Caliche


Tomasz Bartuś



Caliche (hiszp.) to osadowa skała chemiczna lub strefa w glebie, w których cząstki ziarnowe zostały scementowane przez cykliczne wytrącanie się materii mineralnej w ich przestrzeniach międzyziarnowych. Cementem jest zwykle węglan wapnia. Znane są jednak cementy budowane z węglanu magnezu, gipsu, krzemionki, tlenków żelaza i kombinacji tych związków.

Caliche
Fig. 1. Caliche utworzone na utworach czerwonego spągowca; Wzg. Guzowata (synklinorium śródsudeckie); coll: Wojciech Mastej

Opis

Caliche mają barwę białą, szarą, brązową lub czerwonawo-brązową. Dobrze rozwinięty osad w zależności od występujących frakcji oraz stopnia zaawansowania cementacji może mieć wygląd gruzu, żwiru, brekcji, zlepieńców, piasków lub piaskowców. Caliche jeśli jest mocno związane cementem, który całkowicie wypełnia puste przestrzenie pomiędzy cząstkami osadu lub gleby może być skałą bardzo twardą i trwałą (Fig. 1). Jeśli jest słabo scementowany może być również osadem słabym i kruchym. W odsłonięciach dobrze rozwinięte caliche wyróżnia się w górnej części kompleksu silną cementacją oraz luźnym, kruchym materiałem poniżej. Osad caliche czasami jest pokryty niescementowanym materiałem powierzchniowym. Korzenie roślin mogą nie móc przeniknąć do dobrze rozwiniętego caliche.

Występowanie

Caliche jest osadem tworzącym się na lądzie w warunkach klimatów suchego lub półpustynnego. Opady w takich warunkach są rzadkie i okresowe ale gdy wystąpią mogą być intensywne. Caliche może powstawać w różny sposób. Najczęściej proces jego tworzenia rozpoczyna się gdy woda opadowa nasycona w atmosferze i w środowisku glebowym dwutlenkiem węgla zaczyna ługować węglan wapnia z przypowierzchniowych stref gleb i osadów. Roztwory przesączające się w dół transportują rozpuszczone związki mineralne w postaci kwaśnego węglanu wapnia (Ca[HCO3]2) do niżej leżących zwietrzelin, w których następuje ich strącanie. Kalcyt początkowo krystalizuje na fragmentach osadu lub cząstkach gleby w postaci małych ziarn lub cienkich powłok. Kolejne okresy deszczowe pozostawiają na ziarnach przyrastające na siebie kalcytowe warstewki. W miarę wzrostu grubości powłok pokrywających okruchy, sąsiednie ziarna są ze sobą sklejane tworząc gruzły składające się z wielu ziaren i otaczającego je cementu. W miarę postępu procesu cementacji może powstać ciągła warstwa osadu.

W zaawansowanym stadium rozwoju, caliche może rozwinąć się w postaci grubej, nieprzepuszczalnej dla wody warstwy osadu. Może ona uniemożliwić dalsze przenikanie wody w dół i zapobiegać wietrzeniu i erozji skały. Warstwa caliche ma na ogół większą spoistość w górnej części warstwy i mniejszą w dolnej. Zaawansowana forma caliche może wytworzyć warstwę o grubości ponad jednego metra i rozpiętości horyzontalnej rzędu setek kilometrów kwadratowych.

Niektóre osady caliche tworzą się w wyniku kapilarnego podsiąkania wody w górę. Gdy woda odparowuje, rozpuszczone substancje wytrącają się i z czasem cementuje glebę lub osad.

Caliche może również tworzyć się w efekcie procesów życiowych roślin. Ponieważ flora przyswaja ze środowiska glebowego duże ilości wody, substancje mineralne, których rośliny nie pobierają gromadzą się wraz z resztkami wody w przypowierzchniowych warstwach gleby. Kiedy stężenie ich staje się wystarczająco wysokie lub kiedy wzrasta parowanie, z czasem mogą tworzyć utwory caliche.

W Polsce dobrze rozwinięty osad caliche można obejrzeć wśród osadów czerwonego spągowca w odsłaniającej się na wzgórzu Guzowata koło Radkowa ogniwie zlepieńców z Wambierzyc formacji z Radkowa (synklinorium śródsudeckie) (Mastej 2019). Z mioceńskimi osadami słabo rozwiniętego caliche możemy zapoznać się w Krakowie w Rezerwacie przyrody nieożywionej "Bonarka".

Bibliografia

Bolewski A., Parachoniak W., 1988. Petrografia. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
King H.M., Caliche Also known as calcrete, hardpan, and duricrust. URL: https://geology.com/rocks/caliche.shtml.
Mastej W., 2019. OGT-19. Zlepieńce permskie we wzgórzu Guzowata koło Radkowa. W: Bartuś T., Łodziński M., Mastej W. (red.). Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny, [T. 2]. Wydawnictwa AGH. Kraków, 249-254.
Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny. Tom 1 Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny. Tom 2 Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny. Tom 3
 
 

Materiały wstępne

 
 
 
 
 
 
Tabela geochronologiczna (upr.) b/w
 
dokument pdf
Tabela geochronologiczna (upr.) basic colours
 
dokument pdf
Tabela geochronologiczna (upr.) full colours
 
dokument pdf
Tabela geochronologiczna
 
 
 

Skały magmowe

 
 
Klasyfikacja skał magmowych
 
dokument pdf
Skały magmowe (prezentacja)
 
Główne minerały:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krzemiany_wyspowe (oliwiny, granaty, topaz)
 
 
 
 
 
 
 
 
Skały plutoniczne:
 
 
 
 
Granitoidy (granit, granodioryt, tonalit)
 
 
 
 
 
 
 
 
Skały wulkaniczne:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skały żyłowe:
 
 
 
 
Aplity, lamprofiry
 
 
 
 
..

Skały osadowe

 
 
Główne minerały:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Minerały skał osadowych
 
 
 
 
 
Skały okruchowe
 
 
 
 
 
 
 
Struktury sedymentacyjne skał okruchowych - prezentacja
 
Skały węglanowe
 
Wapienie (wstęp)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skały krzemionkowe
 
Martwice krzemionkowe i gejzeryty
 
 
Rogowce (radiolaryty, gezy, spongiolity)
 
 
Opoki
 
 
 
 
 
 
Ewaporaty
 
 
 
 
Skały alitowe, fosforanowe
 
 
 
 
 

Skały metamorficzne

 
 
Główne minerały:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
epidot
 
 
Wstęp do metamorfizmu, minerały, struktury i tekstury - materiały do ćwiczeń
 
dokument pdf
Wstęp do metamorfizmu, minerały, struktury i tekstury - prezentacja
 
 
dokument pdf
Produkty metamorfizmu regionalnego
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produkty ultrametamorfizmu
 
 
 
 
Produkty metamorfizmu termicznego
 
 
Skarny
 
 
Hornfelsy
 
 
 
 
Produkty dynamometamorfizmu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produkty metamorfizmu impaktytowego
 
 
 
 
 
 
Materiały do ćwiczeń cz. II
 
dokument pdf
Prezentacja Metamorfizm II
 
dokument pdf

Wyniki kolokwium

 
 
kolokwium ze skał OSADOWYCH (22.01.2018)
 
Wszystkie