PRACOWNIA INŻYNIERSKA DYPLOMOWA I SEMINARIUM DYPLOMOWE

Na zajęciach poruszane są kwestie merytoryczne, retoryczne, psychologiczne i prawne dotyczące prac dyplomowych: inżynierskich i magisterskich. Omawiane są też kwestie autoprezentacji i prezentacji oraz sposobu wywierania wpływu na audytorium. Na seminarium ćwiczymy prezentacje prac dyplomowych prowadząc konstruktywne dyskusje nad ich formą oraz kwestiami psychologicznymi, wpływającymi na odbiór.
ZAJĘCIA w 2018:

Zajęcia odbywać się będą w C3/217 od 14:00 do 17:45 w następujące dni: 10.10., 17.10. (1. prezentacje), 24.10., 31.10. (do 16:00 potem Rektorskie)(2. prezentacje), 07.11.(2. prezentacje), 14.11.(2. prezentacje), (Uwaga: 21.11. jestem na delegacji i nie ma zajęć), 28.11., 05.12. (3. prezentacje) i 12.12. (3. prezentacje) + ew. termin do uzgodnienia na ostateczne prezentacje przed końcem sesji zaliczeniowej

Ostateczne prezentacje zaliczeniowe w C3/217 od 14:00 w następujące dni: 11.12. i ew. również 18.12.

Zajęcia mają charakter seminaryjny, a ich celem jest omówienie wymagań dotyczących prac inżynierskich oraz przygotowanie ich prezentacji na obrony przez studentów.

W trakcie zajęć każdy ze studentów powinien wyczerpująco opisać zarówno teorię dotyczącą realizowanego tematu pracy dyplomowej, swoje rozwiązanie, jak również przykłady, zastosowania i porównania dotyczące swojego tematu pracy, a wszystko przedstawić w trakcie kolejnych prezentacji w trakcie zajęć:

 1. prezentacja 1. - Każdy ze studentów przygotowuje prezentację, w której przedstawia temat swojej pracy inżynierskiej, swoje intencje i zainteresowania tym tematem, podstawowe omówienie tematyki, jaką będzie się zajmował w pracy, przedstawienie przewidywanych kierunków rozwoju oraz celu/ów pracy, do których będzie zmierzał. Czas prezentacji: 7-8 min.
 2. prezentacja 2. - Każdy ze studentów przygotowuje prezentację, w której rozwija teoretyczne aspekty swojej pracy, przedstawiając teorię, metody, algorytmy, twierdzenia, wzory itp. Prezentacja powinna zawierać też liczne rysunki, tabele, zdjęcia, wizualizacje, grafy, wykresy itp. ilustrujące założenia, teorię, kierunki poszukiwań rozwiązań, pierwsze uzyskane wyniki i rozwiązania oraz kierunki dalszych prac. Podsumowanie prezentacji powinno specyfikować, co jeszcze pozostało do zrobienia oraz przedstawienie idei, w jaki sposób będą rozwiązane. Czas prezentacji: 15-20 min.
 3. prezentacja 3. - To prezentacja końcowa, w trakcie której każdy student winien przedstawić temat pracy, cel pracy, krótkie omówienie wybranych elementów teorii, którą zastosował do realizacji swojej pracy, następnie prezentację swojego rozwiązania, ilustrację oraz przykłady działania, porównania swojego rozwiązania do innych podobnych, wnioski oraz podsumowanie. Czas prezentacji: 7-8 min - czyli jak na obronie!

Ostateczne prezentacje (w grudniu) powinny zawierać całość prezentacji pracy inżynierskiej, a prezentacja powinna zawierać najważniejsze dokonania dyplomanta, mieszcząc się w czasie 8-10 min tak jak w trakcie obrony pracy.

Podstawą do uzyskania zaliczenia będzie sumaryczna ocena wszystkich przedstawionych prezentacji oraz obecność na zajęciach. Ponadto zgodnie z zaleceniami Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia dyplomant powinien do końca zajęć ukończyć pracę i przestawić kompletną prezentację w celu uzyskania oceny z tego przedmiotu. Prezentacje nie w pełni kompletne nie będą mogły uzyskać oceny bardzo dobrej, zaś prezentacje niekompletne, nie zawierające istotnych elementów albo nie prezentujące żadnych wyników pracy, nie będą mogły stać się podstawą do uzyskania zaliczenia z tego przedmiotu. Dlatego ważne jest, żeby przystąpić do realizacji prac inżynierskich jak najszybciej, żeby zdążyć z realizacją w terminie do końca tego skróconego semestru zimowego!


TERMINARZ:

Zajęcia dla studentów IV roku studiów stacjonarnych w semestrze zimowym odbywają się 01.10.-14.12.2018 r.

Zimowa sesja dla studentów IV roku odbędzie się od 17.12.-21.12.2018 r., a poprawkowa 03.-11.01.2019 r.

Prace inżynierskie wraz z opinią promotora, recenzją recenzenta i raportem z OSA należy składać w Dziekanacie w terminie 03.01.-11.01.2019 r.

Obrony projektów inżynierskich wraz z egzaminem kierunkowym odbywać się będą w terminie 14.01.-31.01.2019 r.

Następnie z zaświadczeniem z Dziekanatu o zdanym egzaminie można udać się do Komisji Rekrutacyjnej na studia magisterskie.

Organizacja semestru dla studentów IV roku studiów inżynierskich.


SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM:

Oddawanie gotowych prac dyplomowych do oceny do swojego opiekuna (promotora) najpóźniej do 04.01.2018.
W związku z tym zaleca się, żeby najpóźniej do końca roku kalendarzowego 2018 skończyć realizację pracy inżynierskiej i w pierwszym tygodniu stycznia przekazać ją do oceny i recenzji oraz sporządzenia raportu z systemu antyplagiatowego OSA przez promotora pracy. Promotor i recenzent potrzebują kilka dni na wykonanie oceny, recenzji i sprawdzenia pracy, podpisanie jej z recenzentem oraz przekazanie studentom do złożenia w dziekanacie!

