PRACE MAGISTERSKIE - MASTER'S DISSERTATIONS

Uwagi dotyczące przygotowania pracy dyplomowej oraz prezentacji na obronę.

Zasady dyplomowania w trybie zdalnym (on-line)

Od 01.10.2015 obowiązuje Zarządzenie Rektora Nr 38/2015 o konieczności sprawdzenia każdej złożonej pracy przez Otwarty System Antyplagiatowy (OSA)!

Prace naukowe, publikacje i artykuły ze studentami

Wskazówki i porady dotyczące pisania artykułów naukowych, prac badawczych oraz prac dyplomowych


Przyjmuję ambitnych dyplomantów, którzy pragną nie tylko zakończyć studia i napisać pracę, lecz również znacząco poszerzyć swoją wiedzę, zbudować nowe modele, przeprowadzić ciekawe badania, porównania i jeśli wyniki na to pozwalają, na ich opublikowanie na forum międzynarodowym w postaci wspólnego artykułu naukowego z dyplomantem przy moim wsparciu i współpracy. (I accept ambitious graduate students who want not only to complete their studies and write a thesis, but also to significantly expand their knowledge, build new models, conduct interesting research, comparisons and, if the results allow, publish them on the international forum in the form of a joint research article by a graduate student at my support and cooperation.) Zainteresowanym magistrantom pracą zawodową w zakresie sztucznej inteligencji mogę również pomóc w zdobyciu wartościowej i dobrze płatnej pracy w zaprzyjaźnionych firmach informatycznych, rekomendując ich w przypadku zapotrzebowania na nową kadrę lub do istniejących projektów realizujących zadania z tego intensywnie rozwijającego się obszaru informatyki, którym jest sztuczna inteligencja, inteligencja obliczeniowa, inżynieria wiedzy, uczenie maszynowe itp.


Możliwość wzięcia udziału w konkursie Perły Nauki i zdobycia grantu na badania przez studentów!


Dla ambitnych istnieje też możliwość otrzymania grantu z AGH IDUB do 7000zł na badania prowadzone pod kątem pracy magisterskiej, jak również wykorzystanie wcześniej opublikowanego artykułu naukowego (na konferencji lub w czasopiśmie) zamiast pisania pracy magisterskiej! Te 7000zł właśnie może służyć na pokrycie kosztów udziału i wyjazdu na międzynarodową konferencję. Możliwość wyjazdu na konferencję daje możliwość zaprezentowania się, znalezienie współpracy, a nawet firm zainteresowanych współpracą oraz wartościowy wpis do C.V. W razie zainteresowania taką opcją, proszę nie zwlekać z kontaktem, gdyż artykuł trzeba nie tylko napisać, ale musi pozytywnie przejść przez recenzje i być wydrukowanym/wydanym, więc trzeba takie prace badawczej planować z wyprzedzeniem.


REALIZOWANE PRACE MAGISTERSKIE
Lp. Imię i nazwisko Temat pracy Planowany termin obrony
2024/2025 1. WAKAT wakat dla ambitnego/ej studenta/ki
(...)
...
...
2025-06
2024/2025 2. WAKAT wakat dla ambitnego/ej studenta/ki
(...)
...
...
2025-06
2024/2025 3. WAKAT wakat dla ambitnego/ej studenta/ki
(...)
...
...
2025-06

2023/2024 1. Iwo Plaza
(ISI) ENG
Superrozdzielczość obrazów opartych na ray tracingu z wykorzystaniem metadanych sceny i sieci neuronowych
Super-resolution of ray-traced images utilizing scene metadata and neural networks
2024-06
2023/2024 2. Igor Ratajczyk
(AiR) ENG
Filter Augmentation and Pruning for Acceleration of Convnet Training
Zastosowanie metod przycinania i szczepienia dla przyspieszenia nauki sieci konwolucyjnych
2024-06
2023/2024 3. Aleksandra Berdechowska
(IB) POL
Przebadanie możliwości i szybkości wnioskowania asocjacyjnych sieci DASNG w porównaniu z podobnymi operacjami na strukturach tabelarycznych
Examining the abilities and speed of associative DASNG networks in comparison to similar operations on tabular data
2024-06
2023/2024 4. Kacper Milan
(IB) EN
Boosted Long Short-Term Memory with self-adaptive structure using additional inner layers
Wzmocniona Długoterminowa Pamięć Krótkoterminowa z pomocą samoadaptacyjnej struktury z dodatkowymi warstwami wewnętrznymi
2024-06

2022/2023 4. Łukasz Orpik
(AiR/KSS) PL
Porównanie skuteczności wybranych modeli uczenia maszynowego oraz wpływu czynników makroekonomicznych w zadaniu predykcji kursów akcji spółek giełdowych
Effectiveness comparison of selected machine learning models and the impact of macroeconomic factors in the task of share prices prediction
2024-06


