TEMATY PRAC MAGISTERSKICH - AVAILABLE TOPICS OF MASTERS THESES

Najlepsze prace dyplomowe mogą być wysyłane do różnych konkursów, celem uzyskania nagród pieniężnych i wyróżnień:

Konkurs PTIB na najlepszą pracę magisterską z inżynierii biomedycznej.

Polskie Towarzystwo Informatyczne - regulamin Ogólnopolskiego konkursu PTI na najlepsze prace magisterskie z informatyki
W konkursie można uzyskać oprócz ważnego wyróżnienia również nagrodę pieniężną w wysokości 5000zł za 1. miejsce, 4000zł za dwa 2. miejsca i 2500zł za 3. trzecie miejsca - oczywiście PTI może zmienić wysokości nagród oraz ilości przyznanych miejsc.

III Edycja Konkursu Stowarzyszenia ProMotor na najlepsze prace magisterskie, dyplomowe i projekty inżynierskie z dziedziny bezpieczeństwa ruchu drogowego lub/i ubezpieczeń komunikacyjnych - regulamin konkursu ProMotor.

Oprócz przedstawionych poniżej tematów prac dyplomowych możliwe jest zgłaszanie własnych propozycji takich tematów nawiązujących do tematyki badawczej określonej na podstronie dotyczącej badań naukowych.

Otwierają się też nowe możliwości na studiach 3. stopnia z obligatoryjnymi stypendiami dla każdego doktoranta oraz dodatkowym wsparciem ze strony Rządu w ramach szkół doktorskich, które zastąpią studia doktoranckie zgodnie z nową reformą szkolnictwa wyższego, tzw. Konstytucją dla Nauki! Przykładowe proponowane tematy prac doktorskich. Można zdobyć granty studenckie na sfinansowanie studiów w EduScholarships Index Worldwide Directory of Scholarships for Students.


Możliwość wzięcia udziału w konkursie Perły Nauki i zdobycia grantu na badania przez studentów!


LP. TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ CEL I ZAKRES PRACY DYPLOMOWEJ RODZAJ PRACY
KIERUNEK
STATUS
Temat związany ze sztuczną inteligencją, inteligencją obliczeniową, uczeniem maszynowym, w tym uczeniem głębokim, systemami asocjacyjno-kognitywnymi, eksploracją danych, inżynierią wiedzy oraz ich aplikacje.
Subject related to artificial intelligence, computational intelligence, machine learning, including deep learning, associative and cognitive systems, data mining, knowledge engineering and their applications.
Do uzgodnienia wg propozycji studentów i zakresu tematyki prac dyplomowych Zapraszam do kontaktu e-mailowego lub na MS Teams w celu omówienia tematów, ich propozycji oraz celów tak, by były zgodne z pożądanymi kierunkami rozwoju przez dyplomantów/ki. magisterska EAIiIB

Inżynieria Biomedyczna

Automatyka i Robotyka

Informatyka
wolny
130. Interaktywny system diagnostyczny do klasyfikacji alkoholowego zespołu płodowego FAS z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji i grafiki komputerowej
An interactive diagnostic system for the classification of FAS with the use of artificial intelligence methods and computer graphics
Celem pracy jest opracowanie systemu komputerowego do diagnostyki, wykrywania i klasyfikacji alkoholowego zespołu płodowego (FAS - Fetal Alcohol Syndrome, FASD - Fetal Alcohol Spectrum Disorder), będący wynikiem ekspozycji na alkohol w trakcie życia prenatalnego, który dotyka kilka procent dzieci rocznie w każdym kraju na całym świecie (ok. 5-6% w Polsce), ograniczając możliwości intelektualne i rozwojowe dzieci ze względu na spożywanie alkoholu przez matki w ciąży. System ten ma ułatwić diagnostykę lekarzom w Polsce, jak również każdej osobie automatyczne zdiagnozowanie tej dolegliwości u siebie lub u innych, np. u swojego dziecka, na podstawie zdjęć wykonanych komórką, które system przetworzy i na podstawie charakterystycznych cech dla tej choroby opracowanych w USA wkaźników rozpozna występowanie tej dolegliwości oraz sklasyfikuje stopień jej nasilenia. Celem diagnostyki jest umożliwienie lepszej opieki medycznej i skierowanie osób dotkniętych tą chorobą do specjalistów/lekarzy, którzy mogą im pomóc w walce z tą dolegliwością, której obecnie wiele osób jest nieświadomych. System powinien też pomóc w uświadamianiu matek planujących ciążę oraz w prewencji. Do realizacji pracy dyplomowej należy wykorzystać metody sztucznej inteligencji oraz grafiki komputerowej, gdyż niezbędne jest wykonanie pomiarów odległości na twarzy w sposób zautomatyzowany przy założeniu niewielkiego zbioru uczącego. System musi się również automatycznie skalibrować w zależności od odległości twarzy od kamery wbudowanej w komórkę lub laptop. System powinien działąć jako aplikacja na komórkę i ew. również na komputerze. Oczekuje się, iż student(ka) podejmujący/a ten temat, udostępni opracowany przez siebie system na zasadach open-source i bezpłatnie szerokiemu społeczeństwu i lekarzom przez Internet w postaci aplikacji na komórkę. The purpose of the work is to develop a computer system for the diagnosis, detection and classification of Fetal Alcohol Syndrome (FAS), known also as FASD - Fetal Alcohol Spectrum Disorder, resulting from exposure to alcohol during prenatal life, which affects several percent of children annually in each country around the world (approx. 5-6% in Poland), limiting the intellectual and developmental abilities of children due to the consumption of alcohol by pregnant mothers. This system is to facilitate diagnostics by doctors in Poland, as well as for every person, to automatically diagnose this ailment in yourself or in others, e.g., in your child, based on photos taken with a mobile phone, which the system will process, and on the basis of the characteristics of this disease developed in the USA, recognizes the occurrence of this ailment and classifies its severity. The aim of diagnostics is to enable better medical care and refer people affected by this disease to specialists / doctors who can help them fight this ailment, which many people are unaware of at present. The system should also help in making mothers aware of planning pregnancy and in prevention. For the implementation of the diploma thesis, the methods of artificial intelligence and computer graphics should be used, because it is necessary to measure distances on the face in an automated manner, assuming a small training set. The system must also automatically calibrate itself depending on the distance of the face from the camera built into the cell or laptop. The system should work as a mobile application and possibly also on a computer. It is expected that the student taking up this topic will make the system developed by him/her available on an open-source basis and free of charge to the general public and doctors via the Internet in the form of a mobile application. magisterska EAIiIB

Inżynieria Biomedyczna
wolny
129. Stworzenie graficznego, animowanego środowiska symulacyjnego z deską rozdzielczą i panelem sterowania do symulacji asocjacyjnych impulsowych sieci neuronowych.
Creating a graphical, animated simulation environment with a dashboard and control panel for associative simulation of impulse neural networks.
Celem pracy jest stworzenie na bazie dostępnych bibliotek graficznych, silników symulacyjnych oraz istniejących narzędzi i frameworków ładnego, efektywnego graficznego, animowanego środowiska symulacyjnego z deską rozdzielczą i panelem sterowania do symulacji asocjacyjnych impulsowych sieci neuronowych w czasie. Graficzne przedstawienie sieci powinno umożliwiać widok różnych grup i warstw neuronów w sieci, jak również całej sieci, możliwej do przedstawienia z różnych perspektyw i powiększeniu, np. pokazując tylko podgraf pobudzonych neuronów w danej chwili czasu. Ponadto receptory, neurony, synapsy i efektory powinny z wykorzystaniem zmian kolorów, podświetleń, obwódek i krótkich tekstów wyraźnie określać stan tych elementów w danej chwili czasu, a połączenia pomiędzy nimi ilustrować przesyłanie impulsów. Środowisko graficzne do wyświetlania tych elementów należałoby wykonać w grafice 3D lub ew. 2,5D, chociaż niektóre wizualizacje mogą być również w 2D. Model symulacyjny neuronów i sieci (backend) zostanie udostępniony przez promotora do realizacji tej pracy, pod warunkiem pozostawienia w formie open source przez dyplomanta do dyspozycji całego opracowanego oprogramowania w wersji źródłowej do dalszych badań i przygotowania wizualizacji, które student może ale nie musi dalej prowadzić z promotorem. Deska rozdzielcza powinna w sposób zwarty, tekstowy i graficzny udostępniać najważniejsze informacje na temat działania sieci oraz aktywności poszczególnych elementów oraz prezentować tymczasowe wyniki działania. Do realizacji pracy niezbędna jest bardzo znajomość silników, środowisk, frameworków i bibliotek graficznych, symulacyjnych, jak również możliwość skorzystania z przyspieszania grafiki poprzez wykorzystanie GPU. The purpose of the work is to create, based on available graphic libraries, simulation engines, and existing tools and frameworks, a nice, effective graphical, animated simulation environment with a dashboard and control panel for associative simulation of impulse neural networks over time. The graphical representation of the network should allow the view of different groups and layers of neurons in the network, as well as the entire network, possible to be represented from different perspectives and magnification, e.g. showing only a subgraph of excited neurons at a given time. In addition, receptors, neurons, synapses and effectors should use color changes, backlighting, borders and short texts to clearly define the state of these elements at a given time, and the connections between them illustrate the transmission of impulses. The graphical environment for displaying these elements should be made in 3D or 2.5D graphics, although some visualizations may also be in 2D. The simulation model of neurons and networks (backend) will be made available by the promoter to carry out this work, provided that the graduate leaves in the open source form available to all developed software in the source version for further research and preparation of visualizations, which the student may or may not carry on with the promoter. The control panel should allow you to control the activity of neurons, synapses and receptors by changing their hyperparameters during the simulation. The dashboard should provide the most important information on the operation of the network and the activity of individual elements in a compact, textual and graphic way and present temporary results. To carry out the work it is necessary to be very familiar with engines, environments, frameworks and graphic and simulation libraries, as well as the possibility of using graphics acceleration through the use of GPU. magisterska EAIiIB

Inżynieria Biomedyczna

Automatyka i Robotyka

Informatyka
wolny
128. Implementacja i porównanie asocjacyjnego klasyfikatora neuronowego ASONN z innymi klasyfikatorami.
Implementation and comparison of the ASONN associative neural classifier with other classifiers.
Celem pracy jest efektywna implementacja w Pythonie z wykorzystaniem operacji GPGPU (numpy) asocjacyjnego klasyfikatora neuronowego ASONN oraz wykonanie porównań poprawności uogólniania (performance, recall, accuracy), szybkości tworzenia i wykorzystania oraz dodatkowych możliwości (np. określania istotności atrybutów, szukania ich najbardziej korzystnego podzbioru) z innymi klasyfikatorami na wielu różnych zbiorach danych (w tym benchmarkowych). Celem pracy jest określenie istotnych cech klasyfikatora ASONN (Associative Self-Optimizing Neural Network), a w przypadku osiągnięcia wartościowych wyników wspólne przygotowanie artykułu naukowego z promotorem (twórcą tego klasyfikatora) opisującego osiągnięcia i możliwości w języku angielskim. The purpose of the work is the effective implementation in Python using GPGPU operations (numpy) of the ASONN (Associative Self-Optimizing Neural Network) associative neural classifier and making comparisons of the generalization correctness (performance, recall, accuracy), speed of the development and use, and additional possibilities (e.g. determining the significance of attributes, searching for their most favorable subset) with other classifiers on many different data sets (including benchmarks). The purpose of the work is to determine the essential features of the ASONN classifier, and in the case of achieving valuable results, joint preparation of a scientific article with the promoter (creator of this classifier) describing the achievements and opportunities in English. magisterska EAIiIB

In¿ynieria Biomedyczna

Automatyka i Robotyka

Informatyka
wolny
127. Inteligentny system kognitywnego kojarzenia rozpoznanych i dobrze ugruntowanych obiektów 3D z możliwością znalezienia ich przez robota mobilnego.
An intelligent system of the cognitive association of recognized and well-established 3D objects with the possibility of finding them by a mobile robot.
Celem pracy jest opracowanie algorytmów dla robota mobilnego oraz ich implementacja, pozwalających na wykrywanie obiektów wraz z oceną ich odległości na obrazie, ich umieszczeniem w kontekście pozostałych obiektów na sceny oraz ich wyszukiwaniem przez mobilnego robota. Zakres pracy obejmuje zebranie danych z kamery umieszczonej na robocie oraz ich wstępne przetworzenie, tak aby można było wykorzystać je do uczenia algorytmów. Następnie, przygotowane dane należy wykorzystać w modelu bazującym na konwolucyjnych sieciach neuronowych do nauczenia rozpoznawania obiektów w scenie 3D. Model powinien zostać stworzony i zaimplementowany w języku Python, z wykorzystaniem specjalistycznych bibliotek, takich jak NumPy, TensorFlow czy Keras oraz przeprowadzona jego optymalizacja, regularyzacja, eksperymentując z jej hiperparametrami. Wybór odpowiedniego modelu powinien zostać dokonany w trakcie eksperymentów, porównując znane architektury, tj. VGG-16, LeNet, AlexNe, ResNet, oraz inne rozwiązania autorskie lub opracowane zgodnie z zaleceniami promotora pracy. Do modelowania i kojarzenia obiektów w scenie 3D zalecane jest wykorzystanie asocjacyjnego grafu AGDS, jak również asocjacyjnego algorytmu przyspieszającego wyszukiwanie najbliższych sąsiadów. W przypadku uzyskania naukowo wartościowych wyników przewiduje się przygotowanie publikacji naukowej. magisterska EAIiIB
Automatyka i Robotyka
zajęty
126. Wykorzystanie neuronowego transferu stylu głębokich sieci neuronowych do adaptacji utworów muzycznych i nagrań głosowych.
The use of neural style transfer of deep neural networks to the adaptation of music and voice recordings.
Celem pracy jest wykorzystanie neuronowego transferu stylu stosowanego pierwotnie do obrazów i generacji nowych obrazów dla zdefiniowanego stylu do adaptacji utworów muzycznych i nagrań głosowych nadając im inny styl np. poprzez zamianę głosu osoby mówiącej lub stylu muzyki danego utworu w sposób automatyczny. Zakres pracy obejmuje implementację głębokich sieci neuronowych pozwalających na neuronowy transfer stylu, ich adaptację do ścieżek audio oraz wykonanie eksperymentów na utworach muzycznych i nagraniach głosowych, np. próbując zmienić głos mówiącego, adaptując głos mówiącego do nowego tekstu imitując czytanie tekstu przez niego oraz zmieniając styl utworów muzycznych. Praca przewiduje przygotowanie publikacji naukowej we współpracy z promotorem z wyników prowadzonych badań i eksperymentów w tym zakresie.
The aim of the work is to use the neural style transfer originally used for paintings and generation of new images for a defined style for adaptation of music and voice recordings, giving them a different style, e.g. by changing the speaker's voice or the music style of the song in an automatic way. The scope of work includes the implementation of deep neural networks allowing for neural style transfer, their adaptation to audio tracks and performing experiments on music and voice recordings, e.g. trying to change the voice of the speaker, adapting the speaker's voice to a new text imitating reading the text by him and changing the style of the songs music. The work provides for the preparation of a research paper (publication) in cooperation with the promoter from the results of research and experiments in this area.
magisterska EAIiIB

Inżynieria Biomedyczna

Automatyka i Robotyka

Informatyka
zajęty
125. Efektywna implementacja uogólnionego algorytmu dla AVB+drzew operującego na węzłach k-tego stopnia oraz ich porównanie z efektywnością B-drzew oraz B+drzew k-tego stopnia.
Efficient implementation of a generalized algorithm for AVB+trees operating on the k-th degree nodes and their comparison with the efficiency of B-trees and B+trees of the k-th degree.
Celem pracy jest efektywne zaimplementowanie uogólnionego algorytmu dla AVB+drzew operującego na węzłach k-tego stopnia oraz ich porównanie z efektywnością innych samoorganizacyjnych, samowyważających się i powszechnie stosowanych drzew B-drzew oraz B+drzew w bazach danych i operacjach dyskowych. Zakres pracy obejmuje zaimplementowanie uogólnionego algorytmu dla AVB+drzew, wykonanie porównań efektywności oraz przygotowanie graficznego interfejsu prezentującego animację poszczególnych operacji, tj. dodawanie, usuwanie, modyfikowanie, wyszukiwanie dowolnej, wyszukiwanie dwóch najbliższych (większej i mniejszej, jeśli nie istnieje wartość w drzewie), minimalnej, maksymalnej oraz obliczanie sumy, średniej, mediany w podanym zakresie. Animowana prezentacja operacji jest wykonywana tylko na małych zbiorach danych umożliwiających prezentację na monitorze lub projektorze. Wysokiej jakości realizacja tej pracy ponadto przewiduje przygotowanie wraz z promotorem wspólnej publikacji naukowej do czasopisma o światowym zasięgu wraz z towarzyszącym jej kodem algorytmu oraz aplikacją demonstrującą sposób działania takich drzew. Ponadto wstępne badania prowadzone w ramach tej pracy mogą zostać zaliczone jako przedmiot Moduł prowadzenia badań naukowych (traktowany na równi z przedmiotami obieralnymi) uzyskując 3-4 punkty ECTS, po wcześniejszym uzgodnieniu i wyznaczeniu obszaru badawczego dla studenta oraz wybraniu takiego modułu. magisterska EAIiIB

Inżynieria Biomedyczna

Automatyka i Robotyka

Informatyka
wolny
124. Wykorzystanie zoptymalizowanych asocjacyjnych grafów AGDS do przyspieszenia wyszukiwania sąsiedztwa animowanych poruszających się obiektów w grafice 3D.
The use of optimized AGDS associative graphs to speed up the neighborhood search of animated moving objects in 3D graphics.
Celem pracy jest zbudowanie zoptymalizowanego asocjacyjnego grafu AGDS do reprezentacji przestrzeni 2D oraz przyspieszenia wyszukiwania obiektów sąsiednich w celu usprawnienia przetwarzania zależności pomiędzy poruszającymi się animowanymi obiektami na ekranie. Zakres pracy obejmuje przygotowanie graficznego interfejsu i sceny 3D z wieloma poruszającymi się obiektami (może to być w postaci jakiejś gry), które wchodzą ze sobą w interakcję i na tej podstawie realizują pewne akcje. Obiekty mogą być o dowolnym stopniu złożoności, ale mogą być też proste. Należy dokonać porównania efektywności (czasu reakcji, ilości klatek na sekundę itp.) dla scen 3D i interakcji badanych metodami klasycznymi i z wykorzystaniem struktur skojarzeniowych, a następnie wyciągnąć z tego wnioski. magisterska EAIiIB

Inżynieria Biomedyczna

Automatyka i Robotyka

Informatyka
zajęty
123. Wykorzystanie platform Jupyther oraz TensorFlow do uczenia głębokiego i rozpoznawania obiektów w scenie 3D.
The use of Jupyther and TensorFlow platforms for learning deep and recognizing objects in a 3D scene.
Celem pracy wykorzystanie uczenia głębokiego do adaptacji konwolucyjnych sieci neuronowych (CNN) do rozpoznawania obiektów w scenie 3D za pośrednictwem kamery opcjonalnie wyposażonej w czujnik odległości. Zakres pracy obejmuje wykorzystanie platformy Jupyther Notebook oraz biblioteki TensorFlow, ew. również Keras i innych w Pythonie 3 do zbudowania i wytrenowania głębokich sieci konwolucyjnych zdolnych następnie do rozpoznawania obiektów w obrazie oraz zapamiętywania zależności przestrzennych pomiędzy nimi w celu ich szybszego odszukiwania na podstawie innych skojarzonych obrazów w scenie. Do zapamiętania skojarzeń przestrzennych mogą być wykorzystane asocjacyjne grafowe struktury danych AGDS. magisterska EAIiIB