 1. Przygotowanie pracy w formie zwartej i kompletnej przez dyplomanta.
 2. Dyplomant oddaje swoją pracę opiekunowi (zwykle w formacie *.pdf), który po jej sprawdzeniu przez otwarty system antyplagiatowy OSA przygotowuje własną opinię i przekazuje ją recenzentowi.
 3. W przypadku stwierdzenia błędów niebędących plagiatem istnieje możliwość jednokrotnego wycofania pracy do poprawy przez studenta.
 4. W razie stwierdzenia na podstawie raportu zwrotnego generowanego z systemu OSA plagiatu albo podejrzenia jego popełnienia opiekun pracy jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Dziekana Wydziału na piśmie, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1. Jeśli Dziekan Wydziału potwierdzi podejrzenia, kieruje wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec studenta do Rektora, który niezwłocznie poleca przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego. W razie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przez studenta przestępstwa Rektor jednocześnie z poleceniem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego może zawiesić studenta w prawach studenta do czasu wydania orzeczenia przez komisję dyscyplinarną. Jeżeli w wyniku postępowania wyjaśniającego zebrany materiał potwierdza popełnienie plagiatu, Rektor wstrzymuje postępowanie o nadanie tytułu zawodowego do czasu wydania orzeczenia przez komisję dyscyplinarną oraz składa zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.
 5. Praca po recenzji wraca do opiekuna.
 6. Dyplomant odbiera od opiekuna ocenę z recenzją, raportem z systemu antyplagiatowego OSA, a następnie razem z pracą, płytką CD oddaje w dziekanacie.

Zimowa sesja egzaminacyjna dla studentów IV roku studiów stacjonarnych odbędzie się w okresie 17.-21.12.2018.

Poprawkowa zimowa sesja egzaminacyjna dla studentów IV roku studiów stacjonarnych odbędzie się w okresie 03.-11.01.2019.

Składanie i rejestracja prac w Dziekanacie odbędzie się w okresie od 07.-11.01.2019

Obrony projektów inżynierskich połączonych z egzaminami kierunkowymi odbędą się w okresie od 14.01.-31.01.2019

Składanie podań na studia drugiego stopnia (magisterskie) odbędzie się zgodnie z zarządzeniem Rektora dotyczącym kalendarza rekrutacji (najprawdopodobniej w okresie 01.-08.02.2019):

Dokumenty rekrutacyjne oraz uchwały Senatu AGH dotyczące rekrutacji.


WYMAGANIA DLA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH I MAGISTERSKICH:

Od 1 października 2013 r. prace dyplomowe na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych przez Wydział należy realizować zgodnie z Zasadami Dyplomowania oraz z wykorzystaniem odpowiednich wzorów dokumentów.

Nowe zasady dyplomowania obowiązujące od 2015 r. zgodnie z decyzją Dziekana.


ZASADY ZALICZANIA PRZEDMIOTU:

Udział w zajęciach jest obowiązkowy. Każdorazowy brak udziału studenta w zajęciach należy usprawiedliwić lub odrobić w sposób określony przez prowadzącego.

Celem zajęć jest przedstawienie i omówienie podstawowych zasad, przepisów prawnych, regulaminów i rozporządzeń AGH dotyczących prac dyplomowych oraz egzaminów dyplomowych oraz przygotowanie prezentacji pracy dyplomowej na jej obronę. Kwestie merytoryczne przygotowania prac dyplomowych, osiągnięcia celów lub postawionych tez pozostawia się prowadzącym prace dyplomowe promotorom, natomiast na zajęciach omawiane są kwestie merytoryczne dotyczące sposobu, układu, odpowiedniego rozwinięcia poszczególnych kwestii i innych zagadnień dotyczących ich prezentacji. Zawraca się również uwagę sposób prezentacji i autoprezentacji w odniesieniu do stosowanego słownictwa, jak również kwestii niewerbalnych uzupełniających prezentację.

Zajęcia prowadzone są w formie seminaryjnej, na które student zobowiązany jest przygotować prezentację zgodnie ze wskazówkami prowadzącego oraz tematem przygotowywanej pracy dyplomowej. W trakcie zajęć udzielane są wskazówki pozwalające przygotowywaną prezentację poprawić, udoskonalić, jak również udoskonalić sposób jej prezentowania.

Zaliczenie przedmiotu dokonywane jest na podstawie udziału studenta w zajęciach, jakości przygotowanej prezentacji oraz sposobu jej finalnego zaprezentowania. Prezentacja nie jest oceniana w sposób merytoryczny ze względu na zaplanowany cel danej pracy, gdyż w okresie wystawiania zaliczenia większość prac jeszcze nie jest zakończona. Natomiast oceniana jest merytoryczna wartość zaprezentowanych kwestii, sposób i jakość przekazu pod względem graficznym, układu, rozplanowania, werbalnym i niewerbalnym na podstawie wskazówek udzielonych na wszystkich wcześniejszych zajęciach w odniesieniu do wszystkich omawianych prezentacji.


REGULAMIN PROCESU DYPLOMOWANIA

Wydziałowy regulamin procesu dyplomowania z dnia 19.06.2013 r. obowiązujący od 01.10.2013 r.