ZAKOŃCZONE I OBRONIONE PRACE MAGISTERSKIE
Lp. Imię i nazwisko Temat pracy Prezentacja pracy Rok/Data obrony Ocena pracy Recenzent
106. Barbara Kaczorowska
(ISI) EN
Stworzenie i wdrożenie głębokiej sieci neuronowej do generowania nowych kompozycji muzycznych
Creation and implementation of a deep neural network to generate new musical compositions
2023-12-13 5,0
dr inż. Mirosław Gajer
105. Paweł Bryzek
(AIDA) EN
Wykorzystanie inteligencji obliczeniowej oraz sztucznych systemów skojarzeniowych do przewidywania kursów akcji spółek giełdowych
Use of computational intelligence and artificial association systems to predict stock prices of selected companies
2023-10-11 5,0
dr inż. Marta Kraszewska
104. Tomasz Trzos
(ISI) ENG
Automatyczne klasyfikacja oraz rozpoznawanie charakteru i potrzeb użytkowników serwisów webowych w celu inteligentnego przewidywania ich potencjalnych dalszych działań i wyborów
Automatic classification and recognition of the character traits and needs of website users in order to intelligently predict their potential further actions and choices
2023-10-19 5,0
wyróżnienie
dr inż. Mirosław Gajer
103. Monika Klimek
(Automatyka i Robotyka: ISS)
Chatbot wspierający postępowanie z pacjentem autoagresywnym z wykorzystaniem struktur asocjacyjnych w procesie decyzyjnym
Chatbot supporting the management of auto-aggressive patients with the use of associative structures in the decision-making process
2022-12-14 5,0
dr inż. Marta Kraszewska
102. Mateusz Badacz
(Inżynieria Biomedyczna)
Implementacja asocjacyjnych grafów neuronowych DASNG i porównanie ich działania z podobnymi rozwiązaniami inteligencji obliczeniowej dla różnych problemów i danych
Implementation of DASNG associative neural graphs and comparing their performance with similar computational intelligence solutions for various problems and data
2022-12-14 5,0
dr hab. inż. Eliasz Kańtoch, prof. AGH
101. Adam Szreter
(Informatyka i Systemy Inteligentne)
Wykorzystanie technik programowania równoległego do poprawy wydajności obliczeń asocjacyjnych
The use of parallel programming techniques for boosting the efficiency of associative computations
2022-10-26 5,0
dr hab. inż. Jarosław Wąs, prof. AGH
100. Karolina Pieszczek
(Informatyka i Systemy Inteligentne)
Uniwersalna biblioteka funkcji do 3D wizualizacji i animacji działania asocjacyjnych pulsacyjnych sieci neuronowych oraz ich plastyczności i parametrów
Universal library of functions for 3D visualization and animation of the operation of associative pulsed neural networks and their plasticity and parameters
2022-10-19 5,0
wyróżnienie
dr inż. Mirosław Gajer
99. Karol Wiater
(Informatyka i Systemy Inteligentne)
System inteligentnego przekształcania obrazów z wykorzystaniem sieci GAN
Intelligent image conversion system using GAN
2022-10-19 5,0
wyróżnienie
dr inż. Piotr Szwed

