Skały żelaziste


Tomasz BartuśŻelazo jest najbardziej rozpowszechnionym w przyrodzie metalem ciężkim. Średnio skorupa ziemska zawiera około 5% Fe. Więcej Fe znajduje się w skałach skorupy ocenicznej (8-11%). Skorupa kontynentalna zawiera około 5-6% Fe. Łatwość z jaką Fe ulega utlenianiu do postaci Fe3+, a później redukcji do postaci Fe2+ sprawia, że w strefach wietrzenia skał jest to pierwiastek bardzo mobilny.

Skały żelaziste to grupa skał osadowych o zróżnicowanym składzie mineralnym, które zawierają więcej żelaza związanego w formie tlenkowej lub soli kwasów tlenowych niż inne skały osadowe. Najczęściej za dolną granicę zawartości przyjmuje się 15% Fe. Wśrod ważnych minerałów żelazistych należy wymienić limonit, goethyt, lepidokrokit, syderyt, szamozyt i glaukonit. Z praktycznego punktu widzenia o zawartości Fe decyduje facja geochemiczna, w jakiej skała powstała. W zależności od zasobności środowiska w tlen, możemy zdefiniować kontynentalne i morskie facje tlenowe zasobne w wodorotlenki żelaza (m.in. goethyt), kontynentalne i morskie facje syderytowe oraz morskie facje glaukonitową, szamozytową i siarkowodorową (Bolewski & Parachoniak 1988). Osadowe skały żelaziste należy oddzielić od osadowych rud żelaza, które powinny zawierać minimum 30% Fe. Wśród najważniejszych osadowych skał żelazistych można wymienić:

Ochra żelazista
 

Ochra (stgr. ōchra, ōchrós – „żółty, blady”) – pelityczna zwietrzelina skał bogatych w związki Fe. Składa się z tlenów, wodorotlenków, krzemianów i siarczanów żelaza i manganu oraz minerałów ilastych, pelitu kwarcowego, szczątków organicznych i innych (Fig. 1). Posiada barwy od żółtej przez pomarańczową do brązowej. Wykorzystywana jest jako naturalny, nieorganiczny pigment.

Ochra żelazista
Fig. 1. Wysięk wód wzbogaconych w żelazo tworzący ochrę żelazistą (czwartorzęd); Kopalnia Piasku Kotlarnia (blok górnośląski)

Geneza

Ochry żelaziste powstają w strefach wietrzenia skał bogatych w minerały zawierające Fe oraz lokalnie wokól źródeł i wysieków wód bogatych w związki Fe.

Żelaziaki brunatne (limonity)
 

Żelaziaki brunatne (limonity) powstają w wyniku spojenia luźnych skał okruchowych autogenicznym spoiwem żelazistym złożonym z wodorotlenków Fe (Fig. 2). W ten sposób powstają piaski, piaskowce i zlepieńce żelaziste. Mają barwy, ciemne, brunatne, brązowe, żółtawe lub czerwonawe. W składzie żelaziaków brunatnych dominują: goethyt, lepidokrokit oraz niewykrystalizowane wodorotlenki Fe. Dodatkowo występują w nich tlenki i wodorotlenki manganu, minerały ilaste oraz detrytyczny kwarc. Czasem może w nich występować fosforan Fe - wiwianit nadający im barwę niebieską. Żelaziaki brunatne zwykle zawierają 30-35% Fe i dużą zawartość SiO2.

Żelaziak brunatny
Fig. 2. Żelaziak brunatny; coll. Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki AGH

Geneza

Żelaziaki brunatne powstają w środowiskach wodnych bogatych w tlen. Na wychodniach skał budowanych przez glinokrzemiany, w środowiskach podmokłych łąk i bagien tworzą się rudy darniowe oraz rudy bagienne, a w jeziorach powstają rudy jeziorne (in. żelaziaki jeziorne). Rudy darniowe i bagienne tworzą sie niemal na powierzchni terenu. Mogą być luźne lub zdiagenezowane. Tworzą też formy gruzłowe i konkrecje. Przy obniżonym poziomie wód gruntowych dochodzi do ługowania i wymywania związków Fe z gleby. W ten sposób powstają bielice. Poniżej poziomu wymywania tworzy się warstwa wzbogacona w wodorotlenki Fe nazywana orsztynem.

W środowisku jeziornym oraz przybrzeżnych stref mórz tworzą się żelaziaki brunatne o strukturach zbitych, oolitowych, pizolitowych i bobowych.

W strefach klimatu tropikalnego, na wychodniach zasadowych i ultrazasadowych skał magmowych, takich jak dunit, perydotyt, serpentynit tworzą się rezydualne żelaziaki laterytowe (Fig. 3). Tworzą one czapy zwietrzelinowe o miąższości do 30 m zawierające do 62% Fe oraz duże ilości Cr, Ni oraz Co.