Wymagania dotyczące prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich


PREZENTACJA, AUTOPREZENTACJA - JĘZYK CIAŁA I EKSPRESJA NIEWERBALNA:

Wprowadzenie

Świadome sterowanie automatycznymi odruchami ciała

Dłonie i gestykulacja, uzupełnianie, efektywność i wiarygodność przekazu

Gestykulacja odzwierciedla charakter i temperament

Jakich gestów warto unikać?

Gestykulacja emocjonalna (dynamika i emocjonalność) i merytoryczna (opanowanie, dokładność, wyważenie)

Po lewej stronie naszego współrozmówcy umieszczamy przeszłość, a przyszłość po jego prawej stronie, więc stojąc na przeciwko niego przedstawiamy gesty odwrotnie ze swojej perspektywy.

Prezentacja otwartości, szczerości...

Swoboda i naturalność ruchów oraz odwaga poruszania się w przestrzeni...

Mowa rąk

Ekspresja przekazy, sterowanie głosem i ciałem...


PODSTAWOWE REGUŁY JAKIE WARTO PRZESTRZEGAĆ PODCZAS PREZENTACJI I OBRONY PRACY DYPLOMOWEJ

 1. Na obronę należy przygotować prezentację w postaci wydruków w 3 egzemplarzach na obronę pracy inżynierskiej:
  • Przewodniczącego komisji
  • Członka komisji egzaminacyjnej
  • siebie
   lub 4 egzemplarzach na obronę pracy magisterskiej dla:
  • Przewodniczącego komisji
  • Recenzenta
  • Promotora
  • siebie
 2. Przygotowujemy 8-12 stron/slajdów, w których rozwijamy najlepiej metodą "TOP-DOWN" temat pracy, rozpoczynając od: określenia tematu i głównego celu pracy, rozwinięcia celu w postaci wiązki celów i celów pobocznych. Następnie przechodząc od celów zaczynamy prezentację naszego rozwiązania i ogólnie przytaczamy i omawiamy główne technologie, algorytmy metody zastosowane w pracy. Kwestie merytoryczne wyszczególniamy w punktach, w postaci wykresów, rysunków i tabel w odniesieniu najważniejszych osiągnięć pracy oraz ew. porównań z wynikami innych prac; w świetle zaprezentowanych metod. Skupiamy się na omówieniu własnego rozwiązania, podejścia, metody, algorytmu i możliwie staramy się go porównać z wynikami innych prac i jeśli to możliwe wskazać atuty swojego rozwiązania lub pokazać jego odmienne podejście do tematu. Na końcu podsumowujemy osiągnięcia swojej pracy wskazując możliwie na osiągnięcie założonego celu pracy.
 3. Prezentacja powinna przedstawiać cele, możliwe sposoby dojścia do nich, uzasadnienie wyboru obranego sposobu, najważniejsze pojęcia, podstawowe związki pomiędzy nimi oraz wyniki, możliwie również porównania, a na końcu podsumowanie osiągnięć. Prezentacja nie powinna zawierać całych zdań za wyjątkiem definicji. Prezentację najlepiej przedstawiać w formie graficznej: rysunków, tabel, wykresów, zdjęć, filmów, schematów, diagramów i ilustracji - lecz należy bezwzględnie pamiętać o ich czytelności! Biorąc pod uwagę percepcję ludzką w trakcie prezentacji, na slajdzie nie powinno być więcej jak kilkanaście słów, które mają utkwić w pamięci audytorium. Duża ilość tekstu utrudnia skupienie się na omawianych zagadnieniach. Słowa lub hasła (kilka punktów) mają podkreślać najistotniejsze poruszane w prezentacji kwestie i budować skojarzenia (kotwice skojarzeniowe) w umysłach słuchaczy. Powinny więc być możliwie unikalne i precyzyjne w kontekście innych. Prezentację komputerową warto uzupełnić krótkimi filmami, które dowodzą istnienia praktycznej realizacji omawianych kwestii i sprawiają wrażenie realizmu.
 4. Prezentacji papierowej może towarzyszyć prezentacja komputerowa przygotowana i uruchamiana najlepiej na swoim notebooku (ze względu na BARDZO ograniczony czas na prezentację pracy w trakcie obrony). Na notebooku najlepiej pokazać pewne materiały towarzyszące pracy w formie filmu lub prezentacji, która w 2-3 cyklach pokazuje najważniejsze osiągnięcia pracy, przykłady lub efekty działania skonstruowanych metod czy algorytmów. - Ewentualną prezentację komputerową należy uzgodnić i omówić ze swoim promotorem oraz upewnić się, że sprzęt (np. projektor) będzie dostępny i wszystko będzie działać bez tracenia czasu na uruchamianie systemu itp.
 5. Mówić głośno, zdecydowanie i wyraźnie, nie czytać prezentacji, ale stopniowo od ogółów do szczegółów rozwijać punkty i rzeczowo omawiać rysunki, tabele, wykresy zobrazowane na kartkach lub slajdach. Przygotowana prezentacja powinna zwracać uwagę audytorium na poruszane tematy i najważniejsze kwestie, jak również pomóc prezentującemu utrzymać określony przez niego tok i kolejność prezentacji, logicznie rozwijając myśli. Slajdów nie czytamy, lecz je omawiamy, pokazując swoją erudycję, umiejętności, zainteresowania i pasje związane z tematem prezentacji, cały czas próbując zainteresować i zachęcić audytorium do zgłębienia prezentowanego tematu, dzięki naszej prezentacji.
