Analiza i modelowanie oprogramowania - projekt

:!: Termin przesyłania projektów 31.01.2017, godz 22.00 :!:

Cel zajęć

Cykl życia oprogramowania (w ujęciu tradycyjnym) składa się z kilku faz:

 • specyfikacji wymagań,
 • projektowania,
 • implementacji
 • konserwacji.

Celem zajęć jest zrealizowanie projektu polegającego na sporządzeniu dokumentacji obejmującej etapy: specyfikacji (analizy) wymagań i projektowania oprogramowania.

Uczestniczy zajęć powinni wykazać się znajomością języka modelowania UML oraz umiejętnością jego praktycznego zastosowania przy sporządzaniu dokumentacji projektowej.

Terminy

Wtorek 12.00. W zależności od liczby osób spotkania mogą odbywać się w C1 503 lub C2 403.

 • 12.00-14.00, grupy: 1a, 1b, 5a, 5b
 • 15.30-17.00, grupy: 1a, 2a, 5a, 5b ( We wtorek 27.11.2018 z powodu seminarium przesunięte na godziny 16.15-18.00 )

Podczas realizacji projektu każda grupa jest zobowiązana co najmniej dwa razy pojawić się w terminie zajęć w celu przedstawienia postępu prac.

Dokumentacja ma zostać zrealizowana zgodnie z szablonem dokumenatcji projektu.

Zalecane punkty kontrolne:

 • dokument wizji, analiza dziedziny i identyfikajca przypadków użycia (bez scenariuszy)
 • opracowane scenariusze przypadków użycia oraz jeden zestaw diagramów dokumentujący projekt (klasy + diagram sekwencji)

Organizacja

Projekty są wykonywane w grupach. Zaleca się, aby były to grupy 3-4 osobowe (najchętniej te same, co podczas laboratorium).

Grupa powinna wybrać temat projektu z listy i zarezerwować za pomocą formularza rejestracji. Tematy projektów muszą być unikalne. Możliwe jest zaproponowanie własnego tematu po uprzedniej akceptacji przez prowadzącego. Jeżeli na liście pojawią się dwie rezerwacje tego samego projektu – późniejszy wpis zostanie usunięty.

W trakcie realizacji projektu grupy powinny konsultować poszczególne etapy. Konsultacje powinny nastąpić w trakcie:

 • Przygotowania rozdziałów opisujących Wizję i Analizę dziedziny
 • Przygotowania specyfikacji wymagań (przypadki użycia)
 • Opracowywania części projektowej

W trakcie konsultacji należy dostarczać dokumenty wyłącznie w formie elektronicznej.

Narzędzia

Językiem używanym w dokumentacji może być wyłącznie język UML. W rozdziale dotyczącym projektu bazy danych można użyć notacji ERD.

Do sporządzania diagramów można użyć dowolnego programu pozwalającego na sporządzanie diagramów UML.

Dokumentacja

Dokumentacja powinna być sporządzana zgodnie z podanym dalej układem (Szkielet dokumentacji). Powinna stanowić jeden plik, najchętniej w formacie PDF. Nie należy dostarczać plików źródłowych wymagających dalszego przetwarzania lub otwierania za pomocą specyficznych narzędzi.

Przykład do pokazania podczas zajęć

amo/projekt.txt · Last modified: 2018/11/26 15:03 by pszwed
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0