98. Marcin Kozak
(Informatyka i Systemy Inteligentne)
Edukacyjny, interaktywny interfejs graficzny przedstawiający animowaną prezentację operacji na samowyważających, samoorganizujących i samosortujących się strukturach drzewiastych, w tym ASA-grafach
Educational interactive graphical interface presenting an animated presentation of operations on self-balancing, self-organizing and self-sorting tree structures, including ASA-graphs
2022-09-19 5,0
dr Marek Adrian
97. Martha Wadiak
(Informatyka i Systemy Inteligentne)
Chatbot dla podróżników wykorzystujący nowoczesne mechanizmy NLP, uczenia maszynowego i inteligencji obliczeniowej
Chatbot for travelers using modern NLP, machine learning and computational intelligence mechanisms
2022-09-15 5,0
dr inż. Mirosław Gajer
96. Mateusz Grzeliński
(INF)
Zautomatyzowane modelowanie i wizualizacja 3D grafowych struktur neuronowych do interaktywnej wizualizacji naukowej
Automated modeling and 3D visualization of graph neural structures for interactive scientific visualization
2021-12-02 5,0
dr inż. Mirosław Gajer
95. Dominika Matus
(INF)
Rozpoznawanie epizodów epilepsji w obrazie EEG z wykorzystaniem metod uczenia głębokiego
Recognition of epilepsy seizures in EEG image using deep learning methods
2021-10-29 5,0
dr inż. Elżbieta Pociask
94. Kamil Szostek
(AiR)
Opracowanie graficznego środowiska do wizualizacji i animacji działania asocjacyjnych impulsowych sieci neuronowych wraz z panelem sterowania do wykonywania symulacji
Development of a graphic environment for visualization and animation of the operation of associative impulse neural networks with a control panel for simulation.
2021-10-22 5,0
dr inż. Mirosław Gajer
93. Aleksandra Dąbrowska
(AiR)
Implementacja enkodera oraz przetwarzania danych audio dla neuronowej sieci impulsowej
Encoder and audio data processing implementation for Spiking Neural Network
2021-09-29 5,0
dr hab. inż. Maciej Wielgosz
92. Patrycja Szubart
(AiR)
Wykorzystanie głębokich sieci neuronowych do diagnozy zapalenia płuc z wykorzystaniem zdjęć RTG
Use of deep neural networks for the diagnosis of pneumonia based on chest x-ray images.
2021-07-27 5,0
dr inż. Elżbieta Pociask
91. Katarzyna Chlebicka
(IB)
Wykorzystanie sieci neuronowych w diagnozie chorób oczu
Use of neural networks in diagnosis of eye diseases
2021-07-14 5,0
dr inż. Mirosław Gajer
90. Adrian Pach
(IB)
E-Psycholog - inteligentny webowy system lingwistyczny wykorzystujący chatbota do wstępnego określenia osobowości, trudności i potrzeb osób poszukujących anonimowo pomocy psychologa
E-Psychologist - a smart web-based linguistic system employing a chatbot to pre-determine the character, difficulties and needs of people seeking psychologist anonymously
2021-07-14 5,0
dr inż. Marta Kraszewska
89. Cezary Maciński
(AiR)
E-Rekturer - webowy system inteligentnego wyszukiwania i kojarzenia osób zainteresowanych pracą o danym profilu i wymaganiach z pracodawcami z wykorzystaniem chatbotów
E-Rekturer - a web-based system of intelligent search and association of people interested in working on a given profile and requirements with employers using chatbots
2021-07-14 5,0
dr inż. Marta Kraszewska
88. Maciej Wójcik
(AiR)
Inteligentny system automatycznego lingwistycznego rozpoznawania cech użytkowników oraz klasyfikacji użytkowników względem archetypów dla potrzeb serwisów webowych
Intelligent system of automatic linguistic recognition of user characteristics and user classification according to archetypes for the needs of web services
2021-07-09 5,0
wyróżnienie
dr inż. Mirosław Gajer
87. Jakub Kosno
(IB)
Budowa systemu rozpoznawania mowy z wykorzystaniem asocjacyjnego grafu neuronowego
Construction of a speech recognition system using an associative neural graph
2020-10-13 5,0
wyróżnienie
dr inż. Mirosław Gajer