Inżynieria Biomedyczna

Automatyka i Robotyka

Informatyka
wolny
122. Graficzny edukacyjny interaktywny interfejs graficzny przedstawiający animowaną prezentację operacji na AVB+drzewach, AVB-drzewach, B+drzewach i B-drzewach.
Graphic educational interactive graphic interface showing an animated presentation of operations on AVB+trees, AVB-trees, B+trees, and B-trees.
Celem pracy ładnego graficznego interaktywny interfejsu graficznego przedstawiającego animowaną prezentację wszystkich podstawowych i części przydanych operacji na AVB+drzewach, AVB-drzewach, B+drzewach i B-drzewach, tj. dodawanie, usuwanie, wyszukiwanie, wyznaczanie median, minimów, maksimów czy obliczanie średnich, dla celów edukacyjnych w celu zobrazowania, jak te operacje są przeprowadzane razem z krokami pośrednimi. Zakres pracy obejmuje zaimplementowanie tych drzew wraz jednolitym interfejsem graficznym umożliwiającym obserwację operacji oraz ich porównywanie dla wybranych dwóch drzew (w dwóch częściach ekranu: dolnej i górnej). Interfejs graficzny powinien podawać również wynik operacji pochodnych, tj. średnie, mediany, minima, maksima, oraz przy możliwości wyłączenia interfejsu graficznego powinien móc być w stanie porównać czas i efektywność poszczególnych operacji na tych drzewach, włączając w to również inne klasyczne struktury, tj. tablice czy listy. magisterska EAIiIB

Inżynieria Biomedyczna

Automatyka i Robotyka

Informatyka
wolny
121. SCRUM e-Konsultant - inteligentny chatbot posiadający wiedzę na tematu metodologii prowadzenia projektów SCRUM oraz wspomagający jej implementację w projektach informatycznych.
SCRUM e-Consultant - an intelligent chatbot with knowledge about the methodology of running and managing SCRUM projects and supporting its implementation in IT projects.
Celem pracy jest stworzenie chatbota-szkoleniowca, który posiada sformalizowaną wiedzę na temat wdrożenia i prowadzenia projektów w metodologii zarządzania projektami informatycznymi SCRUM, prowadzi nowicjuszy za rękę, a innym umożliwia kontrolę nad poszczególnymi krokami, mierzy efektywność, rysuje wykresy, tworzy wirtualną tablicę SCRUM itp. Zakres pracy obejmuje stworzenie interfejsu użytkownika zawierającego chatbota zdolnego prowadzić rozmowę na tematy związane ze SCRUMem, modelem kaskadowym, programowaniem ekstremalnym oraz metodami zwinnymi w języku naturalnym. Chatbot powinien być w stanie automatycznie reagować na nieprawidłowości i informować o nich. Aplikacja powinna umożliwiać stworzenie kont Właściciela Produktu, Mistrza Scrum oraz pozostałych członków zespołu. Możliwości: Istnieje możliwość zatrudnienia zdolnego dyplomanta w projekcie informatycznym do przygotowania prawdziwego komercyjnego narzędzia do udostępniania takich usług w kooperacji z firmą informatyczną, ew. jego zatrudnienia jako Mistrza Scrum! magisterska EAIiIB

Inżynieria Biomedyczna

Automatyka i Robotyka

Informatyka
zajęty
120. Lean Startup e-Konsultant - inteligentny chatbot posiadający wiedzę na tematu metodologii prowadzenia tworzenia startupów oraz wspomagający jego implementację w firmach informatycznych.
Lean Startup e-Consultant - an intelligent chatbot with knowledge of the methodology of running startups and supporting its implementation in IT companies.
Celem pracy jest stworzenie chatbota-szkoleniowca, który posiada sformalizowaną wiedzę na temat wdrożenia i prowadzenia podejścia do tworzenia i zarządzania przedsiębiorstwami Lean Startup Erica Riesa - nowoczesnego podejścia do tworzenia startupów wywodzącego się z Doliny Krzemowej - w celu implementacji w metodologii Lean Startup, prowadząc nowicjuszy za rękę, a innym umożliwiając kontrolę nad poszczególnymi krokami, mierzeniem zdefiniowanych przez użytkownika wskaźników efektywności, rysując wykresy itp. Zakres pracy obejmuje stworzenie interfejsu użytkownika zawierającego chatbota zdolnego prowadzić rozmowę na tematy związane z podejściem Lean Startup, SCRUMem, programowaniem ekstremalnym, metodami zwinnymi oraz modelem kaskadowym w języku naturalnym. Chatbot powinien być w stanie automatycznie reagować na nieprawidłowości i informować o nich. Możliwości: Istnieje możliwość zatrudnienia zdolnego dyplomanta w projekcie informatycznym do przygotowania prawdziwego komercyjnego narzędzia do udostępniania takich usług w kooperacji z firmą informatyczną, ew. jego zatrudnienia w startupie prowadzonym metodologią Lean Startup na stanowisku kierowniczym! magisterska EAIiIB

Inżynieria Biomedyczna

Automatyka i Robotyka

Informatyka
wolny
119. Chatbot Messengerowy do prowadzenie rozmów agitacyjnych ściągający potencjalnych klientów na wybrane strony internetowe zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami rozmówców.
Chatbot Messenger for conducting agitation talks that attract potential customers to selected websites in accordance with the interests and needs of interlocutors.
Celem pracy jest stworzenie chatbota dla systemu Messangera umożliwiającego prowadzenie fachowych rozmów na wybrane tematy i zachęcającego do wejścia na stronę internetową sprzedawcy usług lub produktów zgodnych z zainteresowaniami i potrzebami rozmówców. Zakres pracy obejmuje opracowanie chatbota zdolnego prowadzić rozmowy na wybrane tematy oraz asocjacyjnej bazy danych ułatwiającej zbieranie niezbędnych danych o rozmówcach oraz ich skojarzenie z odpowiednimi linkami do stron sprzedawców lub usługodawców. Możliwości: Istnieje możliwość zatrudnienia zdolnego dyplomanta w projekcie informatycznym do przygotowania prawdziwego komercyjnego narzędzia do udostępniania takich usług w kooperacji z firmą informatyczną! magisterska EAIiIB

Inżynieria Biomedyczna

Automatyka i Robotyka

Informatyka
wolny
118. E-Doradca Produktowy - inteligentny chatbot pomagający w wyborze produktu na podstawie preferencji rozmówców.
E-Product Advisor - intelligent chatbot helping in choosing the product based on the preferences of the interlocutors.
Celem pracy jest stworzenie chatbota posiadającego bazę wybranych produktów oraz prowadzącego rozmowę z potencjalnymi klientami na temat ich potrzeb, wspomagając dobranie odpowiednich parametrów oraz przygotowanie oferty. Zakres pracy obejmuje opracowanie chatbota zdolnego prowadzić rozmowy na wybrane tematy oraz asocjacyjnej bazy danych ułatwiającej zbieranie niezbędnych danych o rozmówcach oraz ich potrzebach w celu przygotowania jak najlepiej dopasowanej oferty do ich potrzeb. Możliwości: Istnieje możliwość zatrudnienia zdolnego dyplomanta w projekcie informatycznym do przygotowania prawdziwego komercyjnego narzędzia do udostępniania takich usług w kooperacji z firmą informatyczną! magisterska EAIiIB

Inżynieria Biomedyczna

Automatyka i Robotyka

Informatyka
zajęty
117. E-Associator - webowy system wyszukiwania i inteligentnej asocjacji osób pod względem ich zainteresowań oraz nawiązywania kontaktów pomiędzy nimi.
E-Associator - a web search system and intelligent association of people in terms of their interests and establishing contacts between them.
Celem pracy jest ułatwienie ludziom nawiązywania kontaktów i zawierania nowych znajomości na bazie swoich zainteresowań z wykorzystaniem nowoczesnych technologii webowych, asocjacyjnych grafowych struktur danych AGDS oraz Internetu. Zakres pracy obejmuje opracowanie asocjacyjnej bazy danych tworzonej z wykorzystaniem struktur AGDS na podstawie wpisów zainteresowanych osób nawiązywaniem nowych znajomości z osobami interesującymi się podobnymi sprawami. System powinien umożliwić skategoryzować i pogruować te zainteresowania oraz dzięki wykorzystaniu asocjacyjnego modelu danych, automatycznie łączyć ludzi z punktu widzenia podobieństw, jakie są pomiędzy nimi, przekazywać informację o potencjalnych nowych znajomościach oraz umożliwiać nawiązywanie z nimi kontaktu w postaci wymiany informacji tekstowych. Opcjonalnie można zbudować również chatbota do komunikacji systemu z użytkownikami, by stworzyć lepszą atmosferę kontaktu z ludźmi. Możliwości: Istnieje możliwość zatrudnienia zdolnego dyplomanta w projekcie informatycznym do przygotowania prawdziwego komercyjnego narzędzia do udostępniania takich usług w kooperacji z firmą informatyczną! magisterska EAIiIB

Inżynieria Biomedyczna

Automatyka i Robotyka

Informatyka
zajęty
116. E-Rekturer - webowy system inteligentnego wyszukiwania i kojarzenia osób zainteresowanych pracą o danym profilu i wymaganiach z pracodawcami z wykorzystaniem chatbotów.
E-Rekturer - a web-based system of intelligent search and association of people interested in working on a given profile and requirements with employers using chatbots.
Celem pracy jest umożliwienie inteligentnego skojarzenia ze sobą pracowników i pracodawców w bezpiecznym anonimowym kontakcie przez system kojarzący ich na bazie zainteresowań i umiejętności tak żeby zarówno pracodawca, jak i pracownik mogli najpierw wstępnie określić zainteresowanie oraz pracodawcy grupę potencjalnych kandydatów zanim dojdzie do kontaktu rzeczywistego. System powinien zbierać i kojarzyć ze sobą umiejętności, zainteresowania, zdolności, cechy charakteru i inne dane pracowników oraz wymagania pracodawców z wykorzystaniem asocjacyjnej bazy danych w celu szybkiego odnajdywania najlepiej dopasowanych pracowników do poszukiwanych miejsc pracy na bazie wielu kryteriów równocześnie. Rozmowy z kandydatami i pracodawcami powinny być prowadzone za pośrednictwem chatbotów, które doradzają, pilnują zebrania odpowiednich i wystarczających danych oraz dopytują o niezbędne szczegóły ułatwiające takie możliwie najbardziej satysfakcjonujące skojarzenia pracowników i pracodawców. Możliwości: Istnieje możliwość zatrudnienia zdolnego dyplomanta w projekcie informatycznym do przygotowania prawdziwego komercyjnego narzędzia do udostępniania takich usług w kooperacji z firmą informatyczną! magisterska EAIiIB

Inżynieria Biomedyczna

Automatyka i Robotyka

Informatyka
zajęty
115. E-Prawnik - inteligentny chatbot zbierający dane od klientów i przygotowujący indywidualne pisma prawnicze na zlecenie.
E-Prawnik - intelligent chatbot collecting data from clients and preparing individual legal letters on commission.
Celem pracy jest zbudowanie webowego systemu dostarczającego możliwość skorzystania z usług prawniczych za pośrednictwem chatbota rozmawiającego z potencjalnymi klientami na temat ich potrzeb i danych potrzebnych do sporządzenia umów. Zakres pracy obejmuje stworzenie bazy danych na podstawie dostępnych wzorów umów przygotowanych przez prawników oraz wykorzystanie ich przez chatbota do wybrania odpowiedniej według potrzeb i zlecenia klienta oraz wypełnianie umów danymi. Chatbot musi być w stanie dopytywać użytkowników o wszystkie niezbędne dane do przygotowania umowy. Chatbot powinien też symulować system płatniczy przed udostępnieniem przygotowanej umowy klientowi, chcącemu zakupić przygotowaną umowę przez e-Prawnika. Możliwości: Istnieje możliwość zatrudnienia zdolnego dyplomanta w projekcie informatycznym do przygotowania prawdziwego komercyjnego narzędzia do udostępniania takich usług w kooperacji z biurem prawniczym zainteresowanym przygotowaniem takiego produktu! magisterska EAIiIB

Inżynieria Biomedyczna

Automatyka i Robotyka

Informatyka
zajęty
114. E-Psycholog - inteligentny webowy system lingwistyczny wykorzystujący chatbota do wstępnego określenia osobowości, trudności i potrzeb osób poszukujących anonimowo pomocy psychologa.
E-Psychologist - a smart web-based linguistic system employing a chatbot to pre-determine the character, difficulties and needs of people seeking psychologist anonymously.
Celem pracy jest umożliwienie osobom chcącym skorzystać z pomocy psychologicznej w sposób anonimowy dostęp do chatbota, który zbiera wstępne informacje od zainteresowanych oraz analizuje je na tle osobowości, próbując rozpoznać klasyczne trudności i potrzeby, skategoryzować i uszczegółowić je oraz prowadzić rozmowę zmierzającą do udzielenia podstawowych rad i wskazówek lub kontaktu z prawdziwym psychologiem w sprawach nietypowych lub trudniejszych. Zakres pracyobejmuje przygotowanie bazy danych z wykorzystaniem asocjacyjnych struktur danych zdolnych szybko i automatycznie rozpoznawać najbardziej klasyczne symptomy różnych trudności psychologicznych. Praca byłaby realizowana przy współpracy prawdziwego psychologa zainteresowanego stworzeniem takiego systemu. Możliwości: Istnieje możliwość zatrudnienia zdolnego dyplomanta w projekcie informatycznym do przygotowania prawdziwego komercyjnego narzędzia do udostępniania takich usług w kooperacji z firmą informatyczną! magisterska EAIiIB

Inżynieria Biomedyczna

Automatyka i Robotyka

Informatyka
wolny
113. Inteligentny system sterowania robotem Parallax Arlo w labiryncie z wykorzystaniem uczenia motywowanego.
Intelligent robot control system Parallax Arlo in a maze with the use of motivated learning.
Praca ma na celu wykorzystanie innowacyjnego automatycznego, autonomicznego sposobu uczenia robota Parallax Arlo bez wykorzystania z góry zdefiniowanego przez człowieka zbioru uczącego do nauczenia się efektywnego poruszania się w labiryncie (pomieszczeniu z przeszkodami) w celu odszukania różnych elementów lub lokalizacji albo powracania do nich. Zakres pracy obejmuje zbudowanie i zaimplementowanie algorytmów w języku C++ lub innym współpracującym z platformą Parallax Andruino robota ARLO oraz przeprowadzenie doświadczeń i wyprowadzenie wniosków. W tym celu można wykorzystać jego platformę programistyczną SimpleIDE, ew. posłużyć się komunikatami służącymi do sterowania robotem w połączeniu z zewnętrznym systemem wizyjnym na bazie Intel RealSense lub system EUCLID również dostępnym do wykorzystania. magisterska EAIiIB

Informatyka
Automatyka i Robotyka
Inżynieria Biomedyczna
niedostępny
112. Opracowanie inteligentnego systemu komunikacji i sterowania robotem Parallax Arlo z wykorzystaniem algorytmów rozpoznawania mowy.
Development of the intelligent communication and control system of the Parallax Arlo robot with the use of speech recognition algorithms.
Praca ma na celu zbudowanie sprawnego systemu komunikacji robota z operatorem z wykorzystaniem mowy, przy czym robot Parallax Arlo posiada sprzętowy moduł syntezy mowy, natomiast moduł rozpoznawania komunikatów głosowych jest treścią tej pracy. W ramach pracy należy wykorzystać uczenie maszynowe (mogą to być popularne metody deep learningu, asocjacyjne lub inne) w celu nauczenie robota reagowanie na różne prostsze i bardziej skomplikowane polecenia wydawane mu za pośrednictwem języka naturalnego, jak umożliwiające mu reagowanie na nie przy pomocy mowy syntezowanej przez niego w odpowiedzi na zbyt mało precyzyjne komunikaty przekazane mu przez człowieka z prośbą o ich doprecyzowanie albo informujące człowieka o pewnych potrzebach robota, np. konieczności podłączenia do ładowania. Zakres pracy obejmuje zbudowanie i zaimplementowanie algorytmów w języku C++ lub innym współpracującym z platformą Parallax Andruino robota ARLO oraz przeprowadzenie doświadczeń i wyprowadzenie wniosków. W tym celu można wykorzystać jego platformę programistyczną SimpleIDE, ew. posłużyć się komunikatami służącymi do sterowania robotem w połączeniu z zewnętrznym systemem wizyjnym na bazie Intel RealSense lub system EUCLID również dostępnym do wykorzystania. magisterska EAIiIB

Informatyka
Automatyka i Robotyka
Inżynieria Biomedyczna
niedostępny
111. Internetowy system umożliwiający prowadzenie wstępnych etapów rozmowy z kandydatami do pracy i określający ich dopasowanie do danego stanowiska.
An internet system carrying out preliminary stages of recruitment interview giving an opinion about suitability of candidate for the given job.
Celem pracy jest stworzenie systemu przeprowadzającego wstępne etapy rozmów kwalifikacyjnych kandydatów do pracy wspomagającego podjęcie ostatecznej decyzji przez pracodawcę na podstawie analizy dopasowania charakteru kandydatów do określonego stanowiska pracy oraz innych rozpoznanych umiejętności kandydatów. Zakres pracy obejmuje stworzenie systemu internetowego umożliwiającego prowadzenie rozmowy z potencjalnymi kandydatami na stanowisko zdefiniowane przez pracodawcę. System na podstawie materiałów i rozmowy z pracodawcą powinien określić profil idealnego kandydata zarówno pod względem umiejętności technicznych jak i niezbędnych cech osobowości przyszłego pracownika. System powinien również być w stanie wygenerować ogłoszenie internetowe dotyczące stanowiska pracy na podstawie danych przekazanych mu przez pracodawcę. Następnie system powinien przeanalizować kandydatury (dostarczone CV) i dokonać wstępnej selekcji kandydatów pod względem ich umiejętności technicznych oraz udostępnić system dialogowy wykorzystujący chatbota, który prowadziłby wstępne rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na dane stanowisko. Podczas rozmowy system powinien określić osobowość kandydata oraz ustalić oczekiwania i szczegóły organizacyjne, takie jak dostępność, preferowana forma współpracy, oczekiwane zarobki czy wymiar etatu. Celem działania systemu byłoby wydanie oceny zgodności profilu kandydata z profilem idealnym i wydanie opinii dla pracodawcy, na ile dany kandydat pasuje do stanowiska i charakteru pracy oraz spełnia wymagania i oczekiwania pracodawcy. Opinia ta może dodatkowo zawierać ostrzeżenia, na jakie problemy może być narażony pracodawca, jeśli przyjmie do pracy określonego kandydata. Wynikiem pracy ma być więc automatyczna ocena kandydatów wspomagająca podjęcie ostatecznej decyzji przez pracodawcę. magisterska EAIiIB

Informatyka
Automatyka i Robotyka
Inżynieria Biomedyczna
zajęty
111. Wykorzystanie grafów skojarzeniowych AGDS do reprezentacji informacji o polecanych zawodach oraz typach charakteru kandydatów do pracy określonych przez inteligentny system z wykorzystaniem chatbota.
The usage of AGDS associative graphs for informational presentation of possible professions and personalities of job’s candidates defined by the intelligent system using chatbot.
Celem pracy jest stworzenie systemu internetowego umożliwiającego rozmowę z kandydatami do pracy, która pozwoli określić ich typy charakteru oraz wskaże najbardziej odpowiednie dla nich zawody. Zakres pracy obejmuje przestudiowanie literatury na temat różnych typologii charakteru oraz zaleceń dotyczących cech personalnych istotnych przy różnych zawodach, a także przegląd obecnie stosowanych rozwiązań określających charakter danej osoby. Zakres pracy obejmuje także zaprojektowanie i zbudowanie interfejsu webowego - prostego chatbota zdolnego do zadawania pytań i udzielania odpowiedzi. Na podstawie rozmowy system powinien dokonać klasyfikacji typu charakteru oraz zaproponować listę możliwych zawodów dla danej osoby. Typy charakteru oraz odpowiednie zawody zostaną przyporządkowane do siebie z wykorzystaniem podobieństwa określonego przez grafy AGDS. System powinien również podawać, na ile dany kandydat spełnia wymagania dotyczące określonego zawodu. magisterska EAIiIB

