Tomasz BartuśUWAGA!!! materialy w tworzeniu

Często fizyczne procesy mają preferowaną orientację. Na przykład, u ujścia rzeki gruboziarnisty materiał osadza się szybciej, w momencie kiedy drobny materiał jest niesiony dalej i osadza się na w dalszej odległości. A zatem, przy brzegu mamy osadzony materiał grubszy a dalej drobniejszy. Kiedy interpolujemy wartość w punkcie, położonym 100 meterów od brzegu ale w kierunku równoległym do lini brzegowej będzie bardziej prawdopodobne, że wartrość będzie podobna niż w przypadku obserwacji w kierunku prostopadłym do brzegu. Anisotropia pozwala na uwzględnienie zjawiska trendów podczas interpolacji wartości patrametru w węzłach siatki interpolacyjnej "grid".

Zwykle, punkty w pobliżu węzłów siatki grid mają większą wagę niż punkty położone w większej odległości od węzłów. Jeśli, jak w powyższym przykładzie, punkty w jednym kierunku mają większe podobieństwo niż punkty w innym kierunku, korzystnie jest przyporządkować punktom w specyficznym kierunku większą wagę w determinacji wartości parametru w węźle siatki. Współczynnik anizotropii opiera się właśnie na względnym wagowaniu.

Anizotropia jest także użyteczna kiedy dane używają zupełnie różnych jednostek w kierunkach X i Y. Na przykład, rozważając plot profilu powodziowego wzdłuż rzeki. Koordynaty X są lokalizacją mierzoną w milach wzdłuż kanału rzeki. Koordynaty Y są czasem mierzonym w dniach. Wartości Z są głębokością rzeki będącą funkcją miejsca i czasu. Czytelniej w tym przypadku byłoby gdyby koordynaty X i Y nie były rysowane w jednakowej skali (jedna jest dystansem, a druga czasem). Jedna jednostka jest różna od drugiej.

Innym przykładem kiedy anizotropia może być stosowana jest mapa izoterm średniej temperatury dnia badanego obszaru. Jakkolwiek koordynaty X i Y (długość i szerokość geograficzna) są mierzone z użyciem tych samych jednostek, wzdłuż lini wschód-zachód trendy wzrostu temperatury wzdłuż szerokości geograficznej (W-E) (0X) są bardzo podobne. Wzdłuż osi N-S (0Y) trendy wzrostu temperatury zmieniają się dużo szybciej. Kiedy tworzymy siatkę interpolacyjnš grid, może być korzystnie zadać większą wagę danym wzdłuż osi W-E niż wzdłuż osi N-S. W czasie interpolacji węzłów sieci, obserwacje leżące na kierunku W-E mają wtedy większą wagę niż obserwacje leżące w takiej samej odległości w kierunku N-S.

Ustawienia anizotropii (w programie Surfer) sprowadzają się do ustawienia współczynnika (ang.: Ratio) i kąta (ang.: Angle).

Współczynnik (Ratio) jest maksymalną wartością badanego parametru podzieloną przez wartość najmniejszą. Współczynnik anizotropii mniejszy od 2 jest uważany za łagodny, kiedy współczynnik anizotropii jest większy od 4 jest uważany jest za ostry (ciężki). Zwykle kiedy wsp. anizotropii jest większy od 3 efekt jest wyrażnie zauważalny na mapach grid.
Kąt (Angle) jest preferowaną orientacją (kierunkiem) głównej osi w stopniach.

 
 

Informacje wstępne

 
 
 
 

Dane

 
 
Dane (arch.: 23MB, po rozpak.: 73MB)
 
 
 

Ćwiczenia

 
 

1. Wstęp do GIS

 
 
 
 
Wykład 1: Wstęp do GIS
 
Ćwiczenie 1: Wstęp do ArcGIS: Wycieczka po San Diego
 
Wykład 2: Aplikacja ArcGIS
Ćwiczenie 2: Szacowanie szkód wywołanych klęskami żywiołowymi
 
Wykład 3: Rozwiązywanie zadań przy użyciu GIS
Ćwiczenie 3: Wybór lokalizacji dla centrum młodzieżowego
 
 
 

2. Symbolizacja map

 
 
 
 
Wykład 4: Symbole i adnotacje
Ćwiczenie 4: Symbolizacja i etykietowanie obiektów na mapach
 
Wykład 5: Symbole bazujące na atrybutach
Ćwiczenie 5
 
Wykład 6: Metody klasyfikacji danych
Ćwiczenie 6: Klasyfikacja
 
Wykład 7: Mapy gęstości i proporcji
Ćwiczenie 7
 
 
 

3. Układy współrzędnych i odwzorowania kartograficzne

 
 
 
 
Wykład 8: Układy współrzędnych geograficznych
Ćwiczenie 8: Położenie kabla transatlantyckiego. Modyfikacje układów współrzędnych
 
Wykład 9: Odwzorowania kartograficzne
Ćwiczenie 9: Położenie kabla transatlantyckiego. Właściwości odwzorowań kartograficznych
 
 
 

4. Organizacja danych geograficznych

 
 
 
 
Wykład 10: Modele danych geograficznych
Ćwiczenie 10: Ocena zagrożenia powodziowego. Analiza danych geograficznych
 
Wykład 11: Geobazy
Ćwiczenie 11: Ocena zagrożenia powodziowego. Tworzenie przestrzennej bazy danych
 
 
 

5. Tworzenie i edycja danych

 
 
 
 
Wykład 12: Tworzenie i edycja danych GIS
Ćwiczenie 12: Centrum handlowe Galeria. Modyfikacja śladów budynków
 
Wykład 13: Topologia
Ćwiczenie 13: Centrum handlowe Galeria. Modyfikacja obiektów z zachowaniem topologii
 
Wykład 14: Edycja atrybutów obiektów
Ćwiczenie 14: Centrum handlowe Galeria. Modyfikacja atrybutów
 
Wykład 15: Tworzenie nowych obiektów
Ćwiczenie 16: Tworzenie nowych klas i ich atrybutów
 
 
 

6. Analizy GIS

 
 
 
 
Wykład 16: Procedura analiz GIS
Ćwiczenie 17: Definiowanie problemu i wybór danych do analiz
 
Wykład 17: Zapytania atrybutowe i przestrzenne, łączenie tabel
Ćwiczenie 18: Analiza GIS
 
Wykład 18: Prezentacja wyników analiz
Ćwiczenie 19: Przygotowanie map do prezentacji
 
Ćwiczenie 20: Tworzenie raportów
 
 
 

7. Geoprzetwarzanie i modelowanie

 
 
 
 
Wykład 19: Geoprzetwarzanie
Ćwiczenie 21: Ocena zniszczeń pożarowych
 
Wykład 20: Modele i modelowanie
Ćwiczenie 22: Tworzenie i obsługa prostych modeli
 
Ćwiczenie 23: Praca z istniejącymi modelami
 
 
 

8. Tworzenie profesjonalnych map

 
 
 
 
Wykład 21: Elementy mapy, praca w widoku układu
Ćwiczenie 24: Mapa zasobów drewna obszarów National Forest Tongass
 
Wykład 22: Tworzenie profesjonalnych map
Ćwiczenie 25: Profesjonalna mapa "Siedliska nietoperzy w południowo-zachodniej części Ameryki Północnej"