3. Różnorodność cech krajobrazu

Jednostka podstawowa oceny
 
 
Ćwiczenie 4: Wybór podstawowej jednostki oceny
 
Elementy i cechy krajobrazu oraz kryteria ich oceny
 

3.1. Różnorodność obiektów poligonowych

- na podstawie liczby jednostek
 
- na podstawie liczby kategorii
 
- na podstawie entropii
 
Oprogramowanie:
 
 

3.2. Różnorodność obiektów liniowych

- na podstawie długości obiektów
 

3.3. Różnorodność obiektów punktowych

- na podstawie liczby jednostek
 
- na podstawie liczby kategorii
 

3.4. Różnorodność zmiennych zregionalizowanych ciągłych

- na podstawie statystyk wartości pikseli
 
 

4. Różnorodności cząstkowe elementów krajobrazu

4.1. Budowa geologiczna

Różnorodność kryteriów budowy geologicznej
 

4.2. Rzeźba terenu

Oprogramowanie
 
Różnorodność kryteriów rzeźby terenu
 

4.3. Pedosfera

Różnorodność kryteriów pedologicznych

4.4. Hydrosfera

Oprogramowanie
 
Różnorodność kryteriów hydrolograficznych

4.5. Klimat

Różnorodność kryteriów klimatycznych

5. Różnorodności elementów krajobrazu

5.1. Różnorodność budowy geologicznej

5.2. Różnorodność rzeźby terenu

5.3. Pedoróżnorodność

5.4. Hydroróżnorodność

5.5. Różnorodność klimatyczna

6. Georóżnorodność (całkowita) krajobrazu