Informatyka
Automatyka i Robotyka
Inżynieria Biomedyczna
zajęty
110. Webowy system klasyfikacji typów osobowości według typologii Myersa-Briggsa z wykorzystaniem metod klasteryzacji i klasyfikacji.
Web-based classification system of personality types according to Myers-Briggs typology using clustering and classification methods.
Celem pracy jest stworzenie webowego systemu - bota, który poprzez rozmowę na wybrane tematy z użytkownikiem będzie w stanie określić jego typ osobowości wg typologii Myersa-Briggsa, na podstawie użytych słów, fraz, zwrotów, konstrukcji zdaniowych, itp. Zakres pracy obejmuje zaprojektowanie i zbudowanie interfejsu webowego, prostego chatbota, zdolnego zadawać pytania oraz udzielać odpowiedzi w ramach wybranej tematyki oraz narzędzi lingwistycznych do analizy wypowiedzi i klasteryzacji wykorzystywanych środków lingwistycznych, a następnie klasyfikacji rozmówców. Zakres pracy obejmuje również przestudiowanie różnych materiałów piśmienniczych opisujących typologię Myersa-Briggsa i opracowanie zbiorów słów, zwrotów, fraz i konstrukcji językowych dobrze charakteryzujących określone typy. W tym celu należy również wykorzystać algorytmy klasteryzacji w celu automatyzacji tego procesu. magisterska EAIiIB

Informatyka
zajęty
109. Wykorzystanie metod inteligencji obliczeniowej i systemów skojarzeniowych do rozpoznawania i klasyfikacji stanów emocjonalnych osób poprzez rozmowę z chatbotem.
The usage of computational intelligence and associative systems for recognition and classification of emotional states of interlocutors in the conversation with a chatbot.
The goal of this work is to develop an associative system based on the data structure AGDS allowing for representation and classification of emotions of interlocutors chatting with the linguistic system developed in this work. The system should be able to conclude about interlocutor emotions on the basis of the used words, phrases, and construction of sentences. The scope of this work also includes the design of chatbot, topics, and talk strategies. magisterska EAIiIB

Informatyka SMDA
zajęty
108. Implementacja B-drzew i AVB-drzew oraz ich wykorzystanie do porównania efektywności wyszukiwania danych w strukturach tabelarycznych i wybranych grafach asocjacyjnych.
Implementation of B-trees and AVB-trees and their use to compare data search efficiency in tables and selected associative graphs.
Celem pracy jest porównanie złożoności obliczeniowej oraz czasu operacji wyszukania różnych danych w klasycznych, tabelarycznych bazach danych wykorzystujących B-drzewa oraz asocjacyjnych strukturach grafowych danych wykorzystujących AVB-drzewa. W zakresie pracy leży implementacja algorytmów przekształcających tabelaryczne bazy danych o dowolnych rozmiarach na wybrane asocjacyjne struktury grafowe, wykorzystujące modele AVB-drzew do organizacji dostępu do danych przechowywanych w grafie. Należy przeprowadzić też optymalizację działania programu tak, aby maksymalnie zwiększyć efektywność jego działania zarówno w stosunku do operacji wykonywanych na klasycznych bazach danych wykorzystując B-drzewa, jak również w stosunku do asocjacyjnych grafowych struktur danych. Ważnym elementem pracy jest również wizualizacja działania algorytmów podczas wykonywania poszczególnych operacji dla celów demonstracyjnych i weryfikacyjnych. Wykonana powinna być również analiza złożoności obliczeniowych dla działań wykonywanych na B-drzewach i AVB-drzewach, oraz pomiar czasu trwania tych działań w warunkach rzeczywistych. magisterska EAIiIB

AiR
zajęty
107. System rozpoznawania tablic rejestracyjnych oparty na głębokich sieciach neuronowych.
Deep neural network based car license plate recognition system.
The goal of this work is to implement a new system that allows for tracking of polish license plates in the running cars on the basis of the OCR improved methodology using deep learning of neural networks. The scope of this work includes deep neural network architecture project, its adaptation and learning using API, e.g. keras, scikit, lasagne, and backend, e.g. tensorflow or theano. During this work various architectures and learning strategies should be tested in order to improve results.
Requirements: python, opencv, high-level deep learning API (keras, scikit, lasagne etc.), backend (tensorflow or theano).
magisterska EAIiIB

Informatyka SMDA
zajęty
106. Opracowanie webowego systemu klasyfikacji typów osobowości według typologii Junga z wykorzystanie metod klasteryzacji i klasyfikacji.
The construction of a web classification system of personality types according to Jung typology using clustering and classification methods.
Celem pracy jest zbudowanie systemu webowego umożliwiającego prowadzenie prostej rozmowy z użytkownikami na wybrane tematy oraz klasyfikacji rozmówców według typologii Junga na podstawie słów, fraz, zwrotów oraz konstrukcji zdaniowych. Zakres pracy obejmuje zaprojektowanie i zbudowanie interfejsu webowego, prostego chatbota, zdolnego zadawać pytania oraz udzielać odpowiedzi w ramach wybranej tematyki oraz narzędzi lingwistycznych do analizy wypowiedzi i klasteryzacji wykorzystywanych środków lingwistycznych, a następnie klasyfikacji rozmówców. Zakres pracy obejmuje również przestudiowanie różnych materiałów piśmienniczych opisujących typologię Junga i opracowanie zbiorów słów, zwrotów, fraz i konstrukcji językowych dobrze charakteryzujących określone typy. W tym celu należy również wykorzystać algorytmy klasteryzacji w celu automatyzacji tego procesu. magisterska EAIiIB

Inżynieria Biomedyczna

Automatyka i Robotyka

Informatyka
zajęty
105. Implementacja struktur neuronowych DASNG i porównanie efektywności operacji na nich z operacjami na bazach danych.
Implementation of DASNG neural structures and comparison of the efficiency of operations on them with database operations.
Celem pracy jest implementacja głębokich asocjacyjno-semantycznych grafów neuronowych DASNG i ich wykorzystanie do reprezentacji danych poprzez transformację wybranych baz danych, a następnie wykonanie testów porównawczych z operacjami na bazach danych. Zakres pracy obejmuje zaprojektowanie i przeprowadzenie różnych porównań, tj.: zajętość pamięci, pomiar czasu, zakres i rodzaj wniosków możliwych do uzyskania, automatyzację, łatwość, poprawność działania dla różnych typowych operacji jakie wykonujemy na bazach danych i w trakcie eksploracji danych. Zalecane jest przestudiowanie następujących wykładów i książek: Istnieje również możliwość rozszerzenia ambitnych prac badawczych do pracy doktorskiej, skorzystania z programów stypendialnych, czy też wysłanie pracy do corocznych konkursów prac magisterskich z zakresu sztucznej inteligencji (nagrody do 5000 PLN)! magisterska EAIiIB
Automatyka i Robotyka
zajęty
104. Przebadanie możliwości i szybkości asocjacyjnego wnioskowania sieci neuronowych DASNG w porównaniu z podobnymi operacjami na relacyjnych oraz nierelacyjnych bazach danych.
Examination of the possibility and speed of associative reasoning of the DASNG neural networks compared with similar operations on relational and non-relational databases.
Celem pracy jest zaprojektowanie oraz implementacja aplikacji umożliwiającej utworzenie głębokich asocjacyjnych sieci neuronowych typu DASNG na podstawie wybranych relacyjnych i nierelacyjnych baz danych, tj. MySQL czy MongoDB, oraz ich porównanie pod względem wydajności i efektywności działania na różnych zestawach danych. Zakres pracy obejmuje zaprojektowanie i implementację operacji wyznaczających podobieństwa pomiędzy obiektami oraz umożliwiające wyszukiwanie skojarzonych obiektów oraz ich cech, filtrowanie, klasteryzację i klasyfikację w sieciach DASNG. Sieci DASNG powinny zostać wyposażone w możliwość dodawania, usuwania i aktualizacji danych podobnie jak w bazach danych. Aplikacja powinna posiadać również możliwość porównania szybkości wykonywania takich samych operacji w sieci DASNG oraz na relacyjnych i nierelacyjnych bazach danych. W trakcie realizacji pracy zaleca się wykorzystanie frameworków, tj. AngularJS czy NodeJS oraz wykonanie internetowego interfejsu przy pomocy HTML, CSS, JavaScriptu oraz np. Angular Meterial. Zalecane jest przestudiowanie następujących wykładów i książek: Istnieje również możliwość rozszerzenia ambitnych prac badawczych do pracy doktorskiej, skorzystania z programów stypendialnych, czy też wysłanie pracy do corocznych konkursów prac magisterskich z zakresu sztucznej inteligencji (nagrody do 5000 PLN)! magisterska EAIiIB
Automatyka i Robotyka
zajęty
103. Wykorzystanie sztucznych systemów skojarzeniowych i metod inteligencji obliczeniowej klasyfikacji informacji o spółkach giełdowych w Internecie.
The use of artificial associative systems and methods of computational intelligence to classify information on stock exchange companies on the Internet.
Celem pracy zbudowanie sztucznego systemu skojarzeniowego przechowującego skojarzone dane związane ze spółkami giełdowymi oraz ich wykorzystanie do wyszukiwania i klasyfikacji ważnych informacji wpływających na ich notowania na giełdzie, biorąc pod uwagę różne dane dostępne w Internecie. W zakresie pracy leży analiza ilości powtórzeń nazwy danej spółki w serwisach internetowych w określonym czasie (np. w ciągu 24 godzin); kontekst, czyli z jakimi słowami towarzyszącymi użyta została nazwa spółki i jak często, oraz dynamika zmiana powyższych zmiennych w czasie.
Wymagania: znajomość sztucznych systemów skojarzeniowych, struktur AGDS, metod inteligencji obliczeniowej oraz zainteresowanie ekonomią oraz giełdą.
Możliwości: praca dyplomowa może być realizowana we współpracy z firmą komercyjną, w przypadku uzyskania wartościowych wyników możliwe jest stałe zatrudnienie i dobrze płatna praca.
magisterska EAIiIB

Informatyka
zajęty
102. Wykorzystanie inteligencji obliczeniowej oraz sztucznych systemów skojarzeniowych do przewidywania kursów akcji spółek giełdowych.
Use of computational intelligence and artificial associative systems to predict exchange rates of listed companies.
Celem pracy jest opracowanie systemu skojarzeniowego formującego wiedzę na temat spółek giełdowych i wykorzystanie metod sztucznej inteligencji do analizy i przewidywania zmian kursów akcji i obrotów spółek giełdowych. Zakres pracy bejmuje zebranie danych z dostępnych źródeł internetowych oraz na ich podstawie zbudowanie systemu skojarzeniowego umożliwiającego wnioskowanie, grupowanie, klasyfikację, porównywanie i przewidywanie. Dane powinny być automatycznie pobierane między innymi z takich źródeł jak http://bossa.pl/narzedzia/automaty/bossapi/.
Wymagania: znajomość sztucznych systemów skojarzeniowych, struktur AGDS oraz zainteresowanie ekonomią oraz giełdą.
Możliwości: praca dyplomowa może być realizowana we współpracy z firmą komercyjną, w przypadku uzyskania wartościowych wyników możliwe jest stałe zatrudnienie i dobrze płatna praca.
magisterska EAIiIB

Automatyka i Robotyka

Informatyka
wolny
101. CERN: WP5 Student Tasks Cel i zakres pracy. Istnieje również możliwość rozszerzenia ambitnych prac badawczych do pracy doktorskiej, skorzystania z programów stypendialnych w projektach w CERNie oraz aplikowanie o 3-letnie stypendium w wysokości do 3740 euro miesięcznie! magisterska EAIiIB

Automatyka i Robotyka

Informatyka
wolny
100. Implementacja B-drzew i AVB-drzew oraz ich wykorzystanie do porównania efektywności wyszukiwania danych w strukturach tabelarycznych i grafowych AGDS.
Implementation of B-trees and AVB-trees, and their use for comparison of the efficiency of search operations on tables and AGDS structures.
Celem pracy jest implementacja B-drzew w celu przyspieszenia operacji wyszukiwania danych w strukturach tabelarycznych stosowanych w relacyjnych bazach danych oraz AVB-drzew w celu przyspieszenia operacji wyszukiwania danych w asocjacyjnych grafowych strukturach danych AGDS. Zakres pracy obejmuje implementację struktur AGDS dla dowolnej tabeli mogącej zawierać wiele rekordów (encji) oraz wiele atrybutów. Implementacja B-drzew oraz AVB-drzew powinna być możliwie efektywna oraz posiadać opcję graficznej wizualizacji/animacji operacji na nich przeprowadzanych, tj. dodanie, usunięcie i wyszukanie klucza. W ramach pracy należy dokonać analizy złożoności obliczeniowej operacji na tych drzewach oraz zmierzyć i porównać rzeczywiste czasy wykonania tych operacji. UWAGA DODATKOWA: Dla ambitnych istnieje dodatkowo możliwość wzięcia udziału w projekcie naukowo-badawczym prowadzonym przez 3 uczelnie w tym jedna amerykańska. Istnieje również możliwość rozszerzenia ambitnych prac badawczych do pracy doktorskiej, skorzystania z programów stypendialnych, czy też wysłanie pracy do corocznych konkursów prac magisterskich z zakresu sztucznej inteligencji (nagrody do 5000 PLN)! W przypadku podjęcia studiów doktoranckich istnieje możliwość wzięcia udziału w projektach w CERNie oraz aplikowanie o 3-letnie stypendium w wysokości do 3740 euro miesięcznie! magisterska EAIiIB

Inżynieria Biomedyczna

Automatyka i Robotyka

Informatyka
wolny
99. Wykorzystanie lidarów i kamer do rozpoznawania obiektów i symboli w scenie 3D z wykorzystaniem programowalnego robota mobilnego Parallax Arlo.
Use of lidars and cameras to recognize objects and symbols in 3D scenes using the programmable Parallax Arlo mobile robot.
Celem pracy jest opracowanie systemu rozpoznawania i klasyfikacji obiektów w scenach 3D z wykorzystaniem metod rozpoznawania obrazów, symbol groundingu oraz metod inteligencji obliczeniowej i sztucznych systemów skojarzeniowych dla platformy programowalnego robota mobilnego Parallax Arlo, który może do obiektów się zbliżać i oglądać je z różnych stron stosując kamery o bliskiej i dalekiej ogniskowej oraz lidar 360 stopni. Zakres pracy obejmuje opracowanie efektywnych algorytmów rozpoznawania i klasyfikacji takich obiektów. Istnieje nawet możliwość wykorzystania ramienia w celu przemieszczania lub obracania rozpoznawanych obiektów. Do realizacji projekty dostępny będzie programowalny robot mobilny Parallax Arlo oraz stacja robocza (serwer) wyposażona w 35 procesorów, 256GB bardzo szybkiego RAMu oraz najnowszą kartę do obliczeń równoległych GPU TESLA. Zakres pracy obejmuje zbudowanie i zaimplementowanie algorytmów w języku C++ lub innym współpracującym z platformą Parallax Andruino robota ARLO oraz przeprowadzenie doświadczeń i wyprowadzenie wniosków. W tym celu można wykorzystać jego platformę programistyczną SimpleIDE, ew. posłużyć się komunikatami służącymi do sterowania robotem w połączeniu z zewnętrznym systemem wizyjnym na bazie Intel RealSense lub system EUCLID również dostępnym do wykorzystania.UWAGA DODATKOWA: Dla ambitnych istnieje dodatkowo możliwość wzięcia udziału w projekcie naukowo-badawczym prowadzonym przez 3 uczelnie w tym jedna amerykańska. Istnieje również możliwość rozszerzenia ambitnych prac badawczych do pracy doktorskiej, skorzystania z programów stypendialnych, czy też wysłanie pracy do corocznych konkursów prac magisterskich z zakresu sztucznej inteligencji (nagrody do 5000 PLN)! W przypadku podjęcia studiów doktoranckich istnieje możliwość aplikowania o 3-letnie stypendium w ramach prowadzonego przeze mnie grantu badawczego w wysokości do 3000 zł miesięcznie oraz o inne stypendia dla doktorantów w wysokości do 3000zł miesięcznie! magisterska EAIiIB

Inżynieria Biomedyczna

Automatyka i Robotyka

Informatyka
niedostępny
98. Wykorzystanie lidarów i kamer do mapowania i modelowania scen 3D dla programowalnego robota mobilnego Parallax Arlo.
Use of lidars and cameras to map and model 3D scenes for the programmable Parallax Arlo mobile robot.
Celem pracy jest opracowanie modeli przestrzennych do poruszania się mobilnego robota Parallax Arlo w różnych scenach 3D. Zakres pracy obejmuje opracowanie algorytmów mapowania scen 3D z wykorzystaniem lidarów 360 stopni i kamer (o bliskiej i dalekiej ogniskowej) i na tej podstawie zbudowanie modelu przestrzennego do poruszania się robota w celu jego przemieszczania się po dostępnym dla niego otoczeniu, z omijaniem przeszkód i poruszaniem się we wskazanym statycznie lub dynamicznie kierunku. Do modelowania orientacji przestrzennej robota mogą zostać wykorzystane metody inteligencji obliczeniowej oraz sztuczne systemy skojarzeniowe. Do realizacji projekty dostępny będzie programowalny robot mobilny Parallax Arlo oraz stacja robocza (serwer) wyposażona w 35 procesorów, 256GB bardzo szybkiego RAMu oraz najnowszą kartę do obliczeń równoległych GPU TESLA.UWAGA DODATKOWA: Dla ambitnych istnieje dodatkowo możliwość wzięcia udziału w projekcie naukowo-badawczym prowadzonym przez 3 uczelnie w tym jedna amerykańska. Istnieje również możliwość rozszerzenia ambitnych prac badawczych do pracy doktorskiej, skorzystania z programów stypendialnych, czy też wysłanie pracy do corocznych konkursów prac magisterskich z zakresu sztucznej inteligencji (nagrody do 5000 PLN)! W przypadku podjęcia studiów doktoranckich istnieje możliwość aplikowania o 3-letnie stypendium w ramach prowadzonego przeze mnie grantu badawczego w wysokości do 3000 zł miesięcznie oraz o inne stypendia dla doktorantów w wysokości do 3000zł miesięcznie! magisterska EAIiIB

Inżynieria Biomedyczna

Automatyka i Robotyka

Informatyka
niedostępny
97. Inteligentny system automatycznego rozpoznawania i klasyfikacji cech użytkowników dla potrzeb serwisów webowych.
Intelligent system of automatic recognition and classification of user features for web services.
Celem pracy jest opracowanie systemu rozpoznawania i klasyfikacji istotnych cech użytkowników, które zawierają informacje na temat zainteresowań i potrzeb użytkowników różnych serwisów internetowych, w celu ich optymalizacji pod tym kątem i zwiększania popularności. Zakres pracy obejmuje klasyfikację cech osobowości i przyzwyczajeń użytkowników na podstawie rodzaju i częstości odwiedzanych stron internetowych (z wykorzystaniem cookies i nie tylko), polubionych stron, np. zaznaczonych w przeglądarce jako ulubione oraz tych, które można "like'ować", rodzaju zainstalowych aplikacji komputerowych lub w smartfonie czy tablecie oraz częstości ich uruchamiania oraz innych cech mierzalnych, np. wyborów podstron, w formularzach, klikanie linków. Do realizacji w/w zadań niezbędne jest poszerzenie wiedzy z zakresu lingwistyki komputerowej, eksploracji danych i inteligencji obliczeniowej w celu efektywnego wykorzystania tych metod do rozpoznawania i klasyfikacji oraz znajomość języków sieciowych i baz danych. UWAGA DODATKOWA: Zgłosiła się do mnie firma informatyczna, która jest zainteresowana zatrudnieniem studenta o kwalifikacjach zgodnych z tematem tej pracy dyplomowej nawet w trakcie jej realizacji lub po jej zakończeniu w zależności od jakości uzyskiwanych rezultatów. Istnieje również możliwość rozszerzenia ambitnych prac badawczych do pracy doktorskiej, skorzystania z programów stypendialnych, czy też wysłanie pracy do corocznych konkursów prac magisterskich z zakresu sztucznej inteligencji (nagrody do 5000 PLN)! magisterska EAIiIB

