Diorytoidy


Tomasz BartuśDiorytoidy to megaskopowe określenie grupy obojętnych skał plutonicznych o typie monzodiorytów, diorytów, kwarcowych monzodiorytów, kwarcowych diorytów, foidonośnych monzodiorytów i foidonoścnych diorytów. Skały tej grupy są podobne do gabr, granodiorytów i tonalitów. Najważniejszym przedstawicielem tej grupy sa dioryty. Są to skały mezokratyczne zawierające 25-50% minerałów ciemnych (głównie amfiboli, biotytu i piroksenów), a podrzędnie oliwinów. Skały o wskaźniku barwy większym od 50% nazywamy melanodiorytami, zaś te, których ten wskaźnik jest niższy od 25% - leukodiorytami. Diorytoidy bogate w minerały ciemne są niermal czarne, podobne do gabr. Wśród minerałów jasnych dominują plagioklazy (oligoklaz-andezyn) - do 10% (Ryka & Maliszewska 1982). Zawartość plagioklazów waha się w granicach 35-85% (Bolewski & Parachoniak 1986). Mogą występować także skalenie potasowe. Gdy w skale występują makroskopowo nierozpoznawalne skaleniowce to skałę taką nazywamy diorytem foidonośnym (foidów do 10%) lub diorytem foidowym (foidów 10-60%). Czasem w diorytoidach może występować kwarc (do 20%) wtedy mówimy o kwarcowym diorycie. Poza wymienionymi w diorytoidach moga występowac magnetyt, ilmenit, apatyt, cyrkon, tytanit i inne. Diorytoidy mają teksturę fanerokrystaliczną, równokrystaliczną, czasem fanerokrystaliczno-porfirową z fenokryształami hornblendy i plagioklazów.

Diorytoidy
Fig. 1. Diorytoid; Koźmin (Przedgórze Sudetów)
Diorytoidy
Fig. 2. Diorytoid; Koźmin (Przedgórze Sudetów)

Występowanie

Tworzą najczęściej niewielkie enklawy w obrębie skał gabroidowych, granodiorytów i tonalitów. Rzadzko diorytoidy tworzą pnie wulkaniczne, lakkolity i dajki (Majerowicz & Wierzchołowski 1990).

Bibliografia

Bolewski A., Parachoniak W., 1986. Zarys petrografii. Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, Kraków.
Majerowicz A., Wierzchołowski B., 1990. Petrologia skał magmowych. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
Ryka W., Maliszewska A., 1982. Słownik petrograficzny. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa
Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny. Tom 1 Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny. Tom 2 Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny. Tom 3
 
 

Materiały wstępne

 
 
 
 
 
 
Tabela geochronologiczna (upr.) b/w
 
dokument pdf
Tabela geochronologiczna (upr.) basic colours
 
dokument pdf
Tabela geochronologiczna (upr.) full colours
 
dokument pdf
Tabela geochronologiczna
 
 
 

Skały magmowe

 
 
Klasyfikacja skał magmowych
 
dokument pdf
Skały magmowe (prezentacja)
 
Główne minerały:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krzemiany_wyspowe (oliwiny, granaty, topaz)
 
 
 
 
 
 
 
 
Skały plutoniczne:
 
 
 
 
Granitoidy (granit, granodioryt, tonalit)
 
 
 
 
 
 
 
 
Skały wulkaniczne:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skały żyłowe:
 
 
 
 
Aplity, lamprofiry
 
 
 
 
..

Skały osadowe

 
 
Główne minerały:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Minerały skał osadowych
 
 
 
 
 
Skały okruchowe
 
 
 
 
 
 
 
Struktury sedymentacyjne skał okruchowych - prezentacja
 
Skały węglanowe
 
Wapienie (wstęp)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skały krzemionkowe
 
Martwice krzemionkowe i gejzeryty
 
 
Rogowce (radiolaryty, gezy, spongiolity)
 
 
Opoki
 
 
 
 
 
 
Ewaporaty
 
 
 
 
Skały alitowe, fosforanowe
 
 
 

Skały metamorficzne

 
 
Główne minerały:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
epidot
 
 
Wstęp do metamorfizmu, minerały, struktury i tekstury - materiały do ćwiczeń
 
dokument pdf
Wstęp do metamorfizmu, minerały, struktury i tekstury - prezentacja
 
 
dokument pdf
Produkty metamorfizmu regionalnego
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produkty ultrametamorfizmu
 
 
 
 
Produkty metamorfizmu termicznego
 
 
Skarny
 
 
Hornfelsy
 
 
 
 
Produkty dynamometamorfizmu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produkty metamorfizmu impaktytowego
 
 
 
 
 
 
Materiały do ćwiczeń cz. II
 
dokument pdf
Prezentacja Metamorfizm II
 
dokument pdf

Wyniki kolokwium

 
 
kolokwium ze skał OSADOWYCH (22.01.2018)
 
Wszystkie