Kretowisko II

Zaimplementuj klasę kretowisko:

class Kretowisko{
public:
  vector<Komora> komory;
 
  /*
   * dodaje komorę, ale tylko w przypadku,
   * kiedy nie przecina się z posotałymi
   */
  bool dodaj(const Komora&k);
  /*
   * Buduje kretowisko losując n komór o współrzednych x, y z zakresu [min,max]
   * Wygenerowane komory należy przesunąć o dx=rand()%scatter, dy=rand()%scatter i dz=0
   * Ponieważ komory są pod ziemią - dla współrzednej z losuj z zakresu -abs(depth) do -1
   */
  void buduj(int n, int min, int max, int depth, int scatter);
 
  /*
   * Zapisz w formacie ( komora1,komora2,komora3,....)
   */
  ostream&wypisz(ostream&os)const;
 
  /*
   * Wczytaj w takim formacie, jak zapisałeś
   */
 
  istream&wczytaj(istream&is);
 
  /*
   * Zwróć całkowitą powierzchnię komór
   */
  int powierzchnia()const;
  /*
   * Zwróć powierzchnię komór na głębokości depth
   */
  int powierzchnia(int depth)const;
 
  /*
   * Zwróć całkowitą objętość komór
   */
  int objetosc()const;
 
  /*
   * Zwróć objętość komór od -inf do głębokości depth
   * Jest to patrząc formalnie całka powierzchnia(d) delta_d
   * Ale powierzchnia(d) to funkcja odcnikami stała...
   */
  int objetosc(int depth)const;
 
  /*
   * Wszystkie komory są połączone ze sobą. Złośliwy ogrodnik wlał do kretowiska wodę,
   * która rozpłynęła się pomiędzy komoram.
   * Załóż że objętość wlanej wody nie przewyższa sumarycznej objętości komór
   * Oblicz do jakiego poziomu zostaną zalane komory?
   */
  double poziom_wody(double v)const;
 
};

Implementacja metod

bool Kretowisko::dodaj(const Komora&k){
  return true;
}
 
void Kretowisko::buduj(int n, int min, int max, int depth, int scatter){
  int i=0;
  if(depth>0)depth*=-1;
  while(i<n){
    Komora k;
    // ?????
 
    if(dodaj(k))i++;
  }
}
 
ostream&Kretowisko::wypisz(ostream&os)const{
  os<<'(';
  // ...
 
  os<<')';
  return os;
}
 
 
istream&Kretowisko::wczytaj(istream&is){
  komory.????(); nie chcemy poprzednio zdefiniowanych komór
  int c;
  do{
    c=is.get();
  }while(????); // znajdź '(' ale przerwij, gdy !is
 
  for(;;){
    c=is.get(); 
    // jeżeli koniec pliku lub napotkano ')' to przerwij
    if(c=='('){
      // jeżeli napotkano '(', to
      // cofnij znak do strumienia za pomocą unget()
      // wczytaj komorę i dodaj do kretowiska 
     }
   }
   return is;
}

Napisz testy funkcji I/O i tworzenia kretowiska

/*
 * Wywołaj metodę buduj i wypisz
 */
void test_kretowisko_buduj(){
}
 
/*
 * Wczytaj ze stringu i wypisz
 */
void test_kretowisko_wczytaj()
{
  string s="(( 8 15 -5 , 11 14 -7 ) ( 14 13 -4 , 17 11 -8 ) ( 13 7 -3 , 16 4 -4 ) "
       "( 1 6 -7 , 4 4 -10 ) ( 16 20 -4 , 18 19 -10 ) ( 5 16 -7 , 8 14 -8 ) "
       "( 13 11 -3 , 17 10 -5 ) ( 11 20 -2 , 13 18 -7 ) ( 17 14 -5 , 18 12 -8 ) "
       "( 17 18 -4 , 20 16 -9 ) )";
  istringstream is(s);
}
 
/*
 * Zbuduj
 * Zapisz do stringu s
 * Wczytaj ze stringu s
 * Wypisz na cout
 * Zapisz do stringu s2
 * Porównaj stringi
 */
 
void test_kretowisko_buduj_zapisz_wczytaj_wypisz(){
  srand(0);
}

Napisz metody związane z zalewaniem wodą

Rysunek ilustruje wykresy powierzchni i objętości

Zależność powierzchni od głębokości

Uwage - możesz chcieć umieścić wpółrzędne z komór w kontenerze set<int> punkty a następnie przeiterować: for(int z:punkty) … w z zachodzi zmiana powierzchni

Napisz testy związane z zalewaniem wodą
 
/*
 * Utwórz kretowisko z jedną komorą
 * Przeiteruj od z2 do z1 w pętli i wypisuj powierzchnię i sumaryczną objetość poniżej z
 */
 
void test_jedna_komora(){
 
}
 
/*
 * Analogicznie przetestuj dwie komory
 */
 
void test_dwie_komory(){
 
}
 
/*
 * Znajdź z_min i z_max
 * W pętli z od z_min do z_max dla 100 punktów
 * Wypisz powierzchnię(z), przybliżoną objętość (całkowanie metodą trapezów) 
 */
 
void test_objetosc_odd(){
 
}
 
/*
 * Oblicz całkowitą objętość komór
 * W pętli od 0 do V oblicz głębokość dla v
 * Wypisz v, d, i powierzchnię(d)
 */
void test_poziom_wody_odv(){
 
}
lab_kretowisko_ii.txt · Last modified: 2021/04/14 13:04 by pszwed
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0