86. Weronika Mikos
(AiR)
Zaprojektowanie i stworzenie Polskiego Skanera Dysmorfii Twarzy FAS/FASD
Design and creation of a Polish Facial Dysmorfii Scanner FAS/FASD
2020-09-15 5,0
wyróżnienie
dr inż. Tomasz Orzechowski
85. Bartosz Tyński
(Informatyka SMaDA)
in English
Podpisywanie zdjęć za pomocą głębokich sieci neuronowych.
Photo captioning with deep learning networks
2020-09-11 5,0 prof. dr hab. inż. Antoni Ligęza
84. Efe Ergün
(Informatyka SMaDA)
in English
Poprawa jakości obrazu i rozdzielczości dzięki uczeniu głębokiemu
Image Quality and Resolution Enhancement with Deep Learning
- Web Application
BeeSharper aplikacja 2020-09-11 5,0 dr inż. Mirosław Gajer
83. Dominik Stachura
(AiR)
Inteligentny system kognitywnego kojarzenia rozpoznanych i dobrze ugruntowanych obiektów 3D z możliwością znalezienia ich przez robota mobilnego
An intelligent system of the cognitive association of recognized and well-established 3D objects with the possibility of finding them by a mobile robot
2020-09-11 5,0 dr inż. Łukasz Więckowski
82. Bartłomiej Cerek
(Informatyka SMaDA)
in English
Rozwój narzędzi do monitorowania jakości danych, dla eksperymentu ALICE w CERN, z użyciem metod uczenia maszynowego
Development of tools for data quality control for ALICE experiment at CERN, using machine learning methods
2020-07-15 5,0
wyróżnienie
dr hab. inż. Joanna Jaworek-Korjakowska
81. Dawid Siedlarz
(Informatyka SMaDA)
in English
Wykorzystanie zoptymalizowanych asocjacyjnych grafów AGDS do przyspieszenia wyszukiwania sąsiedztwa animowanych poruszających się obiektów w grafice 3D
The use of optimized AGDS associative graphs to speed up the neighborhood search of animated moving objects in 3D graphics
2019-12-10 5,0 dr inż. Marta Kraszewska
80. Marcin Mazurek (AiR) Aplikacja wspomagająca pracę zakładów usługowych w pozyskiwaniu klientów.
An application supporting service companies in acquiring customers.
2019-09-24 5,0 dr inż. Joanna Kwiecień
79. Konrad Szcześniak
(AiR)
SCRUM e-Konsultant - inteligentny chatbot posiadający wiedzę na tematu metodologii prowadzenia projektów SCRUM oraz wspomagający jej implementację w projektach informatycznych.
SCRUM e-Consultant - an intelligent chatbot with knowledge about the methodology of running and managing SCRUM projects and supporting its implementation in IT projects.
2019-09-24 5,0 dr inż. Edyta Kucharska
78. Przemysław Smolana E-Associator - webowy system wyszukiwania i inteligentnej asocjacji osób pod względem ich zainteresowań oraz nawiązywania kontaktów pomiędzy nimi.
E-Associator - a web search system and intelligent association of people in terms of their interests and establishing contacts between them.
2019-09-24 5,0 dr inż. Marta Kraszewska
77. Przemysław Janikula
(AiR)
Komputerowa analiza porównawcza lingwistycznych i grafologicznych sposobów określania potrzeb i charakteru człowieka z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji.
Computer analysis of comparative linguistic analysis and graphology ways to identify the needs and nature of man using artificial intelligence methods.
2019-09-24 5,0 dr inż. Mirosław Gajer
76. Beata Malinowska
(AiR)
Zaimplementowanie i wykorzystanie algorytmu wnioskowania asocjacyjnego w grafie AGDS wykorzystującym AVB+drzewa dla zbioru danych reprezentujących filmy oraz informacje na ich temat w celu wygenerowania zbioru rekomendowanych pozycji dla kinomana.
Implementation and usage of associative conclusion algorithm in an AGDS graph using AVB+trees for datasets which represents movies and their characteristics in order to generate a set of recommended item for a moviegoer.
2019-09-24 5,0 dr inż. Mirosław Gajer
75. Marcin Skowron
(Inf)
E-Doradca Produktowy - inteligentny chatbot pomagający w wyborze produktu na podstawie preferencji rozmówców.
E-Product Advisor - intelligent chatbot helping in choosing the product based on the preferences of the interlocutors.
2019-09-24 5,0 dr inż. Marta Kraszewska