 6. Możliwie używać form bezosobowych podczas prezentacji (np. w pracy rozważono, przeanalizowano, wykorzystano, zrobiono) [dążąc do profesjonalizmu i skromności w trakcie prezentacji] za wyjątkiem kwestii wyrażających osobisty stosunek oraz własną fascynację lub pasję określoną kwestią, wtedy można powiedzieć: Było dla mnie ciekawym odkryciem... Bardzo byłem zadowolony z ... Swoje spostrzeżenia chciałbym krótko zilustrować na przykładzie... Podkreślanie ja/my/moja/nasza w co drugim zdaniu nie oddziaływuje zwykle pozytywnie na audytorium. Trudno też wtedy podkreślić swój osobisty stosunek do pewnych kwestii w pracy, na które byśmy chcieli zwrócić szczególną uwagę lub zająć wobec pewnej kwestii taki stosunek.
 7. Spróbować się czymś wyróżnić. Przygotować jakąś ciekawostkę, przykład, zastosowanie, model, quiz itp. W przypadku prezentacji pracy inżynierskiej czy magisterskiej wachlarz możliwości jest ograniczony.
 8. W trakcie prezentacji rozpocząć prezentację od przedstawienia celu pracy i go dalej rozwijać opisując stopniowo sposób jego osiągnięcia za pośrednictwem wykonania różnych doświadczeń, analiz, rozważając różne możliwości, metody, algorytmy i wiedzę teoretyczną...[wskazując pośrednio swoją erudycję i wiedzę]. Warto też pokazać najważniejsze swoje wnioski i spostrzeżenia - gdyż świadczą one o inteligencji prezentującego i mogą być zarazem najciekawszym dla audytorium momentem prezentacji. Następnie przechodzimy do opisu swojego rozwiązania, metody, algorytmu, specyficznego podejścia... Potem wyraźnie podać, co udało się w pracy osiągnąć, warto te wyniki również porównać z innymi pracami i następnie na tej podstawie podsumować osiągnięcia w nawiązaniu do tematu i celu pracy.
 9. W trakcie prezentacji starać się odkryć przed audytorium (komisją egzaminacyjną) to, czego się nauczyliśmy, jakie doświadczenia przeprowadziliśmy, jakie ciekawe i nowatorskie algorytmy zastosowaliśmy lub rozwinęliśmy, pokazując swoje pasje i zainteresowania. Nie należy prowadzić prezentacji w formie wykładu dla komisji, gdyż może ona podświadomie odczuć, że jest pouczana i uświadamiana przez dyplomanta..., a nie taki jest cel tej prezentacji, gdyż członkowie komisji dyplomowej mają zwykle dużą wiedzę w tym zakresie (poza pewnymi specyficznymi dla pracy szczegółami, którymi właśnie warto zaciekawić komisję). Wobec tego [szczególnie jeśli mamy charakter dominujący] warto unikać czasowników definiujących lub słabych takich jak: X jest ..., Mamy Y ... Lepiej otwierać, pokazywać i rozszerzać możliwości, pokonywać i przesuwać granice, pokazywać zafascynowanie i pasję tematem mówiąc, np. „X rozwijał się od ...”, „W dzisiejszych czasach mamy już możliwość korzystania z ...”, „W swojej pracy wykorzystałem ...”, „Ze względu na rozległość tematu w pracy skupiłem się nad ...” Nie wchodzić w zbytnie szczegóły i nie czytać wzorów, lecz wskazywać na najistotniejsze kwestie w przygotowanej prezentacji...
 10. Unikać takich wyniosłych określeń, jak „Oczywiście...”, „Jak wiemy...” oraz takich, które sprawiają wrażenie pouczania komisji: „Trzeba...”, „ Musi...”, „ Należy...”, „ Powinno się...”
 11. Warto docenić wkład i umiejętności audytorium, jeśli jest nam znany lub brało udział w powstaniu prezentowanej kwestii. Można też spróbować wciągnąć audytorium w pewną dyskusję nad omawianym tematem, lecz wymaga to czasu i nie jest wskazane w trakcie prezentacji pracy inżynierskiej czy magisterskiej.
 12. W trakcie prezentacji warto dostrzegać osoby w audytorium i reagować na ich specyficzne zainteresowania i potrzeby czy też zgłaszane przez nich kwestie, które są dla nich ważne, i zajęcie stanowiska czy wyjaśnienie ich, co może znacznie podnieść stopień odbioru i zadowolenie z jej wysłuchania oraz wpłynąć na końcowy jej odbiór i ocenę. Nawiązuj, odpowiadaj, reaguj, rozpoznawaj potrzeby i interesy audytorium, utrzymuj z nim kontakt wzrokowy i sprawdzaj, czy omawiane kwestie i twój sposób prezentacji zaciekawił ich. Prezentacji nie robisz dla siebie, lecz dla nich, więc spróbuj się już na etapie przygotowania zastanowić, czym możesz ich zainteresować i zaciekawić. Pokaż swoją pasję i swoje zdanie, dodaj uśmiech, różnicuj melodię, siłę i tempo wypowiedzi - żeby prezentacja była dynamicznie, a nie usypiająca i monotonna. Szanuj zdanie innych, nawet jeśli się z nim nie zgadzasz. Próbuj podjąć konstruktywną dyskusję - najlepiej zadając jakieś pytanie. Stawianie pytań w trakcie prezentacji, zwiększa uwagę audytorium, nawet jeśli sam na nie później odpowiadasz! Słuchaj uważnie i umiej wsłuchać się w kwestie poruszane przez twojego rozmówcę - rozpoznaj jego ukryte potrzeby, stojące za poruszanymi przez niego słowami. Autoprezentacja
 13. Przed obroną warto nagrać sobie kilkakrotnie swoją prezentację, wysłuchać i odnotować błędne formy wypowiedzi, próbując je skorygować. Prezentację warto też przedstawić koledze, koleżance, rodzinie, swojemu promotorowi, pracowni inżynierskiej oraz na seminarium dyplomowym, prosząc o spostrzeżenia i konstruktywną krytykę, podejmując konstruktywną dyskusję.