Żelaziak
Fig. 3. Żelaziak laterytowy ze zwietrzeliny serpentynitowej z czapy zwietrzelinowej nad złożem Ni w Szklarach; widoczne są bogate wtrącenia białego magnezytu (neogen?); Szklary, masyw Szklar (Przedgórze Sudetów)
Skały syderytowe
 

Skały syderytowe (zob. skały węglanowe - syderyty) to skały zbudowane z minerału syderytu (Fe2+CO3). Zwykle zawierają też domieszki innych węglanów, minerały ilaste, piryt, markasyt oraz pelit kwarcowy. Mają barwy szare lub brunatne. Są zazwyczaj zwięzłe, o przełamie ziemistym, muszlowym, drobnoziarnistym lub cukrowatym. Zwykle nie zawierają fauny. Skały syderytowe występują w otoczeniu skał ilastych. Nazywane są przez to syderytami ilastymi. Tworzą niezbyt grube warstwy, wkładki i soczewki ale najczęściej występują w postaci konkrecji i płaskur (sferosyderyty ilaste) (Fig. 4).

Sferosyderyt
Fig. 4. Sferosyderyt ilasty, dobrze widoczna zewnętrzna powierzchnia sferosyderytu - tzw. kora wzbogacona w tlenki i wodorotlenki żelaza; Karpaty

Geneza

Skały syderytowe powstają w słodkowodnych jeziorach, bagnach jak i niezbyt głębokich morzach. Do ich powstawania dochodzi w środkowisku redukcyjnym, najczęściej spowodowanym rozkładem substancji oranicznej. Domieszka materiału grubookruchowego wskazuje na środowisko o większej energii. Gdy syderyty jej nie mają - wskazuje to na sedymentację w środowisku wody stojącej lub o niewielkiej energii przepływu.

Muszlowce syderytowe
 

Muszlowce syderytowe są skałami przejściowymi pomiędzy osadami syderytowymi a wapieniami (Fig. 5). W zależności od zawartości pirytu i substancji bitumicznych mają barwy żółtoszare lub ciemnoszare. Kalcytowe muszle organizmów bądź ich okruchy są w muszlowcach wiązane drobnymi ziarnami syderytu. Skały mają więc tekstury organodetrytyczne. Dominują struktury bezładne bądź równoległe zaznaczone syngenetycznym ułożeniem muszli albo wynikające z ich wczesnodiagenetycznej kompakcji. Czasami występują struktury oolitowe. Poza wymienonymi głównymi składnikami może występować piryt, który tworzy gniazda, gruzły, bądź wypełnienia muszli, zwłaszcza otwornic. Muszlowce syderytowe zwykle zawierają niewielkie ilości minerałów ilastych oraz składników detrytycznych. Znane są także piaskowce i drobnokalibrowe zlepieńce przepełnione fauną o dużej zawartości oolitów żelazistych, np. oolit baliński (Fig. 6, 7).

Muszlowiec syderytowy
Fig. 5. Muszlowiec syderytowy (jura?); lokalizacja nieznana; coll. Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki AGH
Oolit baliński
Fig. 6. Żółtobrunatny wapień piaszczysty z charakterystyczną wysoką zawartością oolitów żelazistych, przepełniony fauną nazywany "oolitem balińskim" (jura środkowa); Zalas (obszar podkrakowski)

Geneza

Muszlowce syderytowe występują wśród innych morskich skał żelazistych, głównie w osadach tzw. "jury brunatnej". Środowisko w jakich się tworzyły były podobne do tych jakie towarzyszyły powstaniu niektórych odmian syderytów ilastych, syderytowych osadów oolitowych oraz osadów szamozytowych. Brak szamozytu jest zapewne związany z brakiem rozpuszczonej krzemionki w roztworze wody morskiej. Wody te były jednak bardzo bogate w rozpuszczony węglan wapnia, co powodowało rozwój organizmów o kalcytowych muszlach i szkieletach. Tym samym warunki środowiskowe były podobne do tych w jakich tworzą sie klasyczne wapienie muszlowe (muszlowce). Żółte i jasnobrunatne barwy osadów świadczą o środowisku utleniającym.

Oolit baliński
Fig. 7. Skorupa amonita Macrocephalites we fragmencie oolitu balińskiego (jura środkowa); Zalas (obszar podkrakowski)
Skały glaukonitowe
 

Skały glaukonitowe są to skały osadowe zawierające minerał glaukonit (Fig. 8). Zdiagenezowane skały glaukonitowe są barwy ciemnozielonej. Poza dominującym glaukonitem zawierają detrytyczny kwarc, inne minerały typowe dla skał okruchowych. Typowa jest parageneza osadów glaukonitowych z siarczkami żelaza - pirytem i markasytem. Ziarna spojone są autogeniczną krzemionką lub minerałami ilastymi.

