PRACE INŻYNIERSKIE - ENGINEERING DISSERTATIONS

Uwagi dotyczące przygotowania pracy dyplomowej oraz prezentacji na obronę.

Zasady dyplomowania w trybie zdalnym (on-line)

Od 01.10.2015 obowiązuje Zarządzenie Rektora Nr 38/2015 o konieczności sprawdzenia każdej złożonej pracy przez Otwarty System Antyplagiatowy (OSA)!


Jeśli chciał(a)byś zdobyć Stypendium Ministra przygotuj wartościową pracę inżynierską oraz uzyskane wyniki wykorzystaj do przygotowania artykułu naukowego we współpracy z promotorem, dopisz sobie ten sukces do swojego C.V., a ponadto masz szansę zdobyć to stypendium! Ambitnych studentów, pragnących nie tylko uzyskać dyplom, ale zrealizować ciekawą pracę z zakresu sztucznej inteligencji, inteligencji obliczeniowej, uczenia maszynowego, inżynierii wiedzy lub uczenia głębokiego zapraszam do współpracy oraz realizacji prac inżynierskich.


Możliwość wzięcia udziału w konkursie Perły Nauki i zdobycia grantu na badania przez studentów!


Dla ambitnych istnieje też możliwość otrzymania grantu z AGH IDUB do 5000zł na badania prowadzone pod kątem pracy inżynierskiej, jak również wykorzystanie wcześniej opublikowanego artykułu naukowego (na konferencji lub w czasopiśmie) zamiast pisania pracy inżynierskiej! Te 5000zł właśnie może służyć na pokrycie kosztów udziału i wyjazdu na międzynarodową konferencję. Możliwość wyjazdu na konferencję daje możliwość zaprezentowania się, znalezienie współpracy, a nawet firm zainteresowanych współpracą oraz wartościowy wpis do C.V. W razie zainteresowania taką opcją, proszę nie zwlekać z kontaktem, gdyż artykuł trzeba nie tylko napisać, ale musi pozytywnie przejść przez recenzje i być wydrukowanym/wydanym, więc trzeba takie prace badawczej planować z wyprzedzeniem.


OBECNIE REALIZOWANE
Lp. Imię i nazwisko Temat pracy Planowany termin obrony
2024/2025 1. (WOLNE MIEJSCE)
(IB / INF)
(temat pracy w języku polskim)
(temat pracy w języku angielskim)
2025-01
2024/2025 2. (WOLNE MIEJSCE)
(IB / INF)
(temat pracy w języku polskim)
(temat pracy w języku angielskim)
2025-01
2024/2025 3. (WOLNE MIEJSCE)
(IB / INF)
(temat pracy w języku polskim)
(temat pracy w języku angielskim)
2025-01
2024/2025 4. (WOLNE MIEJSCE)
(IB / INF)
(temat pracy w języku polskim)
(temat pracy w języku angielskim)
2025-01
2024/2025 5. (WOLNE MIEJSCE)
(IB / INF)
(temat pracy w języku polskim)
(temat pracy w języku angielskim)
2025-01
2024/2025 6. (WOLNE MIEJSCE)
(IB / INF)
(temat pracy w języku polskim)
(temat pracy w języku angielskim)
2025-01
2024/2025 7. (WOLNE MIEJSCE)
(IB / INF)
(temat pracy w języku polskim)
(temat pracy w języku angielskim)
2025-01
2024/2025 8. (WOLNE MIEJSCE)
(IB / INF)
(temat pracy w języku polskim)
(temat pracy w języku angielskim)
2025-01
2024/2025 9. (WOLNE MIEJSCE)
(IB / INF)
(temat pracy w języku polskim)
(temat pracy w języku angielskim)
2025-01