Inżynieria Biomedyczna

Automatyka i Robotyka

Informatyka
wolny
96. Przebadanie możliwości i szybkości wnioskowania asocjacyjnych sieci DASNG w porównaniu z podobnymi operacjami na strukturach tabelarycznych.
Examining the abilities and speed of associative DASNG networks in comparison to similar operations on tabular data.
Celem pracy jest implementacja i automatyczne zbudowanie głębokich asocjacyjnych grafów neuronowych (DASNG) dla praktycznie dowolnej wskazanej relacyjnej bazy danych z wykorzystaniem UB-drzew, a następnie przeanalizowanie możliwości i szybkości wykonywania różnych operacji na tych strukturach. Zakres pracy obejmuje opracowanie testów porównawczych oraz zaimplementowanie takich samych operacji dla DASNG oraz relacyjnej baz danych, np. MySQL czy Postgres, z poziomu tego samego interfejsu i języka programowania, a następnie porównanie ich szybkości działania i wykorzystania pamięci. Analizując działanie poszczególnych podejść należy zwrócić uwagę również na kwestie kolejności wykonywania poszczególnych operacji na poszczególnych skojarzonych obiektach lub rekordach bazodanowych oraz na złożoność obliczeniową. Zalecane jest przestudiowanie następujących wykładów i książek: Istnieje również możliwość rozszerzenia ambitnych prac badawczych do pracy doktorskiej, skorzystania z programów stypendialnych, czy też wysłanie pracy do corocznych konkursów prac magisterskich z zakresu sztucznej inteligencji (nagrody do 5000 PLN)! magisterska EAIiIB
Inżynieria Biomedyczna
Automatyka i Robotyka
Informatyka
wolny
95. Porównanie szybkości języka zapytań SQL z inteligentnym asocjacyjnym wyszukiwaniem danych wykorzystującym asocjacyjne grafowe struktury danych AGDS.
Performance comparison between SQL and intelligent associative data search using associative graph data structures AGDS.
Celem pracy jest opracowanie oraz implementacja asocjacyjnego modelu danych, do którego transformowane są klasyczne tabele pozwalając na szybkie przeszukiwanie jak również automatyczne wnioskowanie na temat relacji dostępnych w asocjacyjnych grafowych strukturach danych AGDS bez konieczności czasochłonnego przeszukiwania danych w pętlach obliczeniowych. Zakres pracy obejmuje porównanie szybkości działania operacji na tych strukturach z operacjami wykonywanymi na klasycznych strukturach tabelarycznych przy użyciu języka zapytań SQL, wraz z analizą oraz wyprowadzeniem wniosków na temat złożoności obliczeniowej. Zbudowany system ma za zadanie również umożliwić zapis tych struktur w pamięciach trwałych oraz odczyt i odtworzenie struktury grafowej. Działanie należy zademonstrować na wybranych zbiorach danych oraz zilustrować je graficznie. Zakres pracy obejmuje stworzenie systemu umożliwiającego asocjacyjną reprezentację danych AGDS wraz z możliwością przechowywania ich w pamięciach trwałych oraz wykonanie porównań. magisterska EAIiIB
Automatyka i Robotyka
zajęty
94. Szybka asocjacyjna klasyfikacja mimiki twarzy z wykorzystaniem kamery i metod inteligencji obliczeniowej.
Fast associative classification of facial expressions using a camera and methods of computational intelligence.
Celem pracy jest wykorzystanie asocjacyjnych metod inteligencji obliczeniowej do szybkiej klasyfikacji wyrazów mimicznych twarzy oraz ich dynamiki. Zakres pracy obejmuje stworzenie systemu rozpoznawania twarzy, jej istotnych części, śledzenia ruchu twarzy przed kamerą, wyodrębnienia i klasyfikacji istotnych gestów oraz śledzenia ich dynamiki zmian, siły ekspresji i czasu trwania. magisterska EAIiIB
Automatyka i Robotyka
zajęty
93. System inteligentnego kontekstowego wnioskowania i sterowania grą komputerową wykorzystujący asocjacyjny grafowy model danych i metody inteligencji obliczeniowej.
Intelligent system of contextual inference and controlling of a computer game using an associative graph data model and methods of computational intelligence.
Celem pracy jest implementacja asocjacyjnego grafowego modelu danych umożliwiającego szybkie wnioskowanie na temat aktualnego stanu gry komputerowej i pozycji gracza w celu sterowania nią w kreatywny i ciekawy dla człowieka sposób wykorzystując odpowiednio kontekst i zdolność do uogólniania. Zakres pracy obejmuje stworzenie gry komputerowej oraz systemu sterowania grą wyposażony w moduł nauki i asocjacyjnego formowania wiedzy o typowych ruchach gracza oraz budowę strategii gry wykorzystując wiedzę o tych ruchach. magisterska EAIiIB
Automatyka i Robotyka
zajęty
92. Szybka równoległa realizacja asocjacyjnego neuronowego modelu sortowania danych ASSORT z wykorzystaniem GPU.
Fast parallel implementation of an associative neural data sorting model ASSORT using GPU.
Celem pracy jest implementacja algorytmu sortowania asocjacyjnego ASSORT wykorzystującego neurony do szybkiego sortowania danych (w czasie liniowym) z wykorzystaniem GPU. Zakres pracy obejmuje stworzenie systemu równoległego wykorzystującego CUDA lub OpenCL zdolnego w czasie liniowym sortować wieloatrybutowe obiekty równocześnie według wszystkich atrybutów wykorzystując asocjacyjną strukturę danych AGDS. W ramach pracy należy również wykonać wizualizację procesu sortowania oraz porównać szybkość, skuteczność i złożoność tego sortowania z innymi algorytmami sortowania sekwencyjnego lub równoległego. Działanie należy również zademonstrować na wybranych zbiorach danych. magisterska EAIiIB
Automatyka i Robotyka
zajęty
91. Asocjacyjny system wydajnej automatycznej klasteryzacji i eksploracji danych.
Associative system of efficient automatic clusterization and data mining.
Celem pracy jest zaprojektowanie i implementacja systemu automatycznej klasteryzacji (grupowania) i eksploracji danych w oparciu o asocjacyjny grafowy model danych wykorzystując relacje pomiędzy danymi, jakie on automatycznie udostępnia. Zakres pracy obejmuje przygotowanie interfejsu umożliwiającego prezentację danych oraz wyników uzyskanych w wyniku działania systemu, jak również wizualizację procesów, które prowadziły do ich osiągnięcia. W ramach pracy należy również porównać szybkość i skuteczność tego rodzaju wnioskowania do klasycznych systemów eksploracji danych oraz oszacować i porównać złożoność obliczeniową. Działanie należy zademonstrować na wybranych zbiorach danych. magisterska EAIiIB
Inżynieria Biomedyczna
Automatyka i Robotyka
Informatyka
zajęty
90. System szybkiego inteligentnego asocjacyjnego wyszukiwania relacji pomiędzy danymi wykorzystujący asocjacyjne grafowe struktury danych AGDS.
System of fast intelligent associative search for relations between data using associative graph data structures AGDS.
Praca ma na celu opracowanie oraz implementację asocjacyjnego modelu danych, do którego transformowane są klasyczne tabele pozwalając na szybkie (zwykle w czasie stałym O(1)) wnioskowanie na temat różnego rodzaju relacji automatycznie dostępnych w asocjacyjnych grafowych strukturach danych AGDS bez konieczności żmudnego przeszukiwania danych w pętlach obliczeniowych. Zakres pracy obejmuje również porównanie szybkości działania operacji na tych strukturach z operacjami wykonywanymi na klasycznych strukturach tabelarycznych, wraz z analizą oraz wyprowadzeniem wniosków na temat złożoności obliczeniowej. Zbudowany system ma za zadanie również umożliwić zapis tych struktur w pamięciach trwałych oraz odczyt i odtworzenie struktury grafowej. Działanie należy zademonstrować na wybranych zbiorach danych oraz zilustrować je graficznie. magisterska EAIiIB
Inżynieria Biomedyczna
Automatyka i Robotyka
Informatyka
zajęty
89. Komputerowa analiza porównawcza lingwistycznych i grafologicznych sposobów określania potrzeb i charakteru człowieka z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji.
Computer analysis of comparative linguistic analysis and graphology ways to identify the needs and nature of man using artificial intelligence methods.
Celem pracy jest wykorzystanie automatycznej komputerowej analizy słów i pisma odręcznego, celem doprecyzowania metod jednoznacznego określania potrzeb i typów charakteru człowieka na tej podstawie. Zakres pracy obejmuje zbudowanie algorytmów wyodrębniania cech pisma odręcznego, ich wstępnej interpretacji oraz porównania z typami charakteru określonymi na podstawie analizy stosowanych słów oraz testu psychologicznego dotyczącego charakteru. W ramach pracy należy zgromadzić, przeanalizować i porównać różne próbki tekstu (pisma odręcznego) rozpoznając cechy pisma i typy charakteru z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji. Praca ma charakter interdyscyplinarny z dziedziny informatyki, sztucznej inteligencji oraz psychologii. Realizacja pracy wymaga przestudiowania obecnych osiągnięć z zakresu grafologii, porównania ich oraz weryfikacji. Zalecane jest wzięcie udziału w wykładzie z grafologii w ramach przedmiotu Psychologia negocjacji oraz przeczytanie książek: magisterska EAIiIB
Inżynieria Biomedyczna
Automatyka i Robotyka
Informatyka
zajęty
88. Weryfikacja i doprecyzowanie hipotez grafologicznych w oparciu o automatyczną psychologiczną i grafologiczną analizę komputerową z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji.
Verification and clarification of graphology hypotheses based on automatic handwriting psychological and computer analysis using artificial intelligence methods.
Celem pracy jest weryfikacja znanych hipotez grafologicznych dotyczących interpretacji cech pisma odręcznego z wykorzystaniem analizy psychologicznej osobowości (za pomocą testu) i porównanie tych wyników ze sobą. Zakres pracy obejmuje zbudowanie algorytmów wyodrębniania cech pisma odręcznego, ich wstępnej interpretacji oraz porównania z typami charakteru określonymi na podstawie analizy stosowanych słów oraz testu psychologicznego dotyczącego charakteru. W ramach pracy należy zgromadzić, przeanalizować i porównać różne próbki tekstu (pisma odręcznego) rozpoznając cechy pisma i typy charakteru z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji. Do klasyfikacji oraz powiązania ze sobą cech określonych na gruncie analizy psychologicznej i grafologicznej zaleca się wykorzystanie neuronowych grafów asocjacyjnych (AANG). Praca ma charakter interdyscyplinarny z dziedziny informatyki, sztucznej inteligencji oraz psychologii. Realizacja pracy wymaga przestudiowania obecnych osiągnięć z zakresu grafologii, porównania ich oraz weryfikacji. Zalecane jest wzięcie udziału w wykładzie z grafologii w ramach przedmiotu Psychologia negocjacji oraz przeczytanie książek: magisterska EAIiIB
Inżynieria Biomedyczna
Automatyka i Robotyka
Informatyka
zajęty
87. Klasyfikacja typów osobowości na podstawie automatycznej komputerowej grafologicznej analizy rękopisów z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji.
Classification of personality types based on automatic analysis of computer graphologic manuscripts using artificial intelligence methods.
Celem pracy jest zbudowanie algorytmów automatycznej klasyfikacji charakteru człowieka (określenie jego typów charakteru) na podstawie automatycznej komputerowej analizy słów i pisma odręcznego. Zakres pracy obejmuje zbudowanie algorytmów wyodrębniania cech pisma odręcznego, ich wstępnej interpretacji oraz porównania z typami charakteru określonymi na podstawie analizy stosowanych słów oraz testu psychologicznego dotyczącego charakteru. Praca ma charakter interdyscyplinarny z dziedziny informatyki, sztucznej inteligencji oraz psychologii. Realizacja pracy wymaga przestudiowania obecnych osiągnięć z zakresu grafologii, porównania ich oraz weryfikacji. Zalecane jest wzięcie udziału w wykładzie z grafologii w ramach przedmiotu Psychologia negocjacji oraz przeczytanie książek: magisterska EAIiIB
Inżynieria Biomedyczna
Automatyka i Robotyka
Informatyka
wolny
86. Rozpoznawanie ludzkich potrzeb i stanu emocjonalnego na podstawie automatycznej komputerowej grafologicznej analizy rękopisów z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji.
Recognition of human needs and emotional state based on automatic analysis of computer graphologic manuscripts using artificial intelligence methods
Celem pracy jest zbudowanie algorytmów automatycznej komputerowej analizy słów i pisma odręcznego, celem określenia potrzeb i stanów emocjonalnych człowieka piszącego tekst oraz ich weryfikacja z jego odczuciami i samooceną. Zakres pracy obejmuje zbudowanie algorytmów wyodrębniania cech pisma odręcznego, ich wstępnej interpretacji oraz porównania z typami charakteru określonymi na podstawie analizy stosowanych słów. Praca ma charakter interdyscyplinarny z dziedziny informatyki, sztucznej inteligencji oraz psychologii. Realizacja pracy wymaga przestudiowania obecnych osiągnięć z zakresu grafologii, porównania ich oraz weryfikacji. Zalecane jest wzięcie udziału w wykładzie z grafologii w ramach przedmiotu Psychologia negocjacji oraz przeczytanie książek: magisterska EAIiIB
Inżynieria Biomedyczna
Automatyka i Robotyka
Informatyka
zajęty
85. Rozpoznawanie i klasyfikacja mimiki z wykorzystaniem sztucznych systemów skojarzeniowych.
Recognition and classification of facial expressions using artificial associative systems.
Celem pracy jest opracowanie systemu wykorzystującego kamerę i zdolnego do rozpoznawania klas gestów mimicznych oraz zapisywania ich dynamiki zmian w sztucznym systemie skojarzeniowym w postaci sekwencji umożliwiając ich uogólnienie. As-neurony tych systemów kodują charakterystyczne kombinacje parametrów poszczególnych gestów pojawiających się w skali czasu, np. względne odległości pewnych punktów twarzy. Następnie umożliwienie systemowi śledzenie mimiki twarzy poprzez sekwencyjne wywoływanie sztucznych skojarzeń na podstawie rozpoznanych elementów pojawiających się gestów i ich nazwanie. W zakresie pracy jest również wykorzystanie i opracowanie efektywnych metod rozpoznawania i śledzenia różnych charakterystycznych elementów twarzy. magisterska EAIiIB
Inżynieria Biomedyczna
Automatyka i Robotyka
Informatyka
wolny
84. Wykorzystanie sztucznych neuronowych systemów skojarzeniowych do uczenia maszynowego.
Use of artificial neural associative systems for machine learning.
Celem pracy jest wykorzystanie sztucznych systemów skojarzeniowych bazujących na as-neuronach do formowania się wiedzy o różnych zbiorach uczących wykorzystywanych w uczeniu maszynowym do klasyfikacji lub regresji. Następnie przystosowanie wejść (receptorów) i wyjść (efektorów) tych systemów do wykonania stosownych zadań, np. klasyfikacji. W zakresie pracy jest również określenie możliwości agregacji wartości wejściowych dla poszczególnych atrybutów w taki sposób, żeby reprezentacja wiedzy o zbiorze danych była możliwie efektywna. magisterska EAIiIB
Inżynieria Biomedyczna
Automatyka i Robotyka
Informatyka
wolny
83. Budowa sztucznego neuronowego asocjacyjnego systemu wiedzy o wybranym zagadnieniu.
Construction of an artificial neural associative system for representation of knowledge about chosen task.
Celem pracy jest zbudowanie sztucznego systemu skojarzeniowego na bazie as-neuronów zdolnego reprezentować i eksplorować wiedzę o wybranym zagadnieniu. Budowa tego systemu opiera się na zebranych danych, ich kombinacjach i sekwencjach (czyli wzorcach uczących, sekwencjach uczących, np. zdaniach), definiujących i przekazujących do systemu pewne informacje, na podstawie których wiedza w tych systemach jest formowana. Następnym etapem jest eksploracja tej wiedzy, poprzez formułowanie zapytań i aktywację różnych sekwencji sztucznych skojarzeń reprezentujących potencjalne odpowiedzi. magisterska EAIiIB
Inżynieria Biomedyczna
Automatyka i Robotyka
Informatyka
wolny
82. Porównanie możliwości i efektywności wyszukiwania danych w klasycznych i asocjacyjnych systemach.
Comparison of data searching abilities and their efficiency in the classic and associative systems.
Celem pracy jest porównanie możliwości wyszukiwania danych w klasycznych i asocjacyjnych systemach pod kątem efektywności, tzn. szybkości, adekwatności itp. Zakres pracy obejmuje skonstruowanie przykładowego sztucznego systemu skojarzeniowego zbudowanego z as-neuronów oraz relacyjnej bazy danych dla kilku wybranych dużych zbiorów danych. Następnie zaplanowanie i wykonanie testów porównawczych polegających na: prostym wyszukiwaniu danych, eksploracji danych (np. szukaniu podgrup danych charakteryzujących się pewnymi wspólnymi cechami), porównywaniu danych względem podobnych lub różniących je cech (atrybutów, parametrów) lub ich wartości, wyszukiwaniu i ew. usuwaniu duplikatów, wnioskowaniu itd. magisterska EAIiIB
Inżynieria Biomedyczna
Automatyka i Robotyka
Informatyka
wolny
81. Obliczanie indeksu popularności publikacji naukowych oraz ich autorów.
Calculating the popularity index of scientific publications and their authors.
Zakres pracy obejmuje napisanie aplikacji komputerowej zdolnej do pobierania danych z baz danych na temat publikacji naukowych oraz wyznaczanie na ich podstawie indeksu popularności dla określonej publikacji lub dla określonego autora. Indeks popularności dla określonej publikacji wyznaczany jest na podstawie ilości unikalnych autorów innych publikacji, które cytowały tą publikację, przy czym nie brane są pod uwagę wielokrotne cytowania tej publikacji przez tego samego autora. Indeks popularności dla określonego autora wyznaczany jest na podstawie ilości autorów innych publikacji, którzy cytowali przynajmniej raz dowolną jego publikację, przy czym nie brane są pod uwagę wielokrotne cytowania przez tego samego autora.Celem pracy jest możliwość określenia indeksu popularności danej publikacji lub danego autora oraz porównanie tych indeksów z indeksami Hirscha dla nich. magisterska EAIiIB
Inżynieria Biomedyczna
Automatyka i Robotyka
Informatyka
wolny
80. System aktywnej obserwacji oczu i głowy kierowcy za pośrednictwem kamery telefonu komórkowego ostrzegający go przed zaśnięciem.
System of active observation of the driver's eyes and a head through a mobile phone camera to warn him before falling asleep.
Celem pracy jest zbudowanie aplikacji (np. w języku Java) działającej na telefonie komórkowym, który umieszczony w uchwycie samochodowym i skierowanym na oczy kierowcy może je obserwować i analizować ruch powiek pod kątem częstości i szybkości mrugnięć oraz ruchy głowy pod kątem dynamiki jej ruchów i ewentualnego jej opadania. W zakresie pracy leży przeanalizowanie dostępnych metod śledzenia ruchów głowy i powiek oczu, wybranie algorytmów pozwalających na rozpoznanie obserwowanych elementów obrazu oraz ich śledzenie i mierzenie dynamiki ich ruchów. Następnie na podstawie zebranych danych klasyfikacja stanu kierowcy i akustyczne ostrzeganie go przed zaśnięciem, zachęcaniem go do chwili przerwy, filiżanki kawy itp. w zależności od stopnia rozpoznanego zmęczenia kierowcy. magisterska EAIiIB
