Modelowanie wieloskalowe

P

Wykład poświęcony jest rozwojowi metod numerycznych do symulacji procesów obróbki plastycznej, przy czym szczególny nacisk jest położony na metodologię uwzględniania w modelowaniu fizycznych aspektów procesów. W pierwszej części wykładu zostaną omówione przykłady wybranych metod analizy wykorzystywane głównie w skali makro np. metoda elementów skończonych, metody bezsiatkowe. W tej części wykładu przedstawione zostaną również pierwsze podejścia do tworzenia modeli wieloskalowych, które bazowały na rozwiązaniu równań różniczkowych opisujących zjawiska skali mikro. Omówione przykłady dotyczą głównie rozwoju mikrostruktury podczas procesów plastycznej przeróbki z uwzględnieniem ich rzeczywistego stanu termo-mechanicznego. W drugiej części wykładu zostanie zaprezentowany dynamiczny rozwój metod modelowania wieloskalowego, jaki miał miejsce w ostatnim dziesięcioleciu. Modele wieloskalowe umożliwiają uzyskiwanie informacji o szeregu procesach zachodzących na różnym poziomie w rozpatrywanym materiale, w konsekwencji dostarczają jakościowo nowych informacji o przebiegu procesu. Wykład będzie obejmował omówienie klasyfikacji metod wieloskalowych oraz omówienie głównych metod analizy mikro np. automaty komórkowe, Monte Carlo. Szczególny nacisk położony jest na wykorzystanie metod wieloskalowych w zagadnieniach metalurgii i inżynierii materiałowej, do rozwiązywania problemów charakteryzujących się nieciągłością (np. propagacja pęknięć).