PROFESJONALNE PRACE NAUKOWE

Reguły obowiązujące w trakcie przygotowania profesjonalnych prac naukowych warto stosować również w trakcie pisania prac dyplomowych, chcąc podnieść wartość merytoryczną, edytorską, językową i stylistyczną pracy!


POPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA

Praca dyplomowa jest wizytówką dyplomanta i podsumowaniem jego umiejętności, więc powinna być napisana ładnym językiem, stylistycznie, ze szczególną dbałością o ortografię, a tym również o interpunkcję. O ile proste literówki wskazują nam do poprawy edytory tekstów, to niestety nie radzą sobie one z poprawianiem błędów interpunkcyjnych. Proszę więc przestudiować stronę, która podaje podstawowe informacje o interpunkcji, czyli gdzie stawiamy przecinek. Proszę pamiętać również, iż do prawidłowego stawiania przecinków trzeba uświadomić sobie, co to jest zdanie wtrącone, podrzędne itp., gdyż wtedy nieraz stawiamy przecinek również przed spójnikami, przed którymi normalnie nie stawiamy przecinków, np. "Kwestia X, która ..., i kwestia Y, która ..." Jeśli ktoś nie radzi sobie z tym samodzielnie, proszę zasięgnąć pomocy polonisty/anglisty (w zależności od języka pracy dyplomowej) i dokonać korekty pracy przed jej wysłaniem do promotora, a w szczególności wersji ostatecznej do oceny. Być może zajrzy do niej ktoś w przyszłości, np. Państwa potencjalny pracodawca, więc warto byłoby chyba się nie wstydzić swojego dzieła?

UKŁAD PRACY INŻYNIERSKIEJ I MAGISTERSKIEJ

Praca powinna zawierać przynajmniej 4-5 głównych rozdziałów:

 1. Strona tytułowa zawierająca nazwę uczelni, wydziału i katedry, logo uczelni, nazwę pracy "PRACA INŻYNIERSKA" lub "PRACA MAGISTERSKA", imię i nazwisko dyplomanta, temat pracy, tytuł, stopień naukowy, imię i nazwisko promotora, miejsce i rok złożenia pracy.
 2. Oświadczenie zgodne z wzorem z dziekanatu: "OŚWIADCZENIE AUTORA PRACY: Uprzedzony o odpowiedzialności karnej na podstawie art. 115 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz.631 z późn. zm.): „Kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3. Tej samej karze podlega, kto rozpowszechnia bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie albo publicznie zniekształca taki utwór, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie.”, a także uprzedzony o odpowiedzialności dyscyplinarnej na podstawie art. 211 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) „Za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz za czyny uchybiające godności studenta student ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną przed komisją dyscyplinarną albo przed sądem koleżeńskim samorządu studenckiego, zwanym dalej „sądem koleżeńskim”, oświadczam, że niniejszą pracę dyplomową wykonałem(-am) osobiście i samodzielnie i że nie korzystałem(-am) ze źródeł innych niż wymienione w pracy. .......... (podpis dyplomanta)"
 3. Podziękowania i dedykacja pracy.
 4. Spis treści
 5. 1. Wstęp, w którym po krótkim wprowadzeniu w treść pracy, podajemy i opisujemy cel pracy oraz jej zawartość. Można też zasygnalizować sposób, w jaki chcemy określony cel osiągnąć.
 6. 2. Omówienie istniejącego stanu wiedzy w zakresie naszej pracy: znane i sprawdzone metody, algorytmy, techniki, podejścia itp. W tym rozdziale powinno być najwięcej odnośników bibliograficznych.
 7. 3. Skupiamy się nad omówieniem naszego specyficznego podejścia do tematu lub zastosowania pewnych metod do rozwiązania postawionego zadania. Tutaj przedstawiamy i opisujemy też własne wzory, algorytmy, metody, techniki.
 8. 4. Przedstawiamy syntetycznie na wykresach, rysunkach, obrazach itp. wyniki naszego podejścia na konkretnych przykładach, dokonujemy porównań z innymi pracami lub metodami i wyprowadzamy wnioski.
 9. Zakończenie i podsumowanie naszych osiągnięć w pracy na tle zaprezentowanych metod i porównań. Warto tutaj w punktach przedstawić te osiągnięcia i ew. pokazać dalszy kierunek naszych przewidywanych prac w tym zakresie.
 10. Literatura i bibliografia, do której odwołania powinny być zawarte w pracy, a których dotyczy oświadczenie z początku pracy. Lista literatury i bibliografii powinna być możliwie długa i rozwinięta, gdyż świadczy o wiedzy i erudycji dyplomanta, jest wyrazem szacunku wobec innych osób zajmujących się tym tematem, z których pracy dyplomant czerpał swoją wiedzę, metody, algorytmy, przykłady lub porównania.
 11. Indeks terminów (w przypadku dłuższych prac) [opcjonalnie]
 12. Indeks rysunków (w przypadku dłuższych prac) [opcjonalnie]
 13. Indeks tabel (w przypadku dłuższych prac) [opcjonalnie]
 14. Dodatki: dodatkowe przykłady, algorytmy, ważne części kodu programu (w przypadku dłuższych prac) [opcjonalnie]

W przypadku prac inżynierskich, których objętość jest niewielka, często 3. i 4. rozdział łączymy w jeden lub od razu prezentujemy swoje rozwiązanie na pewnych przykładach.

Praca powinna zawierać odnośniki bibliograficzne, obrazy, rysunki, wykresy, tabele i przykłady, które mają na celu zilustrowanie omawianych kwestii i pokazać ich wartość praktyczną, możliwe zastosowania i adaptacje. Jeśli praca była związana z napisaniem jakiegoś programu, to warto o tym wspomnieć, jednak nie podkreślać nadmiernie wartości programu, lecz algorytmy i metody w nim wykorzystane! Program świadczy o umiejętnościach dyplomanta, lecz merytorycznie ważniejsze są algorytmy i metody rozwiązania określonego zadania postawionego w celu pracy.


