O przedmiocie

Przedmiot przeznaczony dla studentów I roku studiów I stopnia na kierunku Elektrotechnika, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej. Semestr zimowy 2022/2023.


Syllabus oraz warunki zaliczenia przedmiotu

Syllabus kursu
Zasady zaliczenia

 

WEEK01


Tautologie i kontrtautologie. Wykazywanie równości zbiorów.


Rozwiązywanie równań i nierówności. Złożenie funkcji.


Przegląd funkcji elementarnych. Dziedzina. Zbiór wartości. Monotoniczność. Bijektywność. 


Odwracalność. Funkcja odwrotna. Wykres. Przesuwanie i skalowanie.


Monotoniczność. Ograniczoność. Definicja granicy. Wyznaczanie granic. Twierdzenie o trzech ciągach.


Liczba e. Podciąg. Wykorzystywanie twierdzeń dot. granic ciągów.


Dowodzenie z wykorzystaniem metody indukcji matematycznej.


Granica funkcji. Granice jednostronne. Sprawdzanie ciągłości funkcji.


Definicja pochodnej funkcji w punkcie. Sprawdzanie różniczkowalności funkcji w punkcie. Różniczkowalność, a ciągłość.


Wyznaczanie pochodnych funkcji. Pochodna sumy, ilorazu, iloczynu funkcji. Pochodna funkcji złożonej. Pochodna funkcji odwrotnej.


Wyznaczanie granic funkcji, w przypadku, gdy mamy do czynienia z symbolem nieoznaczonym m.in. \left[\frac{0}{0}\right], \left[\frac{\infty}{\infty}\right], \left[0\cdot\infty\right].


Wykorzystanie pochodnej do wykazywania tożsamości oraz nierówności.


Wykorzystanie pochodnych rzędu I i II do badania przebiegu zmienności funkcji. Szkicowanie wykresu funkcji.


Całkowanie przez części oraz przez podstawienie.


TBA


TBA 


Kolokwium odbędzie się … grudnia 2020.


Kolokwium odbędzie się … stycznia 2021.