Struktura

Zazwyczaj praca składa się ze

 • wstępu
 • opisu teoretycznego na podstawie literatury
 • opisu prac własnych
 • podsumowania.

Konkretne treści zależą od charakteru pracy, nie da się przewidzieć wszystkich wariantów. Poniższy układ należy potraktować jako szablon do ewentualnego przycięcia/rozszerzenia.

Wstęp

 • Ogólne wprowadzenie, motywacje, dlaczego temat jest ważny, interesujący, kto może wykorzystać wyniki…
 • Cel pracy
 • Opis struktury Co zawierają kolejne rozdziały

Część teoretyczna

Nie stosujemy nazwy część teoretyczna, ale przygotowujemy 1-3 rozdziały. Są to treści przygotowane na podstawie literatury lub analizy zasobów internetowych. W zależności od tematu mogą się tu pojawić

 • Modele zjawisk fizycznych, ekonomicznych i innych ilustrowane wzorami i rysunkami
 • Definicje stosowanych w dziedzinie pracy pojęć, także z użyciem wzorów
 • Opisy znanych z literatury algorytmów
 • Opisy mniej znanych mechanizmów lub wzorców architektury
 • Opisy specyficznych języków, np. sieci Petriego
 • Opisy bibliotek użytych przy implementacji
 • Opisy platform, np. CUDA, OpenCL, Apache Spark

Trudno jest wymienić wszystkie możliwości…

Opis prac własnych

W 2-3 rozdziałach należy przedstawić:

 • Opis abstrakcyjny, może to być w zależności od kontekstu
  • Analiza dziedziny, specyfikacja wymagań, projekt z użyciem UML
  • Opis własnych algorytmów w postaci pseudokodu, diagramów czynności. W obu przypadkach powinien być dołączony opis.
 • Opis implementacji
  • Jakie narzędzia, biblioteki, platformy zostały użyte (wymienić)
  • Struktura kodu, moduły, klasy
  • Interfejs użytkownika (jeżeli występuje)
 • Testy
  • Co było przedmiotem testów i jak zostały one zrealizowane
   • Opis przypadków testowych i sposobu ich realizacji (np. aplikacji webowej, backendu)
   • W miarę możliwosci należy wyodrębnić scenariusze
   • Testy algorytmów, np. jaka funkcja była optymalizowana, rozmiary problemu
   • Opis danych (zbiorów danych) na których były przeprowadzone testy
  • Rezultaty
   • Wykresy pokazujące zależność od czasu lub liczby iteracji, czasy odpowiedzi dla równolegle wykonanych wywołań, itp.
   • Tabele pokazujące osiągnięte wartości (np. 5 scenariuszy, 10 testowanych funkcji lub problemów, 10 testowanych zbiorów danych)
   • W miarę możliwości testy należy wykonać wielokrotnie, obliczyć wartości średnie i odchylenia standardowe
   • Najlepsze wartości w tabelach powinny być oznaczone, np. przez wytłuszczenie
   • Napotkane problemy, np. błędy w danych, słabe połączenie sieciowe, brak zasobów, ograniczona wydajność sprzetu
  • Dyskusja rezultatów
   • Dla których ze scenariuszy, zbiorów danych, funkcji wyniki okazały się najlepsze, najgorsze
   • Co mogło być przyczyną? Czy było to przewidywalne, zaskakujące?

Podsumowanie

 • Jakie były cele (ale innymi słowami)?
 • Co w ramach pracy zostało zrealizowane?
 • Problemy, osiągnięcia…
 • Możliwości rozwoju na przeszłość?

Literatura

10-30 pozycji

Opcjonalnie dodatki

Na przykład opis sposobu uruchamiania oprogramowania

Uwagi ogólne

 • Praca opisuje czynności wykonane/zrealizowane. Nie stosujemy czasu przyszłego. Ale w czasie przyszłym można odnieść się do struktury pracy
 • Klarowny wstęp i zakończenie są ważne dla recenzenta i komisji podczas obrony.
 • Rysunki i tabele powinny mieć podpisy. Nie piszemy Na rysunku poniżej… ale Na Rys. 7 pokazano
 • Nie stosujemy jednego podrozdziału, muszą być co najmniej dwa
 • Nie stosujemy rozdziałów bez tekstu wprowadzającego
3 Rozdział 
3.1 PodRozdział 
3.1.1 PodPodRozdział 
 • Napiszmy chociaż jedno zdanie, wyliczmy wcześniej o czym będziemy pisać
3. Rozdział
W tym rozdziale podane zostaną...

3.1 Rozdział 
Procesory dzielimy na:
* silne
* średnie
* słabe
Zostaną one omówione w kolejnych rozdziałach.
3.1.1 Procesory silne 
3.1.2 Procesory średnie 
3.1.3 Procesory słabe 
 • Literatura powinna zostać zacytowana
struktura_pracy_inz.txt · Last modified: 2019/11/19 12:05 by pszwed
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0