74. Zuzanna Rec
(Informatyka)
Budowa asocjacyjnych modeli sztucznej inteligencji w celu wykrycia anomalii w danych pozyskiwanych z detektorów ALICE w CERNie.
Construction of associative models of artificial intelligence in order to detect anomalies in data obtained from ALICE detectors in CERN.
2019-09-24 5,0 dr inż. Piotr Szwed
73. Katarzyna Piwowarczyk
(IB)
Inteligentny system lingwistyczny wspomagający określanie osobowości użytkownika w procesie doradztwa zawodowego.
An intelligent linguistic system supporting determination of the user's personality in the process of career counseling.
2019-09-23 5,0
wyróżnienie
dr inż. Edyta Kucharska
72. Marzena Żurek
(IB)
Opracowanie webowego systemu klasyfikacji typów osobowości według typologii Junga z wykorzystanie metod klasteryzacji i klasyfikacji.
The construction of a web classification system of personality types according to Jung typology using clustering and classification methods.
2019-09-23 5,0 dr inż. Marta Kraszewska
71. Dominika Kwaśny
(IB)
Analiza znaczenia informacji o głębokości w rozpoznawaniu oraz segmentacji semantycznej obrazów z wykorzystaniem głębokiego uczenia się.
Analysis of significance of depth in recognition and semantic segmentation of images using deep learning.
2019-09-12 5,0 dr hab. inż. Jarosław Wąs
70. Magdalena Rychlik
(Inżynieria Biomedyczna)
Wykorzystanie grafów skojarzeniowych AGDS do reprezentacji informacji o polecanych zawodach oraz typach charakteru kandydatów do pracy określonych przez inteligentny system z wykorzystaniem chatbota.
The usage of AGDS associative graphs for informational presentation of possible professions and personalities of job’s candidates defined by the intelligent system using chatbot.
2019-09-12 5,0 dr inż. Edyta Kucharska
69. Konrad Nędzyński
(IB)
E-Prawnik - inteligentny chatbot zbierający dane od klientów i przygotowujący indywidualne pisma prawnicze na zlecenie.
E-Lawyer - intelligent chatbot collecting data from clients and preparing individual legal letters on commission.
2019-06-12 5,0 dr inż. Marta Kraszewska
68. Mirosław Szlanta
(AiR)
Aplikacja wyznaczająca trasy dla problemu marszrutyzacji.
An application finding routes for the vehicle routing problem.
2019-06-11 5,0 dr inż. Edyta Kucharska
67. Agata Czajkowska
(Informatyka, Politechnika Warszawska)
Internetowy system umożliwiający prowadzenie wstępnych etapów rozmowy z kandydatami do pracy i określający ich dopasowanie do danego stanowiska.
An internet system carrying out preliminary stages of recruitment interview giving an opinion about suitability of candidate for the given job.
2018-11-08 5,0 dr Anna Wróblewska
66. Bartłomiej Habuda
(AiR)
Implementacja B-drzew i AVB-drzew oraz ich wykorzystanie do porównania efektywności wyszukiwania danych w strukturach tabelarycznych i wybranych grafach asocjacyjnych.
Implementation of B-trees and AVB-trees and their use to compare data search efficiency in tables and selected associative graphs.
2018-10-26 5,0 dr inż. Mirosław Gajer
65. Alicja Szlachta
(Informatyka SMDA)
in ENGLISH
Wykorzystanie metod inteligencji obliczeniowej i systemów skojarzeniowych do rozpoznawania i klasyfikacji stanów emocjonalnych osób poprzez rozmowę z chatbotem.
The usage of computational intelligence and associative systems for recognition and classification of emotional states of interlocutors in the conversation with a chatbot.
2018-09-26 5,0 dr inż. Mirosław Gajer
64. Rafał Kowalczyk
(Informatyka)
Wykorzystanie sztucznych systemów skojarzeniowych i metod inteligencji obliczeniowej klasyfikacji informacji o spółkach giełdowych w Internecie.
The use of artificial associative systems and methods of computational intelligence to classify information on stock exchange companies on the Internet.
2018-09-26 5,0 dr inż. Marta Kraszewska
63. Wojciech Błachowicz
(AiR)
Aplikacja generująca zdania zawierające zdefiniowane przez użytkownika słowa kluczowe w języku angielskim.
An application that generates sentences containing user-defined keywords in English.
2018-09-26 4,5 dr inż. Edyta Kucharska
62. Artur Grabowski
Porównanie efektywności i jakości uogólniania oraz uczenia maszynowego popularnych klasyfikatorów z asocjacyjnymi.
Comparing the efficiency and quality of generalization and machine learning of popular and associative classifiers.
2018-09-26 5,0 dr inż. Mirosław Gajer
61. Maciej Radziszowski
(AiR)
Przebadanie możliwości i szybkości asocjacyjnego wnioskowania sieci neuronowych DASNG w porównaniu z podobnymi operacjami na relacyjnych oraz nierelacyjnych bazach danych.
