PRACE DOKTORSKIE - PHD DISSERTATIONS


OBECNIE REALIZOWANE PRACE DOKTORSKIE - CURRENTLY IMPLEMENTED PHD THESES
Lp. Imię i nazwisko Temat pracy Planowany termin obrony
1. mgr inż. Marcin Gadamer Semi-automatyczna kontekstowa analiza i korekta tekstów z wykorzystaniem specjalistycznych grafów lingwistycznych.
Semi-automatic contextual text analysis and correction using specialized linguistic graphs
2016
2. mgr inż. Barbara Grajczyk Rozwój metod modelowania biologicznych neuronów i procesów kognitywistycznych z uwzględnieniem bodĽców wewnętrznych i ¶rodowiskowych, automatycznego przetwarzania i klasyfikacji wzorców oraz innych zagadnień z zakresu inżynierii biomedycznej
2020
3. wolny wakat


ZAKOŃCZONE I OBRONIONE PRACE DOKTORSKIE - FINISHED AND DEFENDED PHD DISSERTATIONS
Lp. Imię i nazwisko Temat pracy Recenzenci Rok obrony