dr inż. Wojciech Bąchorek

Strona domowa

Praktyki studenckie dla kierunku Elektrotechnika

Informacje ogólne dot. praktyk


Zgodnie z Zarządzeniem Rektora AGH nr 11/2006 studenci są zobowiązani do dobycia praktyk zawodowych i dyplomowych. Zasady odbywania praktyk zamieszczone są w sylabusie, na stronie Wydziału oraz na niniejszej stronie. Praktyki odbywają się w terminie przewidzianym w zarządzeniu Rektora AGH w sprawie organizacji roku akademickiego.

⇒ Założenia programowe oraz wymagania dodatkowe (PDF).
⇒ Informacje ogólne dot. organizacji praktyk (PDF).
⇒ Lista wybranych zakładów pracy, w których studenci kierunku Elektrotechnika odbywali praktyki (PDF).

⇒ Sylabus AGH.
⇒ Strona Wydziału EAIiIB - Praktyki studenckie.

>   >       F A Q       <   <

Terminarz, uwagi


W sprawach dotyczących praktyk zalecany jest kontakt poprzez pocztę elektroniczną .

Wydawanie porozumień o odbycie praktyk zawodowych:
- na bieżąco przez dziekanat (po uprzednim sporządzeniu porozumienia przez opiekuna praktyk i akceptacji Prodziekana)

W celu wydania porozumienia należy uprzednio dostarczyć (do Opiekuna praktyk):
- zgodę z zakładu pracy potwierdzającą przyjęcie na praktyki,
- starannie wypełniony formularz,
- polisę NNW ważną w okresie praktyki,
- zgodę Prodziekana (jeżeli jest wymagana).>   >   >   >     WARUNKI   ZALICZENIA   PRAKTYKI     <   <   <   <

Terminy zaliczania praktyk
- letnia sesja egzaminacyjna – cz. podstawowa (6.07.2023 - 14.07.2023)
- letnia sesja egzaminacyjna – cz. poprawkowa (4.09.2023 - 14.09.2023)

Dokładne terminy zaliczania praktyk zostaną podane przed rozpoczęciem sesji.

W późniejszym terminie praktyki nie będą zaliczane!