Inżynieria Biomedyczna
Automatyka i Robotyka
Informatyka
zajęty
79. Porównanie złożoności i efektywności operacji wykonywanych na relacyjnych bazach danych oraz sztucznych systemach skojarzeniowych.
Comparison of complexity and efficiency of operations performed on relational data bases and artificial associative systems.
NOWY TEMAT 2013
Zakres pracy obejmuje skonstruowanie algorytmów automatycznej transformacji możliwie dowolnej relacyjnej bazy danych na postać sztucznego systemu skojarzeniowego, a następnie porównanie złożoności obliczeniowej, pamięciowej oraz efektywności wykonywania różnych operacji (np. wyszukiwania, sortowania, określania minimów, maksimów, korelacji, różnic, podzbiorów rekordów spełniających określone kryteria) na nich. Konieczne jest też opracowanie efektywnego mechanizmu zapisywania aktualnego stanu sztucznego systemu skojarzeniowego do pliku lub specyficznej postaci bazy danych.
W przypadku pracy dwuosobowej praca powinna obejmować porównania z wieloma różnymi popularnymi silnikami bazodanowymi oraz umożliwiać transformacje zapisanych w nich danych do postaci sztucznych systemów skojarzeniowych.
Niezbędna wiedza potrzebna do realizacji tego tematu pracy dyplomowej dostępna jest: Oprócz realizacji pracy dyplomowej istnieje możliwość wzięcia udziału w grancie naukowo-badawczym oraz we współpracy z promotorem lub resztą zespołu przygotowanie swojej pierwszej publikacji naukowej.
magisterska
Informatyka
Inżynieria Biomedyczna
Automatyka i Robotyka
zajęty
78. Budowa psycholingwistycznego systemu skojarzeniowego formującego wiedzę o charakterze rozmówcy w trakcie rozmowy z chatbotem.
Construction of a psycholinguistic associative system forming a interlocutor knowledge during a talk to chatbot.
NOWY TEMAT 2013
Zakres pracy obejmuje skonstruowanie sztucznego systemu skojarzeniowego formującego indywidualną psycholingwistyczną wiedzę o charakterze i osobowości oraz o najważniejszych potrzebach, interesach i celach rozmówcy. W ramach prowadzonych prac trzeba zaimplementować interfejs webowy chatbota, który by rozmawiał z człowiekiem i zadawał mu różne pytania dotyczące ważnych dla niego kwestii oraz umiał dopytywać o szczegóły rozbudowując system skojarzeniowy wokół nich. Chatbot ma za zadanie prowadzić rozmowę w zakresie ograniczonym do zdefiniowanych w systemie oraz określonych przez rozmówcę potrzeb, interesów i celów. Zakres prowadzonych rozmów można też ograniczyć do wybranego tematu i formować wiedzę na temat potrzeb, interesów i celów związanych z wybranym tematem rozmowy. Na końcu rozmowy chatbot powinien być w stanie określić, co dla rozmówcy jest najważniejsze, ważne, a co traktuje marginalnie.
W przypadku pracy dwuosobowej należy bardziej rozbudować model i moduł rozmowy chatbota z człowiekiem oraz zbudować drugi sztuczny system skojarzeniowy formujący zagregowaną wiedzę o najważniejszych wspólnych potrzebach, interesach i celach wszystkich swoich rozmówców.
Niezbędna wiedza potrzebna do realizacji tego tematu pracy dyplomowej dostępna jest: Oprócz realizacji pracy dyplomowej istnieje możliwość wzięcia udziału w grancie naukowo-badawczym oraz we współpracy z promotorem lub resztą zespołu przygotowanie swojej pierwszej publikacji naukowej.
magisterska
Informatyka
Inżynieria Biomedyczna
Automatyka i Robotyka
zajęty
77. Budowa asocjacyjnego systemu klasyfikującego z zastosowaniem sztucznych systemów skojarzeniowych oraz asocjacyjnego klasyfikatora ASONN.
Construction of an associative classifiation system using artificial associative systems and the associative classificator ASONN.
NOWY TEMAT 2013
Zakres pracy obejmuje skonstruowanie skojarzeniowego systemu klasyfikującego wykorzystującego możliwości sztucznych systemów skojarzeniowych oraz klasyfikator ASONN (Associative Self-Optimizing Neural Networks). W ramach prowadzonych prac trzeba zaimplementować klasyfikator ASONN na gruncie tych systemów oraz przygotować interfejs (możliwie webowy) umożliwiający wczytywanie różnych zbiorów danych uczących wykorzystywanych do automatycznej budowy tego klasyfikatora. Pożądane jest również wyciągniecie wniosków z jego działania.
W przypadku pracy dwuosobowej system powinien implementować również inne znane klasyfikatory (SVN, RBFN, PNN, MLP, kNN, decision trees itp.) z możliwością automatycznego porównywania wyników klasyfikacji zbiorów uczących i walidacyjnych, a praca powinna opisywać wyniki tych porównań.
Niezbędna wiedza potrzebna do realizacji tego tematu pracy dyplomowej dostępna jest: Oprócz realizacji pracy dyplomowej istnieje możliwość wzięcia udziału w grancie naukowo-badawczym oraz we współpracy z promotorem lub resztą zespołu przygotowanie swojej pierwszej publikacji naukowej.
magisterska
Informatyka
Inżynieria Biomedyczna
Automatyka i Robotyka
zajęty
76. Budowa sztucznego systemu skojarzeniowego kontekstowo formującego wiedzę dla wybranego zagadnienia z wykorzystaniem sztucznych skojarzeń oraz języka naturalnego.
Construction of an artificial associative system contextually creating knowledge of chosen issue using artificial associations and natural language.
NOWY TEMAT 2013
Zakres pracy obejmuje skonstruowanie sztucznego systemu skojarzeniowego, który formuje swoją wewnętrzną strukturę i parametry na podstawie tekstów w języku naturalnym korzystając z mechanizmów sztucznego kojarzenia. W ramach prowadzonych prac konieczne jest również zdefiniowanie receptorów i efektorów tego systemu pozwalających na interakcję tego systemu z klasycznymi systemami komputerowymi. Praca obejmuje przebadanie możliwości kojarzenia dla skonstruowanej wiedzy oraz wyciągnięcie wniosków dotyczących wykorzystania sztucznych skojarzeń w procesie pozyskiwania informacji ze sztucznych systemów skojarzeniowych.
W przypadku pracy dwuosobowej praca powinna głębiej przebadać możliwości wnioskowania i wydobywania wiedzy z tych systemów poprzez wywoływanie skojarzeń oraz implementację mechanizmów receptoryczno-efektorycznych.
Niezbędna wiedza potrzebna do realizacji tego tematu pracy dyplomowej dostępna jest: Oprócz realizacji pracy dyplomowej istnieje możliwość wzięcia udziału w grancie naukowo-badawczym oraz we współpracy z promotorem lub resztą zespołu przygotowanie swojej pierwszej publikacji naukowej.
magisterska
Informatyka
Inżynieria Biomedyczna
Automatyka i Robotyka
wolny
75. Wykorzystanie sztucznych systemów skojarzeniowych do budowy inteligentnego czatbota posługującego się językiem naturalnym i wywołującym sztuczne skojarzenia.
Use of artificial associative systems for construction of intelligent chatbot using a natural language and triggering artificial associations.
NOWY TEMAT 2013
Zakres pracy obejmuje skonstruowanie inteligentnego chatbota internetowego zdolnego poszerzać swoją wiedzę i możliwości korzystając asocjacyjnych mechanizmów sztucznych systemów skojarzeniowych. Chatbot zdobywa podstawową wiedzę o wybranym problemie na podstawie lingwistycznego zbioru sekwencji uczących (zdań z wybranego języka: polskiego lub angielskiego), którą może poszerzać poprzez rozmowy z ludźmi na ten temat oraz przeszukiwanie zasobów internetowych.
W przypadku pracy dwuosobowej praca powinna obejmować rozbudowany moduł przeszukiwania zasobów internetowych w celu poszerzania wiedzy chatbota o wybranym obszarze wiedzy, na który jest ukierunkowany.
Niezbędna wiedza potrzebna do realizacji tego tematu pracy dyplomowej dostępna jest: Oprócz realizacji pracy dyplomowej istnieje możliwość wzięcia udziału w grancie naukowo-badawczym oraz we współpracy z promotorem lub resztą zespołu przygotowanie swojej pierwszej publikacji naukowej.
magisterska
Informatyka
Inżynieria Biomedyczna
Automatyka i Robotyka
zajęty
74. Budowa internetowego kontekstowego asocjacyjnego silnika wyszukiwania informacji z wykorzystaniem sztucznych systemów skojarzeniowych.
Construction of internet context associative search engine using artificial associative systems.
NOWY TEMAT 2013
Zakres pracy obejmuje skonstruowanie systemu lingwistycznego zdolnego gromadzić wiedzę i hiperłącza wokół wyszukiwanych kwestii z wykorzystaniem sztucznych systemów skojarzeniowych. Celem działania tego systemu jest udzielnie pytającemu rozbudowanej i rzetelnej informacji na temat określonego zagadnienia. Najpierw system automatycznie przeszukuje zasoby internetowe oraz buduje sztuczny system skojarzeniowy, w którym formuje się wiedza wokół określonego zagadnienia opisanego przez pytającego, zawierająca skojarzenia z neuronami reprezentującymi hiperłącza do nich. Następnie po upływie pewnego czasu, pytającemu przekazywane są informacje na podstawie najmocniejszych skojarzeń, jakie wynikają z działania tego systemu. Pytający ma możliwość dopytania o szczegóły, które służą jako kontekst do wywoływania słabszych skojarzeń w ramach uformowanej wiedzy. Odpowiedzi są asocjacyjnie i kontekstowo uzupełnione hiperłączami do kwestii związanych z udzielanymi odpowiedziami na podstawie skojarzeń.
W przypadku pracy dwuosobowej praca powinna głębiej przebadać temat udzielania odpowiedzi i wykorzystania skojarzeń oraz posiadać specjalny interfejs umożliwiający prowadzenie dialogu z systemem celem uściślenia odpowiedzi oraz rozbudowy systemu skojarzeniowego o wiedzę na ich temat.
Niezbędna wiedza potrzebna do realizacji tego tematu pracy dyplomowej dostępna jest: Oprócz realizacji pracy dyplomowej istnieje możliwość wzięcia udziału w grancie naukowo-badawczym oraz we współpracy z promotorem lub resztą zespołu przygotowanie swojej pierwszej publikacji naukowej.
magisterska
Informatyka
Inżynieria Biomedyczna
Automatyka i Robotyka
zajęty
73. Sztuczny system skojarzeniowy symulujący działanie sortowania asocjacyjnego ASSORT na współczesnych komputerach.
Artificial associative system simulating associative sort ASSORT using present-day computers.
NOWY TEMAT 2013
Zakres pracy obejmuje skonstruowanie sztucznego systemu skojarzeniowego składającego się z jednego lub kilku grafów AANG, które odwzorowują sortowane dane przekazywane temu systemowi w postaci tablic bazodanowych, które mogą być powiązane wzajemnie poprzez klucze. W ramach pracy należy zbudować również receptoryczno-efektoryczny interfejs pomiędzy sztucznym systemem skojarzeniowym i klasycznym systemem komputerowym umożliwiającym szybkie udostępnianie wyników sortowania według dowolnej kombinacji kluczy i parametrów sortowanych rekordów danych. W zakresie pracy jest również zbudowanie dedykowanego mechanizmu dyskretnej uproszczonej symulacji równoległości realizującego budowę tego sztucznego systemu skojarzeniowego.
W przypadku pracy dwuosobowej praca powinna obejmować mechanizmy umożliwiające powiązanie tych systemów z systemami bazodanowymi i porównanie efektywności wyszukiwania.
Niezbędna wiedza potrzebna do realizacji tego tematu pracy dyplomowej dostępna jest: Oprócz realizacji pracy dyplomowej istnieje możliwość wzięcia udziału w grancie naukowo-badawczym oraz we współpracy z promotorem lub resztą zespołu przygotowanie swojej pierwszej publikacji naukowej.
magisterska
Informatyka
Inżynieria Biomedyczna
Automatyka i Robotyka
wolny
72. Sztuczny system skojarzeniowy realizujący sortowanie asocjacyjne ASSORT z zastosowaniem równoległości i GPU.
Artificial associative system that carry out associative sort ASSORT using parallelism and GPU.
NOWY TEMAT 2013
Zakres pracy obejmuje skonstruowanie sztucznego systemu skojarzeniowego składającego się z jednego lub kilku grafów AANG, które odwzorowują sortowane dane przekazywane temu systemowi w postaci tablic bazodanowych, które mogą być powiązane wzajemnie poprzez klucze. W ramach pracy należy zbudować również receptoryczno-efektoryczny interfejs pomiędzy sztucznym systemem skojarzeniowym i klasycznym systemem komputerowym umożliwiającym szybkie udostępnianie wyników sortowania według dowolnej kombinacji kluczy i parametrów sortowanych rekordów danych. W zakresie pracy jest również zbudowanie dedykowanego mechanizmu umożliwiającego realizację tego równoległego sortowania z wykorzystaniem jednostki GPU.
W przypadku pracy dwuosobowej praca powinna obejmować mechanizmy umożliwiające powiązanie tych systemów z systemami bazodanowymi i porównanie efektywności wyszukiwania.
Niezbędna wiedza potrzebna do realizacji tego tematu pracy dyplomowej dostępna jest: Oprócz realizacji pracy dyplomowej istnieje możliwość wzięcia udziału w grancie naukowo-badawczym oraz we współpracy z promotorem lub resztą zespołu przygotowanie swojej pierwszej publikacji naukowej.
magisterska
Informatyka
Inżynieria Biomedyczna
Automatyka i Robotyka
wolny
71. Sztuczny system skojarzeniowy zastosowany do semi-automatycznej kontekstowej korekty tekstów napisanych w języku polskim.
Artificial associative system used to semi-automatic contextual text correction for Polish language.
NOWY TEMAT 2013
Zakres pracy obejmuje skonstruowanie sztucznego systemu skojarzeniowego zawierającego grafy ANAKG oraz ich uproszczony model dyskretnej symulacji do budowy możliwie rozbudowanego grafu na podstawie licznych i możliwie poprawnych korpusów tekstów dla języka polskiego. Następnie opracowanie receptoryczno-efektorycznego interfejsu pozwalającego sprawdzać nowe teksty z wykorzystaniem skojarzeń oraz struktury tych grafów. W zakresie pracy jest również opracowanie interfejsu (najlepiej webowego lub w postaci wtyczki do wybranego edytora tekstu) umożliwiającego przeprowadzenie korekty oraz oznaczenie wykrytych błędów, jak również zaproponowanie najbardziej prawdopodobnych korekt wynikających z wiedzy uformowanej w tym systemie oraz zależnych od kontekstu korygowanego tekstu.
W przypadku pracy dwuosobowej praca powinna zawierać możliwość korygowania tekstów zarówno w postaci wtyczki do edytora tekstów, jak również za pośrednictwem strony webowej.
Niezbędna wiedza potrzebna do realizacji tego tematu pracy dyplomowej dostępna jest: Oprócz realizacji pracy dyplomowej istnieje możliwość wzięcia udziału w grancie naukowo-badawczym oraz we współpracy z promotorem lub resztą zespołu przygotowanie swojej pierwszej publikacji naukowej.
magisterska
Informatyka
Inżynieria Biomedyczna
Automatyka i Robotyka
zajęty
70. Sztuczny system skojarzeniowy zastosowany do semi-automatycznej kontekstowej korekty tekstów napisanych w języku angielskim.
Artificial associative system used to semi-automatic contextual text correction for English language.
NOWY TEMAT 2013
Zakres pracy obejmuje skonstruowanie sztucznego systemu skojarzeniowego zawierającego grafy ANAKG oraz ich uproszczony model dyskretnej symulacji do budowy możliwie rozbudowanego grafu na podstawie licznych i możliwie poprawnych korpusów tekstów dla języka angielskiego. Następnie opracowanie receptoryczno-efektorycznego interfejsu pozwalającego sprawdzać nowe teksty z wykorzystaniem skojarzeń oraz struktury tych grafów. W zakresie pracy jest również opracowanie interfejsu (najlepiej webowego lub w postaci wtyczki do wybranego edytora tekstu) umożliwiającego przeprowadzenie korekty oraz oznaczenie wykrytych błędów, jak również zaproponowanie najbardziej prawdopodobnych korekt wynikających z wiedzy uformowanej w tym systemie oraz zależnych od kontekstu korygowanego tekstu.
W przypadku pracy dwuosobowej praca powinna zawierać możliwość korygowania tekstów zarówno w postaci wtyczki do edytora tekstów, jak również za pośrednictwem strony webowej.
Niezbędna wiedza potrzebna do realizacji tego tematu pracy dyplomowej dostępna jest: Oprócz realizacji pracy dyplomowej istnieje możliwość wzięcia udziału w grancie naukowo-badawczym oraz we współpracy z promotorem lub resztą zespołu przygotowanie swojej pierwszej publikacji naukowej.
magisterska
Informatyka
Inżynieria Biomedyczna
Automatyka i Robotyka
wolny
69. Sztuczny system skojarzeniowy zastosowany do automatycznego kontekstowego tłumaczenia tekstów pomiędzy językiem polskim i angielskim.
Artificial associative system used for the automatic contextual translation of texts between Polish and English.
NOWY TEMAT 2013
Zakres pracy obejmuje skonstruowanie sztucznego systemu skojarzeniowego zawierającego dwa grafy ANAKG oraz ich uproszczony model dyskretnej symulacji do budowy możliwie rozbudowanych grafów na podstawie licznych i możliwie poprawnych korpusów tekstów dla języka polskiego i angielskiego, które dotyczą tych samych kwestii lub są ich tłumaczeniem. Następnie opracowanie receptoryczno-efektorycznego interfejsu pozwalającego na podstawie tłumaczonych treści wywoływać skojarzenia w tych grafach w zależności od powiązań pomiędzy nimi oraz od kontekstu określonego przez neurony reprezentujące tłumaczone elementy zdań. W zakresie pracy jest również opracowanie interfejsu (najlepiej webowego) umożliwiającego dokonywanie translacji tekstów pomiędzy tymi językami.
W przypadku pracy dwuosobowej asocjacyjny translator powinien proponować kilka alternatywnie skojarzonych tekstów z drugiego języka na podstawie alternatywnych ścieżek aktywacji uruchamianych dzięki modelowaniu refrakcji i relaksacji neuronów.
Niezbędna wiedza potrzebna do realizacji tego tematu pracy dyplomowej dostępna jest: Oprócz realizacji pracy dyplomowej istnieje możliwość wzięcia udziału w grancie naukowo-badawczym oraz we współpracy z promotorem lub resztą zespołu przygotowanie swojej pierwszej publikacji naukowej.
magisterska
Informatyka
Inżynieria Biomedyczna
Automatyka i Robotyka
wolny
68. Budowa silnika do symulacji procesów skojarzeniowych w sztucznych systemach skojarzeniowych w czasie.
Construction of the engine for simulation of associative processes in artificial associative systems in time.
NOWY TEMAT 2013
Zakres pracy obejmuje skonstruowanie specjalistycznego symulatora sztucznych procesów skojarzeniowych w ludzkim mózgu z wykorzystaniem metodologii budowy sztucznych systemów skojarzeniowych oraz sztucznych skojarzeń. Ze względu na to, iż konieczne jest symulowanie asynchronicznie równoległych procesów zachodzących w tych systemach, w których kolejność aktywacji asocjacyjnych neuronów, receptorów i efektorów w czasie ma znaczenie, konieczne jest odpowiednie odwzorowanie tych procesów.
W przypadku pracy dwuosobowej praca powinna obejmować symulacje na różnych danych doświadczalnych.
Niezbędna wiedza potrzebna do realizacji tego tematu pracy dyplomowej dostępna jest: Oprócz realizacji pracy dyplomowej istnieje możliwość wzięcia udziału w grancie naukowo-badawczym oraz we współpracy z promotorem lub resztą zespołu przygotowanie swojej pierwszej publikacji naukowej.
magisterska
Informatyka
Inżynieria Biomedyczna
Automatyka i Robotyka
wolny
