Rogowce, spongiolity, gezy, radiolaryty


Tomasz BartuśRogowce to potoczna nazwa osadowych, warstwowanych skał krzemionkowyvh zbudowanych głównie z chalcedonu i/lub opalu. W zgodzie z taką definicją rogowcami są w zasadzie wszystkie twarde, warstwowane skały krzemionkowe, w tym spongiolity, gezy, radiolaryty, oraz niektóre odmiany wapieni rogowcowych (np. pienińskie) bądź margli krzemionkowych (np. margle dynowskie) o przewadze minerałów krzemionkowych nad węglanowymi.

Spongiolity
 

Spongiolity są skałami osadowymi, krzemionkowymi i organogenicznymi. Tworzą się w środowisku morskim. Głównym składnikiem skałotwórczym skał są igły gąbek krzemionkowych (spikule) (zob. wapienie gąbkowe), które spojone są lepiszczem złożonym z minerałów krzemionkowych opalu i chalcedonu. Mają najczęściej barwy szare, szaro-niebieskawe, zielonkawe, brunatne lub ceglastoczerwone. Głównymi składnikami mineralnymi są opal i chalcedon. Występujące liczne spikule gąbek zbudowane są z chalcedonu lub kwarcu autogenicznego. Minerały krzemionkowe nie są rozpoznawalne gołym okiem. Akcesorycznie mogą występować: detrytyczny kwarc, kalcyt, glaukonit, piryt i minerały ilaste. Spongiolity są skałami warstwowanymi, o teksturze mikrytowej. Odznaczają się dużą twardością. Często zbudowane są z twardego krzemionkowego rdzenia, który od spagu i stropu warstwy otoczony jest przez strefy zbudowane z wapienia. Krzemionkowy rdzeń często ma przełam muszlowy i jest spękany. W spękaniach często występuje wtórnie wykrystalizowany kalcyt. Czasami w skałach występuje laminacja równoległa. Spongiolity wietrzejąc tworzą ostrokrawędzisty gruz.

Spongiolit
Fig. 1. Spongiolit, rogowce mikuszowickie; widoczna jest warstwowa struktura skały zbudowanej z krzemionkowego rdzenia i otaczających rdzeń stref wapiennia mikrytowego; w prawej części zdjęcia widoczna jest pozytywna reakcja z HCL; Bysina (Karpaty fliszowe)

Występowanie

Tworzenie spongiolitów jest uzależnione od występowanie gąbek (zob. wapienie gąbkowe), które żyją w środowisku wód ciepłych o głębokości 100-500 m w strefach szelfów. Ich obecność uzależnia obecność w wodzie fosforu, który dostarczają upwellingi. Gąbki wymagają także natlenionej i czystej wody. Spongiolity są obecne w osadach od ordowiku. W Polsce występują na obszarze Tatr w utworach jurajskich, w utworach fliszu karpackiego i w utworach kredowych występujących w obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich.

Gezy
 

Gezy są skałami osadowymi, krzemionkowymi. Mają charakter skał pośrednich pomiędzy organogenicznymi skałami krzemionkowymi i skałami okruchowymi. Nazwa ta może być także stosowana dla piaskowców o spoiwie krzemionkowym, które mają przewage autogenicznej krzemionki nad krzemionką detrytyczną. Gezy mają barwy szare, białe lub żółtozielonkawe. Jeśli zawierają glaukonit mają odcień zielonkawy. Głównym składnikiem gezów są elementy szkieletowe gąbek lub innych organizmów krzemionkowych (okrzemek, radiolarii i innych). W składzie mineralnym występują: kwarc detrytyczny, minerały ilaste, glaukonit, fosforany oraz tlenki żelaza. Gezy mają tekstury mikrytowo-psamitowe lub mikrytowo-aleurytowe. Niekiedy nie da się ich odróżnić od piaskowców lub mułowców o spoiwach krzemionkowych. Bywają porowate. Podobnie do spongiolitów, często zawierają twardy rdzeń krzemionkowy. Uderzone wydają metaliczny dźwięk.

Geza
Fig. 2. Geza, rogowce mikuszowickie; widoczne liczne ziarna detrytyczne oraz laminacja rownoległa podkreślona przez występowanie stref wzbogaconych w ziarna detrytyczne; Bysina (Karpaty fliszowe)

Występowanie

Powstają w płytkich strefach mórz i oceanów, często jako efekt rozmywania krzemionkowych osadów organogenicznych (głównie spongiolitów) połączonych z dostawą materiału okruchowego. Znane są w osadach od starszego paleozoiku, głównie w kredzie.

Radiolaryty
 

Radiolaryty są skałami osadowymi, krzemionkowymi, organogenicznymi. Są utworzone przez diagenezę pancerzyków radiolarii - grupy organizmów planktonicznych z gromady promienic (promienionóżki) obejmującej kilka tysięcy gatunków. Te cudzożywne i drapieżne organizmy zwierzęce żyją wyłącznie w morzach o pełnym zasoleniu, zasiedlając wszystkie warstwy wód do głębokości 5000 m. Radiolarie mają wielkość do około 0,2 mm. Nieliczne gatunki są "nagie", pozostałe zaś posiadają szkielet zbudowany z krzemionkowych igiełek, które łączą się w środku ciała, albo z płytek okrywający ciało pierwotniaków.