ZAKOŃCZONE I OBRONIONE
Lp. Imię i nazwisko Temat pracy Rok obrony
49. Igor Ratajczyk
(ISI) POL
Analiza procesu adaptacji filtrów w konwolucyjnych sieciach neuronowych pod kątem ich przydatności
Analysis of the process of adaptation of filters in Convolutional Neural Networks for their relevance
2024-03-22
48. Daniel Henkel
(ISI) ENG
Detecting Phishing Threats: A Comparative Analysis of Machine Learning Approaches and ChatGPT Integration
Wykrywanie zagrożeń phishingowych: analiza porównawcza podejść do uczenia maszynowego i integracja chatgpt
2024-02
47. Tomasz Lisowicz
(ISI) POL
Ekstrakcja charakterystycznych wzorców ruchowych na podstawie nagrań behawioralnych z wykorzystaniem klasycznych metod przetwarzania obrazów oraz uczenia maszynowego
Extraction of characteristic movement patterns based on behavioral recordings using classical methods of image processing and machine learning
2024-02
46. Maciej Krajewski
(ISI) ENG
Retrieval Augmented Generation in applications of natural language processing
Generacja rozszerzona o wyszukiwanie w zastosowaniach systemów przetwarzania języka naturalnego
2024-01
45. Jan Fiszer
(ISI) ENG
Asocjacyjna neuronowa reprezentacja wiedzy dla rozpoznawania autorstwa tekstów
Associative neural knowledge representation for recognition of authorship of texts
2024-01
44. Paweł Magnuszewski
(ISI) ENG
Zastosowanie metod sztucznej inteligencji do predykcji szeregów czasowych na rynku giełdowym
Application of artificial intelligence methods to time series prediction in the stock market
2024-01
43. Bartłomiej Wajdzik
(ISI) POL
Badanie wpływu ekstrakcji lokalnych cech na wydajność klasyfikacji tekstur przez konwolucyjne sieci neuronowe
Study of the effect of local features extraction on the performance of texture classification by convolutional neural networks
2024-01
42. Bartłomiej Tarcholik
(ISI) ENG
Optimizing multi-agent learning environments based on iterative training and automated result interpretation
Optymalizacja wielo-agentowych środowisk uczących się na podstawie iteracyjnych treningów i zautomatyzowanej interpretacji wyników
2024-01
41. Hanna Jarlaczyńska
(ISI) ENG
Graph Neural Networks in Recommender Systems
Grafowe sieci neuronowe w systemach rekomendacyjnych
2024-01
40. Sylwia Kuros
(AiR)
Prowadzenie pojazdu autonomicznego w symulowanym środowisku z wykorzystaniem algorytmów uczenia maszynowego
Autonomous car driving in a simulated environment using machine learning algorithms
2021-01
39. Monika Klimek
(AiR)
Chatbot oferujący pomoc opierający się na terapii poznawczo-behawioralnej w chwilach stresu
Chatbot that helps in times of stress through means of cognitive behavioral therapy
2021-01
38. Jakub Kluk
(AiR)
Wykorzystanie Sztucznych Sieci Neuronowych do Proceduralnej Generacji Terenu
Procedural Terrain Generation using Artificial Neural Networks
2021-01
37. Hubert Szwast
(AiR)
Implementacja asocjacyjnych grafów neuronowych z wykorzystaniem zrównoleglonych operacji GPGPU
Implementation of associative neural graphs using parallel GPGPU operations
2021-01
36. Jacek Chowaniec
(AiR)
Identyfikacja zwarć doziemnych w sieci przesyłowej SN przy wykorzystaniu sztucznych sieci neuronowych
Earth faults identification in MV distribution line based on artificial neural networks
2021-01
35. Mateusz Biskup
(IMiIP)
E-Rekruter - inteligentny chatbot pełniący funkcję asystenta pracownika działu HR, działający jako platforma konwersacyjna wykorzystują webowy system wyszukiwania pracowników z wykorzystaniem sztucznej inteligencji
E-Rekruter - an intelligent chatbot acting as an assistant to an employee of the HR department, acting as a conversation platform using the web-based employee search system with the use of artificial intelligence
2021-01
34. Jacek Lichwa
(AiR)
SCRUM Weryfikator - inteligentny system posiadający wiedzę na temat metodologii prowadzenia i zarządzania projektami SCRUM oraz wspomagający jej implementację w projektach informatycznych
