Podstawy programowania 2

Wykłady

Wykłady odbywają się w środy o 19:00 na platformie MS Teams.

Link do zespołu

Kod do zespołu zostanie przekazany staroście

 1. Przeciążanie funkcji i operatorów [12.04.2023, 26.04.2023]
 2. Wyjątki [10.05.2023]
 3. Kontenery i iteratory [10.05.2023(wektor) + ]

Egzamin

 • I termin 10.07.2023 15:30-17:30 sala H24 w B1
 • II termin 16.07.2023 14:00-16:00 sala C2 224
 • III termin 05.09.2023, 12:00-14:00 C2 431

Podczas egzaminu: * można korzystać z dowolnych materiałów w formie fizycznej (podręczników, notatek, itp.) * nie można wymieniać się materiałami, podawać notatek sąsiadom, itp. * nie można korzystać z telefonów

Proszę przynieść własne kartki formatu A4, np. 3 na odpowiedzi oraz 3 na brudnopis i 2 długopisy.

Uwagi 2023

 • Nie trzeba pisać
trg.a=towary[i].a;
trg.b=towary[i].b;
trg.c=towary[i].c;
trg.d=towary[i].d;

Wystarczy trg=towary[i]

Uwagi

Uwaga 1

Jeżeli tematem było napisanie szablonów klas typu Set<T> lub Wielozbiór<T> z zastrzeżeniami dotyczącymi dostępnych operatorów dla klasy będącej parameterem szablonu, to zapewne nie można było użyć std::set<T> lub std::map<T>.

Uwaga 2

Szablony unordered_set lub unordered_map działają na klasach “haszowalnych”, tzn. takich dla których da się obliczyć wartość indeksu w tablicy na podstawie zawartości.

Proszę spróbować skompilować:

class A{
public:
  A(int _v):v(_v){}
  int v;
  bool operator==(const A&a)const{
    return v==a.v;
  }
};
 
int main(){
  std::unordered_set<A> set;
  set.insert(A(1));
  std::cout<<(set.find(A(1))!=set.end())<<std::endl;
}

Dla nietypowej własnej klasy należy dostarczyć własny obiekt funkcyjny do obliczania “hasza” (czyli położenia w tablicy)…

class A{
public:
  A(int _v):v(_v){}
  int v;
  bool operator==(const A&a)const{
    return v==a.v;
  }
};
 
class MyHashForA{
public:
  size_t operator()(const A&a)const{
    return std::hash<int>{}(a.v);
  }
};
int main(){
  std::unordered_set<A,MyHashForA> set;
  set.insert(A(1));
  std::cout<<(set.find(A(1))!=set.end())<<std::endl;
}

Uwaga 3

Funkcja nie może zwracać wskaźnika po dereferencji do obiektu, dla którego pamięć przydzielono na stercie. Jak zwolnić tę pamięć? Memory leak…

class A{
public:
  int v;
};
 
A bardzo_zle_napisana_funkcja(){
  A*ptr = new A();
  ptr->v=10;
  printf("ptr=%p\n",ptr);
  return *ptr;
}
 
int main(){
  A a1 = bardzo_zle_napisana_funkcja();
  printf("&a1=%p\n",&a1);
  A a2;
  a2=bardzo_zle_napisana_funkcja();
  printf("&a2=%p\n",&a2);
  // jak zwolnić ptr?
}
 
