Zadanie 1 Diagram struktury klas dziedziny

Tematem zadania jest modelowanie struktury klas dziedziny obejmujące:

 • identyfikację klas
 • identyfikację ich atrybutów
 • ustalenie związków pomiędzy klasami
 • identyfikację ich metod (niekoniecznie)

Wybieramy jeden z tematów do zamodelowania. W nawiasach podano przykładowe klasy…

 • Biblioteka (Książka, Autor, Czasopismo, Artykuł, Egzemplarz, Wypożyczenie, Rezerwacja, Osoba, Czytelnik, Bibliotekarz)
 • Dziekanat (Kierunek, Specjalność, Student, Grupa, Przedmiot, Zajęcia, Prowadzący, Ocena)
 • Faktury (Towar, Kategoria, Klient, Sprzedawca, PozycjaFaktury, Cena)
 • Restauracja (Menu, Potrawa, Kategoria, Stolik, Zamówienie, PozycjaZamówiania, Rachunek)
 • Przychodnia (Lekarz, Specjalność, Pacjent, Dyżur, Wizyta, KartaPacjenta, Wpis, Skierowanie, Recepta)

Do przeczytania

 1. Stanisław Wrycza, Bartosz Marcinkowski, Krzysztof Wyrzykowski: UML 2.0 w modelowaniu systemów informatycznych, Helion

Identyfikacja klas

 • Celem zadania jest identyfikacja klas występujących w modelu dziedziny problemu.
 • W zasadzie dobór klas powinien odpowiadać danym przechowywanym/przetwarzanym w systemie informatycznym.
 • Model nie będzie uwzględniał klas, które mogą zostać wprowadzone podczas projektowania (np. okno dialogowe, skrypt PHP, strona HTML, baza danych, lista, wektor, itd.).
 • Dodatkowo możliwe jest wprowadzenie klas abstrakcyjnych wykorzystywanych podczas określania związków generalizacji/dziedziczenia.

Identyfikacja atrybutów

Wprowadzone atrybuty mają opisywać istotne z punktu widzenia zadań systemu cechy obiektów. Typowy przykład: skórzana tapicerka samochodu jest nieistotna dla systemu rejestracji pojazdów, natomiast może być istotna w systemie obsługującym komis samochodowy.

:!: Uwaga. Nie należy dodawać atrybutów odpowiedzialnych za realizację asocjacji (klucze obce w ERD). Zamiast nich należy wprowadzić role

Związki

UML rozróżnia trzy grupy związków

 1. zależność (zazwyczaj zależność kodu)
 2. dziedziczenie
 3. powiązania ( w tym asocjacja , agregacja i kompozycja)

W przypadku analizy dziedziny związek (1) raczej nie jest modelowany. Należy skupić się na związkach (2) i (3).

Dla przypomnienia: dobrym kryterium ustalania poszczególnych związków są frazy języka naturalnego:

dziedziczeniejestStudent jest Osobą
asocjacjaodnosi się do, dotyczy, ma informacje o, używa, korzysta zRecenzja odnosi się do Filmu, Kierowca używa Samochodu, Ocena z Przedmiotu= Ocena dotyczy Przedmiotu
agregacjamaPokój ma Ściany
kompozycjaskłada sięMieszkanie składa się z Pokoi, Kuchni, Łazienki, WC

Definiując powiązania należy koniecznie ustalić ich krotność. Np.: pokój ma 3,* ścian, mieszkanie składa się z 1,* pokoi.

Identyfikacja metod (w tym zadaniu opcjonalnie)

W podejściu czysto obiektowym system jest siecią obiektów, które wysyłają do siebie komunikaty. Te komunikaty odpowiadają sygnaturom metod.

Sygnatura metody jest specyfikacją usługi, którą obiekt powinien zapewnić korzystając z informacji o swoim stanie (wartościach atrybutów i obiektach powiązanych) oraz obiektach zewnętrznych przekazanych jako parametry.

Identyfikując metody możemy posługiwać się rozmaitymi rutynowymi przepisami:

 • Jeżeli obiekt lub aktor wysyła do innego obiektu jakieś dane lub sygnały, to zapewne odbiorca powinien zapewnić metodę, która pozwoli je odebrać
 • Jeżeli mamy magazyn danych i funkcje, które pozwalają odczytać, zmodyfikować, usunąć lub dodać dane, to magazyn jest kandydatem na atrybut, natomiast funkcje/procesy kandydatami na metody pewnego obiektu.
 • Obiekt nie może stworzyć lub usunąć sam siebie, natomiast może to zrobić kolekcja obiektów.
 • Jeżeli mamy scenariusz przypadku użycia, to każda akcja zapewne stanie się metodą (użytkownik wprowadzając dane przesyła je do jakiegoś obiektu i wywołuje metodę, system wysyłając dane skorzysta z metody jakiegoś obiektu)
 • Definiując metody należy starać się abstrahować od uwarunkowań technicznych. Może się zdarzyć, że 5 metod zidentyfikowanych w analizie dziedziny zaimplementujemy jako jedną sterowaną parametrem, który będzie przybierał 5 wartości – na przykład wykorzystując konstrukcje IF lub SWITCH-CASE.

Przykład: jeżeli piszemy system obsługi dziekanatu złą metodą jest przetwórzKwerendę() – w domyśle metoda bazy danych – natomiast dobrą: dodajStudenta(), usunStudenta(), zarejestrujStudenta() – w domyśle klasy GrupaStudentów Metoda przetwórzKwerendę() byłaby właściwa, gdybyśmy implementowali silnik bazy danych, a nie konkretny system wykorzystujący istniejące oprogramowanie do obsługi baz danych.

amo/zadanie_1.txt · Last modified: 2017/10/10 01:17 by pszwed
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0