67. Wykorzystanie GPU do symulacji równoległych procesów skojarzeniowych w sztucznych systemach skojarzeniowych.
Use of GPU for simulation of parallel associative processes in artificial associative systems.
NOWY TEMAT 2013
Zakres pracy obejmuje skonstruowanie specjalistycznego symulatora równoległych sztucznych procesów skojarzeniowych wykorzystującego GPU dla celów wywoływania sztucznych skojarzeń na przykładzie zbiorów sekwencji uczących mogących modelować język naturalny na pewnym abstrakcyjnym poziomie.
W przypadku pracy dwuosobowej praca powinna obejmować symulacje na różnych danych doświadczalnych obejmujących wybrany język naturalny: polski lub angielski.
Niezbędna wiedza potrzebna do realizacji tego tematu pracy dyplomowej dostępna jest: Oprócz realizacji pracy dyplomowej istnieje możliwość wzięcia udziału w grancie naukowo-badawczym oraz we współpracy z promotorem lub resztą zespołu przygotowanie swojej pierwszej publikacji naukowej.
magisterska
Informatyka
Inżynieria Biomedyczna
Automatyka i Robotyka
wolny
66. Budowa aplikacji rozpoznającej gesty użytkownika w czasie rzeczywistym przy użyciu sensora Kinect. - Creation of real-time application software for gestures recognition using Kinect sensor. Praca ma na celu opracowanie oraz implementację algorytmu śledzącego ruchy i gesty użytkownika dla sensora Kinect. Celem pracy jest ocena efektywności, wydajności oraz test niezawodności stworzonego rozwiązania. Zakres pracy również obejmuje skonstruowanie systemu analizy i interpretacji wybranych gestów. Ostatnim etapem jest próba stworzenia funkcjonalnej aplikacji rozpoznającej określone gesty w czasie rzeczywistym. magisterska
AiR
zajęty
65. System inteligentnego generowania szablonów stron internetowych na podstawie rozmowy z chatbotem.
A system of intelligent producing of web page templates after a chatbot talk.
Zakres pracy obejmuje skonstruowanie systemu generowania podstawowego kodu szablonów stron internetowych lub całych serwisów na podstawie rozmowy z czatbotem. Rozmowa z czatbotem w języku naturalnym ma służyć pozyskaniu od użytkownika informacji na temat jego wyobrażenia, jak miałby wyglądać i jaką funkcjonalność miałby posiadać projektowany przez niego wspólnie z czatbotem serwis internetowy. Chatbot powinien być wyposażony w bazę szablonów, układów i fragmentów kodu (w wybranych językach), które będzie mógł wykorzystać do tworzenia szablonu serwisu internetowego poprzez dobór poszczególnych elementów (np. elementów menu, mapy serwisu, podstron), określenie ich położenia, rodzaju, parametrów i funkcjonalności, podziału widoku itp. Chatbot musi umieć wysłuchać użytkownika, prezentować mu różne możliwości do wyboru, ale również zadawać pytania doprecyzowujące, konkretyzujące i pozwalające uzyskać informacje o niezbędnych mu elementach. W wyniku rozmowy z chatbotem ma powstać pewien szablon serwisu internetowego, który będzie można wykorzystać do dalszej budowy. Budowa szablonu serwisu powinna wykorzystywać obowiązujące standardy sieciowe i standardy tworzenia stron internetowych.
W przypadku pracy dwuosobowej praca powinna być bardziej rozbudowana o większą ilość rozpoznawanych i konstruowanych elementów, bardziej zaawansowane szablony i skrypty również w innych popularnych językach skryptowych, ew. również możliwość podpowiadania i dopytywania o elementy niezbędne do lepszego pozycjonowania stron opartych na tych szablonach.
magisterska
AiR, IS
wolny
64. System automatycznego kontekstowego głosowego rozpoznawania i śledzenia mowy polskiej z wykorzystaniem grafów lingwistycznych.
An automatic contextual voice recognition and tracking system of Polish speech using linguistic graphs.
Zakres pracy obejmuje skonstruowanie systemu automatycznego rozpoznawania i śledzenia mowy polskiej z wykorzystaniem specjalnych grafów lingwistycznych, które w sposób istotny ograniczają kontekst możliwych następników wypowiadanej sentencji słów na podobieństwo systemów biologicznych. Celem pracy jest również sprawdzenie, na ile mocno ograniczony kontekst wypowiedzi ułatwia i przyspiesza proces automatycznego rozpoznawania mowy oraz o ile łatwiejsza jest korekta niewyraźnej lub zaszumionej wypowiedzi.
Praca dwuosobowa powinna ponadto umożliwić lepsze dostosowanie się do parametru głosu śledzonego mówcy i być w stanie lepiej odfiltrować jego wypowiedź od otoczenia.
magisterska
AiR, IS
wolny
63. System automatycznego kontekstowego głosowego rozpoznawania i śledzenia mowy angielskiej z wykorzystaniem grafów lingwistycznych.
An automatic contextual voice recognition and tracking system of English speech using linguistic graphs.
Zakres pracy obejmuje skonstruowanie systemu automatycznego rozpoznawania i śledzenia mowy angielskiej z wykorzystaniem specjalnych grafów lingwistycznych, które w sposób istotny ograniczają kontekst możliwych następników wypowiadanej sentencji słów na podobieństwo systemów biologicznych. Celem pracy jest również sprawdzenie, na ile mocno ograniczony kontekst wypowiedzi ułatwia i przyspiesza proces automatycznego rozpoznawania mowy oraz o ile łatwiejsza jest korekta niewyraźnej lub zaszumionej wypowiedzi.
Praca dwuosobowa powinna ponadto umożliwić lepsze dostosowanie się do parametru głosu śledzonego mówcy i być w stanie lepiej odfiltrować jego wypowiedź od otoczenia.
magisterska
AiR, IS
wolny
62. System automatycznego rozpoznawania osobowości i stanu emocjonalnego człowieka na podstawie komputerowej analizy pisma odręcznego z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji.
System of automatic recognition of personality and emotional states of a person after computer analysis of his handwritten writing using artificial intelligence methods.
Zakres pracy obejmuje skonstruowanie systemu komputerowego umożliwiającego analizę zeskanowanych kartek z pismem odręcznym analizowanych osób oraz automatyczną analizę cech pisma odręcznego. Celem pracy jest automatyczne znalezienie charakterystycznych cech osobowości i różnych stanów emocjonalnych w piśmie odręcznym z wykorzystaniem wiedzy grafologicznej i psychologii osobowości. Wynikiem działania systemu ma być opis osobowości i stanu emocjonalnego człowieka określonych na podstawie zeskanowanych kartek jego pisma odręcznego przy czym mogą one pochodzić z różnego czasu i miejsca ich sporządzenia dla uzyskania pełniejszego i dokładniejszego obrazu i opisu.
W przypadku pracy dwuosobowej praca powinna być bardziej rozbudowana pod kątem sposobów i metod analizy.
magisterska
AiR, IS
zajęty
61. Internetowy system uzgadniania terminów spotkań, wizyt lub konsultacji dla podanych terminów i listy kryteriów i preferencji uczestników.
An internet system for scheduling of appointments after a criterion list and preferences of participants.
Zakres pracy obejmuje skonstruowanie uniwersalnego internetowego systemu umożliwiającego określenie możliwych terminów spotkań, preferencji terminów oraz listy kryteriów ich przydzielania z punktu widzenia organizatorów takiego spotkania. Oznacza to, iż nie każdy może zgłaszać nowe terminy spotkania, jak również niektórzy uczestnicy planowanego spotkania mogą mieć ograniczone uprawnienia w definiowaniu kryteriów. Wynikiem działania systemu ma być zbudowanie możliwie optymalnego terminarza spotkań z uwzględnieniem kryteriów i preferencji wszystkich uprawnionych uczestników. Ponadto system ma za zadanie automatycznie informować uczestników spotkania o dokonanych ustaleniach za pośrednictwem poczty e-mail. magisterska
AiR, IS
zajęty
60. Internetowy system dynamicznego uzgadniania i optymalizacji terminów spotkań wg podanych kryteriów i preferencji z wykorzystaniem chatbota.
An internet system for dynamic optimization and scheduling of appointments after criterions and preferences using a chatbot.
Zakres pracy obejmuje skonstruowanie uniwersalnego internetowego systemu dialogowego umożliwiającego określenie możliwych terminów spotkań, preferencji terminów oraz listy kryteriów ich przydzielania z punktu widzenia organizatorów takiego spotkania z wykorzystaniem chatbota analizującego i negocjującego możliwe terminy wg kryteriów i preferencji za pośrednictwem przeglądarki lub poczty e-mail. Chatbot ma za zadanie ułatwić i przyspieszyć proces pozyskiwania kryteriów, preferencji, terminów spotkań oraz nawiązywać dialog z potencjalnymi lub zgłoszonym uczestnikami spotkania wysyłając im anons chęci rozmowy przez e-mail zawierający łącze do rozmowy z nim. Nie każdy może zgłaszać nowe terminy spotkania, określać kryteria, ale każdy może mieć swoje preferencje. Każdy uczestnik spotkania może mieć swój przyznany mu status i poziom wpływu na decyzje, w zależności od roli jaką pełni w tym spotkaniu. Wynikiem działania systemu ma być zbudowanie możliwie optymalnego terminarza spotkań z uwzględnieniem kryteriów i preferencji wszystkich uczestników z uwzględnieniem ich statusu i roli. Ponadto system ma za zadanie automatycznie informować uczestników spotkania o dokonanych ustaleniach za pośrednictwem poczty e-mail. magisterska
AiR, IS
zajęty
59. Internetowy system dialogowy umożliwiający prowadzenie rozmowy z kandydatami do pracy i oceniający dla pracodawcy ich przydatność na dane stanowisko pod kątem ich osobowości.
An internet dialog system chatting with candidates for work and estimating their fitting to a given job for employers after their personality.
Zakres pracy obejmuje skonstruowanie internetowego systemu dialogowego umożliwiającego prowadzenie rozmowy z potencjalnymi kandydatami na stanowisko zdefiniowane przez pracodawcę. System (chatbot) na podstawie rozmowy z pracodawcą powinien być zdolny określić charakter pracy, do której poszukiwany jest pracownik, oraz określić niezbędne cechy osobowości pracownika, żeby daną pracę lubił i wykonywał z zadowoleniem. Następnie system powinien być w stanie wygenerować z wykorzystaniem materiałów pracodawcy ogłoszenie internetowe dotyczące tego stanowiska oraz udostępnić dialogowy system internetowy oparty o chatbota, który by prowadził wstępne rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na podane stanowisko. Celem działania systemu byłoby określenie osobowości kandydata, jej porównanie z charakterem pracy i ocena zgodności z nią z wydaniem opinii dla pracodawcy, na ile dany kandydat pasuje do danego stanowiska i charakteru pracy. System może też określać na podstawie analizy osobowości kandydatów i charakteru pracy, na jakie problemy może być narażony pracodawca, jeśli przyjmie do pracy danego kandydata. Wynikiem pracy ma być więc automatyczna ocena psychologiczna kandydatów pod kątem badania ich osobowości oraz lista zaleceń i ostrzeżeń wspomagająca podjęcie ostatecznej decyzji przez pracodawcę.
W przypadku pracy dwuosobowej należy wykorzystać większą ilość metod oceny kandydatów oraz stworzyć bardziej rozbudowany system rozmowy z pracodawcą i kandydatami.
magisterska
AiR, IS
zajęty
58. Internetowy system wspomagający pozycjonowanie serwisów internetowych.
An internet system automatically supporting SEO for websites.
Zakres pracy obejmuje skonstruowanie uniwersalnego internetowego systemu opartego o pająki internetowe przeszukujące dobrze wypozycjonowane strony internetowe (np. konkurencji) wg podanych kryteriów i słów kluczowych, badające powiązania tych stron, słowa i frazy kluczowe oraz inne elementy kodu tych stron w sposób automatyczny. System ma również być w stanie automatycznie przeanalizować wskazany serwis internetowy pod kątem pozycjonowania (SEO) i zbudować listę zaleceń, które mogą pomóc wyeliminować słabe strony tego serwisu. Wynikiem działania systemu ma być zbudowanie zoptymizowanej bazy słów i fraz kluczowych, wartościowych odnośników i innych informacji dotyczących budowy strony celem uzyskania wyższego wyniku w wyszukiwarkach internetowych (np. Google). Ponadto system ma podać listę zaleceń dla podanego serwisu pod kątem pozycjonowania (SEO).
W przypadku pracy dwuosobowej należy zbudować bardziej rozbudowane narzędzie do analizy stron i podstron optymalizowanego serwisu internetowego i zbudować narzędzia do automatycznego korygowania tekstów i opisów w znacznikach i arkuszach stylów, map serwisu itp. analizowanego i optymalizowanego serwisu internetowego.
magisterska
AiR, IS
zajęty
57. Internetowy robot wyszukujący strony dotyczące wybranej dziedziny wiedzy na podstawie zapytań w języku naturalnym.
Internet robot searching for web pages referring to the chosen scope of knowledge using queries in natural language.
Zakres pracy obejmuje skonstruowanie chatbota rozmawiającego z użytkownikiem celem uściślenia zapytań w języku naturalnym, oraz robota sieciowego, który będzie wyszukiwał informacje z określonej dziedziny wiedzy w zasobach polskojęzycznej Wikipedii. Wyszukiwanie będzie się odbywało na podstawie zapytania sformułowanego przez użytkownika w języku naturalnym. Wynikiem działania ma być adres strony lub krótka lista adresów, na których można znaleźć odpowiedź na zadane pytanie. magisterska
AiR, IS
zajęty
56. Automatyczna klasyfikacja, grupowanie i znajdywanie uogólnień dla języka polskiego.
Automatic classification, clustering and searching for generalizations for Polish language.
Zakres pracy obejmuje zbudowanie specjalistycznego grafu lingwistycznego agregującego słowa w zależności od stopnia uogólnienia pojęć, które reprezentują, na podstawie ich automatycznej klasyfikacji oraz grupowania. Do zbudowania tego grafu powinny być wykorzystane różne korpusy tekstów pozyskiwane z baz danych oraz Internetu. Celem pracy jest zbudowanie takiego grafu oraz pokazanie możliwości przenoszenia właściwości obiektów przez hierarchię klas tego grafu – modelując możliwości uogólniania, jakie zachodzą w ramach języka. magisterska
AiR, IS
zajęty
55. Wykorzystanie wybranych cech biometrycznych do budowy algorytmu cyfrowego zamka do drzwi z wykorzystaniem cyfrowej kamery.
Selected biometic feature usage for numerical lock construction using a digital camera.
Zakres pracy obejmuje zbudowanie algorytmów identyfikacji ograniczonej grupy osób na podstawie ich biometrycznych cech osobniczych. Do pozyskiwania danych powinna zostać wykorzystana kamera o stosunkowo wysokiej rozdzielczości, przed którą w ustalony jednak nieinwazyjny sposób mogą być prezentowane różne części ciała (np. twarz, dłoń) celem identyfikacji użytkowników autoryzowanych do otwarcia cyfrowego zamka. magisterska
AiR, IS
zajęty
54. Graficzne modelowanie, odzwierciedlanie i rozpoznawanie ekspresji emocji użytkownika siedzącego przed kamerą.
Graphical modeling, reflecting and recognition of emotion expressions of a user sitting in front of a camera.
Zakres pracy obejmuje modelowanie i opis ekspresji różnych emocji, jakie mogą pojawić się na twarzy człowieka oraz zbudowanie algorytmów ich rozpoznawania z wykorzystaniem kamery. Rozpoznane emocje powinny zostać odzwierciedlone i zilustrowane przy pomocy ruchomej twarzy na ekranie komputera, która powinna być zdolna odwzorować rozpoznane ekspresje emocji użytkownika oraz ich intensywność, autentyczność itp. magisterska
AiR, IS
wolny
53. Lingwistyczny system definicyjny wykorzystujący korpusy tekstów oraz zasoby internetowe.
Linguistic defining system using text corpuses and internet sources.
Zakres pracy obejmuje zbudowanie wyszukiwarki wybranych pojęć w zasobach internetowych i bazach danych oraz systemu automatycznej analizy lingwistycznej zdań pod kątem definiowania tych pojęć. Celem pracy jest zebranie możliwie dużej ilości zdań opisujących podane pojęcie i automatyczne zbudowanie z nich sensownej definicji tego pojęcia uwzględniając różne opcje. magisterska
AiR, IS
zajęty
52. Budowa chatbota rozmawiającego i budującego bazę wiedzy na temat różnych doświadczeń i problemów interpersonalnych.
Construction of chatbot talking to people and constructing knowledge base of various interpersonal experiences and problems.
Zakres pracy obejmuje zbudowanie chatbota zdolnego do prowadzenia rozmowy w języku naturalnym z ludźmi na temat ich doświadczeń i problemów interpersonalnych. Zadaniem chatbota jest analizowanie zdań pod kątem tych doświadczeń, budowanie bazy wiedzy na ich temat oraz wykorzystanie tak zdobytej wiedzy w dalszych rozmowach z ludźmi. Rozmowa powinna być prowadzona z wykorzystaniem interfejsu webowego. magisterska
AiR, IS
zajęty
51. Budowa chatbota pytającego o potrzeby ludzkie i analizującego je celem prowadzenia rozmowy na ich temat.
Construction of chatbot asking about human needs in order to analyze them and talking about them.
Zakres pracy obejmuje zbudowanie chatbota zdolnego do prowadzenia rozmowy w języku naturalnym z ludźmi na temat ich potrzeb i zainteresowań celem ich analizy oraz zapamiętywania w bazie danych. Zgromadzone informacje chatbot wykorzystuje do tworzenia kolejnych zapytań uszczegóławiających i konkretyzujących, parafraz językowych itp. celem uzupełnienia opisu potrzeb i zainteresowań danego człowieka oraz rozmowy na ich temat z nim. Chatbot może również uzupełniać swoją wiedzę wykorzystując źródła internetowe. Rozmowa powinna być prowadzona z wykorzystaniem interfejsu webowego. Celem pracy jest stworzenie pewnego modelu potrzeb ludzkich na podstawie przeprowadzonych rozmów chatbota z ludźmi. Rozmowa powinna być prowadzona z wykorzystaniem interfejsu webowego. magisterska
AiR, IS
zajęty
50. Modelowanie sztucznej osobowości chatbota oraz rozpoznawanie charakteru człowieka w trakcie rozmowy z nim na wybrany temat.
Modeling of artificial chatbot personality and recognition of human personality during a talk to him on a selected topic.
Zakres pracy obejmuje zbudowanie modelu sztucznej osobowości chatbota, której parametry można zmieniać wpływając na zmianę lingwistycznych zachowań chatbota w trakcie rozmowy. Ponadto cel pracy obejmuje zbudowanie chatbota rozmawiającego z człowiekiem na wybrany temat i zbudowanie algorytmów rozpoznawania charakteru człowieka oraz reagowanie na niego w odpowiedni i celowy sposób. Celem pracy jest również zbadanie interakcji różnych typów osobowości w trakcie rozmowy oraz zbudowanie bazy wiedzy i relacji pomiędzy tymi typami. Rozmowa powinna być prowadzona z wykorzystaniem interfejsu webowego. magisterska
AiR, IS
zajęty
49. Automatyczna kontekstowa korekta tekstów na podstawie Grafu Przyzwyczajeń Lingwistycznych (LHG) zbudowanego przez robota internetowego dla języka angielskiego.
Automatic contextual text-correction tool using the Linguistic Habits Graph (LHG) constructed by a specialist internet robot for the English language.