SCRUM Verifier - an intelligent system with knowledge about the methodology of running and managing SCRUM projects and supporting its implementation in IT projects
2021-01
33. Szymon Czaplak
(INF)
Wykorzystanie klasteryzacji logów maszynowych w celu przyśpieszenia procesu wyszukiwania błędów w systemach telekomunikacyjnych
The use of clustering of machine logs to speed up the process of finding errors in telecommunications systems
2021-01
32. Marcel Kucharski
(AiR)
Detekcja i rozpoznawanie statycznych gestów dłoni za pomocą konwolucyjnej sieci neuronowej
Detection and recognition of static hand gestures using convolutional neural network
2021-01
31. Jan Zasadny
(INF)
Rozpoznawanie wieku oraz płci osób na fotografiach z wykorzystaniem uczenia głębokiego.
Recognizing the age and sex of people in photos using deep learning.
2021-01
30. Klaudia Rychter
(INF)
Zmiana wyrazu twarzy na podstawie emocji z wykorzystaniem sieci GAN
Change facial expressions based on emotions using GAN networks
2021-01
29. Agnieszka Jasnosz
(Inf)
Interaktywny interfejs graficzny przedstawiający interaktywne prezentacje operacji na AVB+ drzewach
Interactive graphic interface showing interactive presentations of operations on AVB+trees
2020-01
28. Paulina Kapłon Programowa stabilizacja nagrań wideo przy pomocy metody dopasowania cech punktowych
Program stabilization of video recordings using the point feature matching method
2020-01
27. Sylwester Dawida
(AiR)
Wykorzystanie sieci neuronowych do rozpoznawania statycznych gestów dłońmi do sterowania robotem mobilnym z wykorzystaniem kamery
Using neural networks to recognize hand static gestures to control a mobile robot using a camera
2020-01
26. Marcin Marczewski
(AiR)
System eksploracji otoczenia przez robota mobilnego Arlo wykonującego wybrane działania w celu rozpoznania i klasyfikacji obiektów w swoim otoczeniu
Environment exploration system by the Arlo mobile robot performing selected actions to recognize and classify objects in its environment
2020-01
25. Jakub Kosno
(IB)
Budowa systemu rozpoznawania mowy bazującego na asocjacyjnych grafach neuronowych.
Construction of a personalized speech recognition system based on associative neural graphs.
2019-01
24. Bartosz Preisner
(AiR)
System inteligentnego tworzenia stron internetowych na podstawie rozmowy z chatbotem w języku naturalnym.
A system of intelligent producing of web pages based on a natural language conversation with a chatbot.
2019-01
23. Krzysztof Chutkiewicz
(AiR)
Zastosowanie sieci neuronowych i uczenia ze wzmocnieniem do inteligentnego sterowania manipulatorem
Application of neural networks and reinforcement learning for intelligent manipulator control
2019-01
22. Radosław Pudełko Optymalizacja rozkładu zajęć katedry uniwersyteckiej z wykorzystaniem algorytmu genetycznego.
Optimization of the university department course schedule using the genetic algorithm.
2019-01
21. Alicja Szewczyk Opracowanie systemu rozpoznawania cech charakteru pisma celem identyfikacji piszącej osoby.
Developing a system to recognize handwriting characteristics in order to identify the writer.
2019-01
20. Krystian Rej
(IB)
Zbudowanie systemu identyfikacji ludzi wykorzystując techniki rozpoznawania twarzy za pośrednictwem kamery internetowej.
Construction of a human identification system using face recognition techniques via a webcam.
2019-01
19. Marta Orlińska Zastosowanie sieci neuronowej do nauki gry Pong.
Application of a neural network to learn the Pong game.
2019-01
18. Piotr Papież
(AiR)
Wykorzystanie sieci neuronowej do przemieszczania się robota w labiryncie do wyznaczonej docelowej lokalizacji z wykorzystaniem uczenia ze wzmocnieniem.
Use of a neural network to move a robot to the designated target position in a maze using reinforcement learning.