Radiolaryty mają barwy wiśniowoczerwone, zielonkawe, pstre lub czarne. Mają tekstury mikrytowe. Ani szczątki radiolarii, ani kryształy buduje skały nie sa rozpoznawalne makroskopowo. Radiolaryty występują w formie warstw, czasami warstwowanie podkreślone jest zmieniającymi się barwami. Radiolaryty są skałami twardymi, zwięzłymi, o przełamie muszlowym, często z gęstą siecią spękań i wtórnie, wykrystalizowanymi w żyłkach minerałami - głównie kalcytem. W składzie mineralnym dominuje skrytokrystaliczny chalcedon. Czasami występują też związki żelaza oraz substancja bitumiczna.

Radiolaryt
Fig. 3. Radiolaryt; formacja z Czajakowej Skały (pieniński pas skałkowy)

Występowanie

Radiolaryty tworzą się w wyniku diagenezy mułów radiolariowych pokrywające dna oceanów na głębokości 3500-6000 m. Są wskaźnikiem głębokomorskiego pochodzenia skał. Jeśli występują bez węglanów to jest to dowód na środowisko sedymentacji poniżej poziomu kompensacji kalcytowej (Carbonate Compensation Depth - CCD). Współczesne osady radiolariowe zawierają 55-60% SiO2, po diagenezie i rekrystalizacji 98% SiO2. Rozwojowi radiolarii sprzyja podmorski wulkanizm. Są znane w osadach od ordowiku po pleistocen. W Polsce spotkać je można na obszarze Tatr, pienińskiego pasa skałkowego i w Górach Świętokrzyskich.

Rogowce menilitowe
 

Rogowce menilitowe są skałami osadowymi, krzemionkowymi, organogenicznymi. Są zbudowane głównie z ciemnobrązowej odmiany opalu - menilitu. Są to warstwowane, twarde ale kruche skały. Krzemionka jest pochodzenia organogenicznego i pochodzi z rozuszczonych krzemionkowych pancerzyków okrzemek. Menilit występuje w rogowcach w formie warstw, lamin i soczewek.

Rogowiec menilitowy
Fig. 4. Rogowiec menilitowy, warstwy menilitowe, Karpaty Zewnętrzne

Występowanie

Utwory menilitowe są znane z wielu krajów świata, między innymi z Francji, Japonii, Węgier, Hiszpanii, Czech i Polski. W Polsce, w Karpatach Zewnętrznych budują fliszową formację nazywaną warstwami menilitowymi (łupki menilitowe), które występują wraz z gruboławicowymi mułowcami, łupkami ilastymi, łupkami ilastokrzemionkowymi oraz drobnoziarnistymi piaskowcami.

Bibliografia

Bolewski A., Parachoniak W., 1988. Petrografia. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny. Tom 1 Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny. Tom 2 Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny. Tom 3
 
 

Materiały wstępne

 
 
 
 
 
 
Tabela geochronologiczna (upr.) b/w
 
dokument pdf
Tabela geochronologiczna (upr.) basic colours
 
dokument pdf
Tabela geochronologiczna (upr.) full colours
 
dokument pdf
Tabela geochronologiczna
 
 
 

Skały magmowe

 
 
Klasyfikacja skał magmowych
 
dokument pdf
Skały magmowe (prezentacja)
 
Główne minerały:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krzemiany_wyspowe (oliwiny, granaty, topaz)
 
 
 
 
 
 
 
 
Skały plutoniczne:
 
 
 
 
Granitoidy (granit, granodioryt, tonalit)
 
 
 
 
 
 
 
 
Skały wulkaniczne:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skały żyłowe:
 
 
 
 
Aplity, lamprofiry
 
 
 
 
..

Skały osadowe

 
 
Główne minerały:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Minerały skał osadowych
 
 
 
 
 
Skały okruchowe
 
 
 
 
 
 
 
Struktury sedymentacyjne skał okruchowych - prezentacja
 
Skały węglanowe
 
Wapienie (wstęp)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skały krzemionkowe
 
Martwice krzemionkowe i gejzeryty
 
 
Rogowce (radiolaryty, gezy, spongiolity)
 
 
Opoki
 
 
 
 
 
 
Ewaporaty
 
 
 
 
Skały alitowe, fosforanowe
 
 
 
 
 

Skały metamorficzne

 
 
Główne minerały:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
epidot
 
 
Wstęp do metamorfizmu, minerały, struktury i tekstury - materiały do ćwiczeń
 
dokument pdf
Wstęp do metamorfizmu, minerały, struktury i tekstury - prezentacja
 
 
dokument pdf
Produkty metamorfizmu regionalnego
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produkty ultrametamorfizmu
 
 
 
 
Produkty metamorfizmu termicznego
 
 
Skarny
 
 
Hornfelsy
 
 
 
 
Produkty dynamometamorfizmu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produkty metamorfizmu impaktytowego
 
 
 
 
 
 
Materiały do ćwiczeń cz. II
 
dokument pdf
Prezentacja Metamorfizm II
 
dokument pdf

Wyniki kolokwium

 
 
kolokwium ze skał OSADOWYCH (22.01.2018)
 
Wszystkie