PREZENTACJA PRACY W TRAKCIE OBRONY

W poszanowaniu pracy innych i czasu przeznaczonego na obronę (zwykle 15 min dla prac inżynierskich i 20 min dla prac magisterskich) należy przygotować swoją prezentację tak, żeby móc od razu wystartować z nią po udzieleniu głosu przez komisję egzaminacyjną. Podstawowa prezentacja wyników pracy inżynierskiej powinna trwać ok. 6-8 min., zaś pracy magisterskiej ok. 8-10 min. Nie ma czasu na wgrywanie prezentacji itp., więc jeśli ktoś decyduje się na prezentację komputerową, powinien mieć ją przygotowaną najlepiej na swoim laptopie i z uruchomionym wchodzić na salę, żeby go tylko podpiąć do projektora, co bezwzględnie należy ustalić wcześniej ze swoim promotorem lub zasięgnąć informację w Dziekanacie, czy będzie taka możliwość. Drugą i bardziej bezpieczną i pożądaną opcją jest przygotowanie prezentacji w formie papierowej w 3-4 egzemplarzach, rozdając 2-3 z nich komisji egzaminacyjnej (2 w przypadku pracy inżynierskiej, 3 w przypadku pracy magisterskiej).

Warto pamiętać też o odpowiednim ubraniu się, gdyż jest ono świadectwem własnej kultury oraz szacunku wobec komisji, co może również wpłynąć na ogólną ocenę prezentacji i podnieść jej pozytywny odbiór w oczach komisji.

Warto pamiętać też o podziękowaniu promotorowi, recenzentowi i komisji za poświęcony czas i wysiłek.


PRAWA AUTORSKIE

Art. 15a. Praca dyplomowa studenta: Uczelni w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym przysługuje pierwszeństwo w opublikowaniu pracy dyplomowej studenta. Jeżeli uczelnia nie opublikowała pracy dyplomowej w ciągu 6 miesięcy od jej obrony, student, który ją przygotował, może ją opublikować, chyba że praca dyplomowa jest częścią utworu zbiorowego.

Zgodnie z obowiązującym regulaminem studiów 2013 "student zachowuje autorskie prawa majątkowe do pracy dyplomowej, z tym, że prawo pierwszeństwa ich publikacji przysługuje Uczelni. Jeśli praca zawiera wyniki badań, które są objęte tajemnicą ze względu na wymogi ochrony prawnej, publikacja pracy może nastąpić dopiero po zapewnieniu ich ochrony."


PRACE DYPLOMOWE (zgodnie z obowiązującym regulaminem studiów 2013 § 24):

 1. Obowiązkowym elementem programu studiów jest wykonanie pracy dyplomowej:
  1. licencjackiej, inżynierskiej lub magisterskiej, która jest opracowaniem określonego tematu w formie pisemnej;
  2. w formie projektu inżynierskiego, który stanowi udokumentowaną realizację praktycznego przedsięwzięcia projektowego (w tym także zespołowego) i obejmuje dokumentację techniczną określonego w temacie zadania.
 2. Student zachowuje autorskie prawa majątkowe do pracy dyplomowej, z tym, że prawo pierwszeństwa ich publikacji przysługuje Uczelni. Jeśli praca zawiera wyniki badań, które są objęte tajemnicą ze względu na wymogi ochrony prawnej, publikacja pracy może nastąpić dopiero po zapewnieniu ich ochrony.
 3. Pracę dyplomową student wykonuje pod kierunkiem uprawnionego do tego nauczyciela akademickiego (opiekuna pracy): profesora lub doktora habilitowanego dla prac dyplomowych magisterskich oraz profesora, doktora habilitowanego i doktora dla prac dyplomowych inżynierskich i licencjackich. Dziekan po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału może upoważnić do kierowania pracą dyplomową magisterską doktora lub specjalistę spoza Uczelni.
 4. Opiekun pracy określa tryb oraz harmonogram realizacji pracy umożliwiający jej terminowe zakończenie.
 5. W razie dłuższej nieobecności opiekuna pracy dyplomowej, która mogłaby wpłynąć na opóźnienie terminu jej wykonania i rejestracji przez studenta, może on wystąpić o wyznaczenie opiekuna zastępczego. Opiekuna takiego wyznacza Dziekan Wydziału po zasięgnięciu opinii kierownika jednostki organizacyjnej, w której realizowana jest praca.
 6. Tematy prac dyplomowych magisterskich powinny być podjęte przez studentów nie później niż na jeden rok, a prac (projektów) inżynierskich i licencjackich na jeden semestr przed planowym terminem ukończenia studiów. Niespełnienie tego warunku może być przyczyną odmowy wpisu na semestr dyplomowy lub odpowiednio na semestr poprzedzający semestr dyplomowy.
 7. Jeżeli program studiów przewiduje wykonanie pracy dyplomowej, student obowiązany jest wykonać oraz złożyć w dziekanacie i zarejestrować jeden egzemplarz w formie pisemnej oraz jeden egzemplarz w ustalonym formacie elektronicznym w terminie:
  1. na studiach pierwszego stopnia nie później niż:
   1. do końca stycznia – w przypadku studiów kończących się semestrem zimowym,
   2. do końca czerwca – w przypadku studiów kończących się semestrem letnim,
  2. na studiach drugiego stopnia nie później niż:
   1. do końca lutego – w przypadku studiów kończących się semestrem zimowym,
   2. do końca września – w przypadku studiów kończących się semestrem letnim.
 8. Warunkiem złożenia pracy jest zaliczenie wszystkich przewidzianych programem przedmiotów i praktyk (uzyskanie tzw. absolutorium) oraz pozytywna ocena pracy dyplomowej przez jej opiekuna. Od negatywnej oceny pracy przez opiekuna studentowi przysługuje odwołanie w ciągu 14 dni do kierownika jednostki organizacyjnej, w której realizowana jest praca.
 9. Oceny pracy dyplomowej dokonują niezależnie opiekun pracy oraz recenzent. W przypadku rozbieżności ocen opiekuna i recenzenta końcowa ocena pracy określana jest na posiedzeniu komisji egzaminu dyplomowego. Jeżeli praca została wykonana dla potrzeb zakładu pracy, komisja uwzględnia także opinię tego zakładu, jeżeli została ona wyrażona pisemnie.
 10. Student ma prawo zapoznać się z treścią recenzji, o których mowa w ust. 9 w terminie wskazanym przez Dziekana Wydziału.
 11. Praca dyplomowa może być przygotowana w jednym z języków kongresowych, za zgodą opiekuna pracy w uzgodnieniu z Dziekanem Wydziału.
 12. Praca dyplomowa może być pracą zespołową, pod warunkiem, że udział każdego z jej wykonawców jest szczegółowo określony.
 13. W uzasadnionych przypadkach, gdy przewidziana jest obrona pracy dyplomowej, każdy z wykonawców, o których mowa w ust. 11 może bronić oddzielnie swojej części pracy.
 14. Pracę dyplomową (lub jej część) student wykonuje osobiście i samodzielnie, co potwierdza oświadczeniem następującej treści, zamieszczonym na odwrocie strony tytułowej:

  Uprzedzony o odpowiedzialności karnej na podstawie art. 115 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz.631 z późn. zm.): „Kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3. Tej samej karze podlega, kto rozpowszechnia bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie albo publicznie zniekształca taki utwór, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie.”, a także uprzedzony o odpowiedzialności dyscyplinarnej na podstawie art. 211 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) „Za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz za czyny uchybiające godności studenta student ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną przed komisją dyscyplinarną albo przed sądem koleżeńskim samorządu studenckiego, zwanym dalej „sądem koleżeńskim”, oświadczam, że niniejszą pracę dyplomową wykonałem(-am) osobiście i samodzielnie i że nie korzystałem(-am) ze źródeł innych niż wymienione w pracy.

 15. Praca dyplomowa przechowywana jest przez okres i w sposób określony odrębnymi przepisami.

EGZAMINY DYPLOMOWE (zgodnie z obowiązującym regulaminem studiów 2013):

 1. 1. Warunkiem ukończenia studiów jest złożenie egzaminu dyplomowego.
 2. Do egzaminu dyplomowego dopuszczony jest student, który:
  1. zaliczył wszystkie przewidziane programem przedmioty i praktyki;
  2. złożył pracę dyplomową;
  3. złożył wszystkie wymagane przez Dziekana Wydziału dokumenty.
 3. Egzamin dyplomowy powinien się odbyć najpóźniej:
  1. w terminie do końca marca – w przypadku studiów kończących się w semestrze zimowym,
  2. w terminie do końca października – w przypadku studiów kończących się w semestrze letnim.
 4. W przypadku, gdy praca dyplomowa została przygotowana w języku kongresowym, Dziekan Wydziału na wniosek studenta lub opiekuna pracy może wyrazić zgodę na przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w języku kongresowym, w którym przygotowano pracę dyplomową. Na studiach prowadzonych w języku obcym zgoda ta nie jest wymagana, jeśli egzamin dyplomowy będzie prowadzony w języku studiów.
 5. Egzamin dyplomowy odbywa się przed Komisją powoływaną przez Dziekana Wydziału zgodnie z wytycznymi Rady Wydziału. Komisji przewodniczy Dziekan Wydziału lub osoba przez niego upoważniona. W egzaminach dyplomowych mogą uczestniczyć asystenci osób niepełnosprawnych, w tym tłumacze języka migowego. Osoby pomagające niepełnosprawnym studentom winny posiadać zgodę Prorektora ds. Kształcenia na uczestniczenie w egzaminach dyplomowych.
 6. Egzamin dyplomowy może mieć charakter otwarty, na pisemny wniosek studenta lub opiekuna pracy, złożony do Dziekana Wydziału najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem egzaminu. Wówczas w takim egzaminie mogą wziąć udział osoby wskazane przez studenta lub opiekuna pracy.
 7. Egzamin dyplomowy obejmuje:
  1. prezentację pracy dyplomowej,
  2. dyskusję nad pracą,
  3. sprawdzenie poziomu wiedzy z zakresu kierunku studiów.
 8. Rada Wydziału określa szczegółowe zasady dyplomowania, w szczególności:
  1. zasady wyboru przez studentów i zatwierdzania tematów prac dyplomowych oraz ich opiekunów,
  2. rygory czasowe,
  3. zasady powoływania recenzentów,
  4. wytyczne dotyczące zakresu i przebiegu egzaminu dyplomowego.
 9. Rada Wydziału może również podjąć uchwałę o wcześniejszym sprawdzeniu poziomu opanowania wiedzy z zakresu kierunku studiów (ogólny egzamin kierunkowy).
 10. Oceny egzaminu dyplomowego dokonuje Komisja na niejawnej części swego posiedzenia. Ocena egzaminu dyplomowego ustalana jest jako średnia arytmetyczna ze wszystkich ocen cząstkowych uzyskanych za prezentację pracy i odpowiedzi na wszystkie postawione pytania. Oceny cząstkowe ustalają zadający pytania. Wobec pozytywnego wyniku egzaminu dyplomowego Komisja podejmuje decyzję o uzyskaniu właściwego tytułu zawodowego i dyplomu ukończenia studiów ustalając ocenę końcową – wynik ukończenia studiów.
 11. Wynik ukończenia studiów wyższych w Uczelni, wpisywany do dyplomu oraz suplementu ustalany jest jako średnia ważona następujących ocen:
  1. średniej oceny ze studiów, obliczonej zgodnie z § 14,
  2. końcowej oceny pracy, ustalonej zgodnie z § 24 ust. 9;
  3. oceny egzaminu dyplomowego, ustalonej przez Komisję.
