O przedmiocie

Przedmiot przeznaczony dla studentów I roku studiów I stopnia na kierunku Teleinformatyka, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji. Semestr zimowy 2022/2023.


Syllabus oraz warunki zaliczenia przedmiotu

Syllabus
Zasady zaliczenia

WEEK01


Równania i nierówności. Logika i teoria mnogości. Kresy.


Wykres funkcji. Własności funkcji. Składanie funkcji. Funkcja odwrotna i jej wykres. 


Definicja. Arytmetyka granic. Wyznaczanie granic ciągów. Twierdzenie o trzech ciągach. Liczba $$e$$.


Twierdzenia o granicach funkcji. Granice jednostronne.


Ciągłość funkcji. Definicja pochodnej funkcji w punkcie. Sprawdzanie różniczkowalności funkcji. 


Wyznaczanie pochodnych sumy, różnicy, iloczynu i ilorazu funkcji. Pochodna funkcji złożonej. Pochodna funkcji odwrotnej.