Examination of the possibility and speed of associative reasoning of the DASNG neural networks compared with similar operations on relational and non-relational databases.
2018-06-21 5,0 dr inż. Eliasz Kańtoch
60. Michał Kliś
(Informatyka SMDA)
in English
System rozpoznawania tablic rejestracyjnych oparty na głębokich sieciach neuronowych.
Deep neural network based car license plate recognition system.
2018-06-21 5,0 dr inż. Eliasz Kańtoch
59. Magda Nowak-Trzos
(AiR)
System rozpoznawania twarzy w oparciu o głębokie sieci neuronowe
Face recognition system based on deep neural networks
Prezentacja pracy 2018-06-21 5,0 dr inż. Mirosław Gajer
58. Łukasz Micor (AiR) Porównanie jakości i efektywności klasyfikacji asocjacyjnych sieci neuronowych AANG z innymi popularnymi algorytmami klasyfikacji
Comparison of quality and efficiency of classification performed by the AANG neural networks to other popular classification algorithms
2018-05-21 4,0 dr inż. Mirosław Gajer
57. Kamil Makarowski (AiR) Porównanie szybkości języka zapytań SQL z inteligentnym asocjacyjnym wyszukiwaniem danych wykorzystującym asocjacyjne grafowe struktury danych AGDS
Performance comparison between SQL and intelligent associative data search using associative graph data structures AGDS
Prezentacja pracy 2017-09-18 5,0 dr inż. Jarosław Wąs
56. Andrzej Bobola (AiR) Klasyfikacja danych finansowych w celu wspomagania decyzji inwestycyjnych z wykorzystaniem klasyfikatora ASONN.
Classification of financial data in order to support investment decisions using classifier ASONN.
Prezentacja pracy 2017-09-18 5,0 dr inż. Marta Kraszewska
55. Patrycja Strugała (AiR) Szybka asocjacyjna klasyfikacja mimiki twarzy z wykorzystaniem kamery i metod inteligencji obliczeniowej
Fast associative classification of facial expressions using a camera and methods of computational intelligence
Prezentacja pracy 2017-09-18 5,0
wyróżnienie
dr inż. Marta Kraszewska
54. Agnieszka Konsur (AiR) System inteligentnego kontekstowego wnioskowania i sterowania grą komputerową wykorzystujący asocjacyjny grafowy model danych i metody inteligencji obliczeniowej
Intelligent system of contextual inference and controlling of a computer game using an associative graph data model and methods of computational intelligence
Prezentacja pracy 2017-09-18 5,0 dr inż. Mirosław Gajer
53. Paulina Sopata (AiR) System szybkiego inteligentnego asocjacyjnego wyszukiwania relacji pomiędzy danymi wykorzystujący asocjacyjne grafowe struktury danych AGDS
System of fast intelligent associative search for relations between data using associative graph data structures AGDS
Prezentacja pracy 2017-09-18 5,0 dr inż. Mirosław Gajer
52. Kszysztof Olszowy (AiR) Aplikacja znajdująca najkrótszą drogę w supermarkecie
An application finding the shortest path in a supermarket
Prezentacja pracy 2017-09-18 4,5 dr hab. inż. Jarosław Wąs
51. Mateusz Kaproń (AiR) Sztuczny system skojarzeniowy zastosowany do semi-automatycznej kontekstowej korekty tekstów napisanych w języku polskim
Artificial associative system used to semi-automatic contextual text correction for Polish language
Prezentacja pracy 2017-07-04 5,0 dr inż. Edyta Kucharska
50. Agata Socha (AiR) Asocjacyjny system wydajnej automatycznej klasteryzacji i eksploracji danych
Associative system of efficient automatic clusterization and data mining
Prezentacja pracy 2017-07-04 5,0 dr inż. Edyta Kucharska
49. Grzegorz Wąsowski Budowa sztucznego neuronowego asocjacyjnego systemu wiedzy o wybranym zagadnieniu.
Construction of an artificial neural associative system for representation of knowledge about chosen task.
2016-09-28 5,0 dr inż. Mirosław Gajer
48. Łukasz Trojanowski Analiza położenia użytkowników sieci geo-społecznościowej.
Analysis of users location data in geo-social networks
2016-09-26 5,0 dr inż. Mirosław Gajer
47. Patryk Buzowicz Asocjacyjna normalizacja relacyjnych baz danych do postaci asocjacyjnego grafu neuronowego umożliwiającego efektywną eksplorację danych.
Associative normalization of relational databases to form a neural associative graph that allows efficient data mining.
2016-09-26 5,0 dr inż. Mirosław Gajer
46. Dawid Gdański Internetowy system dynamicznego uzgadniania i optymalizacji terminów spotkań wg podanych kryteriów i preferencji z wykorzystaniem chatbota.
An internet system for dynamic optimization and scheduling of appointments after criterions and preferences using a chatbot.
2015-10 5,0 dr inż. Edyta Kucharska
45. Agata Zimirska Internetowy system dialogowy umożliwiający prowadzenie rozmowy z kandydatami do pracy i oceniający dla pracodawcy ich przydatność na dane stanowisko pod kątem ich osobowości.
