Eksploracja Danych: Laboratorium 4

Kontynuujemy regresję. Będziemy przetwarzali zbiór danych dotyczących wypożyczeń rowerów w ciągu dwóch lat. Opis zadań i kod w notatniku Colab: Bike_Sharing_Dataset.ipynb

:!: Konwersja notatnika Colab na PDF https://github.com/pszwed-ai/lab-eksploracja-danych/blob/main/ConvertNotebookToPDF.ipynb

!wget https://dysk.agh.edu.pl/s/G6ZNziBRbEEcMeN/download/Bike-Sharing-Dataset.zip -O Bike-Sharing-Dataset.zip
!unzip Bike-Sharing-Dataset.zip
!cat Readme.txt

Autokorelacja

shifted = [pd.DataFrame(data = df.cnt).shift(i) for i in range(40)]
for i in range(len(shifted)):
  shifted[i].columns=['cnt '+str(i)]
# print(shifted)
df_shifted = pd.concat(shifted,axis=1)
# df_shifted.head(20)

corr_mat = df_shifted.corr()
import seaborn as sn
plt.rcParams['figure.figsize'] = (12, 12)
sn.heatmap(corr_mat,xticklabels=df_shifted.columns,yticklabels=df_shifted.columns)

albo

from statsmodels.graphics.tsaplots import plot_acf
plot_acf(df.cnt,lags=40)
med/lab_4ed.txt · Last modified: 2023/03/23 02:52 by pszwed
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0