// Wynik
ptr=0x80004add0
&a1=0xffffcc3c
ptr=0x80004ae40
&a2=0xffffcc38

Planowane zadania

 • Bez STL Podana zostanie nazwa klasy, ogólny typ implementacji i metody/funkcje do zaimplementowania. Należy zadeklarować klasę wraz z metodami oraz podać implementacje metod. Nie używamy biblioteki standardowej. Student podejmuje decyzje o tym:
  • jak nazywają się atrybuty
  • jakie atrybuty będą potrzebne
  • czy implementować dodatkowe metody (prywatne, chronione) takie jak free(), copy() lub move()
 • Użyj STL Podana zostanie nazwa klasy , ogólny typ implementacji i metody/funkcje. Z reguły do składowania danych będzie użyty kontener standardowej biblioteki. Analogicznie, student podejmuje decyzję o szczegółach implementacji, w tym nazwach i typach atrybutów oraz metodach pomocniczych.
 • Co się wypisze i dlaczego Podany zostanie kod zawierajacy deklaracje klas, obiektów (globalnych) i lokalnych w funkcji main. Podczas wykonania poszczególne instrukcje będą odpowiadały za wypisywanie tekstów na ekranie. Odpowiadając na pytanie zdalnie można wprowadzić kod do edytora i zaobserwować wynik - chociaż nie wiadomo, czy to się czasowo opłaca. Dlatego szczególny nacisk będzie położony na dlaczego. Typowe elementy do rozważenia:
  • wywołanie funkcji wirtualnych w konstruktorach i destruktorach
  • obecność wirtualnych/niewirtualnych destruktorów
  • wyjątki w konstruktorach oraz zwalnianie stosu podczas obsługi wyjątków
 • Zadanie praktyczne Niewielki program typu odczyt ze standardowego wejścia i pisanie na standardowe wyjście. Można użyć standardowej biblioteki. Szacowany na 15 minut.

Zasady oceny

 • Kod w komentarzu nie będzie sprawdzany
 • W przypadku wpisania dwóch wersji (np. tej samej metody) będzie brana pod uwagę pierwsza z nich

Za co będą odliczane punkty

Bez STL

 • Za użycie kontenerów STL
 • Za własne implementacje funkcji z <string.h> (strlen, strcpy, strcat, itp.)
 • Za nadmiarowe alokacje pamięci, np. aby przedłużyć tablicę wskazywana przez start:
  • tworzona jest tablica tmp o rozmiarze takim, jak start
  • zawartość start jest kopiowana do tmp
  • zawartość start jest usuwana
  • następuje alokacja pamięci start = new T[nowa długość]
  • zawartość tmp kopiowana jest do start
  • tmp jest usuwana
 • Za użycie VLA
 • Za przedłużanie wektora o jedno miejsce przy dodawaniu elementów zamiast przedłużania go o większą liczbę elementów
 • Za szukanie końca listy, zamiast użycia wskaźnika na koniec listy – dodanie elementu ma złożoność O(n) zamiast O(1)
 • Za użycie/implementację funkcji typu: 'zwróć i-ty element listy' – iteracja ma złożoność O(n^2) zamiast O(n)

Użyj STL

 • Za umieszczanie w zbiorze set<T> elementów, które nie mogą być w nim umieszczone z powodu braku możliwości ich porównywania
 • Za iterację po zbiorze set<T>, aby sprawdzić czy zawiera element - O(n) zamiast O(log n)
 • Za niezwalnianie pamięci, jeżeli kontener zawiera wskaźniki do obiektów, dla których zaalokowano pamięć na stercie

Laboratoria, grupy 2a i 2b

:!: Proszę zatwierdzać test. Jest na to 10 minut po upływie czasu

Laboratorium 11

sizeof(text) ma wartość 8 (na platformie 64-bitowej). Długość tekstu obliczamy za pomocą strlen()

TextListElement::TextListElement(const char *txt) {
  value = new char[sizeof(txt)];
  strcpy(value, txt);
  next = 0;
  prev = 0;
}

Lab 10 Dirent

 • get_path() to sklejenie parent→get_path separatora i name. Używając parent→name przeskanujemy c:/, c:/user ale nie zjedziemy do c:/user/kasia bo nasza ściezka będzie miała postać user/kasia
 • Pamiętamy o zabezpieczeniu operatora przypisania za pomocą &other != this
Directory&Directory::operator=(const Directory&other){
  if(&other!=this){
    free();
    copy(other);
  }
  return *this;
}
 • musimy opróżnić wektor, bo zostaną duchy ;-) usuniętych obiektów
void Directory::free(){
 
   for (auto e:entries)delete e;
   entries.clear();
}
 • Wskaźniki do parent kopiownaych obiektów muszą należeć do nowej hierarchii. To jest niuans, ale ważny ze względu na spójność.
void Directory::copy(const Directory&other){
  this->name = other.name;
  // NIE: this->parent = other.parent;
  this->parent = nullptr; // Obiekt nardrzędny ustawi wskaźnik w instrukcji (2) 
 
  //(1) kopiowanie
  for(auto e:other.entries){
    // entries.push_back( kopia e)
  }
  // (2) 
  for(auto e:entries){
    e->parent=this;
  }
}

Downcasting?