An internet dialog system chatting with candidates for work and estimating their fitting to a given job for employers after their personality.
2015-10 5,0 dr inż. Marta Kraszewska
44. Marcin Siedlarz Wizyjny system umożliwiający pomiar prędkości poruszających się pojazdów na podstawie analizy sekwencji wideo.
Vision system that enables speed measurement of moving cars after analysis of video sequences.
2015-09 5,0 dr inż. Wacław Gawędzki
43. Michał Panek System aktywnej obserwacji oczu i głowy kierowcy za pośrednictwem kamery telefonu komórkowego ostrzegający go przed zaśnięciem.
System of active observation of the driver's eyes and a head through a mobile phone camera to warn him before falling asleep.
2015-09 5,0 dr inż. Andrzej Izworski
42. Łukasz Potępa System automatycznego rozpoznawania osobowości i stanu emocjonalnego człowieka na podstawie komputerowej analizy pisma odręcznego z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji.
Use of artificial neural associative systems for machine learning.
2015-09 5,0 dr inż. Zbigniew Bubliński
41. Izabela Kułakowska Budowa chatbota rozmawiającego i budującego bazę wiedzy na temat różnych doświadczeń i problemów interpersonalnych.
Construction of chatbot talking to people and constructing knowledge base of various interpersonal experiences and problems.
2015-07-13 5,0 dr inż. Marta Kraszewska
40. Daria Para Budowa internetowego kontekstowego asocjacyjnego silnika wyszukiwania informacji z wykorzystaniem sztucznych systemów skojarzeniowych.
Construction of internet context associative search engine using artificial associative systems.
2015-07-09 5,0 dr inż. Marta Kraszewska
39. Joanna Krzek-Lubowiecka (Wiśnicka) Portal konferencyjny umożliwiający zarządzanie konferencją naukową wykorzystujący Internet jako kanał komunikacyjny pomiędzy organizatorem i uczestnikami.
Conference portal for managing scientific conference using the Internet as a communication channel between organizers and participants.
2015-06-30 5,0 dr hab. inż. Jarosław Wąs
38. Monika Batorska Budowa psycholingwistycznego systemu skojarzeniowego formującego wiedzę o charakterze rozmówcy w trakcie rozmowy z chatbotem.
Construction of a psycholinguistic associative system forming a interlocutor knowledge during a talk to chatbot.
2014-11 5,0 dr inż. Edyta Kucharska
37. Michał Grygierzec Porównanie złożoności i efektywności operacji wykonywanych na relacyjnych bazach danych oraz sztucznych systemach skojarzeniowych.
Comparison of complexity and efficiency of operations performed on relational data bases and artificial associative systems.
prezentacja pracy 2014-07-09 5,0 dr inż. Igor Wojnicki
36. Szymon Nowak Budowa aplikacji rozpoznającej gesty użytkownika w czasie rzeczywistym przy użyciu sensora Kinect. 2014-03-06 5,0 dr inż. Jarosław Przybyło
35. Przemysław Misiewicz Internetowy system wspomagający pozycjonowanie serwisów internetowych. 2012 5,0 dr inż. Michał Korzycki
24. Mariusz Sokołowski Internetowy system lingwistyczny automatyzujący rozpoznawanie charakteru klienta na podstawie rozmowy z nim na wybrany temat. 2012-02 5,0 dr inż. Marek Gajęcki
33. Marcin Stachura Wykonanie rozbudowanych testów wydajnościowych dla aktualnie używanych technologii internetowych. 2012-02 5,0 dr inż. Michał Korzycki
32. Adrian Stanula Modelowanie sztucznej osobowości chatbota oraz rozpoznawanie charakteru człowieka w trakcie rozmowy z nim na wybrany temat. prezentacja 2011-07-14 5,0 dr inż. Marek Gajęcki
31. Łukasz Wróbel Automatyczna klasyfikacja, grupowanie i znajdywanie uogólnień dla języka polskiego. prezentacja 2011-06-21 5,0 dr inż. Marek Gajęcki
30. Maciej Dudek Automatyczna parametryzacja i klasyfikacja ekspresji emocji na podstawie dynamicznych zmian mimicznych w obrazie wideo. prezentacja 2011-06-14 5,0 dr inż. Witold Alda
29. Szymon Świerkosz Internetowy robot wyszukujący strony dotyczące wybranej dziedziny wiedzy na podstawie zapytań w języku naturalnym. 2010-12 5,0 dr inż. Marek Gajęcki
28. Mariusz Sasko Lingwistyczny system definicyjny wykorzystujący korpusy tekstów oraz zasoby internetowe. prezentacja 2010-12 5,0 dr inż. Marek Gajęcki
27. Szymon Deja (AiR) System rozpoznawania i aktywnego śledzenia oczu użytkownika komputera za pośrednictwem kamery w czasie rzeczywistym. prezentacja
filmy you tube - pokaz działania, film - śledzenie ruchu głowy, film - śledzenie ruchu oczu, film - śledzenie gałek oczu kamerą internetową, film - śledzenie punktu skupienia, film - śledzenie reklamy na monitorze i określenie, na co zwraca uwagę patrzący