Zakres pracy obejmuje zbudowanie specjalistycznego robota (pająka) internetowego przeszukującego strony internetowe napisane w różnych językach skryptowych oraz formatach tekstowych celem zbudowania maksymalnie rozbudowanego i ogólnego Grafu Przyzwyczajeń Lingwistycznych (LHG) ludzi dla wybranego języka na podstawie analizy tych testów. Grafy LHG mają za zadanie zliczać wystąpienia różnych słów o pewnej formie fleksyjnej dla wybranego języka w ich rzadkim dla danego języka kontekście początku i końca zdania oraz przede wszystkim w rzeczywistym i bardzo rzadkim kontekście innych słów o określonej formie fleksyjnej. Następnie na podstawie grafu LHG zbudować algorytm automatycznej korekty tekstów (z błędami) oraz wykonać porównania z dotychczas stosowanymi metodami polegającymi zwykle na prostym badaniu odległości do najbliższych słów w słowniku, np. z wykorzystaniem metryki Levenshtein-a do określenia podobieństwa pomiędzy wyrazami, która określa odległość pomiędzy dwoma wyrazami jako najmniejszą liczbę działań prostych, przeprowadzających jeden napis na drugi, gdzie działaniem prostym na napisie nazywamy: wstawienie nowego znaku, usunięcie lub zmianę znaku w słowie na inny. W przypadku realizacji tematu przez 2 osoby powinna być większa ilość możliwych formatów dokumentów tekstowych przetwarzanych przez roboty internetowe. Grafy LHG mają za zadanie pomóc inteligentnym lingwistycznym cyberbotom zrozumieć wypowiedzi ludzi oraz zbudować własne wypowiedzi odwzorowujące sposób konstrukcji zdań, fraz (szczególnie idiomatycznych) oraz doboru słów charakterystyczny dla wypowiedzi ludzi. magisterska
AiR, IS
wolny
48. Budowa grafu predykcji sylab i słów języka polskiego na podstawie słowników fleksyjnych, frekwencyjnych i korpusów tekstów.
Construction of syllables and words prediction graf on the basis of inflectional, frequent dictionaries and text corpuses for the Polish language.
Zakres pracy obejmuje zbudowanie algorytmu podziału słów na sylaby zgodnie z naturalnym sposobem ich podziału pod kątem algorytmów rozpoznających oraz syntezujących mowę. W tym przypadku podział na sylaby nie musi być jednoznaczny – można rozpatrywać kilka możliwości – gdyż celem systemu jest odwzorowanie podziału słów na sylaby wg rzeczywistej ich wymowy przez różnych ludzi. W zakresie pracy nie leży pozyskiwanie nagrań i badanie rzeczywistych podziałów lecz wykorzystanie źródeł literaturowych, które takiej niejednoznaczności opisują. Praca obejmuje również przetworzenie słowników frekwencyjnych z uwzględnieniem fleksji słów oraz różnych korpusów tekstów (pochodzących ze zbiorów tekstów dostępnych w różnych bazach tekstów w Internecie) oraz w przypadku pracy dwuosobowej ich automatyczne pozyskiwanie z wybranych stron internetowych. Kolejny etapem pracy jest zbudowanie grafu predykcji sylab i słów dla języka polskiego w taki sposób, iż wierzchołki grafu odwzorowują poszczególne sylaby sygnalizując ich częstotliwość, początki i końce słów, zaś krawędzie odpowiadają połączeniom sylab i słów, etykiety krawędzi określają częstotliwość występowania takich powiązań oraz określają kontekst w przeanalizowanych korpusach tekstów. Ostatnim etapem pracy jest zapisanie struktury grafu w taki sposób, żeby dostęp do poszczególnych jego części był możliwie szybki. Wyniki pracy powinny być zilustrowane w postaci interfejsu pozwalającego w wygodny i szybki sposób oglądać zbudowaną strukturę i parametry tego grafu. Algorytm budowy grafu powinien być wyposażony również w możliwość automatycznej rozbudowy na podstawie nowych korpusów tekstów. magisterska
AiR, IS
wolny
47. Internetowy system lingwistyczny automatyzujący rozpoznawanie charakteru klienta na podstawie rozmowy z nim na wybrany temat.
Internet linguistic system automating customer character recognition on the basis of a chat on a choosen topic.
Zakres pracy obejmuje skonstruowanie chatbota zdolnego do prowadzenia rozmowy z klientem na wybrany temat. Zadaniem chatbota jest dokonanie możliwie precyzyjnej analizy charakteru klienta odpowiednio sterując rozmową tak, żeby sprowokować klienta do pokazania różnych istotnych programów swojej osobowości. Rozpoznawanie programów osobowości klienta chatbot dokonuje na podstawie analizy użytych przez klienta słów, fraz, wyborów oraz również sposobu konstrukcji fraz i zdań. W wyniku stopniowego rozpoznawania charakteru klienta, chatbot powinien na bieżąco dostosowywać stosowane przez siebie frazy do charakteru klienta w taki sposób, żeby rozmowa dla klienta była coraz przyjemniejsza i coraz bardziej satysfakcjonująca. Wynikiem działania systemu powinna być specyfika charakteru klientów z określeniem intensywności poszczególnych programów osobowości. W przypadku pracy dwuosobowej należy poszerzyć tematykę rozmów chatbota z klientami oraz umożliwić porównanie często powtarzających się programów osobowości klientów, które mają najistotniejszy wpływ na sposób podejmowania decyzji. magisterska
AiR, IS
zajęty
46. Wizyjny system umożliwiający pomiar prędkości poruszających się pojazdów na podstawie analizy sekwencji wideo.
Vision system that enables speed measurement of moving cars after analysis of video sequences.
Zakres pracy obejmuje skonstruowanie systemu wizyjnego opartego na kamerze lub dwóch kamerach (można porównać możliwości systemów opartych o jedną i dwie kamery), który na podstawie sekwencji wideo i porównywania obrazów (np. rozciągania lub kurczenia się obiektów) będzie w tanie estymować szybkość nadjeżdżających lub oddalających się pojazdów. Celem pracy jest zbudowanie takiego systemu i jego przetestowanie oraz sprawdzenie przydatności i dokładności pomiaru prędkości poruszających się pojazdów. W przypadku pracy dwuosobowej opcje są obowiązkowe. magisterska
AiR, IS
zajęty
45. Autonomiczny system komunikacyjny sztucznej inteligencji zachęcający potencjalnych klientów do zakupu produktów z automatów vendingowych.
Autonomic communicative artificial intelligence system encouraging potential customers for purchasing products sold by vending machines.
Zakres pracy obejmuje zbudowanie specjalistycznego systemu audio-wizyjnego zbudowanego z mikrofonu, głośnika i kamery (ew. również czujników ruchu), który byłby w stanie reagować na przechodzące osoby w pobliżu automatów vendingowych w taki sposób, żeby je zachęcał do zakupu produktów oferowanych przez te automaty. Ponadto system powinien być zdolny rozpoznawać słowa kluczowe i reagować na pewien zbiór fraz słownych, jak również prowadzić proste rozmowy z potencjalnym klientem przybliżając mu ofertę, zachęcając go do zakupu oraz umilając mu czas spędzony w trakcie robienia zakupów. W trakcie rozmów prowadzonych z klientem można też rozpoznawać typ jego osobowości i inteligentnie dostosować sposób wypowiadania się awatara maszyny do tego typu. System może również być sprzężony z systemem obsługi wybranego automatu vendingowego i umożliwiać jego obsługę na podstawie komend słownych. W przypadku pracy dwuosobowej opcje są obowiązkowe. Istnieje możliwość praktycznej realizacji pracy. magisterska
AiR, IS
wolny
44. System monitoringu i ochrony autonomicznych automatów vendingowych.
Monitoring and protection system of autonomic vending machines.
Zakres pracy obejmuje skonstruowanie systemu zdolnego obserwować otoczenie wybranego automatu vendingowego przy pomocy kamer oraz jego stan przy pomocy mikrofonu, czujników przechyleniowych, wstrząsowych, fotokomórek itp., które by dostarczały informacje o sposobie traktowania chronionego automatu. W przypadku wykrycia jego nieprawidłowej obsługi lub zagrożenia, system powinien ostrzegać przed jego niszczeniem, aktywnie reagować na wykryte zagrożenia, zapowiadać sankcje oraz zapisywać obrazy i wskazania czujników dokumentujących te nieprawidłowości. System może też wysyłać stosowne powiadomienia oraz obrazy w postaci SMSów i MMSów do centrali nadzorującej monitorowany automat. W przypadku pracy dwuosobowej opcja ta jest obowiązkowa oraz należy zastosować większą ilość czujników i reakcji systemu. Istnieje możliwość praktycznej realizacji pracy. magisterska
AiR, IS
wolny
43. System automatycznej korekty znaków interpunkcyjnych dla języka polskiego.
System of automatic correction of punctuation marks for Polish.
Zakres pracy obejmuje zbudowanie algorytmów lingwistycznych do analizy i przetwarzania języka naturalnego na poziomie niezbędnym do przeprowadzania automatycznej korekty i podpowiadania znaków interpunkcyjnych w tekstach napisanych w języku polskim. W ramach pracy należy też stworzyć prosty edytor tekstów umożliwiający wprowadzanie tekstów, wczytywanie tekstów z plików i korygowanie w nich interpunkcji. magisterska
AiR, IS
zajęty
42. Automatyczna parametryzacja i klasyfikacja ekspresji emocji na podstawie dynamicznych zmian mimicznych w obrazie wideo.
Automatic parametrization and classification of emotion expressions after dynamic mimetic changes in video stream.
Zakres pracy obejmuje zbudowanie metod automatycznej parametryzacji, analizy, identyfikacji, rozpoznawania i klasyfikacji ekspresji emocji na podstawie dynamicznie obserwowanych zmian mimiki osoby siedzącej przed kamerą. Metody te mają za zadanie śledzić twarz użytkownika, rozpoznawać ważne cechy mimiczne i łącząc je, rozpoznawać różne ekspresje emocji, jakie mogą pojawić się na twarzy. Ekspresje emocji mają być mierzone i parametryzowane dynamicznie w czasie na podstawie sekwencji wideo, celem określenia różnych parametrów emocji, tj. intensywność, czas narastania, czas trwania, czas opadania, mikroekspresje, współwystępowanie i inne parametry, które mogą pomoc określić stopień danej emocji, jej autentyczność itp. magisterska
AiR, IS
zajęty
41. Automatyczna kontekstowa korekta tekstów na podstawie Grafu Przyzwyczajeń Lingwistycznych (LHG) zbudowanego przez robota internetowego dla języka polskiego.
Automatic contextual text-correction tool using the Linguistic Habits Graph (LHG) constructed by a specialist internet robot for the Polish language.
Zakres pracy obejmuje zbudowanie specjalistycznego robota (pająka) internetowego przeszukującego strony internetowe napisane w różnych językach skryptowych oraz formatach tekstowych celem zbudowania maksymalnie rozbudowanego i ogólnego Grafu Przyzwyczajeń Lingwistycznych (LHG) ludzi dla wybranego języka na podstawie analizy tych testów. Grafy LHG mają za zadanie zliczać wystąpienia różnych słów o pewnej formie fleksyjnej dla wybranego języka w ich rzadkim dla danego języka kontekście początku i końca zdania oraz przede wszystkim w rzeczywistym i bardzo rzadkim kontekście innych słów o określonej formie fleksyjnej. Następnie na podstawie grafu LHG zbudować algorytm automatycznej korekty tekstów (z błędami) oraz wykonać porównania z dotychczas stosowanymi metodami polegającymi zwykle na prostym badaniu odległości do najbliższych słów w słowniku, np. z wykorzystaniem metryki Levenshtein-a do określenia podobieństwa pomiędzy wyrazami, która określa odległość pomiędzy dwoma wyrazami jako najmniejszą liczbę działań prostych, przeprowadzających jeden napis na drugi, gdzie działaniem prostym na napisie nazywamy: wstawienie nowego znaku, usunięcie lub zmianę znaku w słowie na inny. W przypadku realizacji tematu przez 2 osoby powinna być większa ilość możliwych formatów dokumentów tekstowych przetwarzanych przez roboty internetowe. Grafy LHG mają za zadanie pomóc inteligentnym lingwistycznym cyberbotom zrozumieć wypowiedzi ludzi oraz zbudować własne wypowiedzi odwzorowujące sposób konstrukcji zdań, fraz (szczególnie idiomatycznych) oraz doboru słów charakterystyczny dla wypowiedzi ludzi. magisterska
AiR, IS
zajęty
40. Internetowy system psycholingwistyczny umożliwiający automatyczne rozpoznawanie programów osobowości człowieka.
Internet psycholinguistic system automating the people character programs recognition.
Zakres pracy obejmuje skonstruowanie strony internetowej umożliwiającej prowadzenie prostej rozmowy z człowiekiem odwiedzającym stronę, zadawanie mu pytań i na podstawie analizy uzyskanych odpowiedzi, np.: użytych słów, fraz, sposobu konstruowania zdań oraz skojarzeń automatyczne określenie programów osobowości rozmawiającego człowieka wraz z określeniem ich intensywności. Następnie po określeniu tych programów strona ma za zadanie automatycznie wygenerować opis profilu osobowości tego człowieka i ostrzec go przed pewnymi konsekwencjami wynikającymi z jego charakteru. W przypadku realizacji przez 2 osoby – system oraz interfejs interakcji z użytkownikiem powinien być bardziej rozbudowany. magisterska
AiR, IS
zajęty
39. Automatyczne rozpoznawanie punktów kontrolnych głowy służących do 3D modelowania jej anatomii i dynamiki.
Automatic head control point recognition used to the 3D modelling of its anatomy and dynamics.
Zakres pracy obejmuje zbudowanie algorytmu analizy dobrej jakości zdjęć głowy wybranych osób w różnych rzutach celem automatycznego wyznaczenia punktów kontrolnych umożliwiających zbudowanie i zaadaptowanie modelu 3D anatomii i dynamiki głowy (w tym przede wszystkim twarzy) dla wybranych osób. Budowa modelu przewiduje również możliwość automatycznego nakładania przekształconych tekstur na model 3D głowy pozyskanych ze zdjęć wybranych osób. Końcowym (opcjonalnym) etapem jest dostosowanie modelu do środowiska internetowego oraz prezentacja dynamiki ruchów zamodelowanej twarzy na stronie internetowej w postaci awatara. W przypadku realizacji tematu przez 2 osoby model 3D, jego dynamika oraz możliwości animacyjne powinny być bardziej rozbudowane. magisterska
AiR, IS
zajęty
38. Specjalistyczna internetowa wyszukiwarka ogłoszeń przetargowych.
Specialist searching engine for tendering advertisements.
Zakres pracy obejmuje zaprojektowanie specjalistycznej wyszukiwarki internetowej wyspecjalizowanej do wyszukiwania ogłoszeń przetargowych dla wybranej grupy produktów, usług, marki lub branży. Wyszukiwarka powinna być w stanie aktywnie wyszukiwać strony związane z zadanymi słowami kluczowymi, korzystając w tym zakresie z innej wyszukiwarki ogólnej, i na przeszukiwanych stronach i ich podstronach lub stronach z nimi powiązanych szukać ogłoszeń przetargowych. Wynikiem działania takiej wyszukiwarki powinien być zbiór odnośników do stron, które swoją treścią wskazują na pewne ogłoszenia związane z zadanymi słowami kluczowymi. Wyszukiwarka powinna być zdolna uwzględnić różne kryteria, słowa kluczowe i ich wzajemny kontekst umożliwiając maksymalizację i sortowanie odnalezionych stron według stopnia podobieństwa do interesującego wzorca ogłoszeń zadanego w postaci słów kluczowych oraz kryteriów wyszukiwania. magisterska
inżynierska
AiR, IS
zajęty
37. Automatyczne śledzenie twarzy i rozpoznawanie gestów na twarzy użytkownika komputera siedzącego przed kamerą.
Automatic face tracking and recognizing of face gestures of a computer user sitting in front of a camera.
Celem pracy jest skonstruowanie systemu śledzenia twarzy pozyskiwanych z kamery umieszczonej na przeciwko użytkownika komputera oraz opracowanie skutecznych i szybkich metod rozpoznawania i śledzenia mimiki i gestów pojawiających się twarzy. W przypadku pracy dwuosobowej praca może być rozbudowana o zdalne śledzenie twarzy użytkowników komputerów za pośrednictwem kamer internetowych. Wynikiem działania aplikacji powinna być klasyfikacja gestów twarzy, tj. uśmiech, śmiech, smutek, zmęczenie. W przypadku prac dwuosobowych można rozpoznawać większą grupę gestów. Można również dodać reakcje systemu na poszczególne grupy zachowań użytkowników siedzących przed kamerą. magisterska
AiR, IS
zajęty
36. Porównanie jakości uogólnienia i efektywności działania różnych metod klasyfikacji z sieciami neuronowymi SONN.
Comparison of generalization quality and processing efficiency of various classification methods with SONN neural networks.
Zakres pracy obejmuje implementację sieci neuronowych SONN oraz innych metod klasyfikacji (klasycznych oraz sztucznej inteligencji) oraz wykonanie porównań tych metod pod kątem różnych parametrów ich działania. Należy wziąć pod uwagę możliwie szeroką grupę parametrów oraz różnorodne zbiory uczące celem uzyskania miarodajnych i obiektywnych wyników. Trzeba dokonać również kategoryzacji względem rodzajów danych, na których poszczególne metody dają najlepsze wyniki. Celem pracy jest wyprowadzenie wniosków na temat przydatności i efektywności różnych metod klasyfikacji ze szczególnym naciskiem na opisanie wyników dotyczących porównań z jakością uogólniania oraz efektywnością działania jaką uzyskujemy dla sieci neuronowych SONN. W przypadku pracy dwuosobowej należy wykorzystać większą ilość metod w porównaniach oraz bardziej rozbudować ilość porównywanych parametrów. magisterska
AiR, IS
zajęty
35. System rozpoznawania i aktywnego śledzenia oczu użytkownika komputera za pośrednictwem kamery w czasie rzeczywistym.
System of real-time recognition and active tracking of computer user eyes via a camera.
Celem pracy jest skonstruowanie systemu, który za pośrednictwem kamery obserwuje w czasie rzeczywistym użytkownika komputera, rozpoznając i śledząc jego oczy oraz w zależności od jakości uzyskanego obrazu z kamery również ich ruch. W przypadku pracy dwuosobowej należy umożliwić zdalne śledzenie oczu za pośrednictwem kamer internetowych. Wynikiem działania sytemu jest pozycja oraz stan oczu użytkownika komputera siedzącego przed kamerą. System można rozbudować również o awatara (postać komputerową), która patrzy się swoimi cybernetycznymi oczyma w oczy użytkownika odwzorowując w taki sposób swoje skupienie na jego oczach. magisterska
AiR, IS
zajęty
34. System rozpoznawania i śledzenia oczu internauty za pośrednictwem kamery internetowej w czasie rzeczywistym Celem pracy jest skonstruowanie systemu, który zdalnie za pośrednictwem kamery internetowej obserwuje internautę, rozpoznając i śledząc jego oczy oraz ich ruch. Wynikiem działania sytemu jest pozycja oraz stan oczu internauty siedzącego przed kamerą internetową. magisterska
AiR, IS
wolny
33. System rozpoznawania gestów twarzy z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji. Celem pracy jest skonstruowanie systemu rozpoznawania twarzy, wyróżnienia poszczególnych jej elementów, tj. oczy, brwi, nos, usta, broda, policzki oraz na podstawie ich stanu oraz ruchu rozpoznawanie różnych gestów mimicznych jakie osoba siedząca przed kamerą wykonuje. magisterska
AiR, IS
zajęty
32. Dynamiczna 3D wizualizacja gestów twarzy awatara internetowego Celem pracy jest stworzenie dynamicznego 3D modelu twarzy awatara z uwzględnieniem możliwych ruchów jej części oraz wykorzystanie go do zaprezentowania różnych gestów twarzy za jego pomocą. Model powinien również umożliwiać nałożenie różnych bitmap (skórek) na zamodelowaną twarz celem odzwierciedlenia rzeczywistych postaci z wykorzystaniem odpowiednio obrobionych zdjęć. magisterska
