dr inż. Wojciech Bąchorek

Strona domowa

Praktyki studenckie dla kierunku Elektrotechnika

Informacje ogólne dot. praktyk


Zgodnie z Zarządzeniem Rektora AGH nr 94/2023 studenci są zobowiązani do dobycia praktyk studenckich przewidzianych programem studiów. Zasady odbywania praktyk zamieszczone są w sylabusie, na stronie Wydziału oraz na niniejszej stronie.

⇒ Informacje ogólne dot. organizacji praktyk (PDF).
⇒ Lista wybranych zakładów pracy, w których studenci kierunku Elektrotechnika odbywali praktyki (PDF).

⇒ Sylabus AGH.
⇒ Strona Wydziału EAIiIB - Praktyki studenckie.

Wsparcie w zakresie wyboru miejsca praktyki i przygotowania dokumentów niezbędnych podczas ubiegania się o przyjęcie na praktykę:
⇒ Centrum Karier AGH.

Informacje ogólne dot. praktyk studenckich:
⇒ Centrum Organizacji Kształcenia.

Ubezpieczenie NNW/OC wymagane podczas praktyki:
⇒ Uczelniana Rada Samorządu Studentów AGH.

Terminarz, uwagi


W sprawach dotyczących praktyk zalecany jest kontakt poprzez pocztę elektroniczną lub osobiście w uzgodnionym terminie.

Terminy zaliczania praktyk (AGH B1 pok. 112b)
- letnia sesja egzaminacyjna – cz. podstawowa
25.06.2024 - godz.: 13:30 - 15:00
26.06.2024 - godz.: 13:30 - 15:00
02.07.2024 - godz.: 13:30 - 15:00
03.07.2024 - godz.: 13:30 - 15:00

- letnia sesja egzaminacyjna – cz. poprawkowa
03.09.2024 - godz.: 11:30 - 14:30
04.09.2024 - godz.: 11:30 - 14:30
05.09.2024 - godz.: 11:30 - 14:30
07.09.2024 - godz.: 11:00 - 14:00 (termin tylko dla studentów st. niestacjonarnych)
10.09.2024 - godz.: 11:30 - 14:30
11.09.2024 - godz.: 11:30 - 14:30
12.09.2024 - godz.: 11:30 - 14:30

Studenci studiów niestacjonarnych mogą zaliczać praktykę we wszystkich podanych terminach.

Terminy mogą ulec zmianie!

W późniejszym terminie praktyki nie będą zaliczane!Materiały do pobrania


⇒ (Zał.1) Zgoda zakładu pracy dot. przyjęcia studenta na praktykę (obowiązuje jeżeli nie zostało podpisane porozumienie z AGH oraz nie dotyczy zaliczania praktyki na podstawie zatrudnienia) (DOCX).
• (Zał.1a) Ramowy program praktyk (załącznik do ww. zgody zakładu) (PDF).
• (Zał.1b) Efekty uczenia się (załącznik do ww. zgody zakładu) (PDF).
Uwaga!: Załącznik 1 musi być obowiązkowo dostarczony wraz z załącznikami 1a i 1b

⇒ (Zał.2) Wniosek - praktyka w miejscu wybranym przez studenta (brak porozumienia z AGH) (DOCX).
⇒ (Zał.3) Wniosek - praktyka zaliczana na podstawie zatrudnienia (DOCX).

⇒ (Zał.4) Oświadczenie dot. posiadanego ubezpieczenia NNW/OC (jeśli wymagane w miejscu praktyki) (DOCX).
⇒ (Zał.5) Oświadczenie dot. zakwaterowania w akademiku na czas praktyk w okresie wakacyjnym (praktyki - studia stacjonarne) (DOCX).

⇒ (Zał.6) Zaświadczenie zakładu pracy potwierdzające realizację efektów kształcenia podczas praktyki (DOCX).
⇒ (Zał.7) Zaświadczenie zakładu pracy potwierdzające realizację efektów kształcenia podczas zatrudnienia (DOCX).

⇒ (Zał.8) Sprawozdanie studenta wymagane do zaliczenia praktyki (DOCX).
UWAGA!: Opisy w poszczególnych częściach sprawozdania powinny być obszerne i szczegółowe. Student powinien wykazać związek odbytej praktyki/zatrudnienia z kierunkiem studiów. Należy przedstawić osiągnięcia zdobyte podczas praktyki/pracy zakwalifikowane w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Sprawozdanie powinno przedstawiać uwagi, obserwacje i wnioski dotyczące wykonywanej pracy.

⇒ (Zał.9) Podanie do Dziekana (kierunek) (DOCX).


Zaleca się wydruk dwustronny wszystkich dokumentów

Wzory ogólne dokumentów są również dostępne na stronie WEAIiIB:
Strona WEAIiIE - Praktyki studenckie - Dokumenty do pobrania