 12. Wagi ocen, o których mowa w ust. 11 ustala Rada Wydziału, przy czym średnia ocena ze studiów uwzględniana jest z wagą nie mniejszą niż 60%.
 13. Zapis słowny ocen, o których mowa w ust. 10 i 11 ustala się zgodnie z następującą zasadą w zależności od wartości liczbowej:
  1. od 3 do 3,20 ocena słowna: dostateczny (3.0),
  2. od 3,21 do 3,70 ocena słowna: plus dostateczny (3.5),
  3. od 3,71 do 4,20 ocena słowna: dobry (4.0),
  4. od 4,21 do 4,70 ocena słowna: plus dobry (4.5),
  5. powyżej 4,71 ocena słowna: bardzo dobry (5.0).
 14. Absolwentowi, który spełnia łącznie następujące warunki: złożył pracę dyplomową i przystąpił do egzaminu dyplomowego w planowanym terminie, uzyskał średnią ze studiów powyżej 4.71, uzyskał oceny bardzo dobre zarówno pracy jak i egzaminu dyplomowego Komisja może przyznać wyróżnienie. Odpowiada to dyplomowi: ”summa cum laude” w tradycyjnej terminologii akademickiej.
 15. Z egzaminu dyplomowego sporządza się protokół według wzoru określonego w przepisach wykonawczych do Ustawy. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji.
 16. Wynik egzaminu dyplomowego wraz z podaniem ocen egzaminu oraz wynik ukończenia studiów ogłasza przewodniczący Komisji egzaminacyjnej w obecności jej członków, bezpośrednio po jego złożeniu.
 17. W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej, Dziekan Wydziału wyznacza drugi termin egzaminu. Egzamin poprawkowy w celu uzyskania oceny wyższej niż dostateczny nie jest dopuszczalny.
 18. Powtórny egzamin nie może odbyć się wcześniej niż po upływie dwóch tygodni i nie później niż przed upływem trzech miesięcy od daty pierwszego egzaminu dyplomowego. Termin tego egzaminu Dziekan Wydziału podaje do wiadomości studenta co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą powtórnego egzaminu dyplomowego.
 19. W przypadku niezłożenia egzaminu dyplomowego w drugim terminie Dziekan Wydziału skreśla studenta z listy studentów.
 20. Dziekan Wydziału może uznać za usprawiedliwione nieprzystąpienie do egzaminu dyplomowego na pisemny wniosek studenta złożony najpóźniej w terminie 14 dni od ustalonego terminu egzaminu.
 21. Nieprzystąpienie do egzaminu uznane przez Dziekana Wydziału za nieusprawiedliwione, powoduje konsekwencje takie, jak niezłożenie egzaminu dyplomowego.
 22. W przypadku usprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu Dziekan Wydziału wyznacza ponowny termin egzaminu dyplomowego.
 23. Od negatywnego wyniku egzaminu dyplomowego student może odwołać się do Rektora w terminie do 14 dni od daty egzaminu.
 24. Egzamin dyplomowy złożony z wynikiem co najmniej dostatecznym jest aktem kończącym studia wyższe w Uczelni.
 25. Student po złożeniu egzaminu dyplomowego staje się absolwentem Uczelni i otrzymuje dyplom ukończenia studiów. Absolwent przed otrzymaniem dyplomu powinien uregulować wszystkie zobowiązania wobec Uczelni, w szczególności złożyć wymagane dokumenty, w tym kartę odejścia z Uczelni, oraz uiścić wymagane opłaty. Odebranie dyplomu absolwent potwierdza podpisem.
 26. Dyplomy ukończenia studiów wręcza absolwentom Dziekan Wydziału. Wręczenie dyplomów ukończenia studiów winno odbywać się na spotkaniu absolwentów zorganizowanym w sposób uroczysty przez Dziekana Wydziału.
 27. W trakcie uroczystości wręczenia dyplomów absolwenci składają ślubowanie następującej treści:

  „Ślubuję uroczyście, że jako absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie będę:

  • wykorzystywał zdobytą w czasie studiów wiedzę dla rozwoju nauki, gospodarki i kultury narodowej;
  • wzbogacał nadal swoją wiedzę ogólną i zawodową;
  • dbał o należny mojej Uczelni autorytet w kraju i za granicą oraz kultywował Jej tradycje;
  • poczuwał się do więzi z kolegami studentami, absolwentami i pracownikami naszej Almae Matris.”

Regulamin studiów pierwszego i drugiego stopnia AGH.

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - STUDIA MAGISTERSKIE:

Informacje dotyczące przeprowadzenia egzaminu na 2. stopień studiów (magisterskich) 2017/2018 zgodnie z Decyzją Dziekana 49/2017.
Informacje dotyczące przeprowadzenia egzaminu na 2. stopień studiów (magisterskich) 2016/2017 zgodnie z Decyzją Dziekana 18/2016.

PRZYDATNE ODNOŚNIKI:

Uwagi dotyczące przygotowania prac dyplomowych.

Wykład z LaTeXa i szablon pracy dyplomowej w LaTeXu.