PROJEKT BADAWCZY - RESEARCH PROJECT - KBN nr 8 T11C 002 19 (2000-2001)

Nowe metody uczenia sieci neuronowych bez sprzężeń zwrotnych

New methods of training neural networks without feedback


PODSUMOWANIE: W ramach projektu opracowano dwie oryginalne metody uczenia sieci neuronowych bez sprzężeń zwrotnych. Pierwsza metoda umożliwia automatyczne tworzenie architektury jednowarstwowej liniowej sieci neuronowej oraz konfigurację jej wag dla problemów rozpoznawania wzorców binarnych. W metodzie tej zastosowano oryginalny sposób wartościowania cech binarnych wzorców z punktu widzenia całego zbioru danych uczących. Uzyskano poprawę uogólniania oraz własności dyskryminacyjnych sieci. Ponadto metoda umożliwia automatyczne rozpoznawanie negatywów wzorców oraz redukcję mało istotnych wag. Metoda charakteryzuje się wysoką sprawnością obliczeniową. Druga metoda pozwala na nadzorowanie uczenie jednokierunkowych sieci neuronowych oparte o wsteczne przekształcenia oraz o kompromisy zawierane pomiędzy wzorcami uczącymi. Ponadto metoda umożliwia stosowanie różnych funkcji aktywacji neuronów prowadząc do uproszczenia architektury sieci oraz poprawy jakości uogólniania. Dodatkowo można wykorzystać niekompletne wzorce w procesie uczenia. Opis metod dopełniono aplikacjami komputerowymi pozwalającymi zasymulować prezentowane metody.


LISTA PUBLIKACJI - LIST OF PUBLICATIONS:

  1. Horzyk, A., Nowe metody uczenia sieci neuronowych bez sprzężeń zwrotnych, praca doktorska, Kraków 26.10.2001.
  2. Horzyk, A., New Method of Guided Compromises for Learning Artificial Neural Networks, Proeedings of the IASTED International Conference on Artificial Intelligence and Applications, ACTA Press, Calagary, Canada, 2001.
  3. Horzyk, A., Fast Automatic Configuration of Artificial Neural Networks Used for Binary Patterns Recognition, Biocybernetics and Biomedical Engineering, Vol. 21, Num. 1, PWN, Warszawa, 2001.