Na bazie pracy inżynierskiej powstał artykuł naukowy pt. "Motivated Reinforcement Learning Using Self-Developed Knowledge in Autonomous Cognitive Agent"
2018-01
17. Maciej Janowski
(AiR)
Wykorzystanie sieci neuronowej do nauczenia robota powracania do początkowej lokalizacji w labiryncie z wykorzystaniem uczenia nadzorowanego.
Use of a neural network to move a robot back to the starting position in a maze using supervised learning.

Na bazie pracy inżynierskiej powstał artykuł naukowy pt. "Supervised Neural Network Learning with an Environment Adapted Supervision Based on Motivation Learning Factors"
2018-01
16. Ewa Petkow-Dimitrow
(AiR)
Inteligentny asocjacyjny system klasteryzacji użytkowników na podstawie ich aktywności w webowym serwisie odsprzedaży kluczy licencyjnych gier na rynku wtórnym.
Intelligent associative system for clustering users based on their activity on the website for reselling game licence keys in the secondary market.
2018-01
15. Weronika Dranka
(AiR)
Inteligentny asocjacyjny system klasteryzacji gier odsprzedawanych na rynku wtórnym z wykorzystaniem serwisu internetowego.
Intelligent associative system for clustering games resold on the secondary market using the website.
2018-01
14. Magdalena Kopciuch Rozpoznawanie i dynamiczne śledzenie punktów charakterystycznych twarzy za pośrednictwem kamery
Recognition and dynamic tracking of characteristic face points using camera
2017
13. Michał Perlak Porównanie algorytmu sortowania asocjacyjnego ASSORT z innymi najefektywniejszymi algorytmami sortującymi
Comparison of the associative sorting algorithm ASSORT to the other most efficient sorting algorithms
2017
12. Karol Koczwara Implementacja algorytmu sortowania asocjacyjnego ASSORT z wykorzystaniem obliczeń równoległych na GPU
Implementation of the associative sorting algorithm ASSORT using prallel computing on the GPU
2017
11. Michał Zięba Inteligentny system kontekstowego podpowiadania i korekty słów T9 oparty o asocjacyjne neuronowe grafy lingwistyczne
Intelligent system T9 of word contextual prediction and correction based on associative neural linguistic graphs.
2016
10. Karolina Garbacz Neuronowy skojarzeniowy system inteligentnych kontekstowych podpowiedzi w trakcie tworzenia tekstów.
Neural associative system of intelligent contextual hints during text composition.
2016
9. Piotr Nadczuk (AiIB) Automatic context-sensitive proof-reading based on an active neural associative knowledge graph. (in English)
(Automatyczna kontekstowa korekta tekstów bazująca na aktywnych asocjacyjnych neuronowych grafach wiedzy.)
2015
8. Andrzej Bobola (AiIB) Budowa predyktora kursów walut na rynku Forex jako aplikacji wspomagającej decyzje inwestora z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych.
(Creating a predictor of exchange rates on Forex market as an application, which is dedicated to investors to support their decisions system using artificial neural networks.)
2015
7. Maciej Burek (AiIB) Stworzenie aplikacji wspomagającej inwestowanie w opcje binarne z wykorzystaniem sieci neuronowych.
(Creation of an application, which will be used to support investment in binary options, using artificial neural networks.)
2015
6. Patryk Steckel System informatyczny umożliwiający ćwiczenie sterowania komputerem ruchami gałek ocznych.
(Computer system for exercise of computer control using movement of eyes.)
2015
5. Szymon Sobański (AiIB) Kontekstowa konsolidacja informacji ze stron internetowych z wykorzystaniem asocjacyjnych struktur AGDS w celu optymalizacji ich przetwarzania.
(Contextual consolidation of website information using associative structures AGDS in order to optimization of its processing.)
2014
4. Tomasz Szepczyński (AiIB) Budowa drzewa częstotliwości następstwa liter dla słów języka polskiego na podstawie korpusów tekstów.
(Construction of frequency tree of letter neighbourhood for Polish words after text corpuses.)
2014
3. Joanna Wiśnicka
(AiR)
Automatyczne rozpoznawanie czasowników w zdaniach dla języka polskiego.
Automatic verb recognition in sentences for Polish language.
2013
2. Michał Grygierzec, Michał Jungiewicz
(AiR)
Automatyczne rozpoznawanie przysłówków w zdaniach dla języka polskiego.
Automatic adverb recognition in sentences for Polish language.
2013
1. Szymon Nowak
(AiR)
Śledzenie ruchu rąk w filmach wideo.
Hand movement tracking in movies.
2012