AiR, IS
wolny
31. Automatyczne rozpoznawanie charakterystycznych punktów twarzy i tworzenie 3D modelu twarzy za ich pomocą. Celem pracy jest stworzenie skanera twarzy osoby siedzącej przed obiektywem kamery, który ma na celu rozpoznanie charakterystycznych punktów twarzy oraz ich wykorzystanie do stworzenia 3D modelu twarzy tej osoby. Osoba może wykonywać różne zamierzone ruchy twarzą przed kamerą na komendy wydawane przez komputer. magisterska
AiR, IS
wolny
30. Rozpoznawanie cech charakteru osoby na podstawie dialogu z systemem sztucznej inteligencji. Celem pracy jest skonstruowanie internetowego systemu dialogowego bazującego na metodach sztucznej inteligencji oraz metodach lingwistyki komputerowej, który na podstawie spreparowanego dialogu na wybrany temat jest w stanie rozpoznawać różne cechy charakteru rozmówcy. magisterska
AiR, IS
wolny
29. Model 3D awatara na podstawie zdjęć osoby Celem pracy jest stworzenie 3D modelu awatara internetowego na podstawie zdjęć wybranej osoby. Model powinien odzwierciedlać również pewną uproszczoną dynamikę ruchów awatara, jakie może on wykonywać. magisterska
AiR, IS
wolny
28. Budowa mobilnego robota oraz systemu sterowania umożliwiającego mu wykonywania wybranych czynności. Celem pracy jest skonstruowanie mobilnego robota potrafiącego poruszać się w sposób inteligentny po pomieszczeniu z przeszkodami i wykonywać wybrane zadania. magisterska
AiR, IS
zajęty
27. System automatycznego śledzenia i klasyfikacji zachowań klientów w sklepie internetowym z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji. Zakres pracy obejmuje skonstruowanie metod śledzenia i klasyfikacji zachowań klientów sklepów internetowych na podstawie ich sposobu poruszania się myszką po dostępnych treściach sklepu internetowego. Celem pracy jest wykorzystanie różnych metod sztucznej inteligencji do klasyfikacji takich zachowań i wyprowadzenia stosownych wniosków na temat poszczególnych grup klientów. Praca może zostać rozszerzona o śledzenie zachowań klientów za pomocą kamery cyfrowej. magisterska
AiR, IS
wolny
26. Implementacja sieci neuronowych SONN oraz budowa interfejsu graficznego umożliwiającego uczenie i ewaluację tych sieci przez Internet. Zakres pracy obejmuje skonstruowanie klas obiektów i metod dla sieci samo optymalizujących SONN oraz interfejsu graficznego symulującego i demonstrującego ich budowę i działanie. Celem pracy jest zbudowanie serwisu internetowego pozwalającego na wykorzystanie sieci SONN do interaktywnej nauki i ewaluacji tych sieci za pośrednictwem Internetu dla podanych zbiorów danych. magisterska
AiR, IS
zajęty
25. Porównanie efektywności różnych metod klasyfikacji z sieciami SONN. Zakres pracy obejmuje implementację sieci neuronowych SONN i innych metod klasyfikacji w dowolnym języku programowania obiektowego oraz wykonanie porównań tych metod pod kątem różnych parametrów. Celem pracy jest wyprowadzenie wniosków na temat przydatności i efektywności sieci SONN w porównaniu z innymi metodami klasyfikacji danych. magisterska
AiR, IS
wolny
24. Inteligentny cybernetyczny sprzedawca do obsługi wybranego sklepu internetowego. Zakres pracy obejmuje zaprojektowanie cybernetycznego agenta realizujące idee dobrego sprzedawcy nawiązującego do marketingu relacji i CRMu. Praca przewiduje zapoznanie się z psychologicznymi aspektami sprzedaży i komunikacji z różnego rodzaju klientami i uczy się różnych postaw i zachowań sprzedawcy. Celem pracy jest stworzenie dowolnego sklepu internetowego wyposażonego w mechanizm rozmowy z klientem przez cybernetycznego asystenta – sprzedawcę, który oprowadza potencjalnego klienta po stronie i zachęca go do zakupu wybranych produktów i usług na podstawie potrzeb przedstawionych mu przez klienta. magisterska
AiR, IS
zajęty
23. System śledzenia oczu, twarzy i ruchów użytkownika komputera za pośrednictwem kamery internetowej i pozycjonujący oczy cyberagenta internetowego na oczach i akcjach użytkownika. Zakres prac obejmuje stworzenie odpowiedniego oprogramowania do pozyskiwania i przetwarzania obrazów z wybranej (najlepiej obrotowej) kamery internetowej umieszczonej naprzeciw użytkownika komputera oraz stworzenie systemu rozpoznawania twarzy i oczu użytkownika w pozyskanym obrazie. Celem tego rozpoznawania jest wyznaczenie współrzędnych oczu użytkownika w odniesieniu do pozycji oczu pewnego prostego rysunku cyberagenta, który potrafi ruszać przynajmniej swoimi oczami (można również dołączyć proste ruchy twarzą). Celem pracy jest wykorzystanie obliczonych współrzędnych oczu użytkownika do pozycjonowania oczu cyberagenta stwarzając wrażenie, iż patrzy użytkownikowi prosto w oczy. Całość powinna być zrealizowana w postaci pewnej strony internetowej prezentującej takiego cyberagenta spoglądającego w oczy użytkownika. magisterska
AiR, IS
zajęty
22. 3D symulacja i wizualizacja mimiki, emocji i różnych gestów twarzy cyberagenta internetowego. Zakres prac przewiduje stworzenie 3D modelu twarzy umożliwiającego symulację i wizualizację podstawowych ruchów mięśni twarzy (mimiki) możliwej do skojarzenia z pewnymi typowymi zachowaniami i odzwierciedleniem różnych stanów emocjonalnych cyberagenta internetowego. Celem jest skonstruowanie witryny internetowej symulującej w 3D twarz wybranego cyberagenta. magisterska
AiR, IS
wolny
21. Inteligentna cybernetyczna hostessa zachęcająca przechodzących klientów do zakupu wybranych produktów lub usług. Zakres pracy obejmuje stworzenie cybernetycznej hostessy z wykorzystaniem technologii internetowych zdolnej prowadzić w sposób inteligentny prostą rozmowę na wybrany temat w postaci tekstowej, głosowej lub mieszanej (do wyboru). W pracy należy wykorzystać dorobek z zakresu dialektyki, retoryki i psychologię rozmowy i negocjacji nastawionych na współpracę. Celem pracy jest stworzenie portalu internetowego wyposażonego w dowolny sensor ruchu lub kamerę internetową zdolną wykryć obecność przechodzącego potencjalnego klienta umożliwiającego inicjację rozmowy z nim i zachęcenia go do zakupu wybranego produktu lub usługi. magisterska
AiR, IS
wolny
20. Inteligentny cybernetyczny windykator wspomagający windykację należności przez Internet. Zakres pracy obejmuje stworzenie agenta internetowego zdolnego prowadzić celową rozmowę na temat polubownej windykacji należności przez Internet. Magistrant zapoznaje się z różnymi metodami unikania płatności za należności oraz środkami psychologicznymi przeciwdziałającymi takim technikom. Magistrant ma możliwość zdobyć i pogłębić swoją wiedzę w zakresie negocjacji nastawionych na współpracę ze szczególnym uwzględnieniem kwestii windykacji. Celem pracy jest zaprojektowanie internetowego systemu ekspertowego wspierającego działanie windykatora za pośrednictwem Internetu w zakresie możliwym do zautomatyzowania. magisterska
AiR, IS
wolny
19. Inteligentny cybernetyczny sprzedawca do obsługi wybranego sklepu internetowego. Zakres pracy obejmuje zaprojektowanie cybernetycznego agenta realizujące idee dobrego sprzedawcy nawiązującego do marketingu relacji i CRMu. Magistrant poznaje psychologiczne aspekty sprzedaży i komunikacji z różnego rodzaju klientami i uczy się różnych postaw i zachowań sprzedawcy. Celem pracy jest stworzenie dowolnego sklepu internetowego wyposażonego w mechanizm rozmowy z klientem przez cybernetycznego asystenta – sprzedawcę, który oprowadza potencjalnego klienta po stronie i zachęca go do zakupu wybranych produktów i usług na podstawie potrzeb przedstawionych mu przez klienta. magisterska
AiR, IS
wolny
18. Inteligentny cyberagent do obsługi biura podróży realizujący postulaty CRMu. Zakres pracy obejmuje zaprojektowanie cybernetycznego agenta internetowego zdolnego do prowadzenia rozmowy na temat wypoczynku, wczasów itp., zbierającego stosowne informacje o potrzebach potencjalnego klienta i na tej podstawie proponującego mu odpowiednie wczasy ze swojej oferty. Można zastosować różne metody klasyfikacji potrzeb klienta – również wykorzystując metody sztucznej inteligencji. Celem pracy jest stworzenie serwisu internetowego realizującego biuro podróży z wbudowanym cybernetycznym agentem zachęcającym do skorzystania z oferty tego biura podróży i wspomagający przeglądanie ofert przez potencjalnych klientów. magisterska
AiR, IS
zajęty
17. Budowa drzewa predykcji sylab i słów języka polskiego na podstawie słowników fleksyjnych, frekwencyjnych i korpusów tekstów.Construction of the syllable and words prediction tree for the Polish language on the basis of inflectional and frequent dictionaries and text corpuses. Zakres pracy obejmuje wykorzystanie korpusów tekstów oraz treści dostępnych na stronach internetowych, słowników fleksyjnych i frekwencyjnych do stworzenia rozbudowanego drzewa predykcji polskich sylab i słów umożliwiających stworzenie efektywnych mechanizmów rozpoznawania i śledzenie mowy w trakcie procesu automatycznego rozpoznawania mowy lub syntezy mowy, rozumienia mowy itp. magisterska
AiR, IS
wolny
16. Inteligentny cyberagent do sprzedaży ubezpieczeń realizujący postulaty CRMu. Zakres pracy obejmuje zaprojektowanie cybernetycznego agenta internetowego zajmującego się sprzedażą różnego rodzaju ubezpieczeń. Magistrant zapoznaje się ze sposobami negocjacji handlowych nastawionych na współpracę oraz mechanizmami marketingu relacji i systemami CRM. Celem pracy jest stworzenie serwisu internetowego sprzedającego za pośrednictwem witryny internetowej ubezpieczenia oraz dbającego o pozyskanego klienta, zachęcającego go do kolejnych ubezpieczeń oraz pamiętającego o istotnych dla pozyskanych klientów terminach przedłużania ubezpieczeń. magisterska
AiR, IS
zajęty
15. System automatycznego śledzenia i klasyfikacji zachowań klientów w sklepie internetowym z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji. Zakres pracy obejmuje skonstruowanie metod śledzenia i klasyfikacji zachowań klientów sklepów internetowych na podstawie ich sposobu poruszania się myszką po dostępnych treściach sklepu internetowego. Celem pracy jest wykorzystanie różnych metod sztucznej inteligencji do klasyfikacji takich zachowań i wyprowadzenia stosownych wniosków na temat poszczególnych grup klientów. magisterska
AiR, IS
wolny
14. Samoadaptacyjny sklep internetowy obsługiwany przez inteligentnego cybersprzedawcę realizującego postulaty CRMu Zakres pracy obejmuje zaprojektowanie cybernetycznego agenta realizującego idee dobrego sprzedawcy nawiązującego do marketingu relacji i CRMu. Należy wykorzystać wiedzę z zakresu psychologii i różne metody sztucznej inteligencji do klasyfikacji zachowań klientów i wyprowadzenia stosownych wniosków na temat ich poszczególnych grup. Celem pracy jest stworzenie sklepu internetowego wyposażonego w mechanizm rozmowy z klientem przez cybernetycznego asystenta – sprzedawcę, który dostosowując się do charakteru potencjalnego klienta, oprowadza go po stronie oraz zachęca do zakupu wybranych produktów na podstawie jego potrzeb i zgromadzonych o nim informacji. magisterska
AiR, IS
zajęty
13. System automatycznego rozpoznawania użytkownika komputera na podstawie sposobu pisania na klawiaturze i sposobu operowania myszką. Zakres prac obejmuje stworzenie dowolnego interfejsu użytkownika, służącego do pozyskiwania tekstów lub wykonywania różnych działań myszką celem rozpoznania lub zweryfikowania użytkownika wykonującego te czynności. Celem pracy jest porównanie statystyczne lub za pomocą metod sztucznej inteligencji w czasie specyficznych działań wykonywanych przez użytkownika na klawiaturze lub za pomocą myszki. magisterska
AiR, IS
zajęty
12. System automatycznego rozpoznawania charakteru oraz stanu psychicznego i emocjonalnego człowieka na podstawie analizy pisma odręcznego. akres pracy obejmuje zaprojektowanie metod rozpoznawania i klasyfikacji charakterystycznych dla pisma ręcznego struktur graficznych świadczących o pewnych stanach psychicznych lub emocjonalnych człowieka a nawet wspomagające określenie jego charakteru. Celem pracy jest stworzenie systemu ekspertowego zdolnego pozyskiwać za pomocą np. skanera, pióra świetlnego lub tabletu pismo ręczne i poddać go analizie za pomocą zaprojektowanych metod mogących wykorzystywać dorobek sztucznej inteligencji. magisterska
AiR, IS
wolny
11. System automatycznego rozpoznawania stanu psycho-emocjonalnego człowieka na podstawie analizy głosu. Zakres pracy obejmuje zaprojektowanie metod rozpoznawania i klasyfikacji charakterystycznych dla głosu zmian fonetycznych i akustycznych świadczących o pewnych stanach psychicznych lub emocjonalnych człowieka. Celem pracy jest stworzenie systemu eksperckiego zdolnego pozyskiwać za pomocą mikrofonu głosu i poddać go analizie za pomocą zaprojektowanych metod mogących wykorzystywać dorobek sztucznej inteligencji. magisterska
AiR, IS
wolny
10. System automatycznej weryfikacji prawdziwości odpowiedzi udzielanych przez człowieka na podstawie śledzenia mimiki twarzy i ruchu oczu. Zakresem pracy jest scharakteryzowanie charakterystycznych ruchów i zmian w oczach oraz klasyfikacja gestów twarzy podczas odpowiadania na pytania zgodnie z prawdą lub nie zgodnie z nią. Celem pracy jest stworzenie systemu oceniającego prawdziwość wypowiedzi na podstawie przetwarzania tych cech z zastosowaniem metod sztucznej inteligencji. magisterska
AiR, IS
wolny
9. System automatycznego rozpoznawania wybranych osób na podstawie analizy ich aktywnego słownika słów i zwrotów. Zakres pracy obejmuje skonstruowanie słowników frekwencyjnych słów i zwrotów dla wybranych mówców lub pisarzy oraz ich wykorzystanie do rozpoznania autorstwa innych tekstów wypowiadanych przez tych mówców lub pisarzy. Celem pracy jest skonstruowanie systemu pozwalającego na zidentyfikowanie dzieł literackich jak również dowolnych innych tekstów napisanych przez jedną z wybranej grupy osób. magisterska
AiR, IS
zajęty
8. System automatycznego rozpoznawania i śledzenia twarzy w obrazach ruchomych i filmach. Zakres pracy obejmuje przetwarzanie nagranych filmów pod kątem rozpoznawania i śledzenia twarzy. Celem pracy jest skonstruowanie systemu umożliwiającego w szybki i prosty sposób zidentyfikować miejsca w obrazach ruchomych, gdzie występują ludzkie twarze i śledzić ich ruch w dalszych scenach. magisterska
AiR, IS
wolny
7. Biometryczny kryptograficzny system zabezpieczeń systemów informatycznych z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji. Zakres pracy obejmuje wykorzystanie wybranych cech biometrycznych celem ich wykorzystania do szyfrowania dowolnych danych w informatycznych systemach. Celem pracy jest stworzenie informatycznego systemu kryptograficznego, który w formie kluczy wykorzystuje biometryczne cechy osób, które mają mieć dostęp do tych danych z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji. magisterska
AiR, IS
wolny
6. Budowa biometrycznego automatycznego zamka do drzwi sterowanego komputerem. Zakres pracy obejmuje skonstruowanie prostego zamka do drzwi z wykorzystaniem przekaźników elektrycznych sterowanych biometrycznym systemem identyfikacji użytkowników upoważnionych do wejścia. Celem pracy jest skonstruowanie takiego zamka oraz systemu sterującego jego pracą z zastosowaniem metod sztucznej inteligencji. magisterska
AiR, IS
wolny
5. Inteligentny internetowy cybernetyczny psycholog udzielający rad w typowych sytuacjach załamania i stresu. Zakres pracy obejmuje skonstruowanie systemu pozwalającego na prowadzenie rozmowy na ściśle określone tematy z zakresu psychologii człowieka dotyczące sytuacji załamania i stresu. System ten imitując działanie rzeczywistego psychologa, powinien umieć wysłuchać osobę przez Internet i odpowiednio parafrazować to, co ona do niego mówi stwarzając wrażenie wysłuchania tej osoby. Celem pracy jest stworzenie systemu rozpoznawania i przetwarzania typowych w opisanej sytuacji fraz i słów, ich klasyfikacja, parafrazowanie oraz prowadzenie rozmowy z tą osobą w pożądanym kierunku odzwierciadlając w rozmowie jej postawy emocjonalne i prowadząc ją do rozwiązania swojego problemu. magisterska
AiR, IS
wolny
4. Budowa inteligentnego biometrycznego detektora wizyjnego rozpoznającego czy w pomieszczeniu nie znajduje się osoba nieuprawniona do wejścia. Zakres pracy obejmuje zainstalowanie w wybranym pomieszczeniu kamery obrotowej podłączonej do komputera wykorzystanej do śledzenia ruchu w tym pomieszczeniu. Celem pracy jest skonstruowanie systemu rozpoznającego kilka wybranych osób na podstawie wybranych cech biometrycznych oraz informujący o nierozpoznanych osobach jako uprawnione do przebywania w tym pomieszczeniu. magisterska
AiR, IS
wolny
3. System automatycznego rozpoznawania parametrów głosu, tonu krtaniowego oraz indywidualnych cech prozodycznych mówcy. Zakres pracy obejmuje badanie parametrów głosu, tonu krtaniowego oraz indywidualnych cech prozodycznych mówcy. Celem pracy jest określenie najważniejszych cech pozwalających zidentyfikować głos mówcy na tle szumu a nawet innych głosów. System może służyć do dostrajania systemu rozpoznawania mowy magisterska
AiR, IS
wolny
2. Automatyczna budowa słownika semantycznego dla języka polskiego na podstawie różnych korpusów tekstów oraz zasobów internetowych. Zakres pracy obejmuje skonstruowanie algorytmów przeglądających różne korpusy tekstów dostępnych w Internecie (np. www.korpus.pl) i budujące automatycznie na ich podstawie bazę polskich słów, zwrotów i fraz uwzględniając częstość powiązań tych elementów ze sobą, notując wszystkie kombinacje pomiędzy nimi, tworząc kategorie, grupy i hierarchie tych określeń. Celem pracy jest skonstruowanie specyficznego słownika semantycznego słów, zwrotów i fraz dla języka polskiego mogącego znaleźć zastosowanie w systemach dialektycznych, rozpoznawania, syntezy i rozumienia mowy polskiej. magisterska
AiR, IS
wolny
1. Portal konferencyjny umożliwiający zarządzanie konferencją naukową wykorzystujący Internet jako kanał komunikacyjny pomiędzy organizatorem i uczestnikami. Zakres pracy obejmuje stworzenie portalu internetowego umożliwiającego zarządzanie różnymi zadaniami i terminami związanymi z konferencjami naukowymi. Magistrant ma za zadanie skonstruowanie szkieletu dla różnych konferencji naukowych i powiązania go z bazą danych, która zawiera informacje oraz elementy multimedialne związane z konferencją. Portal ma za zadanie tworzenie i przechowywanie bazy o uczestnikach konferencji, ich artykułach, danych osobowych, ułatwiać korespondencję i automatycznie powiadamiać ich o istotnych sprawach za pośrednictwem poczty elektronicznej. Celem pracy jest przygotowanie takiego portalu i zaprezentowanie jego możliwości dla wybranego tematu konferencji. magisterska
AiR, IS
wolny