Poniższe rozwiązanie jest poprawne, ale dyskusyjne… Nieporzebnie stosowane jest rzutowanie w dół hierarchii. Klasa u szczytu hierarchii musiałaby znać wszystkie klasy potomne.

Dirent *Dirent::find(const char *name) {
  if (is_dir()) {
    for (auto element : dynamic_cast<Directory *>(this)->entries) {
      if (element->name == name) {
        return element;
      } else if (element->is_dir()) {
        if (element->find(name)) {
          return element->find(name);
        }
      }
 
 
    }
 
 
  }
}

Zamiast tego (jeżeli decydujemy się na wprowadzenie do interfejsu klasy bazowej):

// zadeklarowane jako virtual 
Dirent *Dirent::find(const char *_name){
 if (name==_name ) return this;
 return nullptr;
}
 
 
Dirent *Directory::find(const char *_name) {
 if (name==_name ) return this;
 // lub:
 //auto e = Dirent::find(_name);
 //if(e) return e;
 
 for (auto element : entries) {
    auto e = e->find(_name);
    if(e)return e;   
 }
 return nullptr;//0
}

Po co downcasting w przypadku funkcji wirtualnych?

  for (auto& e:entries) {
    if(e->is_dir()) dynamic_cast<Directory*>(e)->list(os, indent);
    if(e->is_file()) dynamic_cast<File*>(e)->list(os, indent);
  }

Lab 9 - String

 • Zawsze zadaj sobie następujące pytania:
  • Czy jest miejsce na 0 na końcu?
  • Czy dopisano 0 na końcu
  • Czy przy sklejaniu dwóch tekstów a i b jest pojemność jest wystarczająca, czyli >= strlen(a)+strlen(b)+1. Jeżeli dopuszczamy zerowe wskaźniki to: capacity > size()+strlen(_txt) lub capacity > size()+other.size()
 • Funkcje biblioteczne, np.: strlen(), nie działają dla zerowych wskaźników. Dyskusja
 • Używamy strcat() i strcpy(). Te funkcje przynajmniej nie zapomną o zerze na końcu!
 • Nie powtarzamy kodu funkcji bibliotecznych, bo szkoda na to czasu - zwłaszcza podczas egzaminu
 • Porównujemy zawartość, a nie adresy (które na ogół są zawsze różne).
bool String::operator==(const char*_txt)const{
  if(_txt == this->txt) return true; // BŁĄD
  return false;
}
 • Nie mieszamy malloc i free strona 10
 • Implementując operator= pamiętamy o if(&other!=this) - za to są odliczane punkty na egzaminie
 • VLA nie należą do standardu C++, patrz: VLA oraz dynamiczna alokacja pamięci, strona 18. Zajrzyj na Stack overflow. Nie stosujemy VLA zamiast alokacji pamięci, po to aby finalnie zaalokować pamięć.
 • Jeżeli mamy operator inplace, np. +=, to nie powtarzamy jego kodu, szybciej (a także poprawnie, jeżeli += jest dobrze zaimplementowany) będzie:
String operator+(Arg arg){
 String ret(*this);
 ret += arg;
 return ret;
}

Lab 7 Relacja

 • iteracja po domain nie wystarcza. Czy ta relacja jest rzeczywiście zwrotna $\{(1,2),(1,1)\}$
 • przy tego typu implementacjach należało skleic domain i range, nawet w najprostszy spsób (oczywiście można uzyć set_union lub insert(other.begin(),other.end())):
  auto domain = get_domain();
  auto range = get_range();
  set<int> all(domain);
  for(auto e:range)all.insert(e);
 • iteracja jak poniżej jest bez sensu… Naprawdę musimy sprawdzać, czy i-ty element tablicy jest w tablicy?
for(int i=0;i<pairs.size();i++){
  if(has_pair(pairs[i].x,pairs[i].y)...
} 
 • preferowane są rozwiązania proste i czytelne, na przykład
bool relation::is_antisymmetric()const{
  for(auto&e:pairs){
    if(e.x!=e.y && has_pair(e.y,e.x))return false;
  }
  return true;
}
 • one ułatwiają ewentualną zmianę struktur danych. Proszę wypróbować
class relation{
public:
  class pair{
  public:
    int x;
    int y;
    bool operator<(const pair&other)const;
    pair(int _x, int _y):x(_x),y(_y){}
  };
public:
#if defined USE_VECTOR
  vector<pair> pairs;
#endif
#if defined USE_SET
  set<pair> pairs;
#endif
  ... itd