2010-07-28 5,0 dr inż. Witold Alda
26. Paweł Miczko (AiR) System automatycznego rozpoznawania wybranych osób na podstawie analizy ich aktywnego słownika słów i zwrotów. prezentacja
film - pokaz działania
Aplikacja umożliwiająca badanie autorstwa tekstów i osobowości
2009-12-15 5,0 dr inż. Marek Gajęcki
25. Łukasz Dziedzia (AiR) Porównanie jakości uogólnienia i efektywności działania różnych metod klasyfikacji z sieciami neuronowymi SONN. prezentacja
film 1. - pokaz działania
film 2. - pokaz działania
Aplikacja umożliwiająca klasyfikację różnymi metodami
2009-12-15 5,0 dr inż. Bogdan Cyganek
24. Mirosław Słysz (AiR) System śledzenia oczu, twarzy i ruchów użytkownika komputera za pośrednictwem kamery internetowej i pozycjonujący oczy cyberagenta internetowego na oczach i akcjach użytkownika. prezentacja
film - pokaz działania
2009-09-22 5,0 dr inż. Witold Alda
23. Imioło Maksymilian (AiR) Internetowy system psycholingwistyczny umożliwiający automatyczne rozpoznawanie programów osobowości człowieka. prezentacja
film - pokaz działania
Aplikacja - poznaj lepiej swoją osobowość
2009-09-22 5,0 dr inż. Marek Gajęcki
22. Tomasz Kotliński (IS) Automatyczne śledzenie twarzy i rozpoznawanie gestów na twarzy użytkownika komputera siedzącego przed kamerą. prezentacja
film - pokaz działania
2009-09-22 5,0 dr inż. Witold Alda
21. Andrzej Jasiński (AiR) Specjalistyczna internetowa wyszukiwarka ogłoszeń przetargowych. prezentacja 2009-09-22 5,0 dr inż. Marek Gajęcki
20. Tomasz Huczek (AiR) Automatyczne rozpoznawanie punktów kontrolnych głowy służących do 3D modelowania jej anatomii i dynamiki prezentacja
film - pokaz działania
2009-09-22 5,0 dr inż. Witold Alda
19. Marcin Gadamer (AiR) Automatyczna kontekstowa korekta tekstów na podstawie Grafu Przyzwyczajeń Lingwistycznych (LHG) zbudowanego przez robota internetowego dla języka polskiego prezentacja
film - pokaz działania aplikacji
Publikacja z pracy
2009-06 6,0 dr inż. Marek Gajęcki
18. Tomasz Pałosz (AiR) System automatycznego rozpoznawania użytkownika komputera na podstawie sposobu pisania na klawiaturze i sposobu operowania myszką prezentacja
film1, film2 - pokaz działania aplikacji
2009 5,0 dr inż. Witold Alda
16. i 17. Stanisław Magierski i Grzegorz Miklaszewski (AiR) Samoadaptacyjny sklep internetowy obsługiwany przez inteligentnego cybersprzedawcę realizującego postulaty CRMu prezentacja pracy
Publikacja z pracy
2009 6,0 dr inż. Marek Gajęcki
15. Mateusz Mazur (AiR) System detekcji i rozpoznawania znaków drogowych prezentacja
film - pokaz działania aplikacji
2009 5,0 dr inż. Bogdan Cyganek
13. i 14. Krzysztof Stańczyk i Małgorzata Lewicka (AiR) System biometryczny identyfikujący osoby na podstawie cech osobniczych twarzy prezentacja
film - pokaz działania aplikacji
2008 6,0 dr inż. Witold Alda
12. Jan Biela-Abreu (AiR) Autonomiczny mobilny robot zdolny wykonywać wybrany zbiór zadań w terenie prezentacja
film - ruch za światłem
film - przeciwdziałanie zderzeniom
film - moduł fotowoltaiczny
2008 5,0 dr inż. Mieczysław Zaczyk
10. i 11. Marek Bytnar i Paweł Kraiński (AiR) Internetowy system e-CRM do obsługi biura podróży prezentacja 2007 5,0 dr inż. Witold Alda
8. i 9. Grzegorz Ciborowski i Marcin Kochański (AiR) Inteligentny uczący się cyberspecjalista ds. reklamacji realizujący postulaty nowoczesnych systemów e-CRMu dla wybranej branży prezentacja systemu, pracy i chatbota w postaci filmu 2007 6,0 dr inż. Marek Gajęcki
7. Marcin Pomarański (AiR) System aktywnego śledzenia oczu kierowcy celem uniknięcia kolizji na przypadek zaśnięcia kierowcy samochodu papierowa
komputerowa
film
2007 6,0 dr inż. Witold Alda
6. Tomasz Pryk (AiR) Portal konferencyjny automatyzujący rutynowe czynności związane z organizacją i zarządzaniem zgłoszeniami zrealizowany z wykorzystaniem technologii internetowych 2006 5,0 dr inż. Marek Gajęcki
5. Karol Nazim (AiR) Inteligentny uczący się cyberspecjalista ds. ofert handlowych realizujący postulaty nowoczesnych systemów e-CRMu dla wybranej branży 2006 6,0 dr inż. Marek Gajęcki
3. i 4. Przemysław Kantyka i Robert Kornaś (INF) Internetowy portal automatycznej obsługi klientów wybranej firmy umożliwiający zarządzanie relacjami z klientami 2006 6,0 dr inż. Marek Gajęcki
2. Julianna Kuncewicz (INF) Rozpoznawanie mowy ciągłej dla języka polskiego w oparciu o inteligentną predykcję sylab 2005 6,0 dr inż. Marek Gajęcki
1. Bartosz Zarzyczny (AiR) Budowa słownika frekwencyjnego na bazie polskojęzycznych stron internetowych 2005 5,0 dr inż. Marek Gajęcki