Glaukonityt
Fig. 8. Glaukonityt. Lokalizacja i wiek nieznane; coll. Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki AGH

Geneza

Skały glaukonitowe tworzą sie w płytkich strefach mórz i oceanów, których osady są wydatnie zasilane z lądu minerałami ilastymi. Są typowym produktem halmyrolizy (wietrzenie podmorskie). Współwystępowanie siarczków żelaza świadczy o środowisku cechującym się niedostatkiem tlenu oraz obecnością H2S z rozkładu substancji organicznej. W wyniku nagromadzenia glaukonitu tworzą się pierwotne zielone piaski glaukonitowe, które po diagenezie tworzą piaskowce glaukonitowe i glaukonityty (ponad 50% minerału glaukonitu.).

Żelaziste skały chlorytowe
 

Żelaziste skały chlorytowe to skały, które zawierają chloryty żelazawo-żelazowe - głównie szamozytu i turyngitu (Fig. 9). Minerały te często tworzą oolity, stąd często są określane mianem oolitowych rud żelaza. minerały żelazistych skał chlorytowych często występują pojedynczo, w niewielkich skupiskach gniazdowych, ich nagromadzenia w warstwach są nieciągłe i obocznie przechodzą w inne skały.

Oolity mają budowę polimineralną. Poza szamozytem i turyngitem zawierają także inne minerały zawierające Fe, np. syderyt, hematyt, goethyt, a nawet piryt. W składzie mineralnym oolitów odnajdziemy także chloryty, węglany (głównie syderyt, kalcyt oraz epigenetyczny dolomit), a także minerały ilaste. Jądro oolitów najczęściej tworzy ziarno piasku, fragment muszli bądź okruch skalny. Ziarna, które pierwotnie mają kształty kuliste lub owalne są często zdeformowane. Ich dłuższe osie ulegają wydłużeniu tworząc struktury soczewkowate i nieregularnie powyginane. Za deformacje te prawdopodobnie odpowiedają zmiany składu mineralnego, np. pod wpływem utleniania bądź rekrystalizacji. Ziarna oolitów są wiązane przez substancję mineralną. Budowa spoiwa z reguły odpowiada składowi oolitów, choć inne są ich proporcje. Skały oolitowe wykazują struktury bezładne lub równoległe.

Konkrecje szamozytowe
Fig. 9. Konkrecje szamozytowe (chloryt żelazowy), sukcesja braniska (formacja wapieni z Flaków: bajos górny i ?baton); przełęcz Flaki (pieniński pas skałkowy)

Geneza

Oolitowe skały chlorytowe tworzą się w niemal wyłącznie w warunkach morskich. W warunkach lądowych występują w utworach jeziornych oraz lokalnie w żelazistych glinach rezydualnych. Oolity morskie zawierają zwykle szczątki fauny niezbyt głębokich, ruchliwych i dobrze nasłonecznionych środowisk.

Bibliografia

Bolewski A., Parachoniak W., 1988. Petrografia. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny. Tom 1 Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny. Tom 2 Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny. Tom 3
 
 

Materiały wstępne

 
 
 
 
 
 
Tabela geochronologiczna (upr.) b/w
 
dokument pdf
Tabela geochronologiczna (upr.) basic colours
 
dokument pdf
Tabela geochronologiczna (upr.) full colours
 
dokument pdf
Tabela geochronologiczna
 
 
 

Skały magmowe

 
 
Klasyfikacja skał magmowych
 
dokument pdf
Skały magmowe (prezentacja)
 
Główne minerały:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krzemiany_wyspowe (oliwiny, granaty, topaz)
 
 
 
 
 
 
 
 
Skały plutoniczne:
 
 
 
 
Granitoidy (granit, granodioryt, tonalit)
 
 
 
 
 
 
 
 
Skały wulkaniczne:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skały żyłowe:
 
 
 
 
Aplity, lamprofiry
 
 
 
 
..

Skały osadowe

 
 
Główne minerały:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Minerały skał osadowych
 
 
 
 
 
Skały okruchowe
 
 
 
 
 
 
 
Struktury sedymentacyjne skał okruchowych - prezentacja
 
Skały węglanowe
 
Wapienie (wstęp)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skały krzemionkowe
 
Martwice krzemionkowe i gejzeryty
 
 
Rogowce (radiolaryty, gezy, spongiolity)
 
 
Opoki
 
 
 
 
 
 
Ewaporaty
 
 
 
 
Skały alitowe, fosforanowe
 
 
 
 
 

Skały metamorficzne

 
 
Główne minerały:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
epidot
 
 
Wstęp do metamorfizmu, minerały, struktury i tekstury - materiały do ćwiczeń
 
dokument pdf
Wstęp do metamorfizmu, minerały, struktury i tekstury - prezentacja
 
 
dokument pdf
Produkty metamorfizmu regionalnego
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produkty ultrametamorfizmu
 
 
 
 
Produkty metamorfizmu termicznego
 
 
Skarny
 
 
Hornfelsy
 
 
 
 
Produkty dynamometamorfizmu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produkty metamorfizmu impaktytowego
 
 
 
 
 
 
Materiały do ćwiczeń cz. II
 
dokument pdf
Prezentacja Metamorfizm II
 
dokument pdf

Wyniki kolokwium

 
 
kolokwium ze skał OSADOWYCH (22.01.2018)
 
Wszystkie