dwie zmiany:

bool relation::has_pair(int x,int y)const{
#if defined USE_VECTOR
  for(int i=0;i<pairs.size();i++){
    if(pairs[i].x==x && pairs[i].y==y)return true;
  }
  return false;
#endif
#if defined USE_SET
  auto it = pairs.find(pair(x,y));
  return it!=pairs.end();
#endif
 
void relation::add(int x,int y){
#if defined USE_VECTOR
  if(!has_pair(x,y))pairs.emplace_back(x,y);
#endif
#if defined USE_SET
  pairs.insert(pair(x,y));
#endif
}

Przy zmianie struktur danych żadna inna funkcja nie wymagała modyfikacji

Lab 5/6 Kretowisko

Lab 4

Po to napisaliśmy metodę Student::write, aby jej użyć, a nie pisać jak poniżej:

void StudentList::write(ostream&os)const{
  for(int i=0;i<count;i++){
    os<<tablica[i].indeks<<'\t'<<tablica[i].imie<<'\t'<<tablica[i].nazwisko<<'\t';
    os<<tablica[i].skreslony<<'\t'<<tablica[i].grupa<<'\t';
  }
}

Lab 2,3

Styl

 • Proszę nie pisać w stylu:
if(ok1){
  if(ok2){
   if(ok3){
     // Tu dobry ciąg instrukcji...
   }else{
 
   }
  }else{
 
  }
}else {
 
}

… nikt nie sprawdzi tych warunków else

 • Metoda nie powinna wypisywać wiadomości na cout (chyba, że taka jest jej specyfikacja) Podczas testów możemy wypisywać informacje na cout

Algorytmy

U prawie wszystkich linspace() wygeneruje wyjątek dla n=1

Funkcje

 • do liczb zmiennoprzecinkowych używamy: fabs()
 • liczb double nie porównujemy obliczając ich różnicę

Lab 1

Logika zabezpieczeń

void Fibo1::init(int _n)
{
  if(_n<=0)tab=0;
  n = _n;
  tab = new int[n];
}
 
void Fibo1::destroy()
{
  delete [] tab; 
}
 
  ArithmeticSequence(int _n, double _r, double _first)
  {
 
    if(_n<=0)return; // USTAW n=0, tab=0 
    n=_n;
    r=_r;
    first=_first;
    tab = new double[n];
  }
 
void Fibo1::init(int n) {
  if(n <= 0) {
    tab = 0;
  }
  tab = new int[n];
}
 
void Fibo1::init(int _n)
{
  n = _n; 
  int* tab = new int[_n]; 
  if(n <= 0){ tab = NULL; }
}
 
 
 
Fibo::~Fibo(){
  if(n>0) delete []tab; // TO JEST POPRAWNE, ale proponuję raczej idiom if(tab) delete []tab;
}

Class::member służy do czegoś innego…

  for (int _i = 0; _i < ArithmeticSequence::n; _i++)
  {
    cout << ArithmeticSequence::arr[_i] << endl;
  }
 
void Fibo1::fill()
{
  tab[0]=1,tab[1]=1; // a jak tab==0 lub n=1?
  for(int i=2;i<n;i++) tab[i]=tab[i-1]+tab[i-2];
}

https://stackoverflow.com/questions/34614869/using-scope-operator-to-access-non-static-member-variables

Bez średnika!

#define N 10;

To nie jest stała, to jest VLA

Variable Length Arrays nie należą do standardu C++. Zamiast tego należy używać vector<int>

void fibo1(){
int n;
int tab[n];
isi_pp2.txt · Last modified: 2024/03/19 22:38 by pszwed
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0