Dolomity


Tomasz BartuśDolomity są najczęściej monomineralnymi skałami węglanowymi zbudowanymi z minerału dolomitu. Dolomity mogą zawierać istotne domieszki minerałów ilastych (margle dolomityczne) lub allogenicznych ziarn kwarcu (dolomity zapiaszczone). Dolomity, podobnie jak wapienie mogą składać się wyłącznie z mikrytowej bądź sparytowej substancji podstawowej (dolomikryt i dolosparyt) albo z substancji podstawowej i zanurzonych w nich składników ziarnistych - ooidów (zob. wapienie oolitowe), onkoidów (zob. wapienie onkolitowe), intraklastów (zob. wapienie detrytyczne), składników pochodzenia organogenicznego (zob. wapienie organogeniczne) i organodetrytycznego (zob. wapienie organodetrytyczne) oraz innych. Dolomity mogą tworzyć się na trzy sposoby: na skutek depozycji i diagenezy mułu dolomitowego, na skutek procesu dolomitycacji mułu wapiennego oraz w wyniku dolomityzacji skał wapiennych.

Dolomityzacja – zachodzi pod wpływem roztworów bogatych w magnez działających bądź na luźny osad wapienny (który nie uległ diagenezie) albo na litą, twardą skałę (najczęściej wapienie). Proces dolomityzacji zachodzi w skałach selektywnie powidując powstanie skał hybrydalnych wapienno-dolomitowych, w których istnieją enklawy zbudowane z kalcytu. Mówimy wtedy o dolomitach wapnistych.

Dolomity sedymentacyjne (syngenetyczne) – są to dolomity powstałe pod wpływem działania roztworów bogatych w magnez na świeżo złożony osad węglanowy. Tworzą się w izolowanych zatokach i lagunach. Cechy: wystepowanie tekstur mikrytowych, świetnie zachowane pierwotne struktury sedymentacyjne, pierwotne składniki ziarnowe osadu są zachowane, dolomity takie często występują z siarczanami (gips, sól kamienna) – ewaporatami.

Dolomity diagenetyczne – tworzą się na skutek działania roztworów bogatych w Mg (dolomityzacji), ale działających na osad wapienny mniej lub bardziej zdiagenezowany. Tworzą się najczęściej w warunkach płytkiego pogrzebania: (przykryte przez młodsze osady). Cechy: tekstury drobnokrystaliczne lub mikrytowe, pierwotne składniki mogą ulec częściowemu zatarciu.

Dolomity epigenetyczne – tworzą się w nastepstwie działania roztworów zasobnych w magnez, które działają na dawno zdiagenezowaną skałę wapienną. Cechy: tekstury sparytowe, pierwotne składniki osadu uległy w tych dolomitach zatarciu (widać pod mikroskopem w postaci reliktów), zachowują laminacje, skład jest bardzo zmienny na niewielkich dystansach zmienia się od dolomitu wapnistego do wapienia, granice występowania tych dolomitów przebiegają nieregularnie względem uławicenia. Do dolomityzacji dochodzi dzięki krążeniu w skałach roztworów (np. hydrotermalnych roztworów pomagmowych) zasobnych w Mg i inne metale. Na obszarze pomiędzy Trzebinią i Olkuszem występują triasowe złoża rud cynku i ołowiu, które występują w kawernistych skałach nazywanych dolomitami kruszconośnymi.

Brekcja w dolomicie ze Zbrzy
Fig. 1. Dolomit ze Zbrzy z brekcją uskokową, dewon środkowy; Dubie k. Krzeszowic (obszar podkrakowski)

Bibliografia

Bolewski A., Parachoniak W., 1988. Petrografia. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny. Tom 1 Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny. Tom 2 Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny. Tom 3
 
 

Materiały wstępne

 
 
 
 
 
 
Tabela geochronologiczna (upr.) b/w
 
dokument pdf
Tabela geochronologiczna (upr.) basic colours
 
dokument pdf
Tabela geochronologiczna (upr.) full colours
 
dokument pdf
Tabela geochronologiczna
 
 
 

Skały magmowe

 
 
Klasyfikacja skał magmowych
 
dokument pdf
Skały magmowe (prezentacja)
 
Główne minerały:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krzemiany_wyspowe (oliwiny, granaty, topaz)
 
 
 
 
 
 
 
 
Skały plutoniczne:
 
 
 
 
Granitoidy (granit, granodioryt, tonalit)
 
 
 
 
 
 
 
 
Skały wulkaniczne:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skały żyłowe:
 
 
 
 
Aplity, lamprofiry
 
 
 
 
..

Skały osadowe

 
 
Główne minerały:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Minerały skał osadowych
 
 
 
 
 
Skały okruchowe
 
 
 
 
 
 
 
Struktury sedymentacyjne skał okruchowych - prezentacja
 
Skały węglanowe
 
Wapienie (wstęp)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skały krzemionkowe
 
Martwice krzemionkowe i gejzeryty
 
 
Rogowce (radiolaryty, gezy, spongiolity)
 
 
Opoki
 
 
 
 
 
 
Ewaporaty
 
 
 
 
Skały alitowe, fosforanowe
 
 
 
 
 

Skały metamorficzne

 
 
Główne minerały:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
epidot
 
 
Wstęp do metamorfizmu, minerały, struktury i tekstury - materiały do ćwiczeń
 
dokument pdf
Wstęp do metamorfizmu, minerały, struktury i tekstury - prezentacja
 
 
dokument pdf
Produkty metamorfizmu regionalnego
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produkty ultrametamorfizmu
 
 
 
 
Produkty metamorfizmu termicznego
 
 
Skarny
 
 
Hornfelsy
 
 
 
 
Produkty dynamometamorfizmu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produkty metamorfizmu impaktytowego
 
 
 
 
 
 
Materiały do ćwiczeń cz. II
 
dokument pdf
Prezentacja Metamorfizm II
 
dokument pdf

Wyniki kolokwium

 
 
kolokwium ze skał OSADOWYCH (